ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

suit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *suit*, -suit-

suit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
suit (n.) ชุดเสื้อผ้า See also: เสื้อผ้าที่เป็นชุดเดียวกัน Syn. costume, clothes, outfit
suit (n.) ชุดไพ่สำรับเดียวกัน
suit (n.) การฟ้องร้องคดี See also: คดี, ฎีกา Syn. lawsuit, prosecution
suit (n.) คำร้อง See also: คำร้องเรียน, การขอร้อง Syn. petition
suit (n.) การเกี้ยวพาราสี (คำโบราณ) See also: การขอแต่งงาน, การขอความรัก Syn. courtship, wooing
suit (vt.) ทำให้เหมาะสม See also: ทำให้เหมาะกับ Syn. agree, befit, harmonize
suit (vi.) เหมาะสมกัน See also: เหมาะกับ Syn. agree, appropriate to
suit for (phrv.) เหมาะกับ See also: เหมาะสมกับ, เหมาะสำหรับ, เข้ากันได้กับ Syn. suit to
suit oneself (phrv.) ตามใจตัวเอง
suit to (phrv.) เหมาะกับ See also: เหมาะสมกับ, เข้ากันได้กับ Syn. suit for
suit to (phrv.) เหมาะสมกับ Syn. be suited for
suit up (phrv.) สวมเสื้อผ้าเหมาะสม (โดยเฉพาะกับลักษณะงาน)
suit with (phrv.) เข้ากันได้ดีกับ See also: เหมาะสมกับ
suit yourself (idm.) ตามใจคุณ See also: ตามใจ
suitability (n.) ความเหมาะสม Syn. fitness, aptness
suitability (n.) ความเหมาะสม See also: ความถูกต้อง Syn. aptness, accordance Ops. inconsistencey, incongruity
suitable (adj.) เหมาะสม See also: สมควร Syn. appropriate, fitting, proper
suitably (adv.) อย่างเหมาะสม See also: อย่างสมควร Syn. appropriately, properly
suitcase (n.) กระเป๋าเดินทาง See also: กระเป๋าเสื้อผ้า Syn. bag, grip, valise
suite (n.) ห้องชุด Syn. apartment, chambers, rooms
suite (n.) ชุดเฟอร์นิเจอร์ Syn. furniture
suite (n.) ชุดเพลง See also: ชุดเครื่องดนตรี
suite (n.) คณะผู้ติดตาม See also: ข้าราชบริพาร Syn. followers, retinue, servant
suited (adj.) ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม Syn. acceptable, gualified
suiting (n.) สิ่งทอ
suitor (n.) ผู้ฟ้องร้อง See also: โจทก์
English-Thai: HOPE Dictionary
suit(ซูท) n. คำร้อง,คำขอร้อง,การขอร้อง,การขอแต่งงาน,การเกี้ยวพาราสี,การฟ้องร้อง,การฟ้องร้องคดี,คดี,ฎีกา,ชุดเสื้อผ้า,ชุด,ชุดไพ่ดอกสีเดียวกัน,ผู้ติดตาม. vt.,vi. ทำให้เหมาะกับ,เหมาะสม,จัดให้มีชุดเสื้อผ้าหรืออื่น ๆ
suitable(ซู'ทะเบิล) adj. เหมาะสม,สมควร,เหมาะ,คู่ควรกับ., See also: suitability n. suitableness n. suitably adv., Syn. proper,fit
suitcase(ซูท'เคส) n. กระเป๋าเสื้อผ้ารูปสี่เหลี่ยม,หีบรูปสี่เหลี่ยม
suite(ซวีท) n. ชุด,กลุ่ม,คณะ,กลุ่มผู้ติดตาม,ข้าราชบริพาร,ชุดเครื่องเรือน,ห้องชุด,ชุดเพลง
suited(ซู'ทิด) adj. เหมาะสม,สมควร,พอเหมาะ,คู่ควร, Syn. appropriate
suiting(ซู'ทิง) n. สิ่งทอสำหรับทำชุดเสื้อผ้า
suitor(ซู'เทอะ) n. ชายที่เกี้ยวผู้หญิง,โจทก์,ผู้ร้องทุกข์,ผู้ฟ้องร้อง,ผู้ขอร้อง., Syn. young man
English-Thai: Nontri Dictionary
suit(n) คดีความ,คำขอร้อง,หน้าไพ่,เสื้อผ้าทั้งชุด,การเกี้ยว
suitable(adj) คู่ควร,เหมาะสม,สมควร
suitcase(n) กระเป๋าเสื้อผ้า,กระเป๋าเดินทาง
suite(n) อันดับ,บริวาร,ห้องชุด,คณะ,ข้าราชการ,ชุดเครื่องเรือน
