ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

soil

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *soil*, -soil-

soil ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
soil (n.) ดิน See also: พื้นดิน, การทำให้เปื้อน Syn. dirt, clay, earth
soil (vt.) ทำให้เปื้อน See also: ทำให้สกปรก, ทำให้มัวหมอง Syn. stain, spoil, pollute, contaminate Ops. clean, cleanse
soilage (n.) หญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์
soiled (adj.) เต็มไปด้วยฝุ่น See also: อย่างสกปรก Syn. stained, smutty
soiled (adj.) เปรอะเปื้อน See also: สกปรก Syn. dirty, spotted
soiled (adj.) สกปรก See also: ไม่สะอาด Syn. filthy, unchaste, polluted, corrupt, dirty Ops. clean
soilure (n.) รอยเปื้อน (ทางวรรณคดี) See also: ความมัวหมอง, รอยมลทิน
English-Thai: HOPE Dictionary
soil(ซอลย์) n. ดิน,พื้นดิน,ดินชนิดใดชนิดหนึ่ง,ที่ดิน,ดินแดน,ที่ทีเหมาะสำหรับเจริญเติบโต,ประเทศ,ภูมิลำเนา,ปิตุภูมิ,เกษตรกรรม,ชีวิตเกษตรกร vt.,vi.,n. (การ) สกปรก,้เปื้อน,ด่างพร้อย,มีมลทิน,มัวหมอง.,รอยเปื้อน,รอยสกปรก,ด่างพร้อย,มลทิน,ความสกปรก,ความโสโครก,ปุ๋ย.
English-Thai: Nontri Dictionary
soil(n) ดิน,มลทิน,รอยเปื้อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
soilดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Soilดิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดิน (n.) soil See also: ground
มอม (v.) soil See also: dirty, blacken, smirch, foul, defile
ชั้นดิน (n.) rock strata layers of the soil
ดินกรด (n.) acid soil See also: sour soil Syn. ดินเปรี้ยว Ops. ดินเค็ม
ดินจืด (n.) depleted soil
ดินดาน (n.) subsoil along a river bed See also: hard and compact soil
ดินทราย (n.) sandy soil Syn. ดินปนทราย
ดินเค็ม (n.) alkaline soil See also: basic soil Ops. ดินเปรี้ยว
ดินเปรี้ยว (n.) acid soil See also: sour soil Syn. ดินกรด
พรวน (v.) loosen (the soil) See also: break up/scarify the soil Syn. พรวนดิน
พรวนดิน (v.) loosen (the soil) See also: break up/scarify the soil
มัวมอม (v.) be soiled on the body See also: be blackened with Syn. มอม, มอซอ, สกปรก, เปื้อน, เปรอะเปื้อน
มัวมอม (v.) be soiled on the body See also: be blackened with Syn. มอม, มอซอ, สกปรก, เปื้อน, เปรอะเปื้อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An army of the worst dregs ever to soil the face of the West!กองทัพของโจรสุดเหี้ยมจากทั่ว ต.ต.
However, Your Highness, we would not think of crossing your soil without your permission, nor of removing the Grail from your borders without suitable compensation.อย่างไรก็ตาม พะยะค่ะ, เราไม่คิดจะเดินข้ามที่ดินของพระองค์ โดยที่ พระองค์ ไม่ทรงอนุญาติ,
And therefore, even though it is a Sunday but especially because it is a Sunday you will see me immediately after this service climbing Ffynnon Garw with God's soil in my hand.และดังนั้น แม้ว่ามันจะเป็นวันอาทิตย์ แต่เพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์นี่เอง
A plate of soil with engine oil's a super recipeดินปนน้ำมัน สุดยอดต้นตำรับ
There's enough carbon dioxide coming out of the soil to start killing trees and wildlife...มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นพอออกมา ของดินที่จะเริ่มต้นการฆ่าต้นไม้และสัตว์ป่า ...
So all enemy aliens on British Empire soil are now prisoners of war.ดังนั้น ฝ่ายศัตรูทั้งหมดที่อยู่บน แผ่นดินอังกฤษถือเป็นเชลยสงคราม
If only you could bottle that unfettered state of mind that comes with being on foreign soil to just hold on to it even for a day, an evening an hour.ถ้าหากเพียงคุณจะเก็บ ความหวานชื่นไว้ในใจ... ... ซึ่งได้ติดตัวมาจาก ต่างแดน... ... แค่มีมันไว้...
