ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sage*, -sage-

sage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sage (n.) คนฉลาด See also: นักปราชญ์, บัณฑิต Syn. philosopher, savant, wise man
sage (adj.) ฉลาด See also: รอบรู้, ปราดเปรื่อง Syn. philosophic
sage (n.) เครื่องเทศอย่างหนึ่ง See also: เสจ Syn. ramona
sagebrush (n.) พืชชนิดหนึ่งจัดอยู่ในจำพวก Artemisia
sagely (adv.) อย่างชาญฉลาด
sageness (n.) ความฉลาด
English-Thai: HOPE Dictionary
sage(เซจฺ) n. คนที่ฉลาดมาก,นักปราชญ์,บัณฑิต,พืชจำพวก Salvia adj. ฉลาดมาก,ปราดเปรื่อง,สุขุม,รอบคอบ, See also: sagely adv. sageness n., Syn. intellectual,pundit
English-Thai: Nontri Dictionary
sage(adj) หลักแหลม,ฉลาด,ปราดเปรื่อง,สุขุม,รอบคอบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sagenoid venationการเรียงเส้นใบแบบซาจีนอยด์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนฉลาด (n.) sage See also: wise person, scholar, intellectual, astute person, learned person Syn. นักปราชญ์
จอมนักปราชญ์ (n.) sage See also: great sage, Buddha Syn. พระพุทธเจ้า
ผู้ฉลาด (n.) sage See also: scholar, learned person, savant, expert Syn. ผู้รอบรู้, ผู้มีปัญญา, ผู้ชำนาญ
ผู้ชำนาญ (n.) sage See also: scholar, learned person, savant, expert Syn. ผู้ฉลาด, ผู้รอบรู้, ผู้มีปัญญา
ผู้มีปัญญา (n.) sage See also: scholar, learned person, savant, expert Syn. ผู้ฉลาด, ผู้รอบรู้, ผู้ชำนาญ
มนัสวี (n.) sage See also: wise person, scholar, intellectual, astute person, learned person Syn. นักปราชญ์, คนฉลาด
มุนินทร์ (n.) sage See also: great sage, Buddha Syn. จอมนักปราชญ์, พระพุทธเจ้า
วิญญู (n.) sage See also: scholar, savant Syn. ผู้รู้แจ้ง, นักปราชญ์, ผู้รู้
วิทิต (n.) sage See also: scholar, learned person, savant Syn. ผู้รู้
วิทู (n.) sage See also: scholar, learned person, savant, expert Syn. ผู้ฉลาด, ผู้รอบรู้, ผู้มีปัญญา, ผู้ชำนาญ
สุธี (n.) sage See also: scholar Syn. นักปราชญ์
เธียร (n.) sage See also: scholar, wise person, philosopher, savant, highbrow Syn. เมธี, นักปราชญ์
เมธี (n.) sage See also: scholar, wise person, philosopher, savant, highbrow Syn. นักปราชญ์
กล่อมมดลูก (v.) massage with hot compress See also: soothe the womb after delivery
กุนเชียง (n.) (Chinese) sausage
ขยำ (v.) massage See also: knead, squeeze (the flesh) Syn. เฟ้น, นวด, นวดเฟ้น
คลองเลื่อย (n.) the passage made by a saw
ช่องระบายอากาศ (n.) air passage
ทวารทั้งเก้า (n.) nine passages of the body See also: nine openings of the body, nine entries of the body
ทางผ่าน (n.) passage way See also: pass way
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She has a message for youเธอมีข้อความสำหรับคุณ
I have an urgent message for youฉันมีข้อความด่วนสำหรับคุณ
He may have left me a messageเขาอาจทิ้งข้อความไว้ให้ฉัน
I got your messageฉันได้รับข้อความของคุณ มีอะไรเหรอ
Did you get my message?คุณได้รับข้อความของฉันแล้วหรือยัง?
I'd like to leave a messageฉันอยากจะทิ้งข้อความไว้
Would you like to leave a message?คุณอยากจะฝากข้อความไว้ไหม?
Can you leave the message?คุณช่วยฝากข้อความไว้ได้ไหม?
Would you like to leave a message?คุณอยากจะทิ้งข้อความไว้ไหม?
