ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

significant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *significant*, -significant-

significant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
significant (adj.) ซึ่งมีความหมาย See also: สำคัญ Syn. important, great, major, valuable Ops. insignificant, trivial, petty
significantly (adv.) อย่างสำคัญ See also: อย่างจำเป็น Syn. essentially, necessarily
English-Thai: HOPE Dictionary
significant(ซิกนิฟ'ฟะเคินทฺ) adj. สำคัญ,มีความหมาย,มีลักษณะสำคัญ,มีผล. n.. สิ่งที่สำคัญ,สิ่งที่มีความหมาย,สิ่งที่มีผล., See also: significantly adv., Syn. meaningful,important
English-Thai: Nontri Dictionary
significant(adj) น่าสังเกต,สำคัญ,มีความหมาย,มีผล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
significantนัยสำคัญ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
significant figureเลขนัยสำคัญ, จำนวนตัวเลขที่เป็นผลจากการวัดซึ่งมีความหมายและความเหมาะสมตามความละเอียดของเครื่องมือที่ใช้วัด เช่น ใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวดินสอแท่งหนึ่งได้ 2.56 เซนติเมตร  แต่ถ้าใช้ไมโครมิเตอร์วัดจะได้ 2.5632 เซนติเมตร แสดงว่าการใช้ไม้บรรทัดวัดจะได้เลขนัยสำคัญ 3 ตัว และใช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีความสำคัญ (v.) be significant See also: be important Syn. มีความหมาย Ops. หมดความสำคัญ, หมดความหมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We just don't recognize life's most significant moments ... while they're happening.เราไม่ทันคิดถึงช่วงเวลา ที่สำคัญที่สุดในชีวิต ตอนมันเกิดขึ้น
The Director wants to know... if you've noticed any significant changes... since the Project 5 formula was reinstated.ผู้อำนวยการต้องการจะรู้ว่า คุณได้พบความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง หลังจากที่ได้ทำการเปลี่ยนสารทดลอง
But what is significant is, I felt the touch of God.แต่สิ่งที่สำคัญคือผมรู้สึกว่าสัมผัสของพระเจ้า
But if a more significant transmission is to come...แต่ถ้าการส่งอย่างมีนัย สำคัญมากขึ้นคือการมา
Oh. I'm sorry. Everyone here is with their spouse or significant other.โอ้ ขอโทษจ๊ะ ทุกคนที่มานี่แต่งงานแล้ว หรือไม่ก็ควงใครอยู่นะ
But even he was the first to say that his most significant victory... was winning' the heart of Adele Invergordon, daughter of the wealthiest man in Savannah.แต่เขามักพูดว่า ชัยชนะครั้งที่สำคัญที่สุด... ...คือการชนะใจอเดล อินเวอร์กอร์ดอน ลูกสาวมหาเศรษฐีแห่งซาวันน่าห์
The Mojave area will sustain significant nuclear fallout.เขตโมฮาวีอยู่ในรัศมีของละอองปรมาณู
The super Typhoon '29, which landed on Kyushu last night, causing significant damage, hit Shikoku shortly after 2PMยกเลิกเที่ยวบิน ไต้ฝุ่นลูกใหญ่หมายเลข 29 ซึ่งมุ่งหน้าสู่ เกาะคิวชูเมื่อคืนนี้
In the CDC, we'd call this a statistically significant disease cluster.ในดี.ซี. เราเรียกมันว่า ความสำคัญทางสถิติ การรวมตัวกันของกลุ่มโรค
And the beginning of next year there's going to be a very significant position opening up.และไตรมาสแรกของปีหน้า จะเปิดรับตำแหน่งที่สำคัญเพิ่มขึ้น
Well, if time passes and nothing significant materializes, how long do you keep on going before you decide that?คือเวลามันก็ผ่านไปทุกวัน แต่เธอก็ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย เธอจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหน ก่อนที่เธอจะตัดสินใจที่จะ...
All significant witnesses have been detained.พยานทุกคน โดนกักตัวไว้แล้ว.