And now you dunk it down into the other pot and pour a little sprinkling of soil to keep him warm.ก็ใส่ลงไปในอีกกระถาง และเติมดินลงไปนิดหน่อยเพื่อให้อบอุ่น
The fact that my first address to you comes from a consulate on foreign soil is a testament to our changed reality.การที่ผมกล่าวสุทรพจน์ครั้งแรกจากแผ่นดินต่างแดน... ...คือหลักฐานยืนยันความเป็นจริงที่เปลี่ยนไป
The blood and the sweat in the dead body will soak into the soil of dew and descend in the cypress spring under the groundใช่แล้ว เลือดและหยาดเหงื่อในร่างของคนตาย จะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับแผ่นดิน
I did get some soil at the, uh, point where the shooter went into the water.ฉันได้เศษดินจากตรงที่ คนร้ายลงนํ้า
My daddy was one of the first mens in these parts to start a soil conservation group.พ่อของฉันคือหนึ่งในพวกผู้ชายแรก\ในชิ้นส่วนต่างๆเหล่านี้ เพื่อเริ่มต้นกลุ่มการอนุรักษ์ผิวดิน

soil ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纳豆菌[nà dòu jūn, ㄋㄚˋ ㄉㄡˋ ㄐㄩㄣ, 纳豆菌 / 納豆菌] Bacillus subtilis (formerly Bacillus natto), a common soil bacterium
塬地[yuán dì, ㄩㄢˊ ㄉㄧˋ, 塬地] fertile arable soil of loess plateau
[zǐ, ㄗˇ, 耔] hoe up soil around plants
保墒[bǎo shāng, ㄅㄠˇ ㄕㄤ, 保墒] preservation of soil moisture
墒情[shāng qíng, ㄕㄤ ㄑㄧㄥˊ, 墒情] the state of moisture in the soil (and whether it can support a crop)
[zhí, ㄓˊ, 埴] soil with large clay content
水土保持[shuǐ tǔ bǎo chí, ㄕㄨㄟˇ ㄊㄨˇ ㄅㄠˇ ㄔˊ, 水土保持] soil conservation
生土[shēng tǔ, ㄕㄥ ㄊㄨˇ, 生土] (agr.) immature soil; virgin soil
[lǔ, ㄌㄨˇ, 卤 / 鹵] alkaline soil; salt; brine; halogen (fluorine, chlorine etc); crass; stupid
碱土[jiǎn tǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄊㄨˇ, 碱土 / 鹼土] alkaline soil
碱性土[jiǎn xìng tǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄊㄨˇ, 碱性土 / 鹼性土] alkaline soil
薄地[bó dì, ㄅㄛˊ ㄉㄧˋ, 薄地] barren land; poor soil
[kuì, ㄎㄨㄟˋ, 篑 / 簣] basket for carrying soil
壤土[rǎng tǔ, ㄖㄤˇ ㄊㄨˇ, 壤土] compost; garden soil; loam
粪便[fèn biàn, ㄈㄣˋ ㄅㄧㄢˋ, 粪便 / 糞便] excrement; feces; night soil
[yù, ㄩˋ, 堉] fertile soil
沃壤[wò rǎng, ㄨㄛˋ ㄖㄤˇ, 沃壤] fertile soil
肥力[féi lì, ㄈㄟˊ ㄌㄧˋ, 肥力] fertility (of soil)
松软[sōng ruǎn, ㄙㄨㄥ ㄖㄨㄢˇ, 松软 / 鬆軟] flexible (not rigid); spongey; soft or runny (not set hard); loose (soil)
土层[tǔ céng, ㄊㄨˇ ㄘㄥˊ, 土层 / 土層] layer of soil; ground level
[shāng, ㄕㄤ, 墒] the moisture content of the soil
墒土[shāng tǔ, ㄕㄤ ㄊㄨˇ, 墒土] the moisture content of the soil
土壤学[tǔ rǎng xué, ㄊㄨˇ ㄖㄤˇ ㄒㄩㄝˊ, 土壤学 / 土壤學] pedology (soil study)
[rǎng, ㄖㄤˇ, 壤] soil; earth
轮作[lún zuò, ㄌㄨㄣˊ ㄗㄨㄛˋ, 轮作 / 輪作] rotation of crops (to preserve fertility of soil)
盐碱地[yán jiǎn dì, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄢˇ ㄉㄧˋ, 盐碱地 / 鹽鹼地] saline soil
沙土[shā tǔ, ㄕㄚ ㄊㄨˇ, 沙土] sandy soil
土壤[tǔ rǎng, ㄊㄨˇ ㄖㄤˇ, 土壤] soil
[lǚ, ㄌㄩˇ, 褛 / 褸] soiled; tattered
[qiāo, ㄑㄧㄠ, 墝] stony soil
[qiāo, ㄑㄧㄠ, 硗 / 磽] stony soil
心土[xīn tǔ, ㄒㄧㄣ ㄊㄨˇ, 心土] subsoil
表土[biǎo tǔ, ㄅㄧㄠˇ ㄊㄨˇ, 表土] surface soil; topsoil
[yuán, ㄩㄢˊ, 蚖] Protura (soil dwelling primitive hexapod); variant of 螈, salamander; newt; triton
