ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scientist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scientist*, -scientist-

scientist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scientist (n.) นักวิทยาศาสตร์ Syn. expert, investigator, specialist
English-Thai: HOPE Dictionary
scientist(ไซ'เอินทิสทฺ) n. นักวิทยาศาสตร์
English-Thai: Nontri Dictionary
scientist(n) นักวิทยาศาสตร์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scientistนักวิทยาศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักวิทยาศาสตร์ (n.) scientist
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's how a soldier thinks. A scientist wouldn't understand.มันคือความคิดทางการทหาร นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเข้าใจได้
The writer was right- or left-handed. He was a scientist and a non-scientist.นักเขียนเป็นขวาหรือซ้าย เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ใช่
He is a scientist like Yakov, at one of the ministries.เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เหมือนยาโคฟที่หนึ่งของกระทรวง
You're too promising a scientist to waste your gifts on this nonsense.คุณกำลังเกินไปนัก วิทยาศาสตร์ที่มีแนวโน้มที่จะ
Even a scientist must admit there are some pretty serious religious overtones to all this.ไม่แตกต่างจากการเสียชีวิตศาสนา ที่ผ่านมาซึ่งอยู่ใกล้กับซานดิเอโก แม้นักวิทยาศาสตร์ต้องยอมรับ มีบางอย่างสวย
As a scientist I rely on empirical evidence, and in this matter I don't believe that there's data either way.ในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ ฉันพึ่งพาหลักฐานเชิง ประจักษ์และในเรื่องนี้ ฉันไม่เชื่อว่ามีข้อมูลทางใดทางหนึ่ง
As a scientist I must concede that. I must volunteer that.ในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ฉัน ต้องยอมรับว่า ฉันต้องเป็นอาสาสมัครที่
American scientist given to eccentric postulation.นักวิทยาศาสตร์อเมริกัน เจ้าของทฤษฎีประหลาด
Nobel-prize winning scientist Dr. Theodore Von Sprokenwich.นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล ดร.เธโอดอร์ วอน สโป๊คเค่นวิช
No, this is ere I give you the speech about how you're my best field scientist and Tom is my best lead investigator,ไม่ ฉันเองที่จะให้ สุนทรพจน์ ว่าคุณคือ นักวิทยาศาสตร์ที่ดี่ที่สุดของฉัน และทอมเป็นหัวหน้า สืบสวนที่ดีที่สุด
She's a scientist too. At the Italian base.นักวิทยาศาสตร์เหมือนกัน ประจำอยู่อิตาลี
I'd also like to take a moment to thank the entire team at the NSF base, without whom this discovery and this scientist would not have made it home.และขอใช้ช่วงเวลานี้ เพื่อขอบคุณทีมงานทุกคน ณ ฐานปฏิบัติการ NSF ถ้าไม่มีพวกเค้าช่วยเหลือ

