ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slaver

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slaver*, -slaver-

slaver ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slaver (vi.) หลั่งน้ำลาย See also: ปล่อยน้ำลายไหล
slavery (n.) ความเป็นทาส See also: การเป็นทาส
English-Thai: HOPE Dictionary
slaver(สเล'เวอะ) n.. ผู้ค้าทาส vi.,vt. ปล่อยให้น้ำลายไหล,เอาอกเอาใจ,ประจบประแจง n. น้ำลายไหลจากปาก, Syn. saliva,drool
slavery(สเล'เวอรี) n. การมีทาสรับใช้,ความเป็นทาส,ระบบทาส,การทำงานหนักมาก,การทำงานเยี่ยงทาส, Syn. drudge
English-Thai: Nontri Dictionary
slaver(n) ผู้ค้าทาส
slavery(n) ความเป็นทาส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
slaveryความเป็นทาส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Slaveryการเป็นทาส [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A black slaver is lower than the head house nigger... and, buddy, that's pretty fuckin' low.ฐานะคนค้าทาสผิวดำต่ำกว่าพ่อบ้านนิโกร
Billy Crash is out there dealing with some shady slaver trying to sell a passel of ponies.บิลลี่ แคลช รออยู่ข้างนอกเพื่อคุยบางอย่าง พวกค้าทาสจะมาขาย ทาสกลุ่มหนึ่งให้
Perhaps it is time to revisit plans towards Neapolis and its slaver ships from foreign wars.บางทีมันอาจจะเป็นเวลาที่จะทบทวนแผน ต่อ Neapolis และเรือน้ำลายของมัน จากสงครามต่างประเทศ
The slaver told not of her death, but of her suffering in the mines!น้ำลายบอกไม่ ของการเสียชีวิตของเธอ แต่ความทุกข์ทรมานของเธอ ในเหมือง!
And its slaver ships from foreign wars.และเรือน้ำลายของมัน จากสงครามต่างประเทศ
A slaver ship was set upon.เรือน้ำลายถูกตั้งอยู่บน
So one day when I was 12, she sold me to a slaver she fucked the night before.จนวันนึง ข้าอายุ 12 แม่ก็ขายข้าให้นายทาส ที่นอนด้วยเมื่อคืนก่อน
This is the coin the slaver gave me when I suggested he free us and pay us, remember?นี่คือเหรียญที่ทาสให้ข้ามา ตอนทีเขาปล่อยเรา จำได้ไหม?
Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty!ทหาร ไม่ได้สู้เพื่อจะมาเป็นทาส คุณสู้เพื่อเสรีภาพ
Bapu has always said there were two kinds of slavery in India:บาปูพูดเสมอว่า มีผู้ถูกกดขี่สองประเภทในอินเดีย
I'm concerned about the slavery of Muslims.ผมห่วงการถูกกดขี่ของชาวมุสลิม
She don't like slavery She won't sit and begแล้วเขาก็จ่ายเงินให้นาย? โง่ชมัดเลย

slaver ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奴隶制[nú lì zhì, ㄋㄨˊ ㄌㄧˋ ㄓˋ, 奴隶制 / 奴隸制] slavery
奴隶制度[nú lì zhì dù, ㄋㄨˊ ㄌㄧˋ ㄓˋ ㄉㄨˋ, 奴隶制度 / 奴隸制度] slavery

slaver ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
奴隷[どれい, dorei] (n,adj-no) (1) slave; servant; (2) slavery; (P)
奴隷制[どれいせい, doreisei] (n) (See 奴隷制度) slavery
奴隷制度[どれいせいど, doreiseido] (n) slavery
奴隷制度廃止[どれいせいどはいし, doreiseidohaishi] (n) abolition of slavery
隷属[れいぞく, reizoku] (n,vs) (See 隷従) subordination; servitude; servility; vassalage; slavery
隷従[れいじゅう, reijuu] (n,vs) slavery

slaver ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น้ำลายหก[v.] (nāmlāihok) EN: drool ; slaver FR: baver
น้ำลายไหล[v.] (nāmlāilai) EN: drool ; dribble ; salivate ; slobber ; slaver ; drivel FR: saliver ; avoir l'eau à la bouche
การเลิกทาส[n. exp.] (kān loēk th) EN: abolition of slavery FR: abolition de l'esclavage [f]
การมีทาส[n. exp.] (kān mī thāt) EN: slavery FR:
การเป็นทาส[n.] (kān pen thā) EN: slavery FR: esclavage [m]
ความเป็นทาส[n.] (khwām pen t) EN: servility ; bondage ; slavery ; servitude FR: esclavage [m] ; servitude [f]
สารกรมธรรม์[n.] (sānkrommath) EN: contract of voluntary slavery FR:
ทาสน้ำเงิน[n. exp.] (thāt nāmngo) EN: one who sells himself into slavery ; one who sells himself to another FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slaver
Back to top