ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sticky

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sticky*, -sticky-

sticky ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sticky (adj.) เหนียว
sticky note (n.) กระดาษโน้ตแบบมีกาว
sticky-fingered (adj.) ชอบขโมย
English-Thai: HOPE Dictionary
sticky(สทิค'คี) adj. เหนียว,ติดแน่น,ยึดติด,เกี่ยวกับอากาศร้อนและชื้น,ต้องรับการรักษาอย่างระมัดระวัง,ยุ่งยาก., See also: stickily adv. stickiness n., Syn. tenacious,adhesive
English-Thai: Nontri Dictionary
sticky(adj) หนืด,เหนียว,ติดแน่น,เป็นตังเม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sticky clutchคลัตช์ไม่จาก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้าวแตน (n.) sweetmeat made of steamed sticky rice
ยวง (n.) a long sticky mass like mucus that runs from the nose or silver that drops when it is melted by the heat
รังแตน (n.) sweetmeat made of steamed sticky rice Syn. ข้าวแตน
หนืด (v.) be sticky and viscous See also: be gooey, be gummy Syn. เหนียวหนืด
หนับ (adj.) sticky Syn. เหนียวหนับ
หนึบ (adj.) sticky See also: gluey Syn. เหนียวหนึบ
หนืด (adj.) sticky See also: gluey Syn. เหนียวหนืด
เขยอะขยะ (adj.) sticky See also: glutinous Syn. เหนอะหนะ
เหนอะ (adj.) sticky See also: gooey, icky Syn. เหนอะหนะ, เหนียวเหนอะ
เหนอะหนะ (adj.) sticky See also: gooey, icky Syn. เหนอะ, เหนียวเหนอะ
เหนียวหนับ (adj.) sticky
เหนียวหนึบ (adj.) sticky See also: gluey, gummy, glutinous, gooey, viscous Syn. เหนียว
ข้าวนึ่ง (n.) sticky rice See also: glutinous rice, parboiled rice Syn. ข้าวเหนียว
ข้าวเหนียว (n.) sticky rice See also: glutinous rice Ops. ข้าวเจ้า
ตังเม (n.) sticky sweet See also: candy, toffee, burnt sugar Syn. แตงเม
ตังเม (n.) sticky sweet See also: candy, toffee, burnt sugar Syn. แตงเม
ข้นเหนียว (adj.) very sticky See also: glutinous, viscous Syn. เหนียว, หนืด, ข้น
หนึบ (v.) be sticky See also: be gluey Syn. เหนียวหนึบ
เหนอะหนะ (v.) feel sticky Syn. เหนอะ, เหนียวเหนอะ
เหนียว (v.) be sticky See also: be gluey, be viscous
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't want to have to contend with a sticky wicket.เหนียวประตู บนประตูตายค้างคาวก่อนเสมอ
She had eaten sticky sweet dumplings, one after the other, filled with opium.เธอกินขนมแป้งหวาน ชิ้นแล้วชิ้นเล่าที่ยัดไส้ด้วยิฝ่น
Jack, sounds like you're a good man to have around in a sticky spot.เธอเป็นคนที่น่ามีไว้แถวที่ลื่นๆ นะ
One day soon you are going to meet the same sticky end.แกจะต้องเจอหนักกว่านี้
Now, that's what I call a sticky situation.คราวนี้ล่ะที่เรียกว่าสถานการณ์เหนียวหนึบ
The sticky white fluid that comes out from you is called seminal fluid.ของเหลวเหนียวๆ สีขาวที่หลั่งออกมา จากพวกเธอจะเรียกว่าน้ำอสุจิ
When did you start your sticky relationship with him?เธอมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับเขาเมื่อไหร่
He is the gooey, sticky stuff that holds us together.เขานั้น เหนอะหนะ เป็นสิ่งที่เหนียว ที่รวมเรา เข้าด้วยกัน
He could be next. This strum bar's sticky on the one.เคาน์เตอร์ตรงนี้ท่าจะมีปัญหา
Well, Carina, she likes to improvise, and things can get sticky fast.- คารีน่าไม่ค่อยทำตามคำสั่ง อาจเป็นปัญหาทีหลังได้
You're not the only one with sticky fingers.เธอไม่ใช่คนเดียวที่มือกาวหรอกนะ
She's as sticky as an old whore.ผืดเหมือนโสเภณีแก่ๆ เลยล่ะ.

