ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sumptuous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sumptuous*, -sumptuous-

sumptuous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sumptuous (adj.) หรูหรา See also: โอ่อ่า Syn. splendid, magnificent, luxurious
sumptuous (adj.) ฟุ่มเฟือย See also: สุรุ่ยสุร่าย Syn. extravagant, lavish
sumptuously (adv.) มั่งคั่ง See also: มากมาย, อุดม Syn. abundantly, lavishly
English-Thai: HOPE Dictionary
sumptuous(ซัมพฺ'ชูอัส) adj. ฟุ่มเฟือย,หรูหรา,โอ่อ่า,โอ่โถง, See also: sumptuousness n., Syn. extravagant
English-Thai: Nontri Dictionary
sumptuous(adj) มากมาย,มโหฬาร,หรูหรา,โอ่อ่า,ฟุ่มเฟือย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บังอาจ (v.) be presumptuous Syn. ล่วงเกิน, เอื้อมอาจ Ops. เจียมตัว
อาจเอื้อม (v.) be presumptuous Syn. ล่วงเกิน, บังอาจ, เอื้อมอาจ Ops. เจียมตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Such sumptuous dinner.เป็นดินเนอร์ที่หรูหรามาก
You will see a sumptuous feast, but don't eat or drink anything.คุณจะได้เห็นพิธีฉลองที่ยิ่งใหญ่อลังการ แต่ห้ามดื่มกิน สิ่งใดๆ.
Yet releasing me from bond is but a taste of more sumptuous meal.แต่ปล่อยฉันจากพันธบัตร แต่รสชาติ อาหารอร่อยมากขึ้น
You are rude and uncouth and presumptuous... and I am leaving now.คุณหยาบคายและเร่อร่า ชอบทึกทักโง้นงี้ ฉันไปดีกว่า
Listen, now, I don't wanna be presumptuous but I'm about to open a new Weight-Not in Boca and I was wondering if maybe you'd like to perform.ทีนี้ ฟังนะ ฉันไม่อยากจะอวดตัวนะ... แต่ว่าฉันกำลังจะเปิดร้าน Weight-Not ที่โบก้า และฉันก็สงสัยว่าคุณอาจจะอยากมาแสดง
It's kind of presumptuous.มันฟังดูขี้ตู่ไปหน่อย
Look, i don't--I don't mean to be presumptuous,ฉันไม่ได้ตั้งใจจะอวดรู้หรอกนะ
I'll be presumptuous and break the law.ฉันจะยอมกล้าแหกกฎหมาย
I don't mean to be presumptuous, but my days of romance are long over.. ฉันไม่ได้อาจเอื้อมขนาดนั้น แต่ว่าวันวานแห่งความโรแมนติกของฉัน
I am not being presumptuous. I am on a solo strike.ฉันไม่ได้เป็นคนอวดดีนะคะ ฉันประท้วงคนเดียว
And yet, you dare to act so presumptuously.แล้วก็เธอกล้าทำตัวอวดดีมากอีก
Do you know what kind of place this is? Don't be presumptuous!เธอรู้หรือปล่าวว่านี่คือที่ไหน อย่าทำอวดดีนะ

sumptuous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饕餮[tāo tiè, ㄊㄠ ㄊㄧㄝˋ, 饕餮] ferocious mythological animal, the fifth son of the dragon king; zoomorphic mask motif, found on Shang and Zhou ritual bronzes; gluttonous; sumptuous (banquet)
美轮美奂[měi lún měi huàn, ㄇㄟˇ ㄌㄨㄣˊ ㄇㄟˇ ㄏㄨㄢˋ, 美轮美奂 / 美輪美奐] splendid and magnificent houses (成语 saw); a sumptuous mansion
富丽堂皇[fù lì táng huáng, ㄈㄨˋ ㄌㄧˋ ㄊㄤˊ ㄏㄨㄤˊ, 富丽堂皇 / 富麗堂皇] sumptuous mansions (成语 saw); splending and majestic
[wàng, ㄨㄤˋ, 妄] absurd; fantastic; presumptuous; rash
奢侈[shē chǐ, ㄕㄜ ㄔˇ, 奢侈] luxury; sumptuous
不情之请[bù qíng zhī qǐng, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥˊ ㄓ ㄑㄧㄥˇ, 不情之请 / 不情之請] my presumptuous request (humble expr.); if I may be so bold to ask a favor
奢丽[shē lì, ㄕㄜ ㄌㄧˋ, 奢丽] sumptuous; a luxury

sumptuous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
酒池肉林[しゅちにくりん, shuchinikurin] (n) sumptuous feast; debauch
僭越;僣越[せんえつ, sen'etsu] (adj-na) presumptuous; arrogant; audacious; forward; insolent
尊大不遜[そんだいふそん, sondaifuson] (n,adj-na) arrogant and presumptuous; haughty arrogance; intolerable insolence
幅ったい[はばったい, habattai] (adj-i) (1) (uk) wide; (2) presumptuous
才弾ける[さいはじける, saihajikeru] (v1,vi) to be presumptuous; to be clever and forward
栄耀栄華[えいようえいが;えようえいが, eiyoueiga ; eyoueiga] (n) wealth, prosperity, and arrogant splendor (splendour); (living sumptuously) intoxicated by wealth and power; luxury
烏滸がましい[おこがましい, okogamashii] (adj-i) (uk) presumptuous; impertinent; ridiculous; absurd
自信過剰[じしんかじょう, jishinkajou] (n,adj-na,adj-no) overconfident; presumptuous

sumptuous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หรู[X] (rū) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux
หรูหรา[adj.] (rūrā) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous ; smart ; showy ; in great style ; lofty FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; prestigieux ; de prestige ; de luxe ; pompeux
สวยหรู[v.] (sūayrū) EN: be splendid ; be gorgeous ; be sumptuous FR:
อาจเอื้อม[adj.] (āt-eūam) EN: presumptuous ; audacious FR:
เจ๋อเจ๊อะ[adv.] (joējoe) EN: boldly ; impudently ; presumptuously ; audaciousl ; intrusively FR:
โอหัง[adj.] (ōhang) EN: arrogant ;haughty ; presumptuous FR:
สวยหรู[adv.] (sūayrū) EN: splendidly ; gorgeously ; sumptuously FR:
ทะยานใจ[adj.] (thayānjai) EN: presumptuous ; emboldened ; foolhardy FR:
ถือดี[v.] (theūdī) EN: assume too much ; be presumptuous ; think a lot of oneself ; have a high opinion of oneself FR: faire preuve d'arrogance ; être présomptueux
ถือวิสาสะ[v. exp.] (theū wisāsa) EN: think s.o. would not mind one's doing because of friendship/familiarity ; take the liberty of ; be presumptuous ; presume ; make bold ; venture FR: prendre la liberté de
ตีเสมอ[v. exp.] (tīsamoē ) EN: behave without regard to one's inferior position ; act insolently ; be presumptuous ; presume to act as an equal FR:

sumptuous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vermessenheit {f}presumptuousness
splendid; kostbar {adj}sumptuous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sumptuous
Back to top