ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stratum

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stratum*, -stratum-

stratum ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stratum (n.) ชั้น See also: ชั้นดิน, ชั้นหิน Syn. layer
stratum (n.) ชั้นบรรยากาศ
stratum (n.) ชั้นเนื้อเยื่อ
stratum (n.) ชนชั้น Syn. class
English-Thai: HOPE Dictionary
stratum(สเทร'ทัม) n. ชั้น,ชั้นพื้นดิน,ชั้นหิน,ชนชั้น,ระดับชั้น,ชั้นเนื้อเยื่อ,ชั้นเซลล์,ชั้น มหาสมุทร,ชั้นบรรยากาศ. -stratous adj.
stratum corneumเป็นชั้นบนสุดของหนังกำพร้า
stratum granulosumเป็นชั้นกลางของหนังกำพร้า
stratum spinurosumเป็นชั้นล่างสุดของหนังกำพร้า
English-Thai: Nontri Dictionary
stratum(n) ขั้น,ชั้น,ชนชั้น,ชั้นบรรยากาศ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
stratumชั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

stratum ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地层[dì céng, ㄉㄧˋ ㄘㄥˊ, 地层 / 地層] stratum (geology)
[céng, ㄘㄥˊ, 层 / 層] layer; stratum; laminated; floor (of a building); storey; classifier for layers; repeated; sheaf (math.)
矿层[kuàng céng, ㄎㄨㄤˋ ㄘㄥˊ, 矿层 / 礦層] ore stratum; vein of ore
岩石层[yán shí céng, ㄧㄢˊ ㄕˊ ㄘㄥˊ, 岩石层 / 岩石層] rock stratum
层子[céng zi, ㄘㄥˊ ㄗ˙, 层子 / 層子] stratum

stratum ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ローム層[ロームそう, ro-mu sou] (n) stratum of loam
上層[じょうそう, jousou] (n) upper stratum (classes, stories, storeys); (P)
沖積層[ちゅうせきそう, chuusekisou] (n) alluvium; alluvial stratum
社会層[しゃかいそう, shakaisou] (n) stratum of society
顆粒層[かりゅうそう, karyuusou] (n) granular layer; stratum granulosum
高木層[こうぼくそう, koubokusou] (n) overstory (overstorey); canopy layer; tree stratum
アウロノカラロストラートゥム[, auronokararosutora-toumu] (n) Aulonocara rostratum (species of peacock cichlid from Lake Malawi)
ロングノーズ・サージョンフィッシュ;ロングノーズサージョンフィッシュ;ロングノーズ・サージャンフィッシュ;ロングノーズサージャンフィッシュ;ロングノーズサージョンフィッ[, ronguno-zu . sa-jonfisshu ; ronguno-zusa-jonfisshu ; ronguno-zu . sa-janfisshu ; ro] (n) longnose surgeonfish (Zebrasoma rostratum, species of Eastern Central Pacific tang)
各層[かくそう, kakusou] (n) each stratum; each class
地層[ちそう, chisou] (n) stratum; geological formation; layer; bed (coal, gravel, etc.); (P)
基層[きそう, kisou] (n) base layer; substratum; binder course
底質[ていしつ, teishitsu] (n) bottom material; bed material; sludge; sediment; substratum
示準化石[じじゅんかせき, jijunkaseki] (n) index fossil (fossil which suggests a date of the formation of a rock stratum); key fossil; leading fossil
階層[かいそう, kaisou] (n) class; level; stratum; layer; hierarchy; (P)

stratum ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชั้น[n.] (chan) EN: layer ; stratum ; tier FR: couche [f] ; strate [f] ; niveau [m] ; épaisseur [f]
ชั้น[n.] (chan) EN: [class.: layer ; tier ; stratum ; terrace] FR:
จาบดินหัวดำ[n. exp.] (jāpdin hūa ) EN: Pellorneum capistratum FR: Pellorneum capistratum

stratum ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bevölkerungsschicht {f}population stratum; class of population

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stratum
Back to top