ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stair

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stair*, -stair-

stair ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stair (n.) ขั้นบันได Syn. single step
stair (n.) บันได Syn. ladder, stairway
staircase (n.) บันไดทอดหนึ่ง Syn. ladder, stairway
stairhead (n.) หัวบันได
stairs (n.) บันได See also: กระได Syn. ladder, staircase, stairway
stairstep (n.) การเรียงเป็นขั้น
stairway (n.) ทางบันได See also: บันได Syn. ladder, staircase
stairwell (n.) ปล่องบันได
English-Thai: HOPE Dictionary
stair(สแทร์) n. บันได,ขั้นบันได, stairs ขั้นบันไดหลายชั้น,ทุ่นหรือแพลอยของท่าเรือ
stair-carpet n.พรมปูขั้นบันได
staircasen. ขั้นบันไดทอดหนึ่ง
stairheadn. หัวบันได
stairwayn. บันได,ทางบันได
English-Thai: Nontri Dictionary
stair(n) บันได
staircase(n) ขั้นบันได
stairway(n) บันได
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้างบน (n.) upstairs Syn. ด้านบน, ชั้นบน Ops. ข้างใต้, ข้างล่าง
ข้างล่าง (n.) downstairs Syn. ด้านล่าง
ชั้นต่ำสุด (n.) downstairs Syn. พื้นล่าง, ข้างใต้, ข้างล่าง Ops. ชั้นบน
ชั้นบน (n.) upstairs See also: upper story/level Ops. ชั้นล่าง
ชั้นล่าง (n.) downstairs Syn. พื้นล่าง, ข้างใต้, ข้างล่าง, ชั้นต่ำสุด Ops. ชั้นบน
ตีนบันได (n.) foot of the stairs Ops. หัวบันได
พลสิงห์ (n.) handrail of a brick staircase
พื้นล่าง (n.) downstairs Syn. ข้างใต้, ข้างล่าง, ชั้นต่ำสุด Ops. ชั้นบน
หัวกะได (n.) head/top of the stairs
หัวบันได (n.) head/top of the stairs Syn. หัวกะได
เชิงบันได (n.) foot of the stairs Syn. ตีนบันได Ops. หัวบันได
เตะโด่ง (v.) kick someone upstairs See also: hang someone in the air, suspend someone in midair, make someone a mere figurehead
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They are waiting upstairsพวกเขากำลังคอยอยู่ข้างบน
You have to use the stairsคุณต้องใช้บันไดแล้ว
We should take the stairsพวกเราควรใช้บันได
I fell off the stairs and broke my legฉันตกบันไดแล้วก็ขาหัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Inside this building, there is a level where no elevator can go and no stair can reach.ในตึกนั้นมีอยู่ชั้นนึง ที่ลิฟต์เข้าไม่ถึง และไม่มีบันไดด้วย
In order to appear at the south staircase on the 1st floor Tsukumo-sensei would have had to pass from the north stair to the south stair through the 2nd floor hallway and taken the stairs down from there.การที่จะไปปรากฏตัวตรงทางเดินของบันไดทางใต้ชั้นที่ 1 สึคุโมะเซ็นเซย์จะต้องผ่านบันไดทางเหนือ ไปยังบันไดทางใต้โดยผ่านทางเดินของชั้น 2
As I was walking up the stair I saw a man who wasn't thereขณะที่ฉันเดินขึ้นชั้นบน ฉันเห็น"ชายที่ไม่ได้อยู่ครงนั้น"
# When I climb the stair and turn the key ## เมื่อฉันเดินขึ้นไป # # และเปิดประตู... #
We just left the stair well that was completely sealed off at the top!แค่ออกจากบันไดมา ข้างบนถูกปิดตายเลย
Go stair become quickly some.เธ‚เธญเน‚เธ—เธฉเน€เธซเธฃเธญ เธ—เธณเน„เธกเธ„เธธเธ“เธ•เน‰เธญเธ‡เธ‚เธญเน‚เธ—เธฉเธœเธกเธ”เน‰เธงเธข
Let's see what's upstairs.ลองมาดูกันว่ามีอะไรที่ชั้นบน
Go right upstairs to bed.ชั้นบนไปทางตรงไปที่เตียง
The Princess will sleep in our beds upstairs.เจ้าหญิงจะนอนหลับอยู่ใน ห้องนอนชั้นบนของเรา
His Excellency is about to descend the stairs.ท่านผู้นำ มีปัญหากับการลงบรรได
Get the women and children upstairs. Lock all the doors.ให้เด็กกับผู้หญิงขึ้นข้างบน ล็อคประตูทั้งหมด
This is not for me. I like it better upstairs.สำหรับผมไม่ใช่แบบนี้ ผมชอบนั่งที่สูงๆ

