ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scarf

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scarf*, -scarf-

scarf ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scarf (vi.) กินอย่างตะกละ (คำสแลง) See also: กินอย่างมูมมาม Syn. gobble, wolf
scarf (vt.) กินอย่างตะกละ (คำสแลง) See also: กินอย่างมูมมาม
scarf (n.) ผ้าพันคอ Syn. ascot, cravat, wrapper
scarf (vt.) พันด้วยผ้าพันคอ
English-Thai: HOPE Dictionary
scarf(สคาร์ฟ) n. ผ้าพันคอชนิดยาว,ผ้าโพกหัวหรือสะพายไหล่ของสตรี,เน็คไท,ผ้ายาวแคบที่ใช้ปูโต๊ะและอื่น ๆ vt. พันด้วยผ้าดังกล่าว,คลุมหรือปูด้วยผ้าดังกล่าว, Syn. neckpiece, band
scarfpin(สคาร์ฟ'พิน) n. เข็มปักผ้าพันคอ,เข็มปักเน็คไท,เข็มกลัดเน็คไท,เข็มกลัดผ้าพันคอ
English-Thai: Nontri Dictionary
scarf(n) ผ้าพันคอ,ผ้าคลุมไหล่,ผ้าคล้องคอ,เน็คไท
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
scarf jointรอยต่อทาบแนว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผ้าคลุมผม (n.) scarf
ตะเบ็งมาน (adj.) style of wearing the scarf-cloth of Thai (started from behind passed under the armpits across the chest and tied behind the neck) See also: way of wearing a scarf crossed over the bosom and tied at the back of the neck Syn. ตะแบงมาน
ตะแบงมาน (adj.) style of wearing the scarf-cloth of Thai (started from behind passed under the armpits across the chest and tied behind the neck) See also: way of wearing a scarf crossed over the bosom and tied at the back of the neck Syn. ตะเบ็งมาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This scarf is given by your husband, you should thank himผ้าพันคอนั่นเป็นของสามีคุณ คุณควรจะขอบคุณเขามากว่า
The scarf you bought meฉันกลัวอยู่ว่าเธอซื้อมาให้ฉัน
Isn't that the same scarf as mine?ผ้าพันคอเหมือนกันเลย ไม่ใช่เหรอ ?
So she planned every detail, from the silk scarf she'd hang by tothesuicidenotedetailing her despair.เธอจึงวางแผนอย่างละเอียด เริ่มตั้งแต่ ผ้าที่จะใช้ผูกคอ ไปจนถึงจม.ลาตาย ที่ระบายถึงความสิ้นหวัง
And she knit this scarf for me.แล้วเธอก็ถักถ้าพันขอให้ฉันด้วย
It should have been my lover's scarf but instead..น่าจะเป็นผ้าพันคอคนรักของฉัน แทนที่จะเป็น...
Honey. That scarf is double cute.หนูจะไปจอยกับเพื่อนๆละ
I saw a guy wearing a scarf this morning.เมื่อเช้าฉันเห็นผู้ชายคนหนึ่ง เขาใส่ผ้าพันคอ
And became obsessed with this painting... of this woman who had this blue scarf on, holding a baby.และกลายมาเป็นคุณหลงไหล กับภาพวาดนี้ ภาพ ผู้หญิง ผ้าพันคอสีน้ำเงิน อุ้มเด็ก
So grab your scarf and goggles Let's flyหยิบผ้าพันคอกับแว่นตา แล้วถลาขึ้นฟ้า
The point about this scarf is that it would become part of a definition of your...ผ้าพันคอนะ เป็นส่วนนึง ที่จะช่วยบ่งบอก
Like, what would The Girl in the Green Scarf say about hiding Visa bills under your bed?อย่างเช่น,ที่หญิงสาวในผ้าพันคอสีเขียส พูดเกี่ยวกับการซ่อนบิลวีซ่า ไว้ใต้เตียง

scarf ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包巾[bāo jīn, ㄅㄠ ㄐㄧㄣ, 包巾] headscarf; turban
丝巾[sī jīn, ㄙ ㄐㄧㄣ, 丝巾 / 絲巾] headscarf; kerchief; silk neckband
帕子[pà zi, ㄆㄚˋ ㄗ˙, 帕子] kerchief; handkerchief; headscarf
围巾[wéi jīn, ㄨㄟˊ ㄐㄧㄣ, 围巾 / 圍巾] scarf; shawl
头巾[tóu jīn, ㄊㄡˊ ㄐㄧㄣ, 头巾 / 頭巾] head-covering (for men in ancient clothes); kerchief; scarf; turban

scarf ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
覗く(P);覘く;窺く;臨く[のぞく, nozoku] (v5k,vt) (1) to peek (though a keyhole, gap, etc.); (2) to look down into (a ravine, etc.); (3) to peek into (a shop, bookstore, etc.); (4) to sneak a look at; to take a quick look at; (5) to peep (through a telescope, microscope, etc.); (v5k,vi) (6) to stick out (a scarf from a collar, etc.); to peek through (sky through a forest canopy, etc.); (7) (arch) (esp. 臨く) to face; (P)
スカーフ[, suka-fu] (n) scarf; (P)
スカーフェイスブレニー[, suka-feisubureni-] (n) scarface blenny (Cirripectes vanderbilti)
ストール[, suto-ru] (n) (1) stole (scarf); (2) stall (of an engine or aircraft); (P)
マフラー[, mafura-] (n) muffler (garment, vehicle); scarf; (P)
巻き物;巻物;巻きもの[まきもの, makimono] (n) (1) (usu. 巻(き)物) scroll; rolled book; makimono; (2) (usu. 巻きもの) scarf; muffler; stole; (3) (usu. 巻きもの) (See 巻き寿司・まきずし) sushi made rolled in nori seaweed with a core of filling
襟巻き(P);襟巻[えりまき, erimaki] (n) muffler; scarf; comforter; (P)
首巻き;首巻;頸巻き;頸巻;頚巻き;頚巻;首まき[くびまき, kubimaki] (n) (See 襟巻) comforter; muffler; neckerchief; scarf; neckwear

scarf ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะซวก[v.] (kasūak) EN: wolf down ; scarf down ; gulp down voraciously FR:
ผ้าพันคอ[n.] (phāphankhø) EN: scarf FR: écharpe [f] ; foulard [m]
ประเจียด[n.] (prajīet) EN: traditional armbands ; [handkerchief or scarf charmed with inscriptions that bestow invincibility] FR:
ตะเบ็งมาน[n.] (tabengmān) EN: scarf worn halter fashion ; way of wearing a scarf [crossed over the bosom and tied at the back of the neck] FR:

scarf ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seidenschal {m}silk scarf

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scarf
Back to top