ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

school

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *school*, -school-

school ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
school (n.) โรงเรียน See also: สถาบันการศึกษา, สถานศึกษา, สถานที่เรียน Syn. academy, grammar school
school (n.) การสอน See also: การอบรม, การฝึกหัด, การศึกษา
school (n.) เวลาเรียน See also: ภาคเรียน
school (n.) ฝูงปลาหรือสัตว์ทะเลอื่น
school age (n.) วัยเรียนของเด็ก
school at (phrv.) จ้องไปทาง Syn. dart at
school bag (n.) กระเป๋านักเรียน
school bus (n.) รถโรงเรียน
school grounds (n.) พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย Syn. college grounds
school holiday (abbr.) ช่วงปิดภาคเรียน (คำย่อ vacation) Syn. holiday
school in (phrv.) ฝึกฝน See also: เรียนรู้
school or administrative division in a university or college (n.) คณบดี (ทางการศึกษา) See also: หัวหน้า Syn. the head of a faculty
school record (n.) ผลการเรียน
school to (phrv.) ควบคุม See also: ฝึกฝน
school year (n.) ปีการศึกษา
schoolbook (n.) หนังสือฝึกการอ่าน Syn. textbook
schoolboy (n.) เด็กนักเรียนชาย Syn. lad, learner, pupil, student
schoolboy Scotch (sl.) เหล้าองุ่น See also: ไวน์, เหล้าไวน์
schoolchild (n.) เด็กนักเรียน Syn. schoolkid
schooled (adj.) ซึ่งได้รับการศึกษา See also: ซึ่งมีความรู้, ซึ่งมีการศึกษา, ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมสั่งสอนมาแล้ว, ซึ่งมีการศึกษา Syn. learned, well-schooled
schoolfee (n.) ค่าเล่าเรียน
schoolfellow (n.) เพื่อนที่โรงเรียน Syn. schoolmate
schoolgirl (n.) นักเรียนหญิง Syn. girl, scholar, student
schoolhouse (n.) อาคารเรียน Syn. institution, house, structure
schooling (n.) การเรียนการสอน Syn. discipline, nurture, teaching
schoolkid (n.) เด็กนักเรียน
schoolman (n.) ครู See also: อาจารย์, ผู้อบรมสั่งสอน, เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา
schoolmarm (n.) ครูผู้หญิง See also: อาจารย์ผู้หญิง Syn. schoolmistress, educator, pedagogue
schoolmarmish (adj.) เกี่ยวกับครูผู้หญิง
schoolmaster (n.) ครูผู้ชาย See also: ครู Syn. pedagogue, professor, teacher
schoolmasterish (adj.) เกี่ยวกับครูผู้ชาย
schoolmasterly (adj.) เกี่ยวกับครูใหญ่
schoolmate (n.) เพื่อนร่วมโรงเรียน See also: เพื่อนนักเรียน, เพื่อนที่เคยเรียนมาด้วยกัน Syn. comrade, classmate, roommate
schoolmistress (n.) ครูใหญ่ที่เป็นผู้หญิง See also: ครูผู้หญิง Syn. mistress, teacher
schoolroom (n.) ห้องเรียน Syn. library, studio
schoolteacher (n.) อาชีพครู Syn. educator, instructor, lecturer
schoolwork (n.) การบ้านของนักเรียน See also: การบ้าน
English-Thai: HOPE Dictionary
school(สคูล) n. โรงเรียน,ระบบการศึกษา,การศึกษา, กลุ่มนักเรียน,ภาคเรียน,ฝูงปลา,ฝูงสัตว์น้ำ. adj. เกี่ยวกับโรงเรียน,เกี่ยวกับการสอน vi. อยู่เป็นฝูง,ไปเป็นฝูง, Syn. academy,institute,college
school busรถโรงเรียน
schoolbagn. กระเป๋าเรียน
schoolboyn. เด็กนักเรียนชาย
schoolfee(สคูล'ฟี) n. ค่าเล่าเรียน
schoolgirl(สคูล'เกิร์ล) n. นักเรียนหญิง
schooling(สคูล'ลิง) n. การเรียนการสอน (โดยเฉพาะในโรงเรียน), Syn. training
schoolmaster(สคูล'มาสเทอะ) n. ครูผู้ชาย,ครูใหญ่. vt.,vi. ทำหน้าที่เป็นครู,ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่., See also: schoolmastership n.
