ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

staple

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *staple*, -staple-

staple ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
staple (n.) ลวดเย็บกระดาษ
staple (vt.) ติดด้วยลวดเย็บกระดาษ See also: เย็บด้วยลวดเย็บกระดาษ
staple (n.) อาหารหลัก
staple (n.) ส่วนสำคัญ See also: หัวข้อสำคัญ Syn. principal, substance
staple (n.) สินค้าหลัก See also: สินค้าสำคัญ, ผลิตภัณฑ์หลัก
staple (n.) วัตถุดิบหลัก See also: วัตถุดิบสำคัญ Syn. material
staple (n.) เส้นใยของขนสัตว์, ฝ้ายหรืออื่น Syn. fiber, texture
staple (vt.) แยกชนิดตามลักษณะเส้นใย Syn. sort
staple (adj.) สำคัญ See also: จำเป็น, หลัก Syn. principal, main, chief, essential
stapler (n.) ที่เย็บกระดาษ
English-Thai: HOPE Dictionary
staple(สเท'เพิล) n. สินค้าหลัก,วัตถุดิบหลัก,ผลิตภัณฑ์หลัก,อาหารหลัก (เช่นขนมปัง/ข้าวหรือเกลือ) ,ใย (ขนสัตว์ ฝ้ายป่าน ปอหรืออื่น ๆ) ,ส่วนสำคัญ,หัวข้อสำคัญ. adj. สำคัญ,ที่เป็นพื้น,เป็นหลัก,เป็นแก่น vt. แยกชนิดตามอาหารหลัก วัตถุหลักหรือเส้นใย n. ลวดรูปตัว'U'หรือตะปูรูป 'U'
stapler(สเท'เพลอะ) n. เครื่องเย็บหนังสือที่ใช้ลวดรูปตัวยู
English-Thai: Nontri Dictionary
staple(adj) เป็นหลัก,สำคัญยิ่ง,เป็นพื้น,เป็นแก่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
staple๑. ที่เย็บกระดาษ๒. เครื่องยิงเย็บ, เครื่องเย็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องเย็บกระดาษ (n.) stapler See also: stapling machine
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pete, you throw that rubber spider again and I'm going for my staple gun.พีท, ถ้านายส่งตุ๊กตุ่นแมงมุมนี่มาอีกทีละก็ ฉันจะยิงนายด้วยแม็กเย็บกระดาษแน่
Doughnut biscuits, my staple food.โดนัทบิสกิต อาหารสำคัญของฉัน
Fish is the staple diet of one in five humans.ปลาเป็น 1 ใน 5 อาหารหลักของมนุษย์
Actually, rice is the main staple of the Japanese breakfast.จริงๆแล้ว ข้าวเป็นอาหารหลัก ของคนญี่ปุ่นนะครับ
Maybe I can cut it into dots and staple it on.บางทีฉันอาจ ตัดเป็นจุดและเย็บมัน
If you tell anyone about this, I will rip your ears off and staple them to your neck.ถ้าคุณบอกใครเกี่ยวกับที่นี่ ฉันจะตัดหูคุณออกมาเย็บกับคอเลย
Didn't you once staple math tests to Penny's jeans and send her out as "Smarty Pants"?เธอเคยเอาแม็กเย็บกางเกงให้เพนนี แล้วบอกเธอว่า "กางเกงอัจฉริยะ"
He wanted the W.H.O. to endorse mass sterilization in drinking water and staple foods.เขาอยากให้ W.H.O. สนับสนุนการฆ่าเชื้อน้ำดื่ม เเละอาหารขนานใหญ่
And so, when the Police Athletic League, the staple community boxing gyms, shut down their programs, they started Atlas Cops and Kids, which has quickly become one of the most successful boxing programs in the country.ดังนั้น เมื่อโพลิสแอตเลติกลีก โรงฝึกมวยชุมชนหลักของเมือง ยกเลิกโครงการไป พวกเขาจึงสร้าง แอตลาส คอปส์ แอนด์ คิดส์ขึ้น
Something along the stationery line? Are you short of staplers?อะไรเกี่ยวกับเครื่องเขียนมั้ย ลวดเย็บกระดาษหมดรึเปล่า
You could fill the Staples Center with what you don't know.นายเติม สเตเปิล เซนเตอร์ เต็มได้ด้วยความไม่รู้ของนาย
Because he found the tape and then he stapled me.เพราะเขาเจอเทปนั่นและเขาก็ยิงแม็คใส่ฉัน

