ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

symbolic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *symbolic*, -symbolic-

symbolic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
symbolic (adj.) เป็นเครื่องหมาย See also: เป็นสัญลักษณ์ Syn. emblematic, figurative, metaphoric
symbolical (adj.) เป็นสัญลักษณ์ See also: เป็นเครื่องหมาย Syn. allegorical, figurative, metaphoric
symbolics (n.) วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักความเชื่อทางศาสนา Syn. study of creeds, creedal theology
English-Thai: HOPE Dictionary
symbolic(ซิมบอล'ลิค,-เคิล) adj. เป็นสัญลักษณ์,เป็นเครื่องหมาย,เป็นเครื่องแสดง,เป็นนัย
symbolic languageภาษาสัญลักษณ์เป็นภาษาที่ใช้เป็นรหัส กำหนดตำแหน่งที่อยู่ และการปฏิบัติการของคำสั่งต่าง ๆ ในรูปของสัญลักษณ์ ซึ่งมนุษย์คุ้นเคยมากกว่าภาษาเครื่อง เช่น ใช้คำว่า sub แทน ลบ (มาจากคำ subtract)
symbolical(ซิมบอล'ลิค,-เคิล) adj. เป็นสัญลักษณ์,เป็นเครื่องหมาย,เป็นเครื่องแสดง,เป็นนัย
English-Thai: Nontri Dictionary
symbolic(adj) เป็นนัย,เป็นเครื่องหมาย,เป็นสัญลักษณ์
symbolical(adj) เป็นนัย,เป็นเครื่องหมาย,เป็นสัญลักษณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
symbolic addressingการกำหนดเลขที่อยู่เชิงสัญลักษณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
symbolic languageภาษาสัญลักษณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Symbolic aspectsแง่สัญลักษณ์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทักษิโณทก (n.) water poured out while giving alms symbolical of donation See also: water poured into a hand as a token of an offering Syn. ทักขิโณทก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's only symbolic if we choose to make it so.มันจะเป็นการแสดงออก ถ้าเราคิดว่ามันเป็น
Sex is simply a symbolic expression...เซ็กส์ เป็น สัญญาลักษณ์แบบพื้นฐาน...
They carry their intended down a long path as a symbolic way of embarking' upon the life ahead of 'em.เขาต้องอุ้มด้วยความมุ่งมั่นไปตามทางเดินยาวๆ คล้ายกับเป็นสัญลักษณ์ของการลงเรือ ไปสู่ภพหน้าของพวกเขาน่ะ
Even though it is only a symbolic bill, but still triggered waves of heated debates.ความจริงที่ว่า เงิน เป็นแค่สิ่งจูงใจอย่างแรกเท่านั้น แต่การที่จะได้เปิดเผยตัวตน เป็นอะไรที่เป็นผลพลอยได้ตามมา
It is almost symbolic that it should come on the heels of the tragic assassination of David Palmer.วันนี้จะเป็นที่จดจำอย่างยิ่งใหญ่สำหรับปธน.โลแกน
Their eating is symbolic of the way we consume others to feed our needs.การกินกันเองของพวกเขา เป็นสัญลักษณ์แสดงถึง การบริโภคอย่างฟุ่มเฟือย เพื่อสนองความต้องการของตัวเอง
The thirst for blood is symbolic of a deeper hunger.การหิวกระหายในเลือด สัญลักษณ์ของความโหยหาลึก ๆ
You just know this is what Holy Communion is symbolic of.แล้วคนที่ไหนมันไร้มณทิน คนที่ไม่ปี้คนตายไง
The devices on your heads are symbolic of the shackles you place upon othersอุปกรณ์บนหัวแกเป็นสัญลักษณ์ เป็นสิ่งที่แกได้ทำเอาไว้กับคนอื่นๆ
These dolphins are symbolic of a new day for the environment.และผมไปที่โรงพยาบาลที่นั่น
Ok, so, maybe it's symbolic for the unsub.ok แรงจูงใจของผู้ต้องสงสัย
Iit felt like a symbolic kind of thing-- ordering a beam.รู้สึกเหมือนสัญลักษณ์\ ประเภของสิ่ง--

symbolic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
数理逻辑[shù lǐ luó jí, ㄕㄨˋ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧˊ, 数理逻辑 / 數理邏輯] mathematical logic; symbolic logic
象征性[xiàng zhēng xìng, ㄒㄧㄤˋ ㄓㄥ ㄒㄧㄥˋ, 象征性 / 象徵性] symbolic; emblem; token

symbolic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シンボリックデバッガ[, shinborikkudebagga] (n) {comp} symbolic debugger
印を結ぶ[いんをむすぶ, inwomusubu] (exp,v5b) to make symbolic signs (gestures) with the fingers
[いん, in] (n) (1) seal; stamp; mark; print; (2) {Buddh} mudra (symbolic hand gesture); (3) (abbr) India
印契[いんげい;いんけい, ingei ; inkei] (n) mudra (symbolic hand gesture used in Buddhism)
鏡板[かがみいた, kagamiita] (n) (1) panel; scene-panel; (2) (symbolically a reflection of tree at the front of the stage) painted backdrop (panel at the back of a noh stage), on which an oak tree is painted
Japanese-English: COMDICT Dictionary
シンボリックデバッガ[しんぼりっくでばっが, shinborikkudebagga] symbolic debugger
数理論理学[すうりろんりがく, suurironrigaku] symbolic logic, mathematical logic
記号アドレス[きごうアドレス, kigou adoresu] symbolic address
記号型言語[きごうかたげんご, kigoukatagengo] symbolic language
記号論理学[きごうろんりがく, kigouronrigaku] symbolic logic, mathematical logic
記号文字[きごうもじ, kigoumoji] symbolic-character

symbolic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาบน้ำศพ[x] (āp nām sop) EN: symbolic pouring of water over the deceased's hand FR:
มงคล[n.] (mongkhon) EN: garland ; worn ; auspicious and symbolic thread FR: guirlande [f]
พานพาขวัญ[n. exp.] (phān phā kh) EN: symbolic bush FR:
ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์[n. exp.] (takkasāt ch) EN: mathematical logic ; symbolic logic FR:
ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์[n. exp.] (takkasāt sa) EN: symbolic logic FR: logique symbolique [f]

symbolic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adresse {f} [comp.] | absolute Adresse | absolute Adresse; Maschinenadresse | absolute Adresse; echte Adresse | absolute (wirkliche) Adresse | alphanumerische Adresse | explizite Adresse; ausdrückliche Adresse | implizite Adresse | physische Adresse | relative Adresse | symbolische Adresse | tatsächliche Adresse | virtuelle (gedachte) Adresseaddress | specific address | actual address | effective address | absolute address | alphanumeric address | explicit address | implicit address | physical address | displacement | symbolic address | real address | virtual address
symbolisch {adv}symbolically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า symbolic
Back to top