schoolmate(สคูล'เมท) n. เพื่อนร่วมโรงเรียน,เพื่อนนักเรียน,เพื่อนที่เคยเรียนมาด้วยกัน
schoolmistressn. ครูใหญ่ที่เป็นผู้หญิง,ครูผู้หญิง
schoolteachingn. อาชีพครู,การสอนหนังสือ
schoolworkn. การงานและงานที่โรงเรียน
schoolyardn. สนามโรงเรียน,บริเวณโรงเรียน
schoolyearn. ปีการศึกษา
English-Thai: Nontri Dictionary
school(n) โรงเรียน,วิทยาลัย,สถาบันการศึกษา,การเล่าเรียน,ฝูงปลา
SCHOOL school year(n) ปีการศึกษา
schoolbag(n) กระเป๋านักเรียน,กระเป๋าหนังสือ
schoolboy(n) นักเรียนชาย
schoolfellow(n) เพื่อนนักเรียน
schoolgirl(n) นักเรียนหญิง
schoolhouse(n) อาคารเรียน,โรงเรียน,ตึกเรียน,สถานที่เรียน
schooling(n) ระบบการศึกษา,การเรียนการสอน,แผนการศึกษา
schoolmaster(n) ครูใหญ่,ครูผู้ชาย,อาจารย์ใหญ่
schoolmate(n) เพื่อนร่วมชั้นเรียน,เพื่อนนักเรียน
schoolmistress(n) อาจารย์หญิง,ครูผู้หญิง
schoolroom(n) ห้องเรียน
schoolteacher(n) อาจารย์,ครู
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
school๑. โรงเรียน๒. สำนัก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
school ageวัยเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
School accidentsอุบัติเหตุในโรงเรียน [TU Subject Heading]
School busesรถโรงเรียน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชั้นประถม (n.) primary school level See also: primary education level
ชั้นมัธยมศึกษา (n.) secondary school level See also: secondary education level, high school level Syn. มัธยมศึกษา
ม.ปลาย (n.) high school education Syn. มัธยมปลาย Ops. มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (n.) high school education Syn. มัธยมปลาย, ม.ปลาย Ops. มัธยมศึกษาตอนต้น
พิทยาคาร (n.) school Syn. โรงเรียน
ร.ร. (n.) school Syn. โรงเรียน
ร.ร. (n.) school Syn. โรงเรียน, สถานศึกษา, พิทยาคาร
วิทยาคาร (n.) school See also: college, institute Syn. โรงเรียน
สถานที่เรียน (n.) school Syn. สถานศึกษา
สถานศึกษา (n.) school See also: establishment for education Syn. โรงเรียน
สถานศึกษา (n.) school See also: academy, college, seminary, institute, institution Syn. โรงเรียน
สำนัก (n.) school See also: institute, academy, institution, college
โรงเรียน (n.) school Syn. สถานศึกษา, สถานที่เรียน
เด็กวัยเรียน (n.) school age child
กระเป๋านักเรียน (n.) school bag Syn. กระเป๋าหนังสือ
กระเป๋าหนังสือ (n.) school bag
ตึกเรียน (n.) school building See also: education building
ตึกเรียน (n.) school building See also: education building
อาคารเรียน (n.) school building See also: education building Syn. ตึกเรียน
อาคารเรียน (n.) school building See also: education building Syn. ตึกเรียน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I started school at the age of 6ฉันเข้าโรงเรียนตอนอายุ 6 ขวบ
Were you at school together with her?คุณเคยอยู่โรงเรียนเดียวกับเธอหรือ
Where have you been since school finished?คุณไปอยู่ที่ไหนมาตั้งแต่ออกจากโรงเรียน?