suitor(n) โจทก์,ผู้หมั้นหมายผู้หญิง,ผู้ร้องทุกข์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
suitคดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suitable Extinguishing Agents สารดับเพลิงที่เหมาะสม เป็นการแนะนำชนิดของสารที่ควรใช้ในการดับไฟ อันเนื่องมาจากสารเคมี แต่ละชนิด โดยระบุเป็นตัวเลขเอาไว้ ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้ หมายเลข หมายถึง สารที่ควรใช้ดับไฟ
suite of honourคณะผู้ติดตามเกียรติยศ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชุด (n.) suit See also: dress, uniform, clothing Syn. เสื้อผ้า
สำรับ (n.) suit See also: set
สูท (n.) suit Syn. สูทสากล
สูทสากล (n.) suit
เข้าที่ (v.) suit See also: appropriate, accommodate Syn. เข้าที่เข้าทาง, เรียบร้อย
เข้าที่เข้าทาง (v.) suit See also: appropriate, accommodate Syn. เรียบร้อย
เสื้อผ้า (n.) suit See also: dress, uniform, clothing
ความเหมาะสม (n.) suitability See also: proper, appropriateness, fit
ถูกส่วน (adj.) suitable See also: right, accurate, proportional Syn. ได้สัดส่วน, สมส่วน
พอที่ (adv.) suitable See also: appropriately Syn. เหมาะ, ควร
ได้สัดส่วน (adj.) suitable See also: right, accurate, proportional Syn. สมส่วน
กัปปิยภัณฑ์ (n.) suitable presents See also: offerings
กัปปิยโวหาร (n.) suitable speech
สมควร (adv.) suitably See also: properly, appropriately Syn. ควร, เหมาะ, เหมาะสม
อย่างเหมาะควร (adv.) suitably See also: appropriately, properly
อย่างเหมาะสม (adv.) suitably See also: appropriately, properly Syn. อย่างเหมาะควร
คดี (n.) lawsuit See also: case Syn. คดีความ
คดีความ (n.) lawsuit See also: case Syn. คดี
คดีอนาถา (n.) pauper´s lawsuits
ชุดว่ายน้ำ (n.) swimming suit See also: bathing suit
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Well it's true that it doesn't suit everyoneก็จริงที่มันไม่ได้เหมาะกับทุกคน
What kind of haircut you think would suit me?เธอคิดว่าผมทรงไหนจะเหมาะกับฉัน
It's totally suit you!มันเหมาะกับเธอโดยแท้
The two of you suit each otherเธอทั้งสองคู่ควรซึ่งกันและกัน
Go pack your suitcaseไปแพ็คกระเป๋าได้แล้ว
Where's my suitcase?กระเป๋าเสื้อผ้าของฉันอยู่ที่ไหน?
Let me carry your suitcase!ให้ฉันช่วยยกกระเป๋าเสื้อผ้าให้นะ
It would be wise to find a suitable excuseคงจะเป็นการฉลาดที่จะหาคำแก้ตัวที่เหมาะสม
Your dress suits you very wellชุดของคุณเหมาะกับคุณดีมาก
I've tried whatever I could in order to be suitable for youฉันจะพยายามทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ เพื่อจะได้คู่ควรกับคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I buy a new suit and I swing-a the chainฉันจะซื้อชุดใหม่และฉันแกว่ง โซ่
I buy a new suit and I swing-a the caneฉันจะซื้อชุดใหม่และฉันแกว่ง อ้อย
I merely thought that you might find a costume among the family portraits that would suit you.ฉันเพียงเเต่คิดว่าคุณอาจเจอชุดที่เหมาะกับคุณ ได้จากบรรดาภาพวาดของตระกูล
The boy in the grey flannel suit is bouncing' back and forth like a tennis ball.The boy in the grey flannel suit is bouncin' back and forth like a tennis ball.