You had an urgent phone message about half an hour agoคุณได้รับข้อความด่วนทางโทรศัพท์ราวครึ่งชั่วโมงมาแล้ว
Please call me as soon as you get this messageโปรดโทรหาฉันทันทีที่คุณได้รับข้อความนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mrs. Sage is arriving with the children, preferably after Mr. Sage's girlfriend departs.Mrs. Saae is arrivina with the children... ...preferably after Mr. Saae's airlfriend departs.
The days of you barging into my home to give me sage advice are over.the days of you barging into my home to give me sage advice are over.
But you seem like someone who can offer sage wisdom in confusing times, and this is one of those times I am really confused, bro.- ก็ใช่อยู่ แต่นายเหมือนคนที่ให้คำปรึกษาดี ๆ ได้ ในเวลามีปัญหา... และตอนนี้ฉันกำลังมีปัญหา
Yeah, well, with sage advice like that, how could I ever go wrong?- ไม่ งั้นก็เลิกขวางงานฉัน
How about this pumpkin and sage ravioli here?ลองกินราวิโอลี่ฟักทองกับเซจนี่มั้ย?
I barely remember it, their minds are blown. That's your sage advice?I barely remember it, their minds are blown นักปราญช์กล่าวไว้
Anyway, it's the sage one. See it?ยังไงก็ช่างเหอะ บ้านหลังสีอิฐ เห็นไหม
I've got some lovely lemon sage thickening conditioner for my hair.ผมได้ครีมนวดผมผสมมะนาวมาด้วย
To quote the great sage Jamie Gillis in 'Misty Beethoven,' 'this number is the Nadir of Passion. 'ซึ่งห่อเหี่ยวทันทีที่โดนมือหนืด ๆ ของเธอ กับปากอุ่น ๆ ที่ครอบมันแบบไม่เต็มใจ ขอยกคำของเจมี่ กิลลิส ใน มิสตี้ บีโธเฟน ว่า
Anna Sage will be with him and will wear a white blouse over an orange skirt.แอนนา แซสจะอยู่กับเขา จะใส่เสื้อสีขาวกับกระโปรงสีส้ม
How do I get these doses of sage wisdom when I'm living in the dorms at NYU?ใช่ และก็จะทำให้การแบ่งชนชั้นหายไปตลอดกาล
Is Sage inside your pocket?เซจอยู่ในกระเป๋าเธอหรอ?

sage ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圣手[shèng shǒu, ㄕㄥˋ ㄕㄡˇ, 圣手 / 聖手] divine physician; sage doctor; highly skilled practitioner
先王[xiān wáng, ㄒㄧㄢ ㄨㄤˊ, 先王] former kings; former emperors; in Confucian writing, refers esp. to the sage rulers Yáo 堯|尧, Shùn 舜, Yǔ 禹, Tāng 湯|汤 and the kings of Zhou
圣经贤传[shèng jīng xián zhuàn, ㄕㄥˋ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄢˊ ㄓㄨㄢˋ, 圣经贤传 / 聖經賢傳] lit. holy scripture and biography of sage (成语 saw); refers to Confucian canonical texts
[Shùn, ㄕㄨㄣˋ, 舜] Shun (c. 22nd century BC), mythical sage and leader
姜太公[Jiāng tài gōng, ㄐㄧㄤ ㄊㄞˋ ㄍㄨㄥ, 姜太公 / 薑太公] Jiang Ziya 薑子牙|姜子牙 (late Shang dynasty, c. 1100 BC), partly mythical sage adviser of King Wen of Zhou 周文王, purported author of military classic Six secret teachings 六韜|六韬; also called 薑太公|姜太公
姜子牙[Jiāng Zǐ yá, ㄐㄧㄤ ㄗˇ ㄧㄚˊ, 姜子牙 / 薑子牙] Jiang Ziya (late Shang dynasty, c. 1100 BC), partly mythical sage adviser of King Wen of Zhou 周文王, purported author of military classic Six secret teachings 六韜|六韬; also called 薑太公|姜太公
圣王[shèng wáng, ㄕㄥˋ ㄨㄤˊ, 圣王 / 聖王] sacred king; sage ruler
