ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spy*, -spy-

spy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spy (n.) นักสืบ See also: สายลับ, สายสืบ Syn. detective, sleuth
spy (n.) การสืบ See also: การสอดแนม Syn. espial, observation
spy (vi.) สืบ See also: สอดแนม, สะกดรอย Syn. observe, scout, snoop
spy into (phrv.) สืบ/สอบถามลับๆ
spy on (phrv.) เฝ้าดูอย่างลับๆ See also: คอยสอดแนม Syn. spy upon
spy out (phrv.) สืบหาลับๆ See also: แอบสืบ, ศึกษาลับๆ
spy upon (phrv.) เฝ้าดูอย่างลับๆ See also: คอยสอดแนม Syn. spy on
spyglass (n.) กล้องส่องทางไกลขนาดเล็ก Syn. small telescope
spying (n.) จารกรรม Syn. secret service
spying (n.) การบินข้าม Syn. flyover
spying (n.) หน่วยสืบราชการลับ See also: หน่วยข่าวกรอง, ตำรวจสายลับ Syn. intelligence, informer, espionage
spying (adj.) ซึ่งสอดรู้สอดเห็น See also: ซึ่งชอบสอดแนม, ซึ่งชอบยุ่งเรื่องคนอื่น Syn. nosy, prying Ops. unintrusive
English-Thai: HOPE Dictionary
spy(สไพ) n. จารชน,จารบุรุษ,ผู้สอดแนม,นักสืบ,นักสืบราชการลับ,สปาย vi.,vt. สอดแนม,เป็นจารชน,เป็นนักสืบ, Syn. agent,scout,snoop,pry
English-Thai: Nontri Dictionary
spy(n) คนสอดแนม,จารชน,นักสืบราชการลับ,สายลับ,สปาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
spyจารชน [ดู espionage และ fifth columnist ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
spywareสปายแวร์, โปรแกรมที่ถูกออกแบบมาให้คอยติดตาม บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล รายงานข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนบนอินเทอร์เน็ต หรือทำการเปลี่ยนการตั้งค่าของโปรแกรมบราวเซอร์ใหม่ ซึ่งก่อให้เกิดความรำคาญ และ ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ช้าลง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จารชน (n.) spy See also: secret agent Syn. สายลับ
สปาย (n.) spy See also: mole, nark Syn. สายลับ, จารชน, สาย
สอดแนม (v.) spy See also: detect, snoop Syn. สืบ
สายลับ (n.) spy See also: undercover agent Syn. สาย
สายสืบ (n.) spy See also: mole, nark Syn. สายลับ, สปาย, จารชน, สาย
สืบราชการลับ (v.) spy See also: investigate
แมวมอง (n.) spy
ไส้ศึก (n.) spy See also: undercover agent Syn. จารชน, สาย, สายลับ
ขนมเบื้องญวน (n.) Vietnamese stuffed crispy omelette See also: stuffed crispy egg crepe
หมูแผ่น (n.) sliced sheets of dried and crispy pork
เบื้องญวน (n.) Vietnamese stuffed crispy omelette See also: stuffed crispy egg crepe Syn. ขนมเบื้องญวน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Some spy says he gets his hoggins every Monday, regular as dick, along with the 18d funeral policy.มันเป็นสิ่งที่บางนักสืบกล่าวว่า เขาได้รับกามกิจของเขาทุกวัน จันทร์ ปกติเช่นดิ๊ก
I spy with my little eye something beginning with G.ฉันสอดแนมด้วยตาตัวน้อยของ ฉัน บางสิ่งบางอย่างที่เริ่มต้นด้วย กรัม
Why would I want to spy on you?คุณเข้าใจผิด ผมจะมาสอดเเนมได้ไง
My spy network has heard no such news.เครือข่ายสายลับของข้าไม่ได้รับข่าวเช่นนั้นเลยนะ
All the more reason to spy the daylights out of 'em.ทั้งหมดเป็นเหตุผลที่มากขึ้นในการสอดแนม daylights ออกจาก 'em
The Pentagon has admitted they've been testing a secret class of sub-orbital spy craft.Pentagon อนุมัติให้ทำการทดสอบลับๆ เรื่องยานจารกรรมที่บินใต้วงโคจรได้
It is unseemly for the spiritual leader of Tibet to spy on people.ไม่เหมาะเท่าไหร่นะขอรับ ที่ผู้นำ ทางจิตวิญญาณของทิเบต จะมาส่องดูผู้คน
You're a spy for Cortical?คุณเป็นสายลับให้คอร์ทิคอลเหรอ
And you spy on them, and you're disgusted.และคุณก็แอบดูพวกเขา คุณรู้สึกสะอิดสะเอียน
Do you normally spy on people?คุณมักจะไปแอบดูคนอื่นอยู่เรื่อยเลยรึเปล่าคะ?
So I'm hiring you to spy on me.- งั้นผมจ้างคุณสอดแนมตัวเองเหรอ - ถูกต้อง
I can't spy on her anymore. It's weird.ชั้นไม่สืบเรื่องของเธอหรอก มันดูแปลกๆ

