ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slow-witted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slow-witted*, -slow-witted-

slow-witted ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slow-witted (adj.) เข้าใจช้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Finally, the slow-witted wildebeest begins to sense the danger it's in, but Who are closing in for the kill.ในที่สุด เจ้าวัวสมองช้า ก็เริ่มรู้สึกถึงอันตราย แต่... ...ซึ่งขยับเข้าใกล้เพื่อฆ่า
You may have won the hearts of my slow-witted staff but not me.เธออาจชนะใจคนงานโง่ๆ ของฉัน แต่ไม่ใช่ฉัน
You're slow-witted, humorless, unsentimental, uncaring of others.แกมันสมองทึบ ไม่ตลก ไม่อ่อนไหว ไม่ใส่ใจคนอื่น

slow-witted ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bèn, ㄅㄣˋ, 笨] stupid; foolish; silly; slow-witted; clumsy
木头[mù tou, ㄇㄨˋ ㄊㄡ˙, 木头 / 木頭] wood; timber; log; fig. slow-witted; wooden (headed)

slow-witted ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
脳たりん;脳足りん[のうたりん;ノータリン, noutarin ; no-tarin] (n) (1) slow-witted person; simpleton; (adj-no,adj-pn) (2) pig-ignorant; dumbass
鈍根[どんこん, donkon] (adj-na,n) slow-witted
鈍重[どんじゅう, donjuu] (adj-na,n) dullness; bovinity; thickheaded; slow-witted
惚け茄子[ぼけなす, bokenasu] (n) (1) (uk) faded, dull-colored eggplant; (2) (derog) slow-witted, abstracted person; halfwit

slow-witted ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวขี้เลื่อย[n. (loc.)] (hūakhīleūay) EN: blockhead ; dumbbell ; slow-witted FR: idiot [m]
สมองขี้เลื้อย[n. (loc.)] (samøngkhīle) EN: blockhead ; dumbbell ; slow-witted FR: idiot [m]
ทึบ[adj.] (theup) EN: dull ; obtuse ; stupid ; slow-witted ; foolish ; idiotic ; silly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slow-witted
Back to top