I got all my school stuff last weekฉันได้ของสำหรับไปโรงเรียนทุกอย่างแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
Won't it be nice to get out of school for a bit?จะไม่เป็นการดีหรือที่จะได้ออกจากโรงเรียนไปชั่วขณะ
Nobody is to leave school without permissionไม่มีใครออกจากโรงเรียนได้โดยไม่ได้รับอนุญาต
I attended elementary school in…ฉันเข้าโรงเรียนประถมศึกษาที่...
I graduated from high school thereฉันจบโรงเรียนในชั้นมัธยมปลายที่นั่น
I'm kind of happy that school has finishedฉันค่อนข้างมีความสุขที่โรงเรียนปิดเทอมแล้ว
Anything special at school today?วันนี้มีอะไรพิเศษที่โรงเรียนหรือเปล่า?
He taught me better than school didเขาสอนฉันได้ดีกว่าโรงเรียนเสียอีก
He might not want to go back to schoolเขาอาจจะไม่ต้องการกลับไปที่โรงเรียนอีก
Let me drive you to school!ให้ฉันขับรถไปส่งคุณที่โรงเรียนนะ
Do you really want to send him back to school?คุณอยากจะส่งเขากลับไปโรงเรียนจริงๆ หรือ?
Let me take the kids after schoolให้ฉันไปรับเด็กๆ หลังเลิกเรียนเถอะนะ
You'll be late for schoolเธอจะไปโรงเรียนสายนะ
It's time to go to schoolได้เวลาไปโรงเรียนแล้ว
Is it true that you went to boarding school?เป็นความจริงหรือที่เธอไปเข้าโรงเรียนประจำ?
A lot of top people went to prep schoolsคนระดับสูงจำนวนมากเคยเข้าโรงเรียนเตรียม
He would like his son to go to single-sex schoolเขาอยากให้ลูกชายไปโรงเรียนชาย
But she wants him to go to co-educational schoolแต่เธอต้องการให้เขาไปโรงเรียนสหศึกษา
It's essential to go to schoolเป็นความจำเป็นที่ต้องไปโรงเรียน
I wish I hadn't been late for schoolฉันขอให้ตัวเองอย่าไปโรงเรียนสาย
I wish I had been on time for schoolฉันขอให้ไปโรงเรียนตรงเวลา
By studying hard, so I can get good grades to get into a good schoolโดยการเรียนหนัก ดังนั้นฉันก็จะได้เกรดดี เพื่อจะได้เข้าโรงเรียนดีๆ ได้
Most of our children are rejects from other schoolsเด็กๆ ของเราส่วนใหญ่ถูกปฏิเสธจากโรงเรียนอื่น
You gotta go to class, you can't skip schoolเธอต้องเข้าชั้นเรียน จะโดดเรียนไม่ได้
I'm going to ignore him if I see him at schoolฉันจะทำเป็นไม่แยแสต่อเขาถ้าเจอกันที่โรงเรียน
We're supposed to go straight home after schoolหลังเลิกเรียนเราควรจะตรงกลับบ้านเลย
Why were you so desperate to get in this schoolทำไมเธอถึงได้กระหายอยากที่จะเข้ามาที่โรงเรียนนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was going to school 'til I met somebody.ฉันกำลังจะไปโรงเรียนจนฉัน ได้พบกับใครสักคน
So, like the gentleman of the old school that he is, he killed her.เเล้วก็เหมือนคุณผู้ชายหัวโบราณ เขาก็เลยฆ่าหล่อนเสีย
He did not dream of the lions, but instead, of a vast school of porpoises... ... that stretched for eight or 10 miles, and it was in the time of their mating.เขาไม่ได้ฝันของสิงโต แต่แทน ของโรงเรียนที่กว้างใหญ่ของ ปลาโลมา ที่ทอดยาวแปดหรือ 10 ไมล์
I took care to talk as far back in the mouth as possible, being a grammar school lad...ฉันเอาการดูแลที่จะพูดคุยไกล กลับ ในปากที่เป็นไปได้เป็น ไวยากรณ์เด็กหนุ่มที่โรงเรียน ซึ่งทำให้ไม่แตกต่างกัน
There's a school of whales.มีโรงเรียนของปลาวาฬคือ
It seems that the 9-year-olds from the school have been karate-ing the picket fences.ดูเหมือนเด็กอายุ 9 ขวบ จากโรงเรียนนั้นจะ... ไปฝึกกับรั้วของชาวบ้าน