spy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
底线[dì xiàn, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄢˋ, 底线 / 底線] underline; base line (in sports); fig. the legal limits; a spy (in enemy territory)
脆脆[cuì cuì, ㄘㄨㄟˋ ㄘㄨㄟˋ, 脆脆] crispy
薄脆[báo cuì, ㄅㄠˊ ㄘㄨㄟˋ, 薄脆] crispy thin (cooking style)
蝴蝶酥[hú dié sū, ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ ㄙㄨ, 蝴蝶酥] crispy short-crust pastry; mille-feuilles
侦察员[zhēn chá yuán, ㄓㄣ ㄔㄚˊ ㄩㄢˊ, 侦察员 / 偵察員] detective; investigator; scout; spy
间谍活动[jiàn dié huó dòng, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄧㄝˊ ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, 间谍活动 / 間諜活動] espionage; spying
[shā, ㄕㄚ, 沙] granule; hoarse; raspy; sand; powder; abbr. for Tsar or Tsarist Russia; surname Sha
[zhān, ㄓㄢ, 觇 / 覘] keep at; to spy
[jū, ㄐㄩ, 狙] macaque; to spy; to lie in ambush
螺旋体[luó xuán tǐ, ㄌㄨㄛˊ ㄒㄩㄢˊ ㄊㄧˇ, 螺旋体 / 螺旋體] spyrochete; spiral-shaped bacterium, e.g. causing syphilis
[zhēn, ㄓㄣ, 遉] spy, reconnoiter; detective
间谍[jiàn dié, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄧㄝˊ, 间谍 / 間諜] spy
间谍软件[jiàn dié ruǎn jiàn, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄧㄝˊ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, 间谍软件 / 間諜軟件] spyware

spy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スパイ組織[スパイそしき, supai soshiki] (n) spy ring; spy network
工作船[こうさくせん, kousakusen] (n) (1) factory ship; repair ship; (2) spy ship
探り[さぐり, saguri] (n) sounding; probing; probe; stylet; spy
探り出す[さぐりだす, saguridasu] (v5s,vt) to spy out; to smell out
探る[さぐる, saguru] (v5r,vt) (1) to feel around for; to fumble for; to grope for; to search for; to look for; (2) to investigate; to probe into; to spy on; to sound out; (3) to explore (parts unknown); to enjoy (natural beauty); (P)
窺い探る;伺い探る(iK)[うかがいさぐる, ukagaisaguru] (v5r) to spy out
観測気球[かんそくききゅう, kansokukikyuu] (n) (1) weather balloon; sounding balloon; (2) observation balloon; espionage balloon; spy balloon; (3) trial balloon
諜す[ちょうす, chousu] (v5s) to spy on
がらがら[, garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy)
クリスピー[, kurisupi-] (adj-na) crispy
スパイ[, supai] (n,vs) spy; (P)
スパイウエア;スパイウェア[, supaiuea ; supaiuea] (n) {comp} spyware
パーシモン[, pa-shimon] (n) (See 柿・かき) persimmon (esp. American persimmon, Diospyros virginiana)
ぱりぱり[, paripari] (adj-na,adv,n) (on-mim) crispy; first-class
回し者[まわしもの, mawashimono] (n) spy; secret agent
密偵[みってい, mittei] (n,vs) spy; emissary
工作員[こうさくいん, kousakuin] (n) spy; agent provocateur; covert operative; (P)
[かき(P);カキ, kaki (P); kaki] (n) kaki; Japanese persimmon (Diospyros kaki); (P)
柿の木;柿ノ木[かきのき;カキノキ, kakinoki ; kakinoki] (n) (Japanese) persimmon tree (Diospyros kaki)
犬(P);狗[いぬ, inu] (n) (1) dog (Canis (lupus) familiaris); (2) snoop (i.e. a detective, a spy, etc.); (n-pref) (3) counterfeit; inferior; useless; wasteful; (P)
隠しカメラ[かくしカメラ, kakushi kamera] (n) hidden (spy) camera
隠密[おんみつ, onmitsu] (adj-na,n,adj-no) privacy; secrecy; spy; detective