stair ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
楼下[lóu xià, ㄌㄡˊ ㄒㄧㄚˋ, 楼下 / 樓下] downstairs
单元[dān yuán, ㄉㄢ ㄩㄢˊ, 单元 / 單元] unit; entrance number; staircase (for residential buildings)
[jiē, ㄐㄧㄝ, 阶 / 階] rank or step; stairs
旋梯[xuán tī, ㄒㄩㄢˊ ㄊㄧ, 旋梯] spiral stairs; winding stairs (gymnastic equipment)
盘梯[pán tī, ㄆㄢˊ ㄊㄧ, 盘梯 / 盤梯] spiral staircase
曲尺楼梯[qū chǐ lóu tī, ㄑㄩ ㄔˇ ㄌㄡˊ ㄊㄧ, 曲尺楼梯 / 曲尺樓梯] staircase with right-angled turn; L-shaped staircase
梯级[tī jí, ㄊㄧ ㄐㄧˊ, 梯级 / 梯級] stair; rung of a ladder
楼梯[lóu tī, ㄌㄡˊ ㄊㄧ, 楼梯 / 樓梯] stair; staircase
楼梯台[lóu tī tái, ㄌㄡˊ ㄊㄧ ㄊㄞˊ, 楼梯台 / 樓梯臺] staircase balcony; landing
楼梯间[lóu tī jiān, ㄌㄡˊ ㄊㄧ ㄐㄧㄢ, 楼梯间 / 樓梯間] staircase; flight of stairs
楼上[lóu shàng, ㄌㄡˊ ㄕㄤˋ, 楼上 / 樓上] upstairs

stair ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイコレーター[, baikore-ta-] (n) bicycle escalator (slim conveyor belt beside a flight of stairs)
上がり段[あがりだん, agaridan] (n) staircase; doorsteps
上り口;登り口[のぼりぐち, noboriguchi] (n) starting point for an ascent (mountain, stairs, etc.)
下の部屋[したのへや, shitanoheya] (n) downstairs room
中段[ちゅうだん, chuudan] (n) half-way up a slope or stairway; landing; center of three (horizontal) columns (of print) (centre)
二階[にかい, nikai] (n) second floor; upstairs; (P)
右近の橘[うこんのたちばな, ukonnotachibana] (n) (See 紫宸殿,左近の桜) tachibana tree west of the southern stairs of the Hall for State Ceremonies (in Heian Palace)
吹き抜き[ふきぬき, fukinuki] (n) stairwell
左近の桜[さこんのさくら, sakonnosakura] (n) (See 右近の橘,紫宸殿) cherry tree east of the southern stairs of the Hall for State Ceremonies (in Heian Palace)
敬遠[けいえん, keien] (n,vs) (1) pretending to respect someone while in fact staying distant from him; (2) keeping at a distance; (3) kicking upstairs; giving a batter an "intentional walk"; (P)
梯子(P);階子;梯[はしご(P);ていし, hashigo (P); teishi] (n) (1) ladder; (2) stairs; (n,vs) (3) (はしご only) going to several places in succession (e.g. barhopping); (P)
梯子段;はしご段[はしごだん, hashigodan] (n) step; stair; staircase
白洲梯子[しらすばしご, shirasubashigo] (n) (See 白洲・2) stairs at the front of a noh stage, which go over the white gravel separating the audience from the stage
祭り上げる;祭上げる[まつりあげる, matsuriageru] (v1,vt) to set up (in high position); to kick upstairs
螺旋階段[らせんかいだん, rasenkaidan] (n) spiral staircase
踊り場[おどりば, odoriba] (n) (1) dance hall; dance floor; (2) landing (stairs); (3) leveling off (e.g. in the economy); period of stagnation; cooling-off period; lull; plateau; (P)
降り口;下り口[おりぐち;おりくち, origuchi ; orikuchi] (n) top of a flight of stairs; exit involving a descent (e.g. from a bus)
[かい, kai] (n,n-suf) (1) storey; story; floor; (n) (2) (See 階・きざはし・1) stairs; (n,n-suf) (3) stage (in chronostratigraphy); (ctr) (4) counter for storeys and floors of a building; (P)
階;段階[きざはし;きだはし(ok);はし(階)(ok), kizahashi ; kidahashi (ok); hashi ( kai )(ok)] (n) (1) (はし refers to the stairs leading from a building to a garden) (See 階段) stairs; (2) (きざはし only) stairs at the front of a noh stage
階数[かいすう, kaisuu] (n) number of stairs or stories (storeys)
階梯;階程(iK)[かいてい, kaitei] (n) (1) (See 階段) stairs; (2) (See 段階) rank; grade; gradations; step; (3) guide; guidebook; (4) slanted ladder (exercise equipment)
階段[かいだん, kaidan] (n) stairs; stairway; staircase; (P)
階段の吹き抜け[かいだんのふきぬけ, kaidannofukinuke] (n) stairwell
階段ホール[かいだんホール, kaidan ho-ru] (n) stairwell
階段を上る[かいだんをのぼる, kaidanwonoboru] (exp,v5r) to go up the stairs
階段室[かいだんしつ, kaidanshitsu] (n) staircase
階段昇降機[かいだんしょうこうき, kaidanshoukouki] (n) stairlift; (home) chair lift
階隠し[はしかくし;はしがくし, hashikakushi ; hashigakushi] (n) (See 寝殿造り,向拝) pent roof built atop the stairs of a shrine or a building in an classic aristocratic villa
非常階段[ひじょうかいだん, hijoukaidan] (n) emergency staircase; emergency stairs