sticky ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
泥淖[ní nào, ㄋㄧˊ ㄋㄠˋ, 泥淖] mud; muddy swamp; sump; fig. a sticky predicament
元宵[yuán xiāo, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄠ, 元宵] sticky rice dumplings
[tú, ㄊㄨˊ, 稌] sticky rice
[cí, ㄘˊ, 糍] sticky rice paste; mochi (in Japanese)
[nuò, ㄋㄨㄛˋ, 糯] sticky rice
糯稻[nuò dào, ㄋㄨㄛˋ ㄉㄠˋ, 糯稻] sticky rice
黏米[nián mǐ, ㄋㄧㄢˊ ㄇㄧˇ, 黏米] sticky rice; glutinous rice
滑溜[huá liu, ㄏㄨㄚˊ ㄌㄧㄡ˙, 滑溜] smooth; slippery; sticky
[nián, ㄋㄧㄢˊ, 粘] sticky
粘粘[nián nián, ㄋㄧㄢˊ ㄋㄧㄢˊ, 粘粘] sticky
胶粘[jiāo nián, ㄐㄧㄠ ㄋㄧㄢˊ, 胶粘 / 膠粘] sticky; viscid; adhesive
黏糊[nián hu, ㄋㄧㄢˊ ㄏㄨ˙, 黏糊] sticky; glutinous; slow-moving
[nián, ㄋㄧㄢˊ, 黏] to stick; sticky; glutinous; glue

sticky ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スティッキービット[, suteikki-bitto] (n) {comp} sticky bit
ぺちゃんこ;ぺしゃんこ;ぺっちゃんこ;ぺったんこ;ペッタンコ;ぺたんこ[, pechanko ; peshanko ; pecchanko ; pettanko ; pettanko ; petanko] (adj-na,adj-no) (1) crushed flat; flattened; squashed; flat-topped; (n) (2) (col) (m-sl) flat-chested girl; (3) (on-mim) sound of a sticky rice cake sticking to something
べとつく;ベトつく[, betotsuku ; beto tsuku] (v5k,vi) to be sticky
べとべと[, betobeto] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) being sticky
マッカリ[, makkari] (n) alcoholic beverage made from flour or sticky rice (kor
粘着テープ[ねんちゃくテープ, nenchaku te-pu] (n) adhesive tape; sticky tape
[うる;うるち, uru ; uruchi] (n) (うるち refers only to rice) (See 糯) nonglutinous grain (not sticky enough to make mochi rice cakes)
糊付きテープ[のりつきテープ, noritsuki te-pu] (n) adhesive tape; sticky tape
[もち, mochi] (n) (See 粳) mochi (glutinous rice or other grain, sticky enough to make mochi rice cakes)
血糊[ちのり, chinori] (n) sticky (clots of) blood
ぎとぎと[, gitogito] (vs,adj-no) (on-mim) oily; sticky; greasy
とろとろ[, torotoro] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) dozing; drowsily; (2) simmering; (3) (See とろみ,とろっと・1) sticky; syrupy; (4) oily; brimming with melted fat
ネチネチ;ねちねち[, nechinechi ; nechinechi] (adv-to,n,vs) (on-mim) sticky; persistent
ねとねと[, netoneto] (adv,vs) sticky; gooey; sirupey
べたべた[, betabeta] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) sticky; (2) all over; (3) clinging (e.g. of a person); following around; (adj-na) (4) cliched; hackneyed; (P)
べた付く[べたつく, betatsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to be sticky; (2) to be close together
べっとり[, bettori] (adv) (1) sticky; thick (e.g. thickly plastered); ikky; gummy; (2) to stick closely
手癖[てくせ, tekuse] (n) sticky-fingered; compulsive thievery
粘つく;粘付く[ねばつく, nebatsuku] (v5k) (See 粘粘) to be sticky; to be stringy; to be glutinous
粘る[ねばる, nebaru] (v5r,vi) (1) to be sticky; to be adhesive; (2) to persevere; to persist; to stick to; to hold out; to linger; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スティッキービット[すていっきーびっと, suteikki-bitto] sticky bit
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
粘る[ねばる, nebaru] Thai: เหนียวยืด English: to be sticky

sticky ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝืด[adj.] (feūt) EN: unsmooth ; hard going ; not moving freely ; sticky ; tight ; difficult ; stiff FR: laborieux ; malaisé ; difficile ; dur ; résistant ; rigide
กัญญา[n.] (kanyā) EN: black sticky rice FR:
ขนมข้าวเหนียวดำ[n. exp.] (khanom khao) EN: black sticky rice pudding) FR:
ข้าวเกรียบ[n.] (khāokrīep) EN: crisp rice ; crisp rice-cakes ; roasted round cakes of sticky rice flour, sesame seeds, coconut and palm sugar FR: gaufrette de riz grillée [f]
ข้าวหลาม[n.] (khāolām) EN: glutinous rice roasted in bamboo joints ; sticky rice soaked in coconut milk and baked in a length of bamboo ; baked glutinous rice in bamboo portion FR: riz gluant dans une section de bambou [m]
ข้าวมธุปายาส[xp] (khāo mathup) EN: sweet sticky rice mixed with honey and Thai sesame FR:
ข้าวนึ่ง[n. exp.] (khāo neung) EN: sticky rice ; glutinous rice FR: riz glutineux [m] ; riz gluant [m]
ข้าวเหนียว[n.] (khāonīo) EN: sticky rice ; glutinous rice FR: riz glutineux [m] ; riz gluant [m]
ข้าวเหนียวแดง[n. exp.] (khāonīo daē) EN: sticky rice with coconut cream FR: riz gluant à la crème de coco [m]
ข้าวเหนียวแดงหน้ากระฉีก[n. exp.] (khāonīo daē) EN: sