ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

strain

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *strain*, -strain-

strain ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
strain (vi.) ทำให้ตึง See also: ขึงให้ตึง Syn. distend, tighten, stretch
strain (vt.) ทำให้ตึง See also: ขึงให้ตึง Syn. distend, tighten, stretch
strain (vi.) ทำงานหนักเกินไป See also: ใช้แรงมากเกินไป Syn. overexert, overwork
strain (vi.) ทำให้เครียด See also: ทำให้เครียด, ทำให้เคล็ด Syn. distort, sprain
strain (vt.) ทำให้เครียด See also: ทำให้เครียด, ทำให้เคล็ด Syn. distort, sprain
strain (n.) การทำให้ตึง
strain (n.) ความตึงเครียด Syn. pressure, stress, tension
strain (n.) สายเลือด See also: วงศ์, บรรพบุรุษ Syn. ancestry, descent, lineage
strain (n.) ร่องรอย Syn. trace, streak
strain at (phrv.) ดึงเต็มที่ See also: ดึงอย่างหนัก Syn. strain on
strain at the leash (idm.) พยายามเป็นอิสระ
strain away (phrv.) กรองออก See also: เอาออก Syn. strain off
strain off (phrv.) กรองออก See also: เอาออก Syn. strain away
strain on (phrv.) ดึงเต็มที่ See also: ดึงอย่างหนัก Syn. strain at
strain through (phrv.) กรองผ่าน
strained (adj.) ซึ่งทำให้ตึง
strainer (n.) เครื่องกรอง See also: ที่กรอง Syn. colander, filter
strainer (n.) อุปกรณ์ที่ทำให้ตึง
strainer (n.) ที่กรองแยกน้ำ
English-Thai: HOPE Dictionary
strain(สเทรน) vt.,vi.,n. (การ) ทำให้ตึง,ขึงให้แน่น,ทำให้เครียด,ทำให้เคล็ด,ทำให้ตึงเครียด,ขยายเกินไป,ต้องการมากเกินไป,เทของเหลวผ่านที่กรอง,กรองออก,ใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางที่ผิด,กอดรัด,ยับยั้ง,รูปงอคดเนื่องจากถูกดึง,ความตึงเครียด,พันธุ์,ชนิด,เชื้อชาติ,วงศ์,สกุล,บรรพบุรุษ
strained(สเทรนดฺ) adj. ใช้กำลัง,ออกแรง,ฝืน,ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ,เครียด., See also: strainedness n.
strainer(สเทรน'เนอะ) n. ผู้กรอง,เครื่องกรอง,ที่กรอง,อุปกรณ์การกรอง, Syn. filter,sieve
English-Thai: Nontri Dictionary
strain(n) ความเครียด,ความเคล็ด,ความหักโหม,วงศ์ตระกูล,ร่องรอย
strainer(n) เครื่องกรอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
strain๑. ความล้า, ความเพลีย๒. สายเชื้อ, สายพันธุ์๓. กรอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strainerเครื่องกรอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Strain ความเครียด อัตราส่วนของส่วนยืดหรือส่วนหด ของวัสดุที่รับแจ้งต่อความยาวเดิมของวัสดุนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Strain gagesอุปกรณ์วัดความเครียดของวัสดุ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเครียด (n.) strain See also: tension, stress, pressure Syn. ความตึงเครียด, ความเคร่งเครียด Ops. ความผ่อนคลาย, ความสบาย
ยอก (v.) strain See also: sprain Syn. ปวด, เมื่อย
เครื่องกรองน้ำ (n.) strainer
แร่ง (n.) strainer See also: sieve
กลั้น (v.) restrain See also: suppress, hold back Syn. ยับยั้ง, ระงับ, หักห้าม, อั้น
การข่มใจ (n.) restraint See also: constraint, control, check Syn. การยั้งใจ, การอดใจ, การระงับใจ, การหักห้ามใจ
การข่มใจ (n.) restraint See also: check, curb, suppress Syn. การหักห้ามใจ
การยั้งใจ (n.) restraint See also: constraint, control, check Syn. การข่มใจ, การอดใจ, การระงับใจ, การหักห้ามใจ
การยับยั้งชั่งใจ (n.) restraint See also: constraint, control, check Syn. การยั้งใจ, การข่มใจ, การอดใจ, การระงับใจ, การหักห้ามใจ
การระงับใจ (n.) restraint See also: constraint, control, check Syn. การยั้งใจ, การข่มใจ, การอดใจ, การหักห้ามใจ
การหักห้ามใจ (n.) restraint See also: constraint, control, check Syn. การยั้งใจ, การข่มใจ, การอดใจ, การระงับใจ
การหักห้ามใจ (n.) restraint See also: check, curb, suppress Syn. การข่มใจ
การอดใจ (n.) restraint See also: constraint, control, check Syn. การยั้งใจ, การข่มใจ, การระงับใจ, การหักห้ามใจ
ข่มใจ (v.) restrain See also: curb, repress, check, suppress, hold back, control Syn. หักห้ามใจ
ข่มใจ (v.) restrain See also: be cautious, be careful, be guarded, be prudent, be careful Syn. ไตร่ตรอง, ใคร่ครวญ
ข่มใจ (v.) restrain oneself See also: bear, control oneself, be patient Syn. ห้ามใจ, ยั้งใจ, สะกดใจ, ระงับใจ
ข่มใจ (v.) restrain oneself See also: suppress/control one´s feeling Syn. ระงับใจ, ยับยั้งใจ Ops. ปล่อยใจ, ตามใจ
ข่มใจ (v.) restrain See also: repress, hinder, hold, constrain, confine Syn. ยับยั้งใจ, ระงับ, อดกลั้น
คราก (v.) become strained See also: become sprained, become worn, become loose
ควบคุมใจ (v.) restraint one´s mind See also: control one´s mind Syn. บังคับใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll now begin with afpsr-- air force passive strain response.ตอนนี้เราจะทดสอบ AFPSR การทนทานต่ออุณหภูมิสูง
Be careful! You'll strain yourself!และปล่อยที่เหลือไว้ให้...
The Corvinus strain itself, which we learned was hidden away in the genetic code of his human descendants and passed along in its dormant form down through the ages to Michael Corvin.เรารู้ว่ายีนส์โควีนัส ถูกซ่อนในยีนส์ของมนุษย์ที่เป็นลูกหลานของเค้า และส่งมาในรูปแบบตายตัว
Chancellor, chancellor, chancellor I understand you've been under tremendous strain lately since the beginning of this whole terrorism business and we thought it would be a nice idea to try and help you relax.ท่านผู้นำ, ท่านผู้นำ, ท่านผู้นำ... ...ผมเข้าใจดีว่าช่วงนี้ท่านอยู่ภายใต้ ความเครียดจากการทำงาน... ...ตั้งแต่เกิดเรื่อง การก่อการร้ายทั้งหมดนี่...
Whoa, don't strain yourself.โธ่ อย่าอวดดีไปหน่อยเลย
My team's been working on a strain of fast-growing high-protein kelp... leviathan has nothing to do with feeding the hungry, luthor !my team's been working on a strain of fast-growing high-protein kelp... leviathan has nothing to do with feeding the hungry, luthor !