scientist ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
萨哈罗夫[Sà hǎ luó fū, ㄙㄚˋ ㄏㄚˇ ㄌㄨㄛˊ ㄈㄨ, 萨哈罗夫 / 薩哈羅夫] Andrei Sakharov (1921-1989), Russian nuclear scientist and dissident human rights activist
高德纳[Gāo Dé nà, ㄍㄠ ㄉㄜˊ ㄋㄚˋ, 高德纳 / 高德納] Donald Knuth (1938-) famous American computer scientist at Stanford University
胡克[Hú kè, ㄏㄨˊ ㄎㄜˋ, 胡克] Hook or Hooke (name); Robert Hooke (1635-1703), brilliant English experimental scientist and inventor
李开复[Lǐ Kāi fù, ㄌㄧˇ ㄎㄞ ㄈㄨˋ, 李开复 / 李開復] Lee Kai-Fu (1961-), Taiwanese computer scientist and IT executive, from 2005 Vice president of Google and president of Google China
伯纳斯李[Bó nà sī Lǐ, ㄅㄛˊ ㄋㄚˋ ㄙ ㄌㄧˇ, 伯纳斯李 / 伯納斯李] Sir Tim Berners-Lee (1955-), British computer scientist and creator of the internet
原子科学家[yuán zǐ kē xué jiā, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, 原子科学家 / 原子科學家] atomic scientist; nuclear scientist
卡文迪什[Kǎ wén dí shí, ㄎㄚˇ ㄨㄣˊ ㄉㄧˊ ㄕˊ, 卡文迪什] Cavendish (name); Henry Cavendish (1731-1810), English nobleman and pioneer experimental scientist
弗兰西斯・培根[Fú lán xī sī, ㄈㄨˊ ㄌㄢˊ ㄒㄧ ㄙ· Pei2 gen1, 弗兰西斯・培根 / 弗蘭西斯・培根] Francis Bacon (1561-1626), English renaissance philospher and early scientist
伽利略[Jiā lì, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋlu:e4, 伽利略] Galileo Galilei (1564-1642), Italian scientist
伽利略・伽利雷[Jiā lì, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋlu:e4 · Jiā lì, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋlei2, 伽利略・伽利雷] Galileo Galilei (1564-1642), Italian scientist
地震学家[dì zhèn xué jiā, ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, 地震学家 / 地震學家] seismologist; earthquake scientist
原子科学家通报[yuán zǐ kē xué jiā tōng bào, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ ㄊㄨㄥ ㄅㄠˋ, 原子科学家通报 / 原子科學家通報] Journal of Atomic Scientists
阿伏伽德罗[Ā fú jiā dé luó, ㄚ ㄈㄨˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄜˊ ㄌㄨㄛˊ, 阿伏伽德罗 / 阿伏伽德羅] Amedeo Avogadro (1776-1856), Italian scientist, noted for contributions to molecular weight and molarity, the originator of Avogadro's number 阿伏伽德羅數|阿伏伽德罗数
科学家[kē xué jiā, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, 科学家 / 科學家] scientist

scientist ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイエンティスト[, saienteisuto] (n) scientist
マッドサイエンティスト[, maddosaienteisuto] (n) mad scientist
医学者[いがくしゃ, igakusha] (n) medical scientist
技監[ぎかん, gikan] (n) engineer-in-chief; chief engineer; chief scientist
政治学者[せいじがくしゃ, seijigakusha] (n) political scientist
核科学者[かくかがくしゃ, kakukagakusha] (n) nuclear scientist
自然科学者[しぜんかがくしゃ, shizenkagakusha] (n) natural scientist
科学者[かがくしゃ, kagakusha] (n) scientist; (P)
若手科学者賞[わかてかがくしゃしょう, wakatekagakushashou] (n) The Young Scientists' Prize
農学者[のうがくしゃ, nougakusha] (n) agricultural scientist; agronomist; agriculturist

scientist ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักนิติวิทยาศาสตร์[n. exp.] (nak nitiwit) EN: forensic scientist FR:
นักเทคนิคการแพทย์[n. exp.] (nak thēknik) EN: medical technologist ; medical laboratory technologist ; medical laboratory scientist FR:
นักวิทย์[n.] (nak wit) EN: scientist FR: scientifique [m, f] ; homme de science [m]
นักวิทยาศาสตร์[n.] (nak witthay) EN: scientist FR: scientifique [m, f] ; homme de science [m]
นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ[n. exp.] (nak witthay) EN: English scientist FR: scientifique anglais [m]
นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส[n. exp.] (nak witthay) EN: French scientist FR: scientifique français [m]
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์[n. exp.] (nak witthay) EN: medical scientist FR:
นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม[n. exp.] (nak witthay) EN: environmental scientist FR: environnementaliste [m]
คณะนักวิทยาศาสตร์[n. exp.] (khana nakwi) EN: team of scientists FR: équipe scientifique [f]
คณะนักวิทยาศาสตร์นานาชาติ[n. exp.] (khana nakwi) EN: international team of scientists FR: équipe scientifique internationale [f]
นักประสาทวิทยา[n.] (nak prasātw) EN: neuroscientist FR: neurologue [m]

scientist ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Atomforscher {m}nuclear scientist

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scientist
Back to top