洋紫苏[yáng zǐ sū, ㄧㄤˊ ㄗˇ ㄙㄨ, 洋紫苏 / 洋紫蘇] sage (herb)
洋苏[yáng sū, ㄧㄤˊ ㄙㄨ, 洋苏 / 洋蘇] sage (herb)
圣雄[shèng xióng, ㄕㄥˋ ㄒㄩㄥˊ, 圣雄 / 聖雄] sage hero; refers to Mahatma Gandhi
茜紫[qiàn zǐ, ㄑㄧㄢˋ ㄗˇ, 茜紫] sage (herb)
贤王[xián wáng, ㄒㄧㄢˊ ㄨㄤˊ, 贤王 / 賢王] sage kings
鼠尾草[shǔ wěi cǎo, ㄕㄨˇ ㄨㄟˇ ㄘㄠˇ, 鼠尾草] sage (herb)
圣庙[shèng miào, ㄕㄥˋ ㄇㄧㄠˋ, 圣庙 / 聖廟] shrine to a sage (esp. Confucius)
沃伦・巴菲特[Wò lún, ㄨㄛˋ ㄌㄨㄣˊ· Ba1 fei1 te4, 沃伦・巴菲特 / 沃倫・巴菲特] Warren Buffett (1930-), the Sage of Omaha, US investor and philanthropist, principal owner of holding company Berkshire Hathaway
圣经段落[shèng jīng duàn luò, ㄕㄥˋ ㄐㄧㄥ ㄉㄨㄢˋ ㄌㄨㄛˋ, 圣经段落 / 聖經段落] Bible passage
八八六[bā bā liù, ㄅㄚ ㄅㄚ ㄌㄧㄡˋ, 八八六] Bye bye! (in chat room and text messages)
惯用语[guàn yòng yǔ, ㄍㄨㄢˋ ㄩㄥˋ ㄩˇ, 惯用语 / 慣用語] commonly used phrase; idiom; colloqial usage
楼道[lóu dào, ㄌㄡˊ ㄉㄠˋ, 楼道 / 樓道] corridor; passageway (in storied building)
走廊[zǒu láng, ㄗㄡˇ ㄌㄤˊ, 走廊] corridor; aisle; hallway; colonnade; passageway; piazza; veranda
日月蹉跎[rì yuè cuō tuó, ㄖˋ ㄩㄝˋ ㄘㄨㄛ ㄊㄨㄛˊ, 日月蹉跎] days and months slip away; fig. the inexorable passage of time
隘路[ài lù, ㄞˋ ㄌㄨˋ, 隘路] defile; narrow passage
不以词害志[bù yǐ cí hài zhì, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄘˊ ㄏㄞˋ ㄓˋ, 不以词害志 / 不以詞害誌] don't let rhetoric spoil the message (成语 saw); don't get carried away with flowery speech to the detriment of what you want to say
不以辞害志[bù yǐ cí hài zhì, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄘˊ ㄏㄞˋ ㄓˋ, 不以辞害志 / 不以辭害誌] don't let rhetoric spoil the message (成语 saw); don't get carried away with flowery speech to the detriment of what you want to say
剂量[jì liàng, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, 剂量 / 劑量] dosage; prescribed dose of medicine
圣明[shèng míng, ㄕㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, 圣明 / 聖明] enlightened sage; brilliant master (flattering words applied to ruler)
出错信息[chū cuò xìn xī, ㄔㄨ ㄘㄨㄛˋ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ, 出错信息 / 出錯信息] error message (computing)
忽忽[hū hū, ㄏㄨ ㄏㄨ, 忽忽] fleeting (of quick passage time); in a flash; distracted manner; vacantly; frustratedly
航程[háng chéng, ㄏㄤˊ ㄔㄥˊ, 航程] flight; passage; sea or air distance
气道[qì dào, ㄑㄧˋ ㄉㄠˋ, 气道 / 氣道] flue; air duct; air passage; respiratory tract
全球暖化[quán qiú nuǎn huà, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄋㄨㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, 全球暖化] global warming (Taiwan and Hong Kong usage); written 全球變暖|全球变暖 in PRC
全球变暖[quán qiú biàn nuǎn, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄅㄧㄢˋ ㄋㄨㄢˇ, 全球变暖 / 全球變暖] global warming (PRC usage); written 全球暖化 in Taiwan
怪相[guài xiàng, ㄍㄨㄞˋ ㄒㄧㄤˋ, 怪相] grotesque visage; grimace
[shèng, ㄕㄥˋ, 圣 / 聖] holy; sacred; saint; sage
信息[xìn xī, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ, 信息] information; news; message
[liú, ㄌㄧㄡˊ, 留] leave (message); to retain; to stay; to remain; to keep; to preserve
