ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sheepherder

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sheepherder*, -sheepherder-

sheepherder ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sheepherder (n.) คนเลี้ยงแกะ
English-Thai: HOPE Dictionary
sheepherder(ชีพ'เฮิร์ดเดอะ) n. ผู้เลี้ยงแกะ., See also: shepherding n.,adj.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, people, they don't buy the sheep from the local sheepherder anymore.ชมรมตีแกะเหรอ ใช่ แกะทั้งหมดจะถูกจับมารวมกัน
Well, at first I wanted to be a sheepherder.ก็ ตอนแรกฉันอยากเป็นคนเลี้ยงแกะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sheepherder
Back to top