ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

surveyor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *surveyor*, -surveyor-

surveyor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
surveyor (n.) ผู้สำรวจรังวัด See also: พนักงานรังวัด, พนักงานทำแผนที่ Syn. measurer, geodesist
surveyor (n.) ผู้สำรวจ See also: ผู้สืบเสาะ, ผู้หาข้อมูล Syn. reconnoiterer, scout, spy
surveyor (n.) ผู้ตรวจสอบ See also: ผู้ตรวจตรา, ผู้พินิจพิเคราะห์ Syn. examiner, inspector
English-Thai: HOPE Dictionary
surveyor(เซอเว'เออะ) n. ผู้สำรวจรังวัด,ผู้สำรวจ,ผู้ควบคุม,ผู้ตรวจตรา,ผู้ตรวจสอบ., See also: surveyorship n., Syn. overseer,supervisor
English-Thai: Nontri Dictionary
surveyor(n) พนักงานตรวจ,ผู้สำรวจ,พนักงานรังวัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
surveyorผู้สำรวจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Surveyorsช่างสำรวจ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล้องระดับ (n.) surveyor´s telescope See also: level-measuring instrument Syn. กล้องวัดระดับ
กล้องวัดระดับ (n.) surveyor´s telescope See also: level-measuring instrument Syn. กล้องระดับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dummy, the surveyors say they may have run into some quicksand up ahead.คนสำรวจบอกว่ามีทราบดูดข้างหน้า
Yes, sort of surveyors, if you like.- เรียกว่านักสำรวจก็ได้
Jen is a geologist and a site surveyor, not an anthropologist, archeologist, or Unitologist.เจน เป็นนักธรณีวิทยา นักสำรวจ ไม่ใช่นักมนุษย์วิทายา นักโบราณคดี หรือ ยูนิสโตโลจิส
Where are the documents? These are from the county surveyor's office.นี่มาจา บ.สำรวจพื้นที่
Called the surveyor. He was building on our property.โทรหาผู้สำรวจ ว่าเค้ากำลังสร้างในพื่นที่ของเรา

surveyor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
标尺[biāo chǐ, ㄅㄧㄠ ㄔˇ, 标尺 / 標尺] surveyor's rod; staff; staff gauge; rear sight

surveyor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
水準儀[すいじゅんぎ, suijungi] (n) leveling instrument; levelling instrument; surveyor's level

surveyor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าพนักงานตรวจเรือ[n. exp.] (jaophanakng) EN: ship surveyor FR:
นายช่างรังวัด[n. exp.] (nāi chāng r) EN: surveyor FR:
นักสำรวจ[n. exp.] (nak samrūat) EN: explorer ; surveyor FR: explorateur [m]
นักสำรวจดิน[n. exp.] (nak samrūat) EN: soil surveyor FR:
ผู้สำรวจความเสียหาย[n. exp.] (phū samrūat) EN: surveyor FR:
กล้องระดับ[n.] (klǿngradap) EN: surveyor's telescope FR:

surveyor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geometer {m}surveyor; geometrician

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า surveyor
Back to top