蚖虫[yuán chóng, ㄩㄢˊ ㄔㄨㄥˊ, 蚖虫 / 蚖蟲] Protura (soil dwelling primitive hexapod)

soil ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソイルセメント[, soirusemento] (n) soil cement
バージンソイル[, ba-jinsoiru] (n) virgin soil
下肥[しもごえ, shimogoe] (n) manure; night soil
下萌え[したもえ, shitamoe] (n) sprout of a plant shooting from under the soil
土壌学[どじょうがく, dojougaku] (n) soil science; pedology
地味[ちみ, chimi] (n) soil fertility; product of the soil
地気[ちき, chiki] (n) (1) air or vapour in the soil (vapor); (2) electrical earth; ground
地虫[じむし, jimushi] (n) (1) scarabaeid beetle grub; (2) any insect (or worm, etc.) that lives in soil
客土[きゃくど;かくど, kyakudo ; kakudo] (n) land which one visits; alien land; topsoil brought from another place to mix with the soil
屎尿[しにょう, shinyou] (n) excreta; raw sewage; human waste; night soil
末席を汚す[まっせきをけがす;ばっせきをけがす, massekiwokegasu ; bassekiwokegasu] (exp,v5s) (hum) to attend a meeting; to have the honor of being present at a meeting; to soil the lowest seat by one's presence
汚穢[おわい;おあい, owai ; oai] (adj-na,n) night soil
汚穢屋(oK)[おわいや, owaiya] (n) (col) person who gathers night soil
沖積土[ちゅうせきど, chuusekido] (n) alluvial soil
治山ダム[ちさんダム, chisan damu] (n) erosion-control dam; soil saving dam
珪藻土[けいそうど, keisoudo] (n) diatomaceous soil
痩せ土[やせつち, yasetsuchi] (n) barren soil
痩せ地[やせち, yasechi] (n) barren soil
糞溜[くそだめ, kusodame] (n) tank for holding excreta (often used for fertilizer) (fertiliser); night soil vat or reservoir
肥えた土[こえたつち, koetatsuchi] (n) rich (fertile) soil
肥やし桶[こやしおけ, koyashioke] (n) night soil pail
肥溜め;肥溜;肥え溜[こえだめ, koedame] (n) tank for holding excreta (often used for fertilizer) (fertiliser); night soil vat or reservoir; cesspool
荒土[こうど, koudo] (n) wasteland; barren or infertile soil
軽鬆土[けいそうど, keisoudo] (n) (1) loam; humus; (2) soil formed from fine volcanic ash
くすみ[, kusumi] (n,adj-no) dullness (esp. of the skin); lack of luster; dirt; soil; contamination
ぼくぼく[, bokuboku] (adv,adv-to,vs) (1) (arch) (of soil, etc.) soft, dry and crumbly; (2) sound of quiet walking
便壺[べんつぼ;べんこ, bentsubo ; benko] (n) (See 汲み取り便所,壷・つぼ・1,便槽) night-soil vault; clay pot used to collect feces in an outhouse
内地[ないち, naichi] (n) (1) (sens) within the borders of a country; domestic soil; (2) inland area; (3) (during the WWII era) Japan proper, as opposed to its overseas colonies; interior of country; homeland; (4) (in Hokkaido and Okinawa) the "mainland" parts of Japan (Kyushu, Shikoku, Honshu)
垂れ流し;たれ流し[たれながし, tarenagashi] (n,vs) (1) incontinence; soiling one's pants; (2) discharge (e.g. of contaminants)
培養土[ばいようど, baiyoudo] (n) potting soil; planting mix; compost