Professional astronauts who have been trained to withstand the pressures and the strain and the emotional stress of leaving your family behind.นักบินอวกาศอาชีพได้รับการฝึกฝน... ...เพื่อให้ทนต่อความดันและความเครียด... ...และสภาวะอารมณ์ ที่ต้องทิ้งครอบครัวไว้เบื้องหลัง
Don't strain yoursel victor.ไม่ต้องเครียดไปนะวิคเตอร์
The serial numbers that Chuck flashed on are a strain of counterfeit currency the treasury's been trying to crack.ตัวเลขที่ชัคแว่บขึ้นมา คือร่องรอยแก๊งแบงก์ปลอม... ที่กรมธนารักษ์ตามล่าอยู่
HAS PUT A HUGE STRAIN ON OUR FAMILY,ทำให้เกิดความตึงเครียดในครอบครัวของเรา
It's another strain of the virus.มันเป็นไวรัสอีกสายพันธุ์นึง
He was looking for strain 138.เขาตามหาสายพันธุ์ 138

strain ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xǔ, ㄒㄩˇ, 湑] abundant; bright; strain spirits
突变株[tū biàn zhū, ㄊㄨ ㄅㄧㄢˋ ㄓㄨ, 突变株 / 突變株] mutant; mutant strain (of virus)
品族[pǐn zú, ㄆㄧㄣˇ ㄗㄨˊ, 品族] strain (of a species)
品系[pǐn xì, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄧˋ, 品系 / 品繫] strain (of a species)
[lù, ㄌㄨˋ, 漉] strain liquids
淘选[táo xuǎn, ㄊㄠˊ ㄒㄩㄢˇ, 淘选 / 淘選] to decant; to strain off
肆无忌惮[sì wú jì dàn, ㄙˋ ˊ ㄐㄧˋ ㄉㄢˋ, 肆无忌惮 / 肆無忌憚] absolutely unrestrained; unbridled; without the slightest scruple
[jū, ㄐㄩ, 拘] adhere; capture; restrain
[chōu, ㄔㄡ, 篘] basket for straining; to strain
奔放[bēn fàng, ㄅㄣ ㄈㄤˋ, 奔放] bold and unrestrained; untrammeled
[jiā, ㄐㄧㄚ, 枷] cangue (wooden collar like stocks used to restrain and punish criminals in China)
漏锅[lòu guō, ㄌㄡˋ ㄍㄨㄛ, 漏锅 / 漏鍋] colander; strainer; sieve; leaky pot
放纵[fàng zòng, ㄈㄤˋ ㄗㄨㄥˋ, 放纵 / 放縱] to let sb have their own way; to connive at; to indulge; unrestrained; undisciplined; uncultured; boorish
[wò, ㄨㄛˋ, 偓] constrained
拘禁[jū jìn, ㄐㄩ ㄐㄧㄣˋ, 拘禁] constraint; take into custody; to restrain
迫于[pò yú, ㄆㄛˋ ㄩˊ, 迫于 / 迫於] constrained; restricted; forced to; under pressure to do sth
拘挛[jū luán, ㄐㄩ ㄌㄨㄢˊ, 拘挛 / 拘攣] cramps; muscular spasm; fig. constrained; ill at ease
戏说[xì shuō, ㄒㄧˋ ㄕㄨㄛ, 戏说 / 戲說] dramatic form consisting of historical narration; history as jocular narrative; to stretch history for a joking story; amusing story with strained interpretations of history; to make an unreasonable comparison in jest
[zhāo, ㄓㄠ, 钊 / 釗] encourage; to cut; to strain
吃力[chī lì, ㄔ ㄌㄧˋ, 吃力] entail strenuous effort; be a strain
镣锁[liào suǒ, ㄌㄧㄠˋ ㄙㄨㄛˇ, 镣锁 / 鐐鎖] fetter lock (to restrain horse); handcuff lock
自如[zì rú, ㄗˋ ㄖㄨˊ, 自如] freedom of action; unobstructed; unconstrained; smoothly; with ease; freely
[jī, ㄐㄧ, 羁 / 羈] halter; restrain
[biē, ㄅㄧㄝ, 憋] hold in (urine); to hold (breath); to choke; stifle; restrain; hold back
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 诘 / 詰] investigate; restrain; scold
紧张[jǐn zhāng, ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ, 紧张 / 緊張] nervous; keyed up; intense; tense; strained; in short supply; scarce
克己复礼[kè jǐ fù lǐ, ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ ㄈㄨˋ ㄌㄧˇ, 克己复礼 / 克己復禮] restrain yourself and return to the rites (成语 saw, from Analects); to subdue self and observe proprieties; (any number of possible translations)
[gù, ㄍㄨˋ, 锢 / 錮] obstinate disease; restrain; to stop
[qián, ㄑㄧㄢˊ, 钳 / 鉗] pincers; pliers; tongs; claw (of animal); to grasp with pincers; to pinch; to clamp; to restrain; to restrict; to gag
蕴藉[yùn jiè, ㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˋ, 蕴藉 / 蘊藉] temperate and refined; implicit; restrained
[zǔn, ㄗㄨㄣˇ, 撙] regulate; restrain
压抑[yā yì, ㄧㄚ ㄧˋ, 压抑 / 壓抑] repression; to constrain or repress emotions
克制[kè zhì, ㄎㄜˋ ㄓˋ, 克制] restraint; self-control
受约束[shòu yuē shù, ㄕㄡˋ ㄩㄝ ㄕㄨˋ, 受约束 / 受約束] restricted; constrained
[yì, ㄧˋ, 懿] restrain; virtuous
拘检[jū jiǎn, ㄐㄩ ㄐㄧㄢˇ, 拘检 / 拘檢] restrained and cautious
拘牵[jū qiān, ㄐㄩ ㄑㄧㄢ, 拘牵 / 拘牽] restrained; confined
按捺[àn nà, ㄢˋ ㄋㄚˋ, 按捺] restrain; control
[nì, ㄋㄧˋ, 泥] restrained
[zhěn, ㄓㄣˇ, 眕] restrain anger

strain ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギクシャク;ぎくしゃく[, gikushaku ; gikushaku] (adv,n,vs) (1) jerkiness; awkwardness; stiltedness; (2) souring (of a relationship); strain (e.g. in relations)
ぎっくり腰;ギックリ腰[ぎっくりごし(ぎっくり腰);ギックリごし(ギックリ腰), gikkurigoshi ( gikkuri koshi ); gikkuri goshi ( gikkuri koshi )] (n) strained back; slipped disk; lumbosacral strain
こじつける[, kojitsukeru] (v1,vt) to distort; to strain (interpretation); to force (meaning)
ストレーンゲージ[, sutore-nge-ji] (n) strain gauge
息む[いきむ, ikimu] (v5m,vi) (1) to strain (e.g. with constipation); (2) to bear or push down (during childbirth)
[しゅ, shu] (n,ctr) (1) stock; share; (n) (2) (orig. meaning) stump; (n,ctr) (3) root; rootstock; (4) strain (of bacteria, etc.); (n,n-suf) (5) tradeable rank; goodwill; (n) (6) (See お株) one's forte; (P)
根を詰める[こんをつめる, konwotsumeru] (exp,v1) to strain one's nerve
欹てる[そばだてる, sobadateru] (v1) to strain to hear; to prick up one's ears
気張る[きばる, kibaru] (v5r) to strain or exert oneself; to go all out
瞳を凝らす[ひとみをこらす, hitomiwokorasu] (exp,v5s) (See 目を凝らす) to strain one's eyes; to stare
筋違い(P);すじ違い[すじちがい, sujichigai] (n,vs) (1) cramp; sprain; crick; strain (muscle); (n) (2) unreasonableness; absurdity; (adj-no,adj-na) (3) illogical; unreasonable; (4) misdirected; misplaced; wrong (of estimate, guess); (P)
絞り上げる;搾り上げる[しぼりあげる, shiboriageru] (v1,vt) (1) to squeeze (to the utmost); to wring; (2) to strain one's voice; (3) to scold
耳を澄ます;耳をすます[みみをすます, mimiwosumasu] (exp,v5s) to listen carefully; to strain one's ears
菌株[きんかぶ, kinkabu] (n) strain of microorganism
菌種[きんしゅ, kinshu] (n) bacterial strain
角を矯めて牛を殺す[つのをためてうしをころす, tsunowotameteushiwokorosu] (exp,v5s) to throw the baby out with the bath water; to strain at a camel and swallow a gnat; to obsess over insignificant details and miss the larger point
詰める[つめる, tsumeru] (v1,vt) (1) to stuff into; to jam; to cram; to pack; to fill; to plug; to stop up; (v1,vt,vi) (2) to shorten; to move closer together; (v1,vt) (3) to reduce (spending); to conserve; (v1,vt,vi) (4) (usu. as 根を詰める) (See 根を詰める) to focus intently on; to strain oneself to do; (v1,vt) (5) to work out (details); (v1,vi) (6) to be on duty; to be stationed; (v1,vt) (7) to corner (esp. an opponent's king in shogi); to trap; to checkmate; (8) (the meaning "to jam one's finger" is predominantly used in Kansai) (See 指を詰める・1) to cut off (one's finger as an act of apology); to jam (one's finger in a door, etc.); (suf,v1) (9) to continue ...; to keep doing ... without a break; (10) to do ... completely; to do ... thoroughly; (11) to force someone into a difficult situation by ...; (P)
