ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

singular

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *singular*, -singular-

singular ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
singular (adj.) เป็นเอกพจน์ See also: ซึ่งอ้างถึงบุคคลเดียว Syn. sole, single
singular (adj.) ผิดธรรมดา See also: พิเศษ Syn. peculiar, strange, uncommon Ops. average, normal
singular (n.) คำเอกพจน์
English-Thai: HOPE Dictionary
singular(ซิง'กิวละ) adj. ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,แปลกประหลาด,เป็นเอก,เอกเทศ,เฉพาะตัว n.. เอกพจน์, See also: singularity n., Syn. unique,extraordinary
English-Thai: Nontri Dictionary
singular(adj) เป็นเอกพจน์,ดีเลิศ,เป็นเอกเทศ,เฉพาะตัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
singularเอกฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
singular matrixเมทริกซ์เอกฐาน, เมทริกซ์จัตุรัส A ใด ๆ ที่ det (A)  มีค่าเป็นศูนย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอกพจน์ (n.) singular See also: singular number Ops. พหูพจน์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It has been a singular honor and a pleasure.- นี่ผมบอกคุณก่อนใคร - เป็นเกียรติมากครับ
Well, today this singular way of thinking will be put to the test.แต่วันนี้ การคิดถึงแต่ด้านเดียวแบบนั้น จะถูกนำมาใช้ในการทดสอบ
And why do you suppose that singular to men?ทำไมถึงคิดว่าเป็นแต่ผู้ชายล่ะ
It was because we were of singular purpose!แต่เพราะเรามีจุดหมายเดียวกัน!
And who best to battle this singular opponent?ยอดฝืมือที่จะมาสู้กับศัตรูผู้นี้
I returned with one simple, singular thought.ฉันกลับมารวมเป็นหนึ่ง ด้วยความต้องการเพียงอย่างเดียว
This was a very singular crime.นี่เป็นอาชญากรรมที่ลงมือคนเดียว
It is the singular location in space around which revolves my entire universe.มันเหมือนเป็นตำแหน่งเดียวในอวกาศ ทำให้ฉันเหมือนหมุนลอยอยู่ในจักรวาล
Running away from some kind of singular threat.วิ่งหนีจากการคุกคามบางอย่าง
Chuck, every relationship has one- the singular problem that cannot be overcome even in the greatest romances-ชัค ทุกคู่มี ปัญหาที่ต่างกันไป ซึ่งเอาชนะมันไม่ได้ ไม่เว้นแม้แต่ในนิยายโรมานซ์เรื่องเยี่ยม
I really was a man of singular taste.ผมนี่ก็เคยมีรสนิยมประหลาดจังเลย
This was the work of a singular force, one which bears the name Amanda Clarke.นั่นเป็นผลงานของ คนเพียงคนเดียว

singular ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
单数[dān shù, ㄉㄢ ㄕㄨˋ, 单数 / 單數] positive odd number (also written 奇數|奇数); singular (grammar)

singular ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シマハタタテダイ[, shimahatatatedai] (n) singular bannerfish (Heniochus singularius)
まれに見る;稀に見る[まれにみる, marenimiru] (exp,adj-f) rare; extraordinary; singular
一極[いっきょく, ikkyoku] (n) monopole; singular pole; unipole
三人称単数[さんにんしょうたんすう, sanninshoutansuu] (n) {ling} third person singular
三人称単数現在[さんにんしょうたんすうげんざい, sanninshoutansuugenzai] (n) {ling} third person singular present
三単現[さんたんげん, santangen] (n) (abbr) {ling} (See 三人称単数現在・さんにんしょうたんすうげんざい) third person singular present
単数[たんすう, tansuu] (n,adj-no) singular number; (P)
単複[たんぷく, tanpuku] (n) simplicity and complexity; singular and plural; single and double; singles and doubles (in tennis)
単複同形[たんぷくどうけい, tanpukudoukei] (n) nouns whose plural has the same form as their singular (e.g. sheep)
シンギュラリティー[, shingyuraritei-] (n) singularity
[ども, domo] (suf) (1) (hum) first-person plural (or singular); (2) second or third person plural (implies speaker is of higher status than those referred to); (P)
特異性[とくいせい, tokuisei] (n) singularity; peculiarity; idiosyncrasy; specificity
珍無類[ちんむるい, chinmurui] (adj-na,n) extraordinary; singular; incredible
異例[いれい, irei] (adj-na,n,adj-no) exception; illness; singular; exceptional; unprecedented; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
非正則行列[ひせいそくぎょうれつ, hiseisokugyouretsu] singular matrix

singular ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบพิเศษ[n. exp.] (baēp phisēt) EN: peculiar style ; singular style FR: style particulier [m] ; genre particulier [m]
เอกพจน์[n.] (ēkkaphot) EN: singular FR: singulier [m]
เอกฐาน[adj.] (ēkkathān) EN: singular FR: singulier
จุดเอกฐาน[n. exp.] (jut ēkkathā) EN: singular point FR: point singulier [m]
คำนามเอกพจน์[n. exp.] (kham nām ēk) EN: singular noun FR: nom singulier [m]
ข้อความเอกพจน์[n. exp.] (khøkhwām ēk) EN: singular statement FR:
เมทริกซ์เอกฐาน[n. exp.] (methrik ēkk) EN: singular matrix FR: matrice singulière [f]
พิเศษ[adj.] (phisēt) EN: special ; particular ; peculiar ; extraordinary ; distinctive ; extra ; exceptional ; unusual ; singular FR: spécial ; particulier ; exceptionnel ; remarquable ; inhabituel ; singulier ; extra (inv.)
ผลเฉลยเอกฐาน[n. exp.] (phon chaloē) EN: singular solution FR:
ซิงกูลาร์เมตริกซ์[n. exp.] (singkūla mē) EN: singular matrix FR: matrice singulière [f]
โทน[adj.] (thōn) EN: single ; sole ; one ; singular FR: unique ; seul ; singulier
กระเจียวโคก[n. exp.] (krajīo khōk) EN: Curcuma singularis FR: Curcuma singularis
เมทริกซ์ไม่เอกฐาน[n. exp.] (methrik mai) EN: non-singular matrix FR: matrice non singulière [f]
มดตะลานป่าหัวแดง[n. exp.] (mot talān p) EN: Camponotus singularis FR:
ภาวะเอกฐาน[n. exp.] (phāwa ēkkat) EN: singularity FR: singularité [f]
ภาวะเอกฐานเชิงความโน้มถ่วง[n. exp.] (phāwa ēkkat) EN: gravitational singularity FR: singularité gravitationnelle [f]
ภาวะเอกฐานขจัดได้[n. exp.] (phāwa ēkkat) EN: removable singularity FR:
ภาวะเอกฐานหลัก[n. exp.] (phāwa ēkkat) EN: essential singularity FR: singularité essentielle [f]
ภาวะไม่ต่อเนื่องขจัดได้[n. exp.] (phāwa mai t) EN: removable singularity FR:
เภท[n.] (phēt) EN: variation ; strangeness ; oddity ; singularity ; queerness ; difference FR: singularité [f] ; bizarrerie [f] ; étrangeté [f]
ซิงกูลาริตี้[n.] (singkulārit) EN: singularity FR:

singular ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Malayen-Wimpelfisch {m} (Heniochus singularius) [zool.]masked heniochus
Singulärwert {m} [math.]singular value
Singularität {f}singularity
Singulärwertzerlegung {f} [math.]singular value decomposition (SVD)
singularisch {adv}singularly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า singular
Back to top