打つ[ぶつ, butsu] (v5t,vt) (1) (also written as 拍つ, 搏つ, 撲つ, 擣つ) to hit; to strike; to knock; to beat; to punch; to slap; to tap; to bang; to clap; to pound; (2) to strike (noon, etc.); to sound (cymbals, etc.); to beat (a drum, etc.); (3) to beat (rhythmically, e.g. pulse, waves, etc.); (4) to move; to impress; to touch; (5) to drive in; to hammer in; to put in; to inject; (6) to type; to send; to transmit; (7) to insert; to write in; to mark; (8) to make (noodles, etc.); to prepare; (9) to till (soil); (10) to sprinkle; to throw; to cast; (11) to do; to carry out; to play; to perform; to engage in (gambling, etc.); (12) to pay (a deposit, etc.); (13) to visit (on a pilgrimage); (14) to line (a coat); (15) to bind (a criminal); (P)
汚し[よごし, yogoshi] (n-suf,n) (1) {food} soiling; polluting; being dirty; (2) shame; disgrace; dishonor; dishonour; (n) (3) chopped fish, shellfish or vegetables, dressed with (miso or other) sauce
汚す(P);穢す[よごす(汚す)(P);けがす, yogosu ( yogosu )(P); kegasu] (v5s,vt) (1) to pollute; to contaminate; to soil; to make dirty; to stain; (2) (esp. けがす) to disgrace; to dishonour; to dishonor; to defile; (P)
汲み取り便所;くみ取り便所[くみとりべんじょ, kumitoribenjo] (n) (See 便壺) outhouse (from which night-soil may be collected); privy
[こえ, koe] (n) manure; night soil; dung; fertiliser; fertilizer; (P)
膏沃[こうよく, kouyoku] (n,adj-f) (obsc) (See 膏腴) fertile soil; fertile land; fertility
膏腴[こうゆ, kouyu] (n,adj-f) (obsc) (See 膏沃) fertile soil; fertile land; fertility
鋤き起こす;鋤き起す;鋤起こす(io);鋤起す(io)[すきおこす, sukiokosu] (v5s,vt) to turn over soil; to dig or plow up (plough)
黄土[おうど;こうど, oudo ; koudo] (n) earth; yellow soil; yellow ochre; loess; hades
黒ぼく;黒ぼこ[くろぼく(黒ぼく);くろぼこ(黒ぼこ), kuroboku ( kuro boku ); kuroboko ( kuro boko )] (n) (1) (obsc) (See ぼくぼく) crumbly black topsoil; (2) porous hardened lava

soil ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุกรมวิธานดิน[n. exp.] (anukrom wit) EN: soil taxonomy FR:
ชั้นดิน[n. exp.] (chan din) EN: soil horizon FR:
ชนิดของดิน ; ชนิดดิน[n. exp.] (chanit khøn) EN: soil type FR: type de sol [m]
ดิน[n.] (din) EN: earth ; ground ; soil FR: terre [f] ; sol [m]
ดินดาน[n.] (dindān) EN: hard soil ; subsoil ; compact soil ; subsoil along a river bed ; hard and compact soil FR:
ดินอินทรีย์[n. exp.] (din insī) EN: organic soil FR:
ดินจืด[n. exp.] (din jeūt) EN: depleted soil FR:
ดินเค็ม[n. exp.] (din khem) EN: alkaline soil ; basic soil ; saline soil FR: sol alcalin [m]
ดินกรด[n. exp.] (din krot) EN: acid soil FR: sol acide [m] ; terre acide [f]
ดินเลื่อน[n. exp.] (din leūoen) EN: earth flow ; soil creep FR:
ดินปนทราย[n. exp.] (din pon sāi) EN: loam ; sandy soil FR: sol sablonneux [m]
ดินเปรี้ยว[n. exp.] (din prīo) EN: acid soil ; sour soil FR: sol acide [m]
ดินร่วน[n.] (dinrūan) EN: loam ; loose soil ; loose earth ; friable soil FR: terreau [m]
ดินทราย[n. exp.] (din sāi) EN: sandy soil ; sand FR: sol sablonneux [m] ; terre sablonneuse [f]
ดินซุย[n. exp.] (din sui) EN: friable soil ; loose soil ; light soil FR: terre friable [f] ; sol friable [m]
จุลชีววิทยาของดิน[n. exp.] (junlachīwaw) EN: soil microbiology FR: microbiologie du sol [f] ; microbiologie des sols [f]
การอนุรักษ์ดิน[n. exp.] (kān anurak ) EN: soil conservation FR: conservation des sols [f]