ぎこちない(P);ぎごちない[, gikochinai (P); gigochinai] (adj-i) awkward; clumsy; stiff; crude; unrefined; constrained; (P)
ぎすぎす[, gisugisu] (adv,n,vs) (on-mim) strained atmosphere; thin and bony
こじつけ[, kojitsuke] (n,adj-no) distortion; stretch; strained interpretation; technicality; casuistry; sophistry
こし器;漉し器[こしき, koshiki] (n) filter; strainer; colander
コランダー[, koranda-] (n) colander; strainer; sieve
コンストレイント[, konsutoreinto] (n) constraint
ストレーナー[, sutore-na-] (n) (1) strainer; colander; (2) cocktail strainer
ストレイン[, sutorein] (n) (1) strain; effort; tension; tiredness; (2) tendancy; lineage; race; inheritance
トランザクション木の制約条件[トランザクションもくのせいやくじょうけん, toranzakushon mokunoseiyakujouken] (n) {comp} transaction tree constraint
フラット制約集号[フラットせいやくしゅうごう, furatto seiyakushuugou] (n) {comp} flat constraint set
よいしょ;よいっしょ[, yoisho ; yoissho] (int) (1) (expression of) effort or strain; Yo-heave-ho!; (vs) (2) to butter up; to suck up to
よっこいしょ[, yokkoisho] (int) (See よいしょ) (expression of) effort or strain; heave-ho
一節[いっせつ(P);ひとふし, issetsu (P); hitofushi] (n) a verse (e.g. in the Bible); stanza; paragraph; passage; a joint; section; a tune; note; strain; measure; (P)
侃侃諤諤;侃々諤々;侃々諤諤[かんかんがくがく, kankangakugaku] (adj-no,adj-t,adv-to) outspoken; arguing (heatedly) what one believes in; insisting on something without restraint
克己復礼[こっきふくれい, kokkifukurei] (n,vs) exercising self-restraint and conforming to the rules of etiquette and formality
凝らす[こらす, korasu] (v5s,vt) to concentrate; to devote; to apply; to strain; to rack
凝乎と[じっと(P);じーっと;じーと, jitto (P); ji-tto ; ji-to] (adv,n,vs) (1) (on-mim) (uk) (じーっと is more emphatic. 凝乎と is rare.) motionlessly; (2) (uk) fixedly (e.g. of staring); (3) (uk) patiently; (4) (uk) firmly (e.g. hold); restrained; (P)
制約伝搬[せいやくでんぱん, seiyakudenpan] (n) constraint propagation
制約条件[せいやくじょうけん, seiyakujouken] (n) limiting conditions; constraint
力が入る[ちからがはいる, chikaragahairu] (exp,v5r) (1) (See 力を入れる) to be filled with strength; to be filled with effort; to be under strain; to be under pressure; (2) to be enthusiastic about; (3) be tired (in sumo, ironic)
力む(P);勉む;努む[りきむ, rikimu] (v5m,vt) (1) to strain; to bear up; to exert one's strength; (2) to swagger; to bluff; to boast; (P)
在宅起訴[ざいたくきそ, zaitakukiso] (n) indictment without arrest; house arrest; prosecution without physical restraint
大胆奔放[だいたんほんぽう, daitanhonpou] (n,adj-na,adj-no) bold and unrestrained; daring and unfettered
Japanese-English: COMDICT Dictionary
トランザクション木の制約条件[とらんざくしょんもくのせいやくじょうけん, toranzakushonmokunoseiyakujouken] transaction tree constraint
フラット制約集号[フラットせいやくしゆうごう, furatto seiyakushiyuugou] flat constraint set
制約[せいやく, seiyaku] constraints
制約条件[せいやくじょうけん, seiyakujouken] constraint