It's probably just a school of mackerel or something, all clumped together.มันคงจะเจอฝูงปลาทูน่ะ คงมากันเป็นฝูงใหญ่
To slip her out of the convent school we had to convince two nunsกว่าจะนำตัวเธอออกมาจากโรงเรียนได้ เราต้องใช้แม่ชีถึงสองคน
The police had to take our kids to school today. -They said it was safer.ตร.ต้องพาลูก ๆ ไปส่งร.ร. เพราะเขาคิดว่าปลอดภัยกว่า
In the most famous school of dance in Europe.ที่โรงเรียนสอนเต้นรำที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุโรป
So, the girl left the school About 11:00 in the evening?เอาละ,เด็กสาวออกจากโรงเรียน เวลาประมาณ 11: 00 โมง ตอนกลางคืน?
I've got an offer from the state school of ballet in Geneva.ฉันมีงานรอที่ โรงเรียนบัลเล่ต์ของรัฐที เจนีวา.

school ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
制服[zhì fú, ㄓˋ ㄈㄨˊ, 制服] to subdue; to check; to bring under control; (in former times) what one is allowed to wear depending on social status; uniform (army, party, school etc); livery (for company employees)
算术[suàn shù, ㄙㄨㄢˋ ㄕㄨˋ, 算术 / 算術] arithmetic; sums (mathematics as primary school subject)
人龙[rén lóng, ㄖㄣˊ ㄌㄨㄥˊ, 人龙 / 人龍] a queue of people; a crocodile (of school children)
入学[rù xué, ㄖㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, 入学 / 入學] to enter a school or college; to go to school for the first time as a child
伙食[huǒ shí, ㄏㄨㄛˇ ㄕˊ, 伙食] communal meals (in workplace or school cafeteria etc); food served at a mess hall
派别[pài bié, ㄆㄞˋ ㄅㄧㄝˊ, 派别 / 派別] denomination; group; school; faction; school of thought
今文经[jīn wén jīng, ㄐㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄐㄧㄥ, 今文经 / 今文經] former Han dynasty school of Confucian scholars
今文经学[jīn wén jīng xué, ㄐㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄩㄝˊ, 今文经学 / 今文經學] former Han dynasty school of Confucian scholars
中等普通教育[zhōng děng pǔ tōng jiào yù, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, 中等普通教育] general middle school education
格兰芬多[Gé lán fēn duō, ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄈㄣ ㄉㄨㄛ, 格兰芬多 / 格蘭芬多] Godric Gryffindor, name of wizard and house in Harry Potter's school Hogwarts 霍格沃茨
半岛国际学校[Bàn dǎo Guó jì Xué xiào, ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ, 半岛国际学校 / 半島國際學校] International School of the Penninsula
法家[Fǎ jiā, ㄈㄚˇ ㄐㄧㄚ, 法家] Legalist school of philosophy in pre-Han times, including Shang Yang 商鞅 and Han Feizi 韓非子|韩非子
鸳鸯蝴蝶派[yuān yang hú dié pài, ㄩㄢ ㄧㄤ˙ ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ ㄆㄞˋ, 鸳鸯蝴蝶派 / 鴛鴦蝴蝶派] Mandarin ducks and butterfly (i.e. love birds) literary school around 1900, criticized as populist and romantic by socialist realists
中学生[zhōng xué shēng, ㄓㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ, 中学生 / 中學生] middle-school student; high school student
中等专业教育[zhōng děng zhuān yè jiào yù, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ ㄓㄨㄢ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, 中等专业教育 / 中等專業教育] technical middle school education