การเก็บตัวอย่างดิน[n. exp.] (kān kep tūa) EN: soil sampling FR: prélèvement d'un échantillon de sol [m] ; prélèvement de sol [m]
การกร่อนดิน[n. exp.] (kān krǿn di) EN: soil erosion FR: érosion du sol [f]
การพรวนดิน[n. exp.] (kān phrūan ) EN: loosening soil FR:
การสำรวจดิน[n. exp.] (kān samrūat) EN: soil survey FR:
การทดสอบดิน[n. exp.] (kān thotsøp) EN: soil test FR:
การวิเคราะห์ดิน[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: soil analysis FR:
เกษตร[n.] (kasēt) EN: land ; cultivated land ; farmland ; field ; soil FR: terre agricole [f] ; champ [m] ; terrain [m] ; terre [f]
โครงสร้างของดิน ; โครงสร้างดิน[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: soil structure FR: structure du sol [f]
ความชื้นในดิน[n. exp.] (khwāmcheūn ) EN: soil moisture FR:
ความพรุนของดิน[n. exp.] (khwām phrun) EN: porosity of soil FR: porosité du sol [f]
ความถ่วงจำเพาะของดิน[n. exp.] (khwāmthūang) EN: specific gravity of soil FR:
กระบวนการสร้างดิน[n. exp.] (krabūankān ) EN: soil formation ; pedogenesis FR:
มอม[v.] (møm = mǿm) EN: soil ; dirty ; blacken ; smirch ; foul ; defile FR: souiller ; maculer
มลพิษทางดิน[n. exp.] (monlaphit t) EN: soil pollution FR: pollution du sol [f]
นักสำรวจดิน[n. exp.] (nak samrūat) EN: soil surveyor FR:
น้ำในดิน[n. exp.] (nām nai din) EN: subsurface water ; groundwater ; soil water FR: eau d'infiltration [f]
หน้าตัดดิน ; หน้าตัดของดิน[n. exp.] (nā tat din ) EN: soil horizon ; soil profile FR:
เนื้อดิน[n. exp.] (neūa din) EN: soil texture FR: texture du sol [f]
แปดเปื้อน[v.] (paētpeūoen) EN: sully ; soil ; smear ; be soiled ; be sullied ; smirch ; tarnish ; contaminate ; stain FR:
ปฐพี[n.] (pathaphī = ) EN: earth ; land ; soil ; ground FR:
ปฐพี[pref.] (pathaphī- =) EN: earth ; soil FR: sol [m]
ปฐพีกลศาสตร์[n. exp.] (pathaphīkon) EN: soil mechanics FR: mécanique des sols [f]
ปฐพีศาสตร์[n.] (pathaphīsāt) EN: soil science ; pedology FR: science du sol [f] ; pédologie [f]

soil ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Säureboden {m}acid soil
Alkalboden {m}alkaline soil
Alluvialboden {m} [geol.]alluvial soil
Bodenfeuchtezone {f}belt of soil moisture
Bodenart {f} [geol.] | rollige Bodenartcharacter of soil; soil character | loose soil character
Lagerungsdichte {f} des Bodens [geol.] | lockerste Lagerungsdichtebulk density of soil; compactness of the ground | least compact soil
Bodendichte {f}density of soil
Kieselboden {m}gravelly soil
Humus {m}humus; top soil
Humuserde {f}humus soil
Torfboden {m}peat soil
Bodenanalyse {f}soil analysis
Humusschicht {f}humus layer; topsoil
Ladenhüter {m}shelf warmer; soiled goods; sticker
Bodenfeuchte {f}soil moisture
Bodenwasserspannung {f}soil moisture tension
Fruchtbarkeit {f} (von Boden)richness (of soil)
Bodengutachten {n}soil expertise
Bodenmechanik {f}soil mechanics
Bodenverbesserung {f}soil improvement
Bodenverdichtung {f}soil compaction
Grünfutter {n}soilage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า soil
Back to top