ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scintillating

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scintillating*, -scintillating-

scintillating ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scintillating (adj.) มีชีวิตชีวา See also: น่าสนใจ, สนุกสนาน Syn. brilliant, lively, sparkling
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Soon I shall escape the attentions of that great lady and her scintillating nephew.""อีกไม่นานฉันก็จะหนีไปจากท่านผู้หญิง และหลานชายสุดแพรวพราว"
That's a scintillating argument.นั่นคือ ข้อโต้แย้งที่ดีที่สุด
Is Mr. Rom ready for some more scintillating conversation?คุณรอมพร้อมจะสนทนาแบบส่วนตัวอีกแล้วเหรอ?
Absolutely scintillating!สุดยอดของความมีชีวิตชีวา!

scintillating ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
妙语如珠[miào yǔ rú zhū, ㄇㄧㄠˋ ㄩˇ ㄖㄨˊ ㄓㄨ, 妙语如珠 / 妙語如珠] smart words like a string of pearl; scintillating witticisms

scintillating ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
警抜[けいばつ, keibatsu] (adj-na,n) scintillating; extraordinarily excellent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scintillating
Back to top