ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

strew

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *strew*, -strew-

strew ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
strew (vt.) โปรย See also: หว่าน, กระจาย, โรย Syn. scatter, sprinkle, sow
strew on (phrv.) ทำให้ปูบน See also: ทำให้แผ่/คลี่บน
strew over (phrv.) ทำให้ปูบน See also: ทำให้แผ่หรือคลี่บน
strew with (phrv.) ปูด้วย See also: คลุมด้วย Syn. pave with
strew with (phrv.) เต็มไปด้วย See also: เติมด้วย
strewed (adj.) กระจัดกระจาย See also: ไม่เป็นระเบียบ, ระเนระนาด, เกลื่อนกลาด
English-Thai: HOPE Dictionary
strew(สทรู) vt. โปรย,หว่าน,โรย,พรม,แผ่,กระจาย., See also: strewer n., Syn. sprinkle,sow
English-Thai: Nontri Dictionary
strew(vt) หว่าน,โปรย,พรม,โรย,แผ่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การโปรย (n.) strewing See also: scattering, spreading, showering, sprinkle, interspersion Syn. การโปรยปราย, การหว่าน, การโรย
การโปรยปราย (n.) strewing See also: scattering, spreading, showering, sprinkle, interspersion Syn. การหว่าน, การโรย
การโรย (n.) strewing See also: scattering, spreading, showering, sprinkle, interspersion Syn. การโปรยปราย, การหว่าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The streets of the camps are strewn with corpses.ภายในแคมป์ จึงคราคร่ำไปด้วยศพ
We have footprints, tire tracks, bullets strewn on the ground which bear his fingerprints, a broken bourbon bottle, likewise with fingerprints.เรามีแทร็ครอยเท้ายาง กระสุนเกลื่อนอยู่บนพื้นดินซึ่งหมีลายนิ้วมือข​​วดวิสกี้แตกของเขา เช่นเดียวกันกับลายนิ้วมือ
And why are your bags strewn all over the guest room?แล้วทำไมกระเป๋าของเธอ ไปอยู่ในห้องรับแขก
I got to go. Strewth!เธอว่าเขาจะเย่อกะชั้นมะ เอฟ?
Now they're floating in formaldehyde and stuffed into barrels strewn around a swamp.ตอนนี้ กลับต้องมาลอยอยู่ในยากันเน่า อัดอยู่ในถังที่จมอยู่ในบึงโสโครก
And as his soul leaves his body to go dance with the angels, we pan up over the blood-strewn cemetery and off into the pretty blue skies of dawn.และวิญญาณก็จากร่างเขา ไปเต้นรำกับแกงค์นางฟ้า กล้องแพนขึ้นสูงให้เห็นสุสานโชกเลือด และในแสงอรุณสีฟ้า
The rest of the parts strewn about a quarter-mile past that.ชิ้นส่วนที่เหลือกระจัดกระจาย ไป 0.25 ไมล์ถัดออกไป

strew ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
撒く[まく, maku] (v5k,vt) (1) to scatter; to sprinkle; to strew; (2) to distribute (handbills, etc.); to spread (rumours, etc.); (3) to give the slip; to throw off; to shake off; to lose; (P)
散り敷く[ちりしく, chirishiku] (v5k,vi) to lie scattered or strewn about
降り敷く;降敷く[ふりしく, furishiku] (v5k,vi) to lie scattered; to be strewn with; to be covered with

strew ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปราย[v.] (prāi) EN: scatter ; strew ; cast about ; sow FR:
โปรย[v.] (prōi) EN: spread ; sprinkle ; scatter ; strew ; disseminate ; shower ; distribute ; rain down FR: répandre ; éparpiller ; disséminer
โรย[v.] (rōi) EN: scatter ; shower ; spread ; sprinkle ; strew ; disseminate ; fling ; pave ; dress FR: épandre ; répandre ; éparpiller ; saupoudrer ; pulvériser
เกลื่อน[adj.] (kleūoen) EN: scattered about ; spread all over ; strewn with ; flooded with ; abounding in ; teeming ; filled with ; widespread ; glutted with ; littered with ; full of FR: plein de ; rempli de
กระจัดกระจาย[adj.] (krajatkrajā) EN: scattered ; dispersed ; spread out/around ; strewn about ; distributed around FR: dispersé ; éparpillé ; épars
เรี่ยราย[adj.] (rīarāi) EN: scattered about ; strewn FR:
เรียงราย[adj.] (rīengrāi) EN: scattered around ; strewn about ; strewn with ; lined with FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า strew
Back to top