制約集号[せいやくしゆうごう, seiyakushiyuugou] constraint set
制約集合[せいやくしゅうごう, seiyakushuugou] constraint set
条件付き最適化[じょうけんつきさいてきか, joukentsukisaitekika] constrained optimization
階層制約集合[かいそうせいやくしゅうごう, kaisouseiyakushuugou] hierarchical constraint set
非構造制約集合[ひこうぞうせいやくしゅうごう, hikouzouseiyakushuugou] unstructured (constraint set)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
押さえる[おさえる, osaeru] Thai: ระงับอารมณ์ไว้ English: to restrain

strain ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โหม[v.] (hōm) EN: mobilize ; concentrate ; strain ; exert FR: concentrer l'énergie ; mobiliser les ressources
เขย้อแขย่ง[v.] (khayoekhaya) EN: stand on tiptoe ; strain to get a look FR: se mettre sur la pointe des pieds
เคร่งเครียด[v.] (khrengkhrīe) EN: be serious ; be strict ; tense ; strain ; be stern ; be earnest FR:
เครียด[adj.] (khrīet) EN: serious ; tense ; strained ; stern ; nervous ; taut ; under stress ; under strain ; tight FR: stressé ; tendu ; crispé
ความเครียด[n.] (khwāmkhrīet) EN: strain ; stress ; tension FR: stress [m] ; tension [f] ; pression [f]
ความเครียด[n.] (khwām krīet) EN: stress ; tension ; strain FR: tension [f]
เกรอะ[v.] (kroe) EN: filter ; strain ; sieve FR:
กรอง[v.] (krøng) EN: filter ; strain ; sift ; percolate FR: filtrer ; tamiser
หนักใจ[v.] (nakjai) EN: be serious ; tense ; strain ; be nervous ; be stern ; be taut ; be heavy of heart FR: être embarrassé ; être tracassé
พันธุ์[n.] (phan) EN: breed ; strain ; variety ; pedigree ; race FR: variété [f] ; espèce [f] ; genre [m] ; race [f]
พยายาม[v.] (phayāyām) EN: try ; attempt : make an effort ; make great efforts ; endeavour = endeavor (Am.) ; strive ; exert ; strain FR: essayer ; tenter ; s'efforcer (de) ; tâcher
ร้อนผ้าเหลือง[v.] (rønphāleūan) EN: want to leave the monkhood ; feel the strain of being a monk FR:
สายพันธุ์[n. exp.] (sāi phan) EN: breed ; stock ; strain ; pedigree ; race ; species ; type ; gene FR: espèce [f] ; race [f]
ตึงเครียด[adj.] (teungkrīet) EN: tense ; taut ; strained ; under strain ; under stress FR: stressant ; stressé ; tendu ; nerveux
วิตก[v.] (witok) EN: be serious ; worry ; be anxious ; be conerned ; tense ; strain ; be nervous ; be stern ; be taut FR:
วุ่นวายใจ[v.] (wunwāijai) EN: be serious ; tense ; strain ; be nervous ; be stern ; be taut FR:
ยอก[v.] (yøk) EN: strain ; sprain FR: ressentir une douleur
อำนด[v.] (amnot) EN: restrain ; refrain from FR:
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress ; limit ; restrict FR: restreindre ; limiter
บังคับ[v.] (bangkhap) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce ; impose FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner ; imposer
บังคับใจ[v.] (bangkhapjai) EN: force ; constrain ; oblige ; control one's mind FR: se contrôler ; se maîtriser
บึ้งบูด[adj.] (beungbūt) EN: sullen ; serious ; strained ; unsmiling FR: grincheux ; hargneux
ชนะใจตัวเอง[v. exp.] (chana jai t) EN: be self-controlled ; exercise self-restraint FR: se contrôler soi-même
ดึงเครียด[adj.] (deung khrīe) EN: tense ; strained FR:
ฝืน[v.] (feūn) EN: force ; constrain ; make an effort ; persist FR: forcer