中等教育[zhōng děng jiào yù, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, 中等教育] secondary education; middle school education
杂家[zá jiā, ㄗㄚˊ ㄐㄧㄚ, 杂家 / 雜家] miscellaneous scholars; the Eclectic school of pre-Han China represented by Lü Buwei 呂不韋|吕不韦
农家[nóng jiā, ㄋㄨㄥˊ ㄐㄧㄚ, 农家 / 農傢] peasant family; Agriculturalists (pre-Han school of thought)
初等教育[chū děng jiào yù, ㄔㄨ ㄉㄥˇ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, 初等教育] primary education; junior school education
小学生[xiǎo xué shēng, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ, 小学生 / 小學生] primary school student; schoolchild
蒙师[méng shī, ㄇㄥˊ ㄕ, 蒙师 / 蒙師] primary school teacher
始祖[shǐ zǔ, ㄕˇ ㄗㄨˇ, 始祖] primogenitor; founder of a school or trade
私塾[sī shú, ㄙ ㄕㄨˊ, 私塾] private school (in former times)
拉文克劳[Lā wén kè láo, ㄌㄚ ㄨㄣˊ ㄎㄜˋ ㄌㄠˊ, 拉文克劳 / 拉文克勞] Rowena Ravenclaw, name of wizard and house in Harry Potter's school Hogwarts 霍格沃茨
拉格比[Lā gé bǐ, ㄌㄚ ㄍㄜˊ ㄅㄧˇ, 拉格比] Rugby (game); Rugby school in England
史籀篇[shǐ zhòu piān, ㄕˇ ㄓㄡˋ ㄆㄧㄢ, 史籀篇] said to be a school primer for writing the great seal script 大篆
作业[zuò yè, ㄗㄨㄛˋ ㄧㄝˋ, 作业 / 作業] school assignment; homework; work; task; operation; to operate
学区[xué qū, ㄒㄩㄝˊ ㄑㄩ, 学区 / 學區] school district
学历[xué lì, ㄒㄩㄝˊ ㄌㄧˋ, 学历 / 學歷] school record
学派[xué pài, ㄒㄩㄝˊ ㄆㄞˋ, 学派 / 學派] school of thought
学籍[xué jí, ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧˊ, 学籍 / 學籍] school roll(s)
学龄[xué líng, ㄒㄩㄝˊ ㄌㄧㄥˊ, 学龄 / 學齡] school age
校车[xiào chē, ㄒㄧㄠˋ ㄔㄜ, 校车 / 校車] school bus
督学[dū xué, ㄉㄨ ㄒㄩㄝˊ, 督学 / 督學] school inspector
高中生[gāo zhōng shēng, ㄍㄠ ㄓㄨㄥ ㄕㄥ, 高中生] senior high school student
体校[tǐ xiào, ㄊㄧˇ ㄒㄧㄠˋ, 体校 / 體校] sports college; school of physical training
学生[xué sheng, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ˙, 学生 / 學生] student; school child
教学楼[jiào xué lóu, ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ ㄌㄡˊ, 教学楼 / 教學樓] teaching block; school building
大中学生[dà zhōng xué sheng, ㄉㄚˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ˙, 大中学生 / 大中學生] university and high school students
斯莱特林[Sī lái tè lín, ㄙ ㄌㄞˊ ㄊㄜˋ ㄌㄧㄣˊ, 斯莱特林 / 斯萊特林] Salazar Slytherin, name of wizard and house in Harry Potter's school Hogwarts 霍格沃茨

school ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメスク[, amesuku] (n) (abbr) American school
アメリカンスクール[, amerikansuku-ru] (n) American school
イコクエイラクブカ属[イコクエイラクブカぞく, ikokueirakubuka zoku] (n) Galeorhinus (genus whose only member is the school shark, Galeorhinus galeus, in the family Triakidae)
インターハイ[, inta-hai] (n) (abbr) inter high school
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period)
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period)
エスカレーター学校;エスカレータ学校[エスカレーターがっこう(エスカレーター学校);エスカレータがっこう(エスカレータ学校), esukare-ta-gakkou ( esukare-ta-gakkou ); esukare-ta gakkou ( esukare-ta gakkou )] (n) (col) (See エスカレーター校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school"
エスカレーター校;エスカレータ校[エスカレーターこう(エスカレーター校);エスカレータこう(エスカレータ校), esukare-ta-kou ( esukare-ta-kou ); esukare-ta kou ( esukare-ta kou )] (n) (col) (See エスカレーター学校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school"