spy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จาร-[pref.] (jāra-) EN: spy FR:
จารบุรุษ[n.] (jāraburut) EN: spy FR: espion [m]
จารชน[n.] (jārachon) EN: spy ; secret agent ; intelligence men FR: espion [m] ; agent secret [m]
จารสตรี[n.] (jārasattrī) EN: woman spy FR: espionne [f]
นักสืบ[n.] (nakseūp) EN: detective ; spy ; sleuth FR: détective [m] ; espion [m]
สายลับ[n.] (sāilap) EN: secret agent ; spy ; undercover agent ; informer FR: agent secret [m] ; espion [m] ; taupe [f] (fam.) ; informateur [m]
ไส้ศึก[n.] (saiseuk) EN: spy ; undercover agent FR:
สายสืบ[n.] (saīseūp) EN: spy ; mole ; nark FR:
สะกด[v.] (sakot) EN: follow ; spy on FR: suivre
สปาย[X] (sapāi) EN: spy FR:
สปาย[TM] (Sapāi ) EN: Spy FR: Spy
สอดแนม[v.] (søtnaēm) EN: spy ; detect ; snoop ; reconnoiter ; watch FR: épier ; espionner ; reconnaître
ตามรอย[v. exp.] (tām røi) EN: trail ; hunt ; follow in footsteps ; follow ; spy on ; track FR: pister ; suivre à la trace ; suivre la trace ; tracer (vx)
วางสาย[v.] (wāngsāi) EN: plant a spy FR:
เยี่ยม ๆ มอง ๆ = เยี่ยมๆ มองๆ[v.] (yīem-yīem m) EN: spy (on) ; keep an eye on FR:
เบื้อง[n.] (beūang) EN: Thai crispy pancake FR:
เบื้องญวน[n.] (beūangyūan ) EN: Vietnamese crispy pancake ; bánh xèo FR:
ชะเพลิง[n.] (chaphloēng) EN: Diospyros undulata FR: Diospyros undulata
ดำตะโก[n. exp.] (dam takō) EN: Diospyros wallichii FR: Diospyros wallichii
จัน[n.] (jan) EN: Diospyros decandra FR:
จันดำ[n. exp.] (jan dam) EN: Diospyros venosa FR: Diospyros venosa
จันทน์กะพ้อ[n.] (jankaphø) EN: Vatica diospyroides FR: Vatica diospyroides
จันเขา[n. exp.] (jan khao) EN: Diospyros dasyphylla FR: Diospyros dasyphylla
จะเพลิง[n.] (japhloēng) EN: Diospyros undulata FR: Diospyros undulata
ไก่กรอบ[n. exp.] (kai krøp) EN: crispy fried chicken FR:
ไก่ย่าง[n. exp.] (kai yāng) EN: roasted chicken ; barbecued chicken ; grilled chicken ; broiled chicken ; crispy fried chicken ; grilled herb-marinated chicken FR: poulet rôti [m] ; poulet grillé [m]
คะน้าหมูกรอบ[n. exp.] (khanā mū kr) EN: fried crispy pork with Chinese broccoli FR:
ข่างปอง [n. exp.] (khāng pøng) EN: khang pong ; crispy fritters FR:
ขนมเบื้อง[n.] (khanombeūan) EN: Thai crispy pancake FR:
ขนมเบื้องไทย[n.] (khanombeūan) EN: Thai crispy pancake FR:
ขนมเบื้องญวน[n.] (khanombeūan) EN: Vietnamese crispy pancake ; bánh xèo FR:
ขนมทองม้วน[n. exp.] (khanom thøn) EN: thong muan ; thongmuan ; golden crispy coconut rolls FR: thong muan [m]
ข้าวหมูกรอบ[n. exp.] (khāo mū krø) EN: crispy pork with rice FR:
หมูกรอบ[n. exp.] (khāophat ph) EN: spicy fried rice with crispy pork FR:
ข้าวพอง[n.] (khāophøng) EN: crispy rice cake FR:
ข้าวตังหน้าตั้ง[n. exp.] (khāotang nā) EN: crispy rice cake ; rice crackers with pork and shrimp dip FR:
กล้องสองตา[n. exp.] (klǿng søng ) EN: binocular ; spyglass FR: jumelles [fpl] ; paire de jumelles [f]
กล้องส่องทางไกล[n.] (klǿngsøngth) EN: binocular ; spyglass FR: jumelles [fpl] ; paire de jumelles [f]
กล้วยฤๅษี[n. exp.] (klūay reūsī) EN: Diospyros glandulosa FR: Diospyros glandulosa
กระดูกค่าง[n.] (kradūkkhāng) EN: Diospyros undulata FR: Diospyros undulata

spy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spion {m} (an der Tür)spy hole
Spionagering {m}spy ring

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spy
Back to top