ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stagnant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stagnant*, -stagnant-

stagnant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stagnant (adj.) นิ่ง See also: หยุดนิ่ง, ไม่เคลื่อนไหว Syn. dormant, still, unmoving
stagnant (adj.) ซึมเซา (อารมณ์) See also: เงื่อยหงอย, เฉื่อยชา, เซื่องซึม Syn. inactive, sluggish, dull
stagnant (adj.) ไม่เจริญ See also: ซบเซา
stagnant water (n.) น้ำนิ่ง
stagnantly (adv.) อย่างซึมเซา
English-Thai: HOPE Dictionary
stagnant(สแทก'นันทฺ) adj. หยุดนิ่ง,หยุดไหล,อยู่เฉย ๆ ,ซบเซา,เฉื่อยชา,ไม่เจริญ., Syn. standing,still,idle,quiet
English-Thai: Nontri Dictionary
stagnant(adj) เฉื่อยชา,หยุดนิ่ง,เมื่อยล้า,ซบเซา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เท้อ (adj.) stagnant See also: floating, full, rising slightly (as the tide)
น้ำทรง (n.) stagnant water
ขัง (v.) be stagnant See also: stagnate, be stationary, be unmoving, be static Ops. ไหล
จมปลัก (v.) be stagnant See also: be stuck, be glued to one´s place Syn. ดักดาน Ops. ก้าวหน้า, เจริญก้าวหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thrives on stagnant water, and is mostly found in water-damaged buildings.อาศัยอยู่ในน้ำที่ขัง, และส่วนมากพบในน้ำเสียจากตึกอาคาร
They have their own line of bottled water, which, by the way, tastes like a stagnant pond.พวกเขาผลิตน้ำขวดด้วย แต่รสมันเฝื่อนๆยังไงชอบกล
The stagnant waters belched deadly hydrogen sulfide gas into the air which suffocated most of the land animals.น้ำนิ่งก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ร้ายแรง ไปในอากาศ ซึ่งหายใจไม่ออกส่วนใหญ่ของสัตว์บก
These stagnant waters became oxygen-starved, killing almost all the fish in the sea.ฆ่าเกือบทั้งหมดปลาในทะเล แต่ชนิดหนึ่งของชีวิตเจริญรุ่งเรือง ในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายนี้

stagnant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, 渟] stagnant water
血郁[xuè yù, ㄒㄩㄝˋ ㄩˋ, 血郁 / 血鬱] stagnant blood (in traditional Chinese medicine)
洿[wū, , 洿] dig (a pond); stagnant water

stagnant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
停頓状態[ていとんじょうたい, teitonjoutai] (n) standstill; deadlock; stalemate; doldrums; stagnant conditions
景気低迷[けいきていめい, keikiteimei] (n) economic slump; economic stagnation; lackluster economy; stagnant economy; sluggish economy; slow economy; dwindling economy
止水[しすい, shisui] (n) stagnant water; still water
溜まり水;たまり水[たまりみず, tamarimizu] (n) stagnant water
澱む(P);淀む[よどむ, yodomu] (v5m,vi) to stagnate; to be stagnant; to settle; to deposit; to be sedimented; to be precipitated; to hesitate; to be sluggish; to stammer; to stumble; to falter; (P)

stagnant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จมปลัก[v.] (jomplak) EN: be stagnant ; be stuck ; be glued to one's place FR:
ขัง[v.] (khang) EN: be stagnant ; stagnate ; be stationary ; be unmoving ; be static FR: stagner ; figer
น้ำขัง[n. exp.] (nām khang) EN: stagnant water FR:
น้ำนิ่ง[n. exp.] (nām ning) EN: flat water ; still water ; stagnant water FR: eau stagnante [f] ; eau calme [f]
เท้อ[adj.] (thoē) EN: stagnant FR:

stagnant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grundwasser {n} | stehendes Grundwassergroundwater | stagnant groundwater
Gewässer {n} | fließendes Gewässer | seichtes Gewässer | stehendes Gewässerstretch of water; waters | stretch of running water | shallow waters | stretch of standing water; standing waters; stagnant water body
stagnierend {adj}stagnant
Stillwasserzone {f}stagnant water zone
stillstehend {adv}stagnantly
stockend {adj}stagnant
stockend {adv}stagnantly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stagnant
Back to top