エピクロス学派[エピクロスがくは, epikurosu gakuha] (n) Epicurean school (of philosophy)
エレア学派[エレアがくは, erea gakuha] (n) Eleatic school (of philosophy)
オーストリア学派[オーストリアがくは, o-sutoria gakuha] (n) Austrian School (of economic theory)
オールターナティブスクール[, o-ruta-nateibusuku-ru] (n) alternative school
オックスフォード学派[オックスフォードがくは, okkusufo-do gakuha] (n) (obsc) (See 日常言語学派) Oxford school (of analytic philosophy)
キニク学派[キニクがくは, kiniku gakuha] (n) Cynic school (of philosophy)
キュレネ学派;キレネ学派[キュレネがくは(キュレネ学派);キレネがくは(キレネ学派), kyurene gakuha ( kyurene gakuha ); kirene gakuha ( kirene gakuha )] (n) Cyrenaic school (of philosophy)
グラマースクール[, gurama-suku-ru] (n) grammar school
ケンブリッジ学派[ケンブリッジがくは, kenburijji gakuha] (n) Cambridge school (of economics)
シーサイドスクール[, shi-saidosuku-ru] (n) seaside school
シカゴ学派[シカゴがくは, shikago gakuha] (n) Chicago School (of economics)
シニアハイスクール[, shiniahaisuku-ru] (n) senior high school
ジュニアハイスクール[, juniahaisuku-ru] (n) junior high school
スクールカウンセラー[, suku-rukaunsera-] (n) school counsellor
スクールバス[, suku-rubasu] (n) school bus
ソーラン節[ソーランぶし, so-ran bushi] (n) traditional work song of Hokkaido herring fishery workers, performed by school students in modern choreographed interpretations
ダブる[, dabu ru] (v5r,vi) to coincide (fall on the same day); to have two of something; to overlap; to duplicate; to appear doubled; to repeat a school year after failing
ハマトラ[, hamatora] (n) (abbr) style of clothing popular in the late 1970s and resembling a Catholic school uniform (wasei
バレエスクール[, bareesuku-ru] (n) ballet school
ビジネススクール入学共通試験[ビジネススクールにゅうがくきょうつうしけん, bijinesusuku-ru nyuugakukyoutsuushiken] (n) business school entrance test; GMAT
プライマリースクール[, puraimari-suku-ru] (n) primary school
フランドル楽派[フランドルがくは, furandoru gakuha] (n) Flemish school (of music)
フランドル派[フランドルは, furandoru ha] (n) Flemish school (of art)
プレパラトリースクール[, pureparatori-suku-ru] (n) preparatory school
ボーディングスクール[, bo-deingusuku-ru] (n) boarding school
マールブルク学派[マールブルクがくは, ma-ruburuku gakuha] (n) Marburg school (of philosophy)
マグネットスクール[, magunettosuku-ru] (n) magnet school (public school offering special instruction in order to attract a more diverse student body)
ミドルスクール[, midorusuku-ru] (n) middle school
ロングホームルーム[, ronguho-muru-mu] (n) (See ホームルーム) long homeroom; occasional or periodic extra long registration class or assembly in a school (e.g. for activities not related to class work)
一流[いちりゅう, ichiryuu] (adj-no,n) (1) first-class; top grade; foremost; top-notch; leading; (2) characteristic; peculiar; unique; (n) (3) school (e.g. of a performance art); (4) (also written as 一旒) one flag; one banner; one streamer; (P)
一限目;1限目[いちげんめ, ichigenme] (n) first period (e.g. first class in school day)
世間擦れ;世間ずれ[せけんずれ, sekenzure] (n,vs) worldly wise; sophisticated; street smart; knowledge of the world (acquired in the school of hard knocks); toughness
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