One pair black suit pants.หนึ่งกางเกงสูทธ สีดำ
There's an environment suit here.มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับ การอยู่ที่นี่
Murray, this can't be true. You dressed up in a polyester suit and you handed out business cards?งั้นคุณใส่สูทแล้วแจกนามบัตรรึไง
All Andy needed was a suit and a tie and a little jiggly hula girl on his desk, and he would have been:ทั้งหมดแอนดี้ต้องการคือสูทและผูกเน็คไทและสาวฮูลาน้อย jiggly บนโต๊ะทำงานของเขา และเขาจะได้รับ:
A politician's word so that... young fellas like yourself can wear a suit and a tie and have a job.คำของนักการเมืองเพื่อให้ ... Fellas หนุ่มเหมือนตัวเองสามารถสวมใส่สูทและผูกเน็คไทและมีงานทำ
No, they suit you.ไม่หรอก พระองค์ดูเหมาะดี
I'd say he's in someone else's suit judging by the way he wears itฉันว่าเขาใส่สูทคนอื่น ดูจากวิธีที่เขาสวมมัน
Something that would suit you.วิชาที่เหมาะกับเธอนะ...

suit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
量体裁衣[liáng tǐ cái yī, ㄌㄧㄤˊ ㄊㄧˇ ㄘㄞˊ ㄧ, 量体裁衣 / 量體裁衣] lit. measure the body then tailor the suit (成语 saw); fig. to act according to actual circumstances; To live within one's means.
一身[yī shēn, ㄧ ㄕㄣ, 一身] whole body; from head to toe; single person; a suit of clothes
对症[duì zhèng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄥˋ, 对症 / 對症] correct diagnosis; to prescribe the right cure for an illness; to suit the medicine to the illness
[tiáo, ㄊㄧㄠˊ, 调 / 調] harmonize; reconcile; blend; suit well; provoke; incite
[zhuàng, ㄓㄨㄤˋ, 状 / 狀] accusation; suit; state; condition; strong; great; -shaped
得当[dé dàng, ㄉㄜˊ ㄉㄤˋ, 得当 / 得當] appropriate; suitable
恰当[qià dàng, ㄑㄧㄚˋ ㄉㄤˋ, 恰当 / 恰當] appropriate; suitable
[chèn, ㄔㄣˋ, 称 / 稱] balanced; to fit; well-off; suitable
游泳衣[yóu yǒng yī, ㄧㄡˊ ㄩㄥˇ ㄧ, 游泳衣] swimsuit; bathing costume
不合[bù hé, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ, 不合] not conform to; be unsuited to; be out of keeping with; should not; ought out
沙滩鞋[shā tān xié, ㄕㄚ ㄊㄢ ㄒㄧㄝˊ, 沙滩鞋] beach shoes; wetsuit booties
[shēn, ㄕㄣ, 身] body; torso; person; life; status; pregnancy; classifier for clothes: suit
两造[liǎng zào, ㄌㄧㄤˇ ㄗㄠˋ, 两造 / 兩造] both parties (to a lawsuit); plaintiff and defendant
奋起直追[fèn qǐ zhí zhuī, ㄈㄣˋ ㄑㄧˇ ㄓˊ ㄓㄨㄟ, 奋起直追 / 奮起直追] to catch up vigorously; to set off in hot pursuit
[dé, ㄉㄜˊ, 得] to obtain; to get; to gain; to catch (a disease); proper; suitable; proud; contented; to allow; to permit; ready; finished
耶穌教[Yē sū jiào, ㄧㄝ ㄙㄨ ㄐㄧㄠˋ, 耶穌教] Christianity; Jesuit catholicism
一丝不挂[yī sī bù guà, ㄧ ㄙ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄚˋ, 一丝不挂 / 一絲不掛] not wearing one thread (成语 saw); absolutely naked; without a stitch of clothing; in one's birthday suit
合得来[hé de lái, ㄏㄜˊ ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ, 合得来 / 合得來] compatible; able to get on with; to suit
方便[fāng biàn, ㄈㄤ ㄅㄧㄢˋ, 方便] convenient; to help out; to make things easy for people; convenience; suitable; having money to spare; (euphemism) to go to the toilet
潜水衣[qián shuǐ yī, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ ㄧ, 潜水衣 / 潛水衣] diving suit
潜水装备拖轮箱[qián shuǐ zhuāng bèi tuō lún xiāng, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨㄤ ㄅㄟˋ ㄊㄨㄛ ㄌㄨㄣˊ ㄒㄧㄤ, 潜水装备拖轮箱 / 潛水裝備拖輪箱] diving bag; diving suitcase
干衣[gān yī, ㄍㄢ ㄧ, 干衣 / 乾衣] drysuit (diving)
浅易[qiǎn yì, ㄑㄧㄢˇ ㄧˋ, 浅易 / 淺易] easy; simple; suitable for beginners
乔治城大学[Qiáo zhì chéng dà xué, ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ ㄔㄥˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 乔治城大学 / 喬治城大學] Georgetown university in Washington D.C., famous as quality Jesuit university and for its basketball team
不便[bù biàn, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ, 不便] inconvenient; inappropriate; unsuitable; short of cash
涉讼[shè sòng, ㄕㄜˋ ㄙㄨㄥˋ, 涉讼 / 涉訟] involved in a law suit; to sue sb
官司[guān si, ㄍㄨㄢ ㄙ˙, 官司] lawsuit
诉讼[sù sòng, ㄙㄨˋ ㄙㄨㄥˋ, 诉讼 / 訴訟] lawsuit
皮箱[pí xiāng, ㄆㄧˊ ㄒㄧㄤ, 皮箱] leather suitcase
败诉[bài sù, ㄅㄞˋ ㄙㄨˋ, 败诉 / 敗訴] lose a lawsuit
面罩[miàn zhào, ㄇㄧㄢˋ ㄓㄠˋ, 面罩] mask; visor; face-piece (e.g. diving suit, gas mark)
利玛窦[Lì Mǎ dou, ㄌㄧˋ ㄇㄚˇ ㄉㄡ˙, 利玛窦 / 利瑪竇] Matteo Ricci (1552-1610), Jesuit missionary and translator in Ming China
利马窦[Lì Mǎ dòu, ㄌㄧˋ ㄇㄚˇ ㄉㄡˋ, 利马窦 / 利馬竇] Matteo Ricci (1552-1610), Jesuit missionary and translator in Ming China; erroneous spelling of 利瑪竇|利玛窦
相配人[xiāng pèi rén, ㄒㄧㄤ ㄆㄟˋ ㄖㄣˊ, 相配人] match (couple); persons well suited for each other
[kě, ㄎㄜˇ, 可] can; may; able to; to approve; to permit; certain(ly); to suit; (particle used for emphasis)
清一色[qīng yī sè, ㄑㄧㄥ ㄧ ㄙㄜˋ, 清一色] monotone; only one ingredient; (mahjong) all in the same suit
至当[zhì dāng, ㄓˋ ㄉㄤ, 至当 / 至當] most suitable; extremely appropriate
相称[xiāng chèn, ㄒㄧㄤ ㄔㄣˋ, 相称 / 相稱] to match; to suit; mutually compatible
套裙[tào qún, ㄊㄠˋ ㄑㄩㄣˊ, 套裙] woman's suit; dress worn over a petticoat
允当[yǔn dàng, ㄩㄣˇ ㄉㄤˋ, 允当 / 允當] proper; suitable

suit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
Pバルブ[ピーバルブ, pi-barubu] (n) P-valve; urinal built into a diver's dry suit
ウエットスーツ;ウェットスーツ[, uettosu-tsu ; uettosu-tsu] (n) wet suit
シャカシャカ[, shakashaka] (n) (sl) (See シャカパン) nylon track suit (when worn as street fashion)
シングルブレスト[, shinguruburesuto] (n) (abbr) single-breasted suit
ズートスーツ[, zu-tosu-tsu] (n) zoot suit
スウェットスーツ;スエットスーツ[, suuettosu-tsu ; suettosu-tsu] (n) sweatsuit; sweat suit
すっぽんぽん[, supponpon] (adj-na,n) utterly stark naked; wearing only one's birthday suit
セパレート水着[セパレートみずぎ, separe-to mizugi] (n) two-piece swimming suit (not bikini style)
ダーク・スーツ;ダークスーツ[, da-ku . su-tsu ; da-kusu-tsu] (n) dark (menswear) suit (midnight blue, black, etc.)
