ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shadiness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shadiness*, -shadiness-

shadiness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shadiness (n.) ความเป็นเงามืด See also: ความมืด, ความไม่ชัดเจน Syn. darkness
English-Thai: HOPE Dictionary
shadiness(แชด'ดินิส) n. (ความ) เป็นเงามืด,มืด,ไม่ชัดเจน,น่าสงสัย,ลึกลับ
English-Thai: Nontri Dictionary
shadiness(n) ความมืด,ความร่ม,ความลึกลับ,ความคลุมเครือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shadiness
Back to top