学内[がくない, gakunai] Thai: อยู่ภายในบริเวณสถานศึกษา เช่น โรงเรียน, วิทยาสัย หรือ มหาวิทยาลัย English: within the school
小学[しょうがく, shougaku] Thai: ระดับชั้นการศึกษา,ประถมศึกษา English: grade school

school ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาคารเรียน[n. exp.] (ākhān rīen) EN: school building ; education building FR: bâtiment scolaire [m]
อนุบาล[n.] (anubān) EN: nursing school ; kindergarten FR: école maternelle [f] ; école gardienne [f] (Belg.) ; jardin d'enfants [m]
แบบเรียน[n. exp.] (baēprīen) EN: school book ; textbook FR: livre scolaire [m] ; manuel scolaire [m]
บัณฑิตวิทยาลัย[n. exp.] (bandit witt) EN: graduate school FR:
บริเวณโรงเรียน[n. exp.] (børiwēn rōn) EN: school area FR:
ชั้นมัธยมศึกษา[n. exp.] (chan mattha) EN: secondary school level FR:
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[n. exp.] (chan mattha) EN: senior high school FR:
ชีวิตในโรงเรียน[n. exp.] (chīwit nai ) EN: school life FR:
ชุดนักเรียน[n. exp.] (chut nakrīe) EN: student uniform ; school uniform FR: uniforme d'écolier [m] ; uniforme scolaire [m]
ชุดนักเรียนลาว[n. exp.] (chut nakrīe) EN: Laos school uniform ; Lao student uniform FR: uniforme d'écolier laotien [m]
ชุดนักเรียนไทย[n. exp.] (chut nakrīe) EN: Thai school uniform ; Thai student uniform FR: uniforme d'écolier Thaï [m]
ชุดนักเรียนญี่ปุ่น[n. exp.] (chut nakrīe) EN: Japanese school uniform FR: uniforme d'écolier japonais [m]
เด็กประถม[n. exp.] (dek prathom) EN: pupil ; children at primary school ; young boy FR: enfant de l'école primaire [m, f] ; écolier [m] ; écolière [f]
เด็กวัยเรียน[n. exp.] (dek wai rīe) EN: child school FR:
ฝากโรงเรียน[v.] (fākrōngrīen) EN: take a child to enter a school FR:
ฝูงปลา[n. exp.] (fūng plā) EN: shoal of fish ; school of fish FR: banc de poissons [m]
ฝูงปลาเฮอร์ริง[n. exp.] (fūng plā ho) EN: school of herring FR:
ไฮสกูล[n. exp.] (hai sakūn) EN: high school FR:
หัวเก่า[adj.] (hūakao) EN: conservative ; old-fashioned ; of the old school FR: conservateur ; de la vieille école ; vieux jeu
จิตวิทยาโรงเรียน[n. exp.] (jittawittha) EN: school psychology FR:
การบริหารโรงเรียน[n. exp.] (kān børihān) EN: school administration FR:
การมาเรียน[n. exp.] (kān mā rīen) EN: school attendance FR:
เกโรงเรียน[v. exp.] (kē rōngrīen) EN: pay truant from school FR: faire l'école buissonnière ; s'absenter de l'école sans autorisation ; manquer les cours ; sécher le lycée (fam.) ; brosser les cours (fam. - Belg.)
ค่าเล่าเรียน[n. exp.] (khā laorīen) EN: school fees FR:
คณะ[n.] (khana) EN: college ; faculty ; school ; branch of study ; department FR: faculté [f] ; fac [f] (inf.) ; département universitaire [m]
คณะกรรมการสถานศึกษา[n. exp.] (khanakammak) EN: school committee FR:
คณะนิติศาสตร์[n. prop.] (Khana Nitis) EN: Faculty of Law ; law school FR: Faculté de Droit [f]
ค่าเรียน[n. exp.] (khā rīen) EN: school fees, tuition FR: frais scolaires [mpl]
ขาดเรียน[v. exp.] (khāt rīen) EN: be absent from school ; be absent from class ; miss school ; miss a class ; play truant FR: être absent à un cours ; brosser un cours (Belg.)
เขตโรงเรียน[n. exp.] (khēt rōngrī) EN: school zone FR:
คอร์สปิดเทอม[n. exp.] (khøt pit th) EN: summer courses ; summer school FR: cours de vacances [mpl]
เครื่องแบบนักเรียน[n. exp.] (khreūangbaē) EN: student's uniform ; school uniform FR: uniforme d'écolier [m] ; uniforme scolaire [m]
ครบเกณฑ์[adj.] (khrop kēn) EN: of prescribed age ; of school age ; of conscription age ; of ordination age FR:
ครบเกณฑ์เข้าโรงเรียน[v. exp.] (khrop kēn k) EN: be of school age FR:
ครู[n.] (khrū) EN: teacher ; instructor ; master ; school teacher FR: professeur [m, f] ; instituteur [m] ; institutrice [f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître (d'école) [m] ; maîtresse (d'école) [f] ; éducateur [m] ; éducatrice [f] ; prof [m, f] (fam.)
ครูบาอาจารย์[n. exp.] (khrū bā ājā) EN: teacher ; instructor ; school master ; school teacher ; teaching profession FR:
ครูผู้สอน[n. exp.] (khrū phūsøn) EN: teacher ; instructor ; master ; school master ; school teacher FR: enseignant [m]
ครูประถมศึกษา[n. exp.] (khrū pratho) EN: primary school teacher ; elementary school teacher FR: instituteur [m] ; institutrice [f]
ครูใหญ่โรงเรียนมัธยม[n. exp.] (khrū yai rō) EN: high school principal FR:
กระเป๋านักเรียน[n. exp.] (krapao nakr) EN: schoolbag ; satchel ; school satchel FR: cartable (d'écolier) [m]

school ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgang {m} | nach dem Abgang von der Schule | sich einen guten Abgang verschaffenleaving; departure; exit | after leaving school | to make a graceful exit
Erziehungsheim {n}approved school
Bibliotheksschule {f}library school
Bibliotheksschulen-Ausbildung {f}library school education
Internat {n}boarding school; residential school
Abendschule {f}evening classes; night school
Abendunterricht {m} | Abendunterricht besuchennight school | to attend evening classes
Handelsschule {f}commercial school
Gesamtschule {f}comprehensive school
Schulpflicht {f}compulsory education; obligation to attend school
Fortbildungsanstalt {f}continuation school
Klosterschule {f}convent school
Abschlusszeugnis {n} | Abschlusszeugnis einer High Schooldiploma [Am.] | high school diploma
Haushaltungsschule {f}domestic science school
Elementarschule {f}primary school
Volksschule {f}elementary school
erweiterte Oberschule {f}extended secondary school; extended comprehensive school
Schulentlassene {m,f}; Schulentlassenerschool leaver [Br.]; school graduate [Am.]
Oberschule {f}grammar school [Br.]; high school [Am.]
Spielschule {f}infant school
Kindergarten {m}kindergarten; nursery school
Kittel {m} (der Schulkleidung)tunic (of school uniform)
Sprachschule {f}language school
Lyzeum {n}girls' high school
Mittelstufe {f} (Schule)middle school [Br.]; junior high [Am.]
Konfessionsschule {f}parochial school
polytechnische Oberschule {f}polytechnic secondary school
Grundschule {f}primary school; elementary (grade) school [Am.]
Privatschule {f}private school [Am.]
britische Privatschule {f}public school [Br.]
Schulreife {f}readiness for school; school readiness
Reitschule {f}riding school
Hauptschule {f} (etwa)secondary modern school
Realschule {f}secondary modern school
Schulabschluss {m}secondary school qualifications
Schulstress {m}stress at school
Schulamt {n}supervisory school authority; local education authority (LEA)
Berufsschule {f}vocational school
Schulferien {pl}(school) holidays; (school) vacations
Jugendfreund {m}school day friend

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า school
Back to top