ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scanner

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scanner*, -scanner-

scanner ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scanner (n.) เครื่องสแกนเนอร์
scanner (n.) เครื่องตรวจด้วยเสียงหรือรังสี See also: อุปกรณ์รับและส่งสัญญาณ, เครื่องแสกนเนอร์
English-Thai: HOPE Dictionary
scannerเครื่องกราดตรวจเครื่องกราดภาพตัวกราดตรวจตัวกราดภาพหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ที่ใช้ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับนำข้อความหรือภาพเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำได้ ด้วยวิธีการกราดแสงผ่าน คอมพิวเตอร์สามารถนำข้อมูลที่ส่งเข้าไปนั้นมาแก้ไข ปรับแต่ง เพิ่มเติม จัดเก็บและแสดงผลออกมาได้ทั้งทางจอภาพและเครื่องพิมพ์ แต่เดิม เมื่อใช้เครื่องจับภาพอ่านข้อมูลที่เป็นเอกสารเข้าไป คอมพิวเตอร์จะนำไปเก็บในลักษณะของภาพ (image) กล่าวคือไม่สามารถนำข้อความนั้นมาแก้ไขได้ แต่ในปัจจุบัน การพัฒนาได้ก้าวไปไกล ถึงการที่สามารถแปลงตัวอักษรที่เป็นภาพ ให้มีลักษณะเป็นเอกสารที่นำมาแก้ไขตัวสะกดได้ โดยนำมาทำในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เครื่องกราดภาพที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันมี 2 แบบคือ แบบระนาบ (flatbed) กับแบบมือถือ (handheld) เช่น แบบที่ใช้ในการอ่านรหัสแท่ง (bar code) ใช้ตามร้านสรรพสินค้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
scanner๑. เครื่องกราดตรวจ๒. เครื่องกราดภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scannerเครื่องกราดตรวจ [เทคโนโลยีการศึกษา]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We used to get in his car and ride around listening to 911 calls on his scanner then speed over.เราเคยเข้าไปอยู่ในรถเขา และขับไปทั่ว... ...ฟัง 911 จาก วิทยุของเขา ...และเขาก็เร่งความเร็วขึ้น
This is the scanner head from the fax machine.This is the scanner head from the fax machine.
That first scanner that found my cancerเครื่องสแกนที่ ตรวจพบมะเร็งของฉัน
CT scanner won't read plastic.เครื่องสแกนซีทีจะอ่านพลาสติกไม่ได้
When they stole the weapons case, I set my scanner to look out for the tracking beacon in case it came back on.ตอนที่พวกนั้นขโมยกระเป๋าไป ฉันตั้งตัวสแกน ให้ค้นหาเครื่องส่งสัญญาณในกระเป๋าใก้ส่งสัญญาณกลับมา
I don't want a scanner or a $20 Rf detector tanking this operation.ฉันไม่ต้องการ ให้มีเครื่องดักฟังในรัศมี20 ไมล์ ทำตามแผนต่อ
The doc said the CT scanner is free.หมอบอกว่าเครื่องซีทีสแกนว่างแล้ว
All you gotta do is put your thumb on that scanner pad, and that's it.ราตรีสวัสดิ์ทุกคน ฝันดี ราตรีสวัสดิ์ทุกคน
It's impossible for civilians to by a scanner and listen in. And?มันเป็นไปได้สำหรับประชาชนพลเรือน โดยอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ แอบดักฟังมัน
We picked up a call on the police scanner earlier... some gangbangers causing trouble near you.เราโทรไปที่สายตรวจของตำรวจก่อนหน้านี้... มีพวกแกงค์ สร้างความเสียหายอยู่ใกล้ๆคุณ แกงค์งั้นเหรอ
I'm telling you, the Lenwoloppali Differential Equation Scanner meets a real need.the Lenwoloppali Differential Equation Scanner เป็นที่ต้องการแล้ว เราฮิตแน่
Don't you have a radio scanner with a descrambler?คุณไม่มี สแกนเนอร์ของวิทยุ ที่มีตัวถอดสัญญาณ ใช่ไหม?

scanner ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扫描仪[sǎo miáo yí, ㄙㄠˇ ㄇㄧㄠˊ ㄧˊ, 扫描仪 / 掃描儀] scanner (device)
扫描器[sǎo miáo qì, ㄙㄠˇ ㄇㄧㄠˊ ㄑㄧˋ, 扫描器 / 掃描器] scanner

scanner ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CTスキャナー[シーティースキャナー, shi-tei-sukyana-] (n) CT scanner
イメージスキャナー;イメージスキャナ[, ime-jisukyana-; ime-jisukyana] (n) {comp} image scanner
オプティカルスキャナ[, oputeikarusukyana] (n) {comp} optical scanner
カラーイメージスキャナ[, kara-ime-jisukyana] (n) {comp} graphics scanner
カラースキャナー[, kara-sukyana-] (n) colour scanner (color)
シートフィードスキャナ[, shi-tofi-dosukyana] (n) {comp} sheet-fed scanner
ドラムスキャナ[, doramusukyana] (n) {comp} drum scanner
バーコードスキャナー[, ba-ko-dosukyana-] (n) bar code scanner
ハンディスキャナ[, handeisukyana] (n) {comp} handy scanner
ハンドヘルドスキャナ;ハンドヘルドスキャナー[, handoherudosukyana ; handoherudosukyana-] (n) {comp} hand-held scanner; handheld scanner
フラットベットスキャナ[, furattobettosukyana] (n) {comp} flatbed scanner
フラットベッドスキャナ[, furattobeddosukyana] (n) {comp} flatbed scanner
光学式スキャナ[こうがくしきスキャナ, kougakushiki sukyana] (n) {comp} optical scanner
光学式走査器[こうがくしきそうさき, kougakushikisousaki] (n) {comp} optical scanner
磁気共鳴診断装置[じききょうめいしんだんそうち, jikikyoumeishindansouchi] (n) magnetic resonance imaging scanner; MRI scanner
スキャナー(P);スキャナ[, sukyana-(P); sukyana] (n) scanner; (P)
フラットベッド[, furattobeddo] (adj-f) flatbed (plotter, scanner, truck, etc.)
複合機[ふくごうき, fukugouki] (n) (1) multifunction machine; (2) combination printer-copier-scanner-fax
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スキャナ[すきゃな, sukyana] scanner
フラットベットスキャナ[ふらっとべっとすきゃな, furattobettosukyana] flatbed scanner
光学式スキャナ[こうがくしきすきゃな, kougakushikisukyana] optical scanner
光学式走査器[こうがくしきそうさき, kougakushikisousaki] optical scanner
走査器[そうさき, sousaki] scanner

scanner ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่องอ่านบาร์โค้ด[n. exp.] (khreūang ān) EN: barcode reader ; barcode scanner FR: lecteur de code-barres [m]
เครื่องสแกน...[n. exp.] (khreūang sa) EN: … scanner FR: scanner de … [m]
เครื่องสแกนเนอร์[n. exp.] (khreūang sa) EN: scanner FR: scanner [m]
สแกน[v.] (sakaēn) EN: scan FR: scanner ; numériser
สแกนเนอร์[n.] (sakaēnnoē) EN: scanner FR: scanner [m]

scanner ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Streifenkodeabtaster {m}bar code scanner
Lesestift {m}code pen; hand-held scanner
Laserscanner {m}laser scanner
Bildabtastgerät {n}video scanner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scanner
Back to top