ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scud

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scud*, -scud-

scud ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scud (vi.) แล่นฉิว See also: วิ่งอย่างรวดเร็ว, วิ่งปรื๋อ, บินอย่างรวดเร็ว, บินปร๋อ, ลอยล่อง (เมฆ, เรือ ฯลฯ) Syn. froth, run
scud (n.) การแล่นฉิว See also: การวิ่งอย่างรวดเร็ว, การวิ่งปรื๋อ, การบินอย่างรวดเร็ว, การบินปร๋อ
scud (n.) เมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าอย่างรวดเร็ว
Scud (missile) (n.) ขีปนาวุธจากพื้นดินสู่พื้นดินในสงครามอ่าวเปอร์เซียปีค.ศ.1991
English-Thai: HOPE Dictionary
scud(สคัด) vi. วิ่งอย่างรวดเร็ว,ไปอย่างรวดเร็ว,บินอย่างรวดเร็ว,พุ่ง,แล่นปรื้อ, (ลูกธนู) ไปสูงเกินไปและไกลจากเป้า n. การไปอย่างรวดเร็ว,เมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าอย่างรวดเร็ว,เมฆฝนที่ลอยปรื้อ, Syn. rush,speed
English-Thai: Nontri Dictionary
scud(vi) พุ่ง,แล่นปรื๋อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was scud duty for the junior salesmen, so he didn't think anything of it.มันเป็นภาระด่วน ของเซลล์แมนน้องใหม่ ดังนั้นเขาก็เลย ไม่ได้เอะใจอะไรเลย
No, no, that's Scud, you idiot.ไม่ ไม่ นั่นมัน สกั้ด นายนี่โง๊โง่
Scuderi was in Las Vegas.คูเดอรี่ อยู่ที่เวกัส
Howard Scuderi runs Agrisow, which is the world's largest agricultural conglomerate.ฮาวเวิร์ด สคูเดอรี่ เจ้าของ บ.อะกริซาว ซึ่งเป็นบริษัทเกษตรกรรม ใหญ่ที่สุดในโลก
The general is requiring all the cardholders to have their cards on them at all times, so Scuderi will have his card, too.นายพลต้องการให้ ผู้ถือการ์ดทั้งหมดเก็บการ์ดไว้กับตัว สคูเดอรีก็คงทำอย่างนั้นด้วย
Now, Scuderi has major security around his house.บ้านของสคูเดอรีติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยไว้รอบ
We were planning our move on Scuderi when he chartered the flight.เรากำลังวางแผนสำหรับการเคลื่อนที่ ของ Scuderi เมื่อเขาขึ้นเครื่องไป
And no chance you dragged your feet a little bit waiting for Scuderi to charter the flight?แล้วเราไม่มีโอกาสอีก รอ Scuderi เขาขึ้นเครื่องแล้วหรอ
Uh, Scuderi splitting town kind of caught us a break, huh?โอ้ Scuderi หาเมืองแยกพอดี แล้วเราก็ถูกจับอะนะ
Okay, we need to figure out a way to get Scuderi alone.โอเค เราจำเป็นต้องหาทางให้ Scuderi อยู่คนเดียว
Yeah, you live in my grandmother's building with the Scudders.ใช่เธออยู่กับยายของฉัน
No, you live with the Scudders.ไม่นะ เธอพักอยู่กับพวกสกั๊ดเดอร์

scud ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
埃斯库多[āi sī kù duō, ㄞ ㄙ ㄎㄨˋ ㄉㄨㄛ, 埃斯库多 / 埃斯庫多] escudo (unit of currency)

scud ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
逸走[いっそう, issou] (n,vs) escape; scud; scamper away

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scud
Back to top