stair ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขั้นบันได[n. exp.] (khan bandai) EN: stair ; step ; echelon FR: marche [f] ; degré [m] ; barreau [m] ; échelon [m]
เล็ง[v.] (leng) EN: aim ; take aim ; take a bead on ; stair ; point ; level ; target ; have one's eyes on FR: viser ; pointer
บันได[n.] (bandai) EN: staircase ; stairs ; stairway FR: escalier [m] ; marche [f] ; degrés [mpl] (litt.)
บันไดเลื่อน[n.] (bandaileūoe) EN: escalator ; moving staircase FR: escalier roulant [m] ; Escalator [m] ; escalier mécanique [m]
บันไดเวียน[n. exp.] (bandai wīen) EN: spiral staircase ; winding staircase FR: escalier tournant [m] ; escalier circulaire [m] ; escalier en spirale [m] ; escalier en colimaçon [m]
ชั้นบน[X] (chan bon) EN: upstairs FR: en haut ; à l'étage
ชั้นล่าง[n.] (chan lāng) EN: downstairs ; ground floor ; first floor FR: rez-de-chaussée [m]
ฟังก์ชันขั้นบันได[n. exp.] (fangchan kh) EN: step function ; staircase function FR:
หัวบันได[n. exp.] (hūa bandai) EN: head of the stairs ; top of the stairs FR:
ข้างบน[adv.] (khāng bon) EN: above ; upstairs ; on top of ; over ; on its top FR: en haut ; au-dessus ; sur ; par dessus ; dessus
ข้างล่าง[adv.] (khānglāng) EN: downstairs ; below ; beneath ; down FR: en bas ; dessous
ขึ้นบันได[v. exp.] (kheun banda) EN: go up the stairs ; go upstairs ; mount the stairs ; climb a ladder FR: monter l'escalier ; prendre l'escalier ; gravir les marches ; monter les marches ; monter à l'échelle
ขึ้นห้อง[v. exp.] (kheun hǿng) EN: go to one's room ; go upstairs FR: monter dans sa chambre
กระได[n.] (kradai) EN: ladder ; stepladder ; stairs ; steps ; rung FR: échelle [f] ; escabeau [m] ; marche [f] ; barreau [m] ; échelon [m] ; escalier [m]
กระไดเลื่อน[n. exp.] (kradai leūo) EN: escalator ; moving staircase FR: escalier roulant [m] ; escalier mécanique [m] ; Escalator [m] (TM)
กระไดเวียน[n. exp.] (kradai wīen) EN: circular staircase FR: escalier circulaire [m]
กรดสเตียริก[n. exp.] (krot satīer) EN: stearic acid (STAIR-ik, STEER-ik) FR:
ลงบันได[v. exp.] (long bandai) EN: go down the stairs ; descend the stairs FR: descendre l'escalier ; descendre les marches
ลงบันได[X] (long bandai) EN: downstairs FR: en bas
ปล่องบันได[n.] (plǿng banda) EN: stairwell FR: cage d'escalier [f]
โรคกลัวบันได[n. exp.] (rōk klūa ba) EN: bathmophobia ; fear of stairs and slopes FR:
เตะโด่ง[v. exp.] (te dong) EN: be kicked upstairs ; kick someone upstairs ; float the ball FR:
ไถลลงบนบันได[v. exp.] (thalai long) EN: slip on the stairs FR: glisser dans l'escalier
ตีนบันได[n. exp.] (tīn bandai) EN: foot of the stairs FR:

stair ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Podest {n}landing place (for stairs); stair-head
Marmortreppe {f}marble stairs
Rolltreppe {f}moving staircase

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stair
Back to top