significant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
口齿生香[kǒu chǐ shēng xiāng, ㄎㄡˇ ㄔˇ ㄕㄥ ㄒㄧㄤ, 口齿生香 / 口齒生香] eloquence that generates perfume (成语 saw); profound and significant text
无关紧要[wú guān jǐn yào, ˊ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˇ ㄧㄠˋ, 无关紧要 / 無關緊要] indifferent; insignificant
大材小用[dà cái xiǎo yòng, ㄉㄚˋ ㄘㄞˊ ㄒㄧㄠˇ ㄩㄥˋ, 大材小用] using a talented person in an insignificant position; a sledgehammer to crack a nut
微不足道[wēi bù zú dào, ㄨㄟ ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ ㄉㄠˋ, 微不足道] negligible; insignificant
星星之火[xīng xing zhī huǒ, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ˙ ㄓ ㄏㄨㄛˇ, 星星之火] a single spark (成语 saw); an insignificant cause can have a massive effect
星星之火,可以燎原[xīng xing zhī huǒ, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ˙ ㄓ ㄏㄨㄛˇ, ke3 yi3 liao2 yuan2, 星星之火,可以燎原] a single spark can start a huge blaze (成语 saw); an insignificant cause can have a massive effect
渺小[miǎo xiǎo, ㄇㄧㄠˇ ㄒㄧㄠˇ, 渺小] minute; tiny; negligible; insignificant
细微末节[xì wēi mò jié, ㄒㄧˋ ㄨㄟ ㄇㄛˋ ㄐㄧㄝˊ, 细微末节 / 細微末節] tiny insignificant details; niceties
钻牛角[zuān niú jiǎo, ㄗㄨㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄠˇ, 钻牛角 / 鑽牛角] lit. honing a bull's horn; fig. to waste time on an insoluble or insignificant problem; to bash one's head against a brick wall; a wild goose chase; a blind alley; to split hairs; same as 成语 saw 鑽牛角尖|钻牛角尖
钻牛角尖[zuān niú jiǎo jiān, ㄗㄨㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄢ, 钻牛角尖 / 鑽牛角尖] lit. to hone a bull's horn (成语 saw); fig. to waste time on an insoluble or insignificant problem; to bash one's head against a brick wall; a wild goose chase; a blind alley; to split hairs
雕虫小技[diāo chóng xiǎo jì, ㄉㄧㄠ ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧˋ, 雕虫小技 / 雕蟲小技] my insignificant talent (humble expr.); my humble writings
雕虫篆刻[diāo chóng zhuàn kè, ㄉㄧㄠ ㄔㄨㄥˊ ㄓㄨㄢˋ ㄎㄜˋ, 雕虫篆刻 / 雕蟲篆刻] my insignificant talent (humble expr.); my humble writings
有统计学意义[yǒu tǒng jì xué yì yì, ㄧㄡˇ ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄧˋ ㄧˋ, 有统计学意义 / 有統計學意義] statistically significant

significant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
までもない[, mademonai] (exp) (after verb phrase) doesn't amount to doing (something); not significant enough to require (something); (P)
一大転機[いちだいてんき, ichidaitenki] (n) significant turning point
下位バイト[かいバイト, kai baito] (n) least significant byte
大躍進[だいやくしん, daiyakushin] (n) (1) Great Leap Forward (failed attempt to industrialize China and increase agricultural production, from 1958-1960); (n,vs) (2) significant breakthrough; great strides
思し召し[おぼしめし, oboshimeshi] (n) (1) (hon) thoughts; opinion; (one's) discretion; (2) however much money you wish to give (as alms, a fee at a museum, etc.); (3) fondness (for a significant other, etc.; often used teasingly); love; fancy; liking
最下位[さいかい, saikai] (n) lowest rank; bottom; cellar; least significant (bit)
最下位のビット[さいかいのビット, saikaino bitto] (n) least significant bit; LSB
最下位ビット[さいかいビット, saikai bitto] (n) {comp} least significant bit; LSB
最小有効ビット[さいしょうゆうこうビット, saishouyuukou bitto] (n) {comp} least significant bit; LSB
最小有効数字[さいしょうゆうこうすうじ, saishouyuukousuuji] (n) {comp} least significant digit; LSD
ノーカウント[, no-kaunto] (n) not counting (as anything significant) (wasei
ノーカン[, no-kan] (n) (abbr) (See ノーカウント) not counting (as anything significant)
一文[いちもん, ichimon] (n) something insignificant; one mon (10th sen); (P)
主客転倒[しゅきゃくてんとう, shukyakutentou] (n,vs) reversing the order of (relative) importance (of); putting the cart before the horse; the tables being turned; mistaking the insignificant for the essential