武术[wǔ shù, ˇ ㄕㄨˋ, 武术 / 武術] military skill or technique (in former times); all kinds of martial art sports (some claiming spiritual development); self-defense; tradition of choreographed fights from opera and film (recent usage); also called kungfu 功夫
折枝[zhé zhī, ㄓㄜˊ ㄓ, 折枝] massage
按摩[àn mó, ㄢˋ ㄇㄛˊ, 按摩] massage
讯息传递中介[xùn xī chuán dì zhōng jiè, ㄒㄩㄣˋ ㄒㄧ ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄝˋ, 讯息传递中介 / 訊息傳遞中介] message transfer agent; MTA

sage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
金輪[こんりん, konrin] (n) (1) {Buddh} gold wheel (highest of the three layered wheels that support the earth above the primordial void); (2) (abbr) {Buddh} (See 金輪王) gold wheel-turning sage king
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P)
IM[アイエム, aiemu] (n) (1) instant messaging (messenger, message); IM; (2) {comp} input method; IM
PM[ピーエム, pi-emu] (n) (1) (abbr) {comp} (See プライベートメッセージ) private message; PM; (n-t) (2) post-meridiem; afternoon
あん摩(P);按摩[あんま, anma] (n,vs) (1) massage, esp. the Anma Japanese type of massage; (n) (2) (sens) masseur; masseuse; (P)
インスタントメッセージ[, insutantomesse-ji] (n) instant message; IM
インターフェイスメッセージプロセッサー[, inta-feisumesse-jipurosessa-] (n) {comp} Interface Message Processor; IMP
ウインナーソーセージ;ウインナソーセージ[, uinna-so-se-ji ; uinnaso-se-ji] (n) Vienna sausage
エステサロン[, esutesaron] (n) (abbr) (See エステティックサロン) salon where people go to get makeovers, massages, facials, etc. (wasei
エラーメッセージ[, era-messe-ji] (n) {comp} error message
エンディングノート[, endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei
オイルマッサージ[, oirumassa-ji] (n) oil massage
おさげ髪;お下げ髪[おさげがみ, osagegami] (n) pigtails; two plaits hanging about one's shoulders; two plaits hanging down one's back; queue
お下げ[おさげ, osage] (n) wearing one's hair in braids
お告げ[おつげ, otsuge] (n) oracle; revelation; divine message
カルパス[, karupasu] (n) Kolbasa (semi-dry Russian sausage); calpas
カンペ[, kanpe] (n) (abbr) (See カンニングペーパー) large sketchbook used during TV filming to notify the cast of special stage direction, relay messages, etc.; cue card
キープアライブメッセージ[, ki-puaraibumesse-ji] (n) {comp} keep alive message
クックドソーセージ[, kukkudoso-se-ji] (n) cooked sausage
コサージュ;コルサージュ;コサージ[, kosa-ju ; korusa-ju ; kosa-ji] (n) (1) corsage (fre
シプレ調[シプレちょう, shipure chou] (n) Chypre fragrance (family of scents including sage, lavender, and oak moss, used in perfumes)
スパミング[, supamingu] (n) {comp} spamming (sending unwanted email, messages)
スパム[, supamu] (n) (1) Spam (trademarked luncheon meat, made mostly from ham); (2) {comp} spam (unsolicited email messages); (P)
セットアップメッセージ[, settoappumesse-ji] (n) {comp} SETUP message
セミドライソーセージ[, semidoraiso-se-ji] (n) semidry sausage
ソーセージ[, so-se-ji] (n) sausage; (P)
データ操作言語[データそうさげんご, de-ta sousagengo] (n) {comp} Data Manipulation Language; DML
どの面下げて;どの面さげて[どのつらさげて, donotsurasagete] (exp) How could I (you, etc.) ...?; How dare you (they, etc.) (have the nerve to) ...?