หักห้าม[v.] (hakhām) EN: restrain ; hold back FR: refréner = réfréner
หักห้ามใจ[v. exp.] (hak-hām jai) EN: restrain FR:
หักใจ[v.] (hakjai) EN: restrain one's feelings ; exercise self-control FR: contrôler ses émotions
หักอกหักใจ[v.] (hak-ok-hakj) EN: restrain one's feelings FR:
ห้าม[v.] (hām) EN: forbid ; prohibit ; disallow ; ban ; restrain ; proscribe ; stop FR: interdire ; défendre ; bannir ; proscrire ; prohiber
ห้ามใจ[v.] (hāmjai) EN: restrain oneself ; suppress one's feeling ; control one's feeling FR: se dominer ; se contenir ; se maîtriser
เหิม[v.] (hoēm) EN: become bold ; gain courage ; run wild ; take liberties ; be unscrupulous ; cast off restraints FR:
หัวทิ่ม[adv.] (hūa thim) EN: without restraint FR: à fond
หัวทิ่มหัวตำ[X] (hūa thim hū) EN: without restraint FR:
ใจแตก[adj.] (jaitaēk) EN: spoiled ; dissipated ; unrestrained FR:
จำ[v.] (jam) EN: have to ; be constrained ; be obliged ; be compelled (to) FR: être contraint ; être obligé ; devoir
จำใจ[v.] (jamjai) EN: have to ; be compelled ; be forced ; be obliged ; be constrained ; do sth against one's will ; be unwilling ; be reluctant FR: devoir ; être obligé ; être contraint ; être forcé ; faire quelque chose contre sa volonté/contre son gré ; faire quelque chose malgré soi
จำกัด[v.] (jamkat) EN: limit ; restrict ; confine ; constrain ; contain ; clamp down on FR: limiter ; restreindre ; contenir ; aborner (vx)
จำคุก[v.] (jamkhuk) EN: imprison ; jail ; restrain ; incarcerate ; put in prison FR: emprisonner ; incarcérer ; écrouer ; mettre au violon ; coffrer (fam.)
เจียม[v.] (jīem) EN: be reserved ; keep under restraint ; be restrained in words and action ; be modest ; be humble ; be moderate FR: être réservé ; faire preuve de réserve

strain ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
seelische Belastung {f}mental (emotional) strain
Hauptdehnung {f}principal strain
Entlastung {f}relief of the strain (on)
Verletzung {f} durch wiederholte Belastungrepetitive strain injury
Dehnungsmessstreifen {m}strain gauge; wire strain gauge
Entlastungsseil {n} | Entlastungsseil für Leitungswagenstrain release wire | strain release wire for cable trolley
Belastbarkeit {f}ability to cope with pressure (strain)
zwanghaft {adj} | zwanghafter | am zwanghaftestenconstrained | more constrained | most constrained
Erfüllung {f} von Lösungsbedingungenconstraint satisfaction
Zwangskraft {f}constraint force
Sachzwang {m}factual constraint
Formänderungsenergie {f}strain energy
Hemmnis {n}restraint
holonome Zwangsbedingungen {pl} [math.]holonomic constraint
Gewissenszwang {m}moral constraint
Beschränkung {f} (Maßnahme)restrictive measure; restraint
Dehnungsanalyse {f}strain analysis
Kalthärten {n}strain harden
Verfestigung {f}strain hardening
Verzerrungstensor {m}strain tensor
Zugentlastung {f}strain relief
Zugentlastungsseil {n}strain relief wire
angespannt {adj} | angespannter | am angespanntestenstrained | more strained | most strained
Strapaze {f}strain

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า strain
Back to top