主客転倒;主客顛倒[しゅかくてんとう, shukakutentou] (n,vs) reversing the order of (relative) importance (of); putting the cart before the horse; the tables being turned; mistaking the insignificant for the essential; mistaking the means for the end
主客顛倒[しゅきゃくてんとう, shukyakutentou] (n,vs) reversing the order of (relative) importance (of); putting the cart before the horse; the tables being turned; mistaking the insignificant for the essential
僅少[きんしょう, kinshou] (adj-no,adj-na) (See 僅か) (a) few; (a) little; trifling; insignificant; small (amount); scarce (stocks)
割鶏牛刀[かっけいぎゅうとう, kakkeigyuutou] (n) using a meat ax when a knife would suffice; taking a sledgehammer to crack a nut; using a grand-scale measure (a massive instrument) to deal with an insignificant problem
区々;区区[くく, kuku] (adj-t,adv-to) petty; trivial; insignificant; trifling
名も無い;名もない[なもない, namonai] (adj-i) unknown; obscure; insignificant
名も無い人;名もない人[なもないひと, namonaihito] (n) nobody; nameless (insignificant) person
含蓄の有る;含蓄のある[がんちくのある, ganchikunoaru] (exp) significant; suggestive; pregnant (with meaning)
大した[たいした, taishita] (adj-pn) considerable; great; important; significant; a big deal; (P)
安っぽい[やすっぽい, yasuppoi] (adj-i) cheap-looking; tawdry; insignificant; (P)
微微;微々[びび, bibi] (adj-t,adv-to) slight; insignificant; small
意義深い[いぎぶかい, igibukai] (adj-i) significant; important
有意義[ゆういぎ, yuuigi] (adj-na) significant; useful; meaningful; worthwhile; valuable; of interest; (P)
末梢的[まっしょうてき, masshouteki] (adj-na) trivial; minor; insignificant
本末転倒;本末顛倒[ほんまつてんとう, honmatsutentou] (n,vs,adj-no) failing to properly evaluate the (relative) importance (of); putting the cart before the horse; mistaking the cause for the end; mistaking the insignificant for the essential; getting one's priorities backwards
此れ式;是式[これしき, koreshiki] (n,adj-no) (uk) trifle; insignificant thing; (only) this much
物の数に入らない[もののかずにはいらない, mononokazunihairanai] (adj-i) off the map; insignificant
眇たる[びょうたる, byoutaru] (adj-pn) small; minute; tiny; little; insignificant
角を矯めて牛を殺す[つのをためてうしをころす, tsunowotameteushiwokorosu] (exp,v5s) to throw the baby out with the bath water; to strain at a camel and swallow a gnat; to obsess over insignificant details and miss the larger point
詰まらぬ;詰らぬ[つまらぬ, tsumaranu] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing
詰まらん;詰らん[つまらん, tsumaran] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing
詰らない(P);詰まらない[つまらない, tsumaranai] (adj-i) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing; (P)
貫禄不足[かんろくぶそく, kanrokubusoku] (n,adj-na,adj-no) lacking enough gravity for (a position, task); being an insignificant figure for (a position)
軽微[けいび, keibi] (adj-na,n) slight; little; insignificant
重大[じゅうだい, juudai] (adj-na,n) serious; important; significant; grave; weighty; (P)
雀の涙;すずめの涙[すずめのなみだ, suzumenonamida] (n) drop in the bucket; very small quantity; chicken feed; insignificant amount
Japanese-English: COMDICT Dictionary
最上位のビット[さいじょういのビット, saijouino bitto] MSB, most significant bit
最上位ビット[さいじょういビット, saijoui bitto] most significant bit (MSB)
最下位[さいかい, saikai] least significant bit
最下位のビット[さいかいのビット, saikaino bitto] LSB, least significant bit
最下位ビット[さいかいビット, saikai bitto] least significant bit (LSB)
最大有効ビット[さいだいゆうこうびっと, saidaiyuukoubitto] most significant bit, MSB
最大有効数字[さいだいゆうこうすうじ, saidaiyuukousuuji] most significant digit, MSD
最小有効ビット[さいしょうゆうこうびっと, saishouyuukoubitto] least significant bit, LSB (abbr.)
最小有効数字[さいしょうゆうこうすうじ, saishouyuukousuuji] least significant digit, LSD (abbr.)