ドライソーセージ[, doraiso-se-ji] (n) dried sausage
パッサージ[, passa-ji] (n) passage; glassed-over arcade
パッサージュ[, passa-ju] (n) passage (horse gait) (fre
パッセージ[, passe-ji] (n) passage
バッチ型オンライン処理プログラム[バッチけいオンラインしょりプログラム, bacchi kei onrain shori puroguramu] (n) {comp} BMP; Batch Message Processing Program
ファッションヘルス[, fasshonherusu] (n) (See ヘルス) prostitution (in the guise of a massage service) (wasei
ファッションマッサージ[, fasshonmassa-ji] (n) fashion massage
ぶら下げる[ぶらさげる, burasageru] (v1,vt) to hang; to suspend; to dangle; to swing; to carry; (P)
フレーム[, fure-mu] (n) (1) frame; (2) flame (abusive or threatening message); (P)
ヘルス[, herusu] (n) (1) health; (2) (abbr) (See ファッションヘルス) type of brothel; massage parlor (parlour); (P)
ポップアップメッセージ[, poppuappumesse-ji] (n) {comp} pop-up message
ボローニャソーセージ[, boro-nyaso-se-ji] (n) bologna sausage
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP
エラーメッセージ[えらーめっせーじ, era-messe-ji] error message
キープアライブメッセージ[きーぷあらいぶめっせーじ, ki-puaraibumesse-ji] keep alive message
コントロールメッセージ[こんとろーるめっせーじ, kontoro-rumesse-ji] control message
シグナリングメッセージ[しぐなりんぐめっせーじ, shigunaringumesse-ji] signalling message
スパミング[すぱみんぐ, supamingu] spamming (sending unwanted email, messages)
セットアップメッセージ[せっとあっぷめっせーじ, settoappumesse-ji] SETUP message
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] Data Manipulation Language, DML
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] DML, Data Manipulation Language
ニュースエージェント[にゅーすえーじえんと, nyu-sue-jiento] NewsAgent
バッチ型オンライン処理プログラム[バッチけいオンラインしょりプログラム, bacchi kei onrain shori puroguramu] BMP, Batch Message Processing Program
フレーム[ふれーむ, fure-mu] flame (abusive or threatening message), frame
ヘルプメッセージ[へるぷめっせーじ, herupumesse-ji] help message
ボイスメッセージ[ぼいすめっせーじ, boisumesse-ji] voice message
マルチブロックメッセージ伝送[マルチブロックメッセージでんそう, maruchiburokkumesse-ji densou] multi-block message transmission
メッセージキュー[めっせーじきゅー, messe-jikyu-] message queue
メッセージハンドラ[めっせーじはんどら, messe-jihandora] message handler
メッセージファイル[めっせーじふぁいる, messe-jifairu] message file
メッセージボックス[めっせーじぼっくす, messe-jibokkusu] message box
メッセージ安全保護ラベル[メッセージあんぜんほごラベル, messe-ji anzenhogo raberu] message security labelling
メッセージ格納[メッセージかくのう, messe-ji kakunou] Message Store, MS
メッセージ流れ機密性[メッセージながれきみつせい, messe-ji nagarekimitsusei] message flow confidentiality
メッセージ発信抽象操作[メッセージはっしんちゅうしょうそうさ, messe-ji hasshinchuushousousa] message-submission abstract-operation
メッセージ発生源認証[メッセージはっせいげんにんしょう, messe-ji hasseigenninshou] message origin authentication
メッセージ識別[メッセージしきべつ, messe-ji shikibetsu] message identification
メッセージ転送[メッセージてんそう, messe-ji tensou] Message Transfer, MT
メッセージ転送サービス[メッセージてんそうサービス, messe-ji tensou sa-bisu] message transfer service
メッセージ転送機能体[メッセージてんそうきのうたい, messe-ji tensoukinoutai] Message Transfer Agent, MTA
メッセージ通信システム[メッセージつうしんシステム, messe-ji tsuushin shisutemu] Message Handling System, MHS
メッセージ通信処理[メッセージつうしんしょり, messe-ji tsuushinshori] Message Handling, MH
メッセージ通信処理サービス[メッセージつうしんしょりサービス, messe-ji tsuushinshori sa-bisu] message handling service
メッセージ通信処理システム[メッセージつうしんしょりシステム, messe-ji tsuushinshori shisutemu] Message Handling System, MHS
メッセージ通信処理環境[メッセージつうしんしょりかんきょう, messe-ji tsuushinshorikankyou] message handling environment
メッセージ順序完全性[メッセージじゅんじょかんぜんせい, messe-ji junjokanzensei] message sequence integrity
使用ベース[しようベース, shiyou be-su] usage based