ディナースーツ[, deina-su-tsu] (n) dinner suit
一着[いっちゃく, icchaku] (n-t) (1) first arrival; first in race; (n) (2) (See 着・1) suit of clothes; (P)
一縮[いっしゅく, isshuku] (n,vs) (1) one suit of armour (armor); (2) wearing armour; (3) armoured warrior
丸裸[まるはだか, maruhadaka] (adj-na,n) nude; utterly stark naked; wearing only one's birthday suit
付和雷同;附和雷同[ふわらいどう, fuwaraidou] (n,vs) following blindly; following suit without reflection
便宜を図る[べんぎをはかる, bengiwohakaru] (exp,v5r) to suit the convenience of; to accommodate
保護スーツ[ほごスーツ, hogo su-tsu] (n) diver's exposure suit; body suits, wet suits, and dry suits; suit which protects divers from exposure and abrasion
公事[こうじ, kouji] (n) political operations; (Heian Period) political operations and ceremonies of the Imperial Court; (Edo Period) civil suit
勝手気まま(P);勝手気儘[かってきまま, kattekimama] (n,adj-na) self-willed; (doing or saying things) to suit one's own convenience; oblivious to the convenience of others; (P)
口に合う[くちにあう, kuchiniau] (exp,v5u) to be palatable; to suit one's taste
得手勝手[えてかって, etekatte] (adj-na,n) self-willed; (doing or saying things) to suit one's own convenience
心にかなう;心に適なう;心に叶う[こころにかなう, kokoronikanau] (exp,v5u) to be pleased with; to suit
心に染む[こころにそむ, kokoronisomu] (exp,v5m) to be pleased with; to suit
我田引水[がでんいんすい, gaden'insui] (n) seeking one's own interests; straining (the interpretation or argument) to suit one's own interests; drawing water for one's own field
手術着[しゅじゅつぎ, shujutsugi] (n) operating gown; surgical suit
損害賠償訴訟[そんがいばいしょうそしょう, songaibaishousoshou] (n) damages suit
気儘勝手[きままかって, kimamakatte] (n,adj-na) self-willed; (doing or saying things) to suit one's own convenience
水泳パンツ[すいえいパンツ, suiei pantsu] (n) bathing suit (men's)
海水パンツ[かいすいパンツ, kaisui pantsu] (n) bathing suit (men's)
海水着[かいすいぎ, kaisuigi] (n) bathing suit
潜水服[せんすいふく, sensuifuku] (n) diving suit
繋ぎ服;つなぎ服[つなぎふく, tsunagifuku] (n) overalls; boiler suit
花がるた;花ガルタ[はながるた(花がるた);はなガルタ(花ガルタ), hanagaruta ( hana garuta ); hana garuta ( hana garuta )] (n) (See 花札) floral playing cards; Japanese playing cards (12 suits of 4 cards, each suit repr. a month indic. by a flower)
花札[はなふだ, hanafuda] (n) floral playing cards; Japanese playing cards (12 suits of 4 cards, each suit repr. a month indic. by a flower)
鎧一具[よろいいちぐ, yoroiichigu] (n) suit of armor; suit of armour
鎧櫃[よろいびつ, yoroibitsu] (n) storage chest for a suit of armour and a helmet
イエズス会[イエズスかい, iezusu kai] (n) Society of Jesus; Jesuits
イエズス会士[イエズスかいし, iezusu kaishi] (n) Jesuit
オーダシティ;オーダスィティ(ik);オーダセティ(ik)[, o-dashitei ; o-dasuitei (ik); o-dasetei (ik)] (n) audacity
オフィスソフト[, ofisusofuto] (n) office software package; office suite
キリシタン版[キリシタンばん, kirishitan ban] (n) books printed in Japan by the Jesuits (1590-1612)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
パラメタ化された実行可能試験項目群[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもくぐん, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumokugun] parameterized executable test suite
パラメタ化された抽象的試験項目群[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもくぐん, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumokugun] parameterized abstract test suite
はん用的試験項目群[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite
プロトコルスイート[ぷろとこるすいーと, purotokorusui-to] protocol suite
プロトコル群[プロトコルぐん, purotokoru gun] protocol suite, protocol set
実行可能試験項目群[じっこうかのうしけんこうもくぐん, jikkoukanoushikenkoumokugun] executable test suite
技術移転[ぎじゅついてん, gijutsuiten] technology transfer
推定データ[すいてデータ, suite de-ta] estimated data
推定値[すいていち, suiteichi] estimated value
選択された実行可能試験項目群[せんたくされたじっこうかのうしけんこうもくぐん, sentakusaretajikkoukanoushikenkoumokugun] selected executable test suite
選択された抽象的試験項目群[せんたくされたちゅうしょうてきしけんこうもくぐん, sentakusaretachuushoutekishikenkoumokugun] selected abstract test suite
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
見合[みあ, mia] Thai: เหมาะสม English: suit

suit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุด[n.] (chut) EN: suit ; dress ; uniform ; clothing FR: costume [m] ; ensemble [m] ; tenue [f] ; uniforme [f]
ชุดอาบน้ำ[n. exp.] (chut āpnām) EN: swimming suit FR: maillot de bain [m] ; ensemble de bain [m]
ชุดอวกาศ[n. exp.] (chut awakāt) EN: space suit FR: combinaison spatiale [f]
ชุดกีฬา[n. exp.] (chut kīlā) EN: sport suit FR: tenue de sport [f] ; ensemble de sport [m]
ชุดนอน[n. exp.] (chut nøn) EN: nightgown ; nightdress ; sleeping suit ; pyjamas FR: pyjama [m] ; chemise de nuit [f]
ชุดออกแขก[n. exp.] (chut økkhaē) EN: dress ; suit : outfit FR:
ชุดสูท[n. exp.] (chut sūt) EN: suit FR: costume [m] ; complet [m]
ชุดวันเกิด[n. exp.] (chut wankoē) EN: birthday suit FR:
ดังนี้[adv.] (dang-nī) EN: as follows ; thus ; therefore ; so FR: comme suit ; ainsi ; de la façon suivante ; de la sorte
ดังต่อไปนี้[adv.] (dang tøpain) EN: as follows ; the following FR: comme suit ; suivants ; les suivants ; comme ci-après ; comme ci-dessous
ฟ้องอาญา[v. exp.] (føng āyā) EN: bring a criminal action ; file a criminal suit ; file a criminal case FR:
ฟ้องหย่า[v. exp.] (føng yā) EN: file a petition for divorce ; file for divorce ; file a divorce suit against ; sue a claim for divorce FR: intenter une action en divorce
การดำเนินคดีแบบกลุ่ม[n. exp.] (kān damnoēn) EN: class action ; class suit ; representative action FR:
การฟ้อง[n.] (kān føng) EN: accusation ; prosecution ; charge ; suit ; informing against ; suing ; filing of an action ; bringing a suit against ; filing a suit against FR: accusation [f] ; charge [f]
การฟ้องคดี[n. exp.] (kān føng kh) EN: suit ; action ; lawsuit ; prosecution ; indictment FR: action [f] ; poursuites [fpl]
การฟ้องคดีแพ่ง[n. exp.] (kān føng kh) EN: civil action ; civil suit FR: action civile [f]
การฟ้องคดีเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา[n. exp.] (kān føng kh) EN: paternity suit FR:
การฟ้องร้อง[n.] (kān føngrøn) EN: accusation ; prosecution ; charge ; suit ; informing against ; suing ; filing of an action ; bringing a suit against ; filing a suit against FR:
คดีแพ่ง[n.] (khadīphaeng) EN: civil case ; civil suit FR:
คดีหย่าร้าง[n. exp.] (khadī yārān) EN: divorce suit FR:
คำร้องเรียน[n. exp.] (kham røngrī) EN: complaint ; case ; suit FR:
คำร้องทุกข์[n.] (khamrøngthu) EN: petition ; appeal ; request ; supplication ; entreaty ; plea ; suit ; complaint FR: requête [f] ; réclamation [f]
กินกัน[v. exp.] (kin kan) EN: harmonize ; get along ; fit well together ; go together ; agree ; suit each other ; mesh FR: s'harmoniser ; s'accorder
เหมาะกับ[v. exp.] (mǿ kap) EN: be appropriate ; proper ; be compatible with ; suit FR: convenir ; être adapté (à)