有意瞬間[ゆういしゅんかん, yuuishunkan] significant instant
重要なSGML文字[じゅうようなSGMLもじ, juuyouna SGML moji] significant SGML character

significant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด่น[adj.] (den) EN: significant ; superior ; outstanding ; predominant ; distinct ; distinguished ; prominent FR: éminent ; distinctif ; notable ; remarquable ; marquant ; prédominant
เอ้[adj.] (ē) EN: important ; significant ; top ; leading FR: important
จุดสำคัญ[n. exp.] (jut samkhan) EN: important point ; crux ; crucial point ; essential point ; keynote ; important part ; crux of the matter ; significant point ; highlight FR: point capital [m] ; point essentiel [m] ; point crucial [m] ; point important [m] ; point soignificatif [m]
ความแตกต่างอย่างมีนัย[n. exp.] (khwām taēkt) EN: significant difference FR:
มีความหมาย[adj.] (mī khwāmmāi) EN: significant FR:
เป็นเนื้อเป็นหนัง[adj.] (penneūapenn) EN: substantial ; serious ; significant FR:
สลักสำคัญ[adj.] (salaksamkha) EN: important ; significant FR: important ; significatif ; sérieux
สำคัญ[adj.] (samkhan) EN: important ; essential ; main ; primary ; outstanding ; significant ; valuable ; major ; prominent ; special ; serious ; key ; substantial FR: important ; essentiel ; primoridal ; principal ; fondamental ; significatif ; sérieux ; majeur
ตัวเลขนัยสำคัญ[n. exp.] (tūalēk nai ) EN: significant digit ; significant figure FR: chiffre significatif [m]
อย่างมีนัย[adj.] (yāng mī nai) EN: significant FR:
ด้อยคุณค่า[adj.] (dǿi khunkhā) EN: mean nothing ; inferior ; insignificant ; low-value FR:
โดยนัยสำคัญ[adv.] (dōi nai sam) EN: significantly FR:
จี๊ด[adj.] (jīt) EN: tiny ; trivial ; little ; insignificant FR:
จ้อย[adj.] (jǿi) EN: small ; little ; tiny ; insignificant ; trivial ; trifling FR:
เกษียน[adj.] (kasīen) EN: insignificant ; petty ; minor FR: insignifiant
ขี้หมู[adj.] (khī mū) EN: trivial ; petty ; trfling ; insignificant FR: trivial ; insignifiant
ขี้หมูราขี้หมาแห้ง[adj.] (khī mū rā k) EN: trivial ; insignificant FR:
ขี้ปะติ๋ว[adj.] (khī patiu) EN: trivial ; trifling ; piddling ; insignificant ; measly FR:
ขี้ผง[adj.] (khīphong) EN: trivial; insignificant; unimportant FR: insignifiant ; négligeable
ขี้ประติ๋ว = ขี้ปะติ๋ว[adj.] (khīpratiū =) EN: trifling ; petty ; trivial ; insignificant ; negligible ; unimportant ; paltry ; slight FR: insignifiant ; sans importance
กิ่งก้อย[adj.] (kingkøi) EN: little ; small ; insignificant ; negligible ; trivial FR: petit ; bénin ; insignifiant ; négligeable
กระจ้อย[adj.] (krajǿi = kr) EN: insignificant ; negligible ; meagre ; little ; tiny FR: insignifiant
กระจอก[adj.] (krajøk) EN: insignificant ; of no importance ; piddling ; petty ; trivial ; negligible FR: insignifiant ; négligeable
เล็กน้อย[adj.] (leknøi) EN: trifling ; trivial ; petty ; unimportant ; insignificant ; paltry ; minor ; measly ; slight FR: insignifiant ; sans importance ; dérisoire ; léger ; mineur ; misérable ; mesquin
ปะติ๋ว[adj.] (patiu) EN: insignificant ; trifling ; tiny ; small FR:
สัพเพเหระ[adj.] (sapphēhēra) EN: insignificant ; trivial ; trifling FR:
ตุ๊กตุ๋ย[adj.] (tukkatui) EN: trifling ; insignificant ; humble ; small ; shabby FR: insignifiant
อย่างมีความหมาย[adv.] (yāng mī khw) EN: significantly FR:
อย่างสำคัญ[adv.] (yāng samkha) EN: significantly FR: significativement
ย่อย[adj.] (yǿi = yøi) EN: minor ; small ; unimportant ; insignificant ; petty ; trifling ; subordonate ; partial FR: mineur ; insignifiant ; peu important ; moindre ; partiel
หยุมหยิม[adj.] (yumyim) EN: trivial ; trifling ; picayune ; insignificant ; petty FR: insignifiant ; dérisoire

significant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bedeutungsvoll {adj} | bedeutungsvoller | am bedeutungsvollstensignificant | more significant | most significant
nichts sagend; nichtssagend [alt] {adj} | nichts sagender; nichtssagender | am nichts sagendsten; am nichtssagendsteninsignificant | more insignificant | most insignificant
bedeutungslos; unerheblich; unscheinbar {adj}insignificant
belanglos {adv}insignificantly
signifikante Stelle {f} [math.]significant digit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า significant
Back to top