使用法[しようほう, shiyouhou] usage
使用規制[しようきせい, shiyoukisei] usage restrictions, limitations
公衆メッセージ通信処理サービス[こうしゅうメッセージつうしんしょりサービス, koushuu messe-ji tsuushinshori sa-bisu] public message handling service
処理[しょり, shori] process (vs), processing, massage
単位料金区域[たんいりょうきんくいき, tan'iryoukinkuiki] message area (MA)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
下げる[さげる, sageru] Thai: สวม English: to wear
下げる[さげる, sageru] Thai: แขวน
下げる[さげる, sageru] Thai: ลดให้ต่ำลง English: to lower
下げる[さげる, sageru] Thai: เก็บ(ถ้วยชามภาชนะ)กลับคืน English: to move back
下げる[さげる, sageru] Thai: ยกให้ต่อ English: to grant

sage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บานเช้าสีเหลือง[n. exp.] (bānchao sī ) EN: Sage rose ; West indian holly ; Turnera ulmifolia FR: Turnera ulmifolia
บัณฑิต[n.] (bandit) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage ; highly skilled person FR: lettré [m] ; érudit [m] ; expert [m] ; ponte [m] ; savant [m] ; pandit [m] ; sage [m] ; humaniste [m] ; académiste [m] (vx)
บาเรียน[n.] (bārīen) EN: FR: érudit [m] ; lettré [m] ; sage [m] ; savant [m]
ฉลาด[adj.] (chalāt) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd ; wise FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux ; sage ; éveillé
กระวี[n.] (krawī) EN: sage FR:
มนัสวี[n.] (manatsawī) EN: sage FR:
เมธี[n.] (mēthī) EN: learned man ; sage FR: sage [m]
มุนิ = มุนี[n.] (muni = munī) EN: wise man ; sage ; priest ; hermit ; ascetic ; holy man FR: sage [m] ; philosophe [m] ; ascète [m]
มุนินทร์[n.] (munin) EN: sage FR:
นักคิด[n.] (nakkhit) EN: thinker ; mastermind ; intellectual ; sage ; savant FR: penseur [m] ; maître à penser [m] ; intellectuel [m]
นักปราชญ์[n.] (nakprāt) EN: philosopher ; sage ; learned man ; logician ; man of learning ; wise man FR: sage [m] ; philosophe [m] ; homme de savoir [m] ; savant [m]
ปราชญ์[n.] (prāt) EN: philosopher ; sage ; wise person ; learned man ; savant ; scholar ; highbrow FR: philosophe [m] ; sage [m] ; érudit [m] ; savant [m] ; intellectuel [m]
ฤษี[n.] (reusī) EN: ascetic ; hermit ; sage ; recluse ; meditating recluse ; meditating hermit ; anchorite FR: ascète [m] ; ermite [m]
ฤๅษี[n.] (reūsī) EN: ascetic ; hermit ; sage ; recluse ; meditating recluse ; meditating hermit ; anchorite FR: ascète [m] ; ermite [m]
เรียบร้อย[adj.] (rīeprøi) EN: polite ; elegant ; refined ; well-behaved ; well-mannered FR: sage ; aimable ; avenant ; bienveillant ; circonspect ; courtois
ซัลเวีย [n.] (sanwīa) EN: Scarlet sage   FR:
เสียน[n.] (sīen) EN: saint FR: saint [m] ; sainte [f] ; sage [m]
สุธี[n.] (suthī) EN: sage FR:
เธียร[n.] (thīen) EN: sage FR: sage [m]
วิญญู[n.] (winyū) EN: sage FR:
วิพุธ[n.] (wiphut) EN: wise man ; philosopher ; sage FR:
วิทิต[n.] (withit) EN: sage FR:
วิทู[n.] (withū) EN: sage FR:
วิชญะ[n.] (witya) EN: sage ; philosopher FR:
อเนกประสงค์[adj.] (anēkprasong) EN: multi-purpose ; all-purpose ; having various uses FR: à usage multiple , multi-usage
อาหรัดกัดติกา[n.] (ārātkattikā) EN: messenger FR: messager [m]
แบบแผน[n.] (baēpphaēn) EN: convention ; custom ; tradition ; method ; rule ; usual practice FR: coutume [f] ; règle [f] ; usage [m]
ใบหน้า[n.] (bainā) EN: face ; visage FR: visage [m]
บัณฑิตย์[n.] (bandit) EN: FR: savoir [m] ; sagesse [f]
บีบนวด[v. exp.] (bīpnūat) EN: massage FR: masser
