ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sculpture

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sculpture*, -sculpture-

sculpture ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sculpture (n.) การแกะสลัก See also: การปั้น
sculpture (n.) รูปแกะสลัก See also: รูปสลัก, รูปปั้น, รูปหล่อ, ประติมากรรม Syn. figure, model, statue
sculpture (vt.) แกะสลัก See also: สลัก, ปั้น Syn. carve, sculpt
English-Thai: HOPE Dictionary
sculpture(สคัลพฺ'เชอะ) vt.,vi.,n. (การ) แกะ,สลัก,ปั้นรูป,หล่อรูป,ผลงานแกะสลัก,ผลงานการปั้นหรือหล่อรูป, See also: sculptural adj.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sculptureประติมากรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sculptureประติมากรรม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
งานประติมากรรม (n.) sculpture
ปฏิมากรรม (n.) sculpture See also: image Syn. การแกะสลัก
ประติมากรรม (n.) sculpture
ประติมากรรม (n.) sculpture See also: image Syn. ปฏิมากรรม, การแกะสลัก
รูปแกะสลัก (n.) sculpture See also: statue
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is a sculpture of you!นี่มันรูปปั้นคุณนี่นา!
As word of the sculpture spread,เรื่องรูปปั้นเริ่มแพร่ออกไป
Graphic design, sculpture and the techniques used by the old masters.ออกแบบกราฟิก ประติมากรรม แล้วก็เทคนิคที่เหล่าปรมาจารย์ใช้กัน
No,I don't remember,but he was,you know,babbling about some insipid municipal sculpture competition he was hoping to winไม่รู้ ผมจำไม่ได้ แต่เขาพล่ามถึง\ การแข่งขันการทำรูปปั้นของเมือง... ที่ไม่มีอะไรน่าสนใจ ซึ่งเขาหวังที่จะชนะ
The rules stated that the sculpture should recreate the ethnic and socioeconomic diversity that make the city so vibrant and aliveกติกาบอกไว้ว่า... รูปปั้นควรจะช่วยฟื้นฟู\ ความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์และเศรษฐสังคม ที่ทำให้เมืองนี้เจิดจ้าและมีชีวิตชีวา
A female body parts in domestic objects, Jodi Lerner has redefined the landscape of sculpture expression.A female body parts in domestic objects, Jodi Lerner has redefined the landscape of sculpture expression.
Taking a bunch of sculpture classes together.เราเลือกเรียนวิชาประติมากรรมด้วยกันหลายวิชา
We're looking for a Bernini sculpture having something to do with air.คุณอย่างใด anticatolic, ศาสตราจารย์ Langdon?
How in God's name would anyone create a sculpture about air?ม่านตาดำสแกนเนอร์เพื่อการใช้งาน.
So, the Bernini sculpture must be inside one of them that does."เส้นทางการเคลื่อนที่ของประภาส."
Who? Maya. The woman who made that sculpture for me.มายา คนที่แกะสลักรูปให้พ่อน่ะ
Yeah, it's part of a sculpture that's usually up on green st.คือ มันเป็นส่วนหนึ่งของรูปปั้นที่อยู่บนถนนกรีน

sculpture ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
造型艺术[zào xíng yì shù, ㄗㄠˋ ㄒㄧㄥˊ ㄧˋ ㄕㄨˋ, 造型艺术 / 造型藝術] plastic arts (e.g. sculpture)
浮雕[fú diāo, ㄈㄨˊ ㄉㄧㄠ, 浮雕] relief sculpture
雕刻品[diāo kè pǐn, ㄉㄧㄠ ㄎㄜˋ ㄆㄧㄣˇ, 雕刻品 / 彫刻品] sculpture

sculpture ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギリシャ彫刻;ギリシア彫刻[ギリシャちょうこく(ギリシャ彫刻);ギリシアちょうこく(ギリシア彫刻), girisha choukoku ( girisha choukoku ); girishia choukoku ( girishia choukoku )] (n) Greek sculpture
サウンドスカルプチャー[, saundosukarupucha-] (n) sound sculpture
スカルプチャー[, sukarupucha-] (n) sculpture
ボディースカルプチャー[, bodei-sukarupucha-] (n) body sculpture
ミロのビーナス[, miro no bi-nasu] (n) Venus de Milo (classical Greek sculpture of Aphrodite)
丸彫り[まるぼり, marubori] (n) three dimensional sculpture
雪像[せつぞう, setsuzou] (n) snow sculpture
彫像[ちょうぞう, chouzou] (n) sculpture; carved statue; graven image; (P)
擬蝦夷法螺[えぞぼらもどき;エゾボラモドキ, ezoboramodoki ; ezoboramodoki] (n) (uk) double-sculptured neptune (species of whelk, Neptunea intersculpta)
群像[ぐんぞう, gunzou] (n) sculptured group; (P)
習作[しゅうさく, shuusaku] (n) (a) study (e.g. in music, art, sculpture, etc.); etude; practice piece
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
彫る[ほる, horu] Thai: ปฏิมากรรม English: to sculpture

sculpture ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แกะ[v.] (kae) EN: carve ; cut ; engrave ; sculpture FR: tailler ; sculpter ; graver ; ciseler ; gratter
แกะสลัก[v. exp.] (kae salak) EN: engrave ; sculpture ; carve FR: graver ; sculpter ; ciseler
การแกะสลัก[n. exp.] (kān kae sal) EN: carving ; sculpture FR: sculpture [f]
การแกะสลักผัก[n. exp.] (kān kae sal) EN: FR: sculpture sur légume [f]
การแกะสลักผลไม้[n. exp.] (kān kae sal) EN: fruit carving FR: sculpture sur fruit [f]
ของแกะสลัก[n. exp.] (khøng kaesa) EN: carving ; carved work ; sculpture FR:
งานประติมากรรม[n. exp.] (ngān pratim) EN: sculpture FR:
ปลัดขิก[n.] (palatkhik) EN: small phallic sculpture ; small wooden image of penis ; lingam ; phallic charm ; phallic amulet ; amulet in the shape of a penis FR: petite sculpture phallique [f]
ปั้น[v.] (pan) EN: model ; mould ; mold ; sculpture FR: modeler ; sculpter ; mouler
ปฏิมากรรม[n.] (patimākam) EN: sculpture FR:
ประติมากรรม[n.] (pratimākam) EN: sculpture FR: sculpture [f]
รูปแกะสลัก [n.] (rūp kaesala) EN: sculpture; statue FR: sculpture [f] ; statue [f]
รูปปั้น[n.] (rūppan) EN: statue ; sculpture ; molded figure FR: statue [f] ; sculpture [f]
รูปปั้นทองแดง[n. exp.] (rūppan thøn) EN: FR: sculpture en cuivre [f]
รูปปั้นทองเหลือง[n. exp.] (rūppan thøn) EN: brass sculpture FR: sculpture en laiton [f]
รูปสลัก [n.] (rūpsalak) EN: sculpture ; carving ; statue FR: sculpture [f] ; statue [f]
สวนประติมากรรม[n. exp.] (sūan pratim) EN: sculpture garden FR:

sculpture ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bildhauerei {f}sculpture
Brunnenfigur {f}sculpture on a fountain

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sculpture
Back to top