staple ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
订书机[dìng shū jī, ㄉㄧㄥˋ ㄕㄨ ㄐㄧ, 订书机 / 訂書機] stapler; stapling machine; bookbinding machine
名产[míng chǎn, ㄇㄧㄥˊ ㄔㄢˇ, 名产 / 名產] staple; name-brand product
钉书针[dìng shū zhēn, ㄉㄧㄥˋ ㄕㄨ ㄓㄣ, 钉书针 / 釘書針] staple

staple ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ステープル[, sute-puru] (n) staple
ステープルファイバー[, sute-purufaiba-] (n) staple fiber
スフ[, sufu] (n) (abbr) staple fiber; staple fibre
ホッチキス玉;ホチキス玉[ホッチキスたま(ホッチキス玉);ホチキスたま(ホチキス玉), hocchikisu tama ( hocchikisu tama ); hochikisu tama ( hochikisu tama )] (n) (See 針・4) staple (for a stapler)
ホッチキス芯;ホチキス芯[ホッチキスしん(ホッチキス芯);ホチキスしん(ホチキス芯), hocchikisu shin ( hocchikisu shin ); hochikisu shin ( hochikisu shin )] (n) (See 芯) staple (for a stapler)
ホッチキス針;ホチキス針[ホッチキスはり(ホッチキス針);ホチキスはり(ホチキス針), hocchikisu hari ( hocchikisu hari ); hochikisu hari ( hochikisu hari )] (n) (See 針・4) staple (for a stapler)
[しん, shin] (n) (1) wick; marrow; staple (for stapler); (pencil) lead; stuffing; pith; (2) (See 心・しん) core; heart; centre; center; (P)
針(P);鉤;鈎[はり(P);ち(鉤;鈎)(ok), hari (P); chi ( kou ; kagi )(ok)] (n) (1) (See 鍼・1) needle; pin; (2) (See 鉤・かぎ・1,釣り針・つりばり) hook; (3) stinger; thorn; (4) hand (e.g. clock, etc.); pointer; (5) staple (for a stapler); (6) (See 御針・1) needlework; sewing; (7) malice; (ctr,n-suf) (8) counter for stitches; (P)
コピー本[コピーほん, kopi-hon] (n) photocopy book; staplebound book
ステープラー[, sute-pura-] (n) stapler
ホチキス;ホッチキス[, hochikisu ; hocchikisu] (n) (named after the inventor, Hotchkiss) stapler; paper fastener
検針[けんしん, kenshin] (n,vs) (1) inspection of a meter; reading a meter; (2) inspecting clothing, etc. for residual needles, staples, etc.
紙綴器[かみつづき, kamitsuduki] (n) (obsc) (See ホチキス) stapler; paper fastener

staple ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารหลัก[n. exp.] (āhān lak) EN: staple food ; staple ; main food FR: aliment de base [m]
ผลิตภัณฑ์หลัก[n. exp.] (phalittapha) EN: main product ; chief product ; core product ; staple commodity ; flagship FR:
สินค้าหลัก[n. exp.] (sinkhā lak) EN: staple FR:
สินค้าหลักสำคัญ[n. exp.] (sinkhā lak ) EN: staple goods FR:
สินค้าอุปโภคบริโภคประจำ[n. exp.] (sinkhā uppa) EN: staple goods FR:
ใย[n.] (yai) EN: fibre ; filament ; web ; thread ; cobweb ; gossamer ; staple FR: fibre [f] ; filament [m]
เย็บเล่ม[v.] (yeplem) EN: staple together ; bind ; make a binding ; sew into book form FR: relier
เครื่องเย็บกระดาษ[n. exp.] (khreūang ye) EN: stapler FR: agrafeuse [f]
ลวดเย็บกระดาษ[n. exp.] (lūat yep kr) EN: staples FR: agrafe [f]
แม็ก[n.] (maek) EN: stapler FR: agrafeuse [f]
ที่เย็บกระดาษ[n. exp.] (thī yep kra) EN: stapler FR: agrafeuse [f]

staple ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hochstapler {m}; Hochstaplerin
Stapelgut {n}staple commodities

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า staple
Back to top