เบิกทาง[v.] (boēkthāng) EN: pioneer ; clear the way ; insure free passage FR: ouvrir la voie
บอกฝาก[v. exp.] (bøk fāk) EN: FR: laisser un message
บ่ง[v.] (bong) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
บทอัศจรรย์[n. exp.] (bot atsajan) EN: erotic passage FR:
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: attack ; commit aggression FR: attaquer ; forcer le passage ; s'imposer
ใช้กำลัง[v. exp.] (chai kamlan) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle ; use violence ; force FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force
ใช้การไม่ได้[adj.] (chai kān ma) EN: unusable ; unsuitable ; cannot be used ; out of order ; ineffective FR: inutilisable ; hors d'usage
ใช้ความรุนแรง[v. exp.] (chai khwām ) EN: FR: recourir à la force ; faire usage de la force
ใช้แล้ว[adj.] (chai laēo) EN: used ; second-hand ; recycled FR: usagé ; d'occasion ; de seconde main ; recyclé
ใช้แล้วทิ้ง[adj.] (chāi laēo t) EN: throwaway ; disposable FR: jetable ; à usage unique

sage ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Köcherfliege {f}caddy [Br.]; caddies fly; sage [Am.]
Fabel {f}; Sage
Ablehnung {f}; Absage
Begleitmeldung {f}accompanying message
Bestätigungsmeldung {f}acknowledgement message; acknowledgment message
Ansager {m}; Ansagerin
Aussage {f} | Aussagen
Dorn {m} (für Fräsen, Schleifscheiben, Kreissägen) [techn.]arbor
automatische Ansage {f}recorded message
Bestätigung {f}; Zusage
Rotwurst {n}blood sausage
Botschaft {f} | eine Botschaft ausrichtenmessage | to deliver a message
Bravourstück {n}bravura piece; bravura passage
Zusammenbruch {m}; Versagen
Verbindungsgang {m}connecting passage
Zustimmung {f}; Zusage
Brät {m,n} [cook.]sausage meat
Schrotsäge {f} | Schrotsägen
Dosierungsschema {n}dosage schedule
Arzneiform {f}dosage form
Darreichungsform {f}dosage form
Dressurpferd {n}dressage horse
Gesichtsmassage {f}facial massage
Fischpass {m}fish passage
Volkssage {f} | Volkssagen
Wahrsager {m} | Wahrsager
Abnutzung {f} | dachförmige Abnutzung | exzentrische Abnutzung | gleichmäßige Abnutzung | regelmäßige Abnutzung | sägezahnförmige Abnutzung | schnelle Abnutzung | stellenweise Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung (Lauffläche) | wellenförmige Abnutzungwear; wear and tear | roof-shaped wear | eccentric wear | even (tread) wear; smooth wear; uniform wear | regular wear | heel-and-toe wear; tooth-shaped wear | rapid wear | spotty wear | irregular wear | uneven tread wear | wave-like wear
Bügelsäge {f}; Bügelsägemaschine
Hartwurst {f} [cook.]hard cured sausage
Hörensagen {n} | vom Hörensagen wissenhearsay | to know from hearsay
Herzmassage {f}heart massage; cardiac massage
Hexe {f}; Wahrsagerin
unsachgemäß {adj} | unsachgemäße Nutzungincorrect | incorrect usage
nichts sagend; nichtssagend [alt] {adj} | nichts sagender; nichtssagender | am nichts sagendsten; am nichtssagendsteninsignificant | more insignificant | most insignificant
sagenhaft; legendär {adj} | sagenhafter | am sagenhaftestenlegendary | more legendary | most legendary
Sprachgebrauch {m}linguistic usage
Leberwurst {f} [cook.]liver sausage; liverwurst [Am.]
Massage {f}massage
Massagesalon {m}massage parlor
Gebührenzählung {f}message accounting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sage
Back to top