เหมาะสม[v.] (mǿsom) EN: be proper ; suit ; fit ; be suitable ; be appropriate ; make sense FR: convenir ; cadrer ; être approprié ; être adapté
นุ่งลมห่มฟ้า[v. exp.] (nung lom ho) EN: wear one's birthday suit ; be stark naked FR:
ปฏิบัติดังนี้[v. exp.] (patibat dan) EN: FR: procéder comme suit ; agir de la sorte
เป็นคดี[v.] (pen khadī) EN: go to court ; go to law ; carry on a lawsuit ; file/bring a suit against FR:
เป็นความ[v.] (penkhwām) EN: have a case in court ; litigate ; be involved in a lawsuit ; go to law or court ; carry on a lawsuit on ; file/bring a suit against FR:
พัวพันกับคดีอาญา[v. exp.] (phūaphan ka) EN: be involved in a criminal suit ; be involved in a penal suit FR:
รับกับใบหน้า[v. exp.] (rap kap bai) EN: go with the face ; suit FR:
เสื้ออาบน้ำ[n. exp.] (seūa āpnām) EN: bathing suit ; swimsuit FR: maillot de bain [m]
สม[v.] (som) EN: become ; suit ; fit ; befit FR: convenir
สูท[n.] (sūt) EN: suit FR: costume [m] ; complet [m]
แต่งกายชุดสากล[X] (taeng kāi c) EN: coat and tie ; lounge suit FR:
ต่อไปนี้[conj.] (tø pai nī) EN: as follows FR: comme suit ; par la suite
ยื่นฟ้อง[v. exp.] (yeūn føng) EN: bring an action ; file a suit ; institute an action FR: déposer une plainte ; porter plainte ; intenter une action ; poursuivre ; engager des poursuites (contre)
อันควร[adj.] (an khūan) EN: proper ; suitable ; appropriate FR:
อ่านต่อหน้า ...[xp] (ān tø nā …) EN: continued on page … FR: suite à la page ...
อนุรูป[adj.] (anurūp) EN: suitable ; enough FR:

suit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abendanzug {m}dinner dress; evening suit; dress suit
Kartellverfahren {n}antitrust suit
Badeanzug {m}bathing suit
Strandanzug {m}beach suit
Maßanzug {f}tailor-made suit; custom-made suit [Am.]
Taucheranzug {m}diving suit
Fliegerdress {n}flying suit
Hosenanzug {m}pant suit
Jeansanzug {m}jeans suit
Straßenanzug {m}lounge suit
Matrosenanzug {m}sailor suit
Skianzug {m}ski suit
Raumanzug {m}space suit
Sommeranzug {m}summer suit
Tarnanzug {m} (für Scharfschützen)ghillie suit; ghilly suit
Tarnanzug {m}camouflage suit; camouflage battledress
Schlafzimmereinrichtung {f}bedroom suite
Jagd {f} (nach)chase (after); pursuit (of)
Schnittkäse {m} [cook.]cheese suitable for slicing; hard cheese
Zivilklage {f} [jur.]civil lawsuit
Scheidungsklage {f}divorce suit; petition for divorce
Vorstandsetage {f}executive suite
geeignet; passend; angemessen {adj} (für) | geeigneter; passender | am geeignetsten; am passendsten | am besten geeignet; am günstigsten | nicht geeignet; nicht benutzbar | als geeignet angesehen werdensuitable (for) | more suitable | most suitable | most suitable | unsuitable | to be considered suitable
geeignet {adv}suitably
passend {adv}suitably
Praxistauglichkeit {f}practical suitability
Spielanzug {m}playsuit; rompers
Handkoffer {m}suit case
Rüstung {f}suit of armour
Suite {f} (Zimmer) | Hochzeitssuite
Suite {f} [mus.] | Suiten
Trachtenanzug {m}suit in the style of a traditional costume
allergikergeeignet {adj}suitable for allergy sufferers
kindgerecht {adj}suitable for children; appropriate for children
ungeeignet {adj} | ungeeigneter | am ungeeignetstenunsuitable | more unsuitable | most unsuitable
ungeeignet {adv}unsuitably
unpassend {adv}unsuitably

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า suit
Back to top