ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

statistician

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *statistician*, -statistician-

statistician ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
statistician (n.) พนักงานหาค่าสถิติประกันภัย
English-Thai: HOPE Dictionary
statistician(สแทททิสทิช'เชิน) n. นักสถิติ,ผู้เชี่ยวชาญวิชาสถิติ,เจ้าหน้าที่สถิติ
English-Thai: Nontri Dictionary
statistician(n) นักสถิติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
statisticianนักสถิติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Statisticianนักสถิติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have Professor Kendel Wallace of Carnegie Mellon, a statistician, here with us.ศาสตราจารย์เคนเดล วอลเลซ จาก คานีกีเมลลอน
Scientist, statistician, expert field combatant.นักวิทยาศาสตร์, นักสถิติ ผู้เชี่ยวชาญการต่อสู้ในสนามรบ
Hate the statistics, not the statistician.เกลียดสถิติสิ ไม่ใช่นักสถิติ

statistician ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
統計学者[とうけいがくしゃ, toukeigakusha] (n) statistician

statistician ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักวิชาการสถิติ[n. exp.] (nakwichākān) EN: statistician FR: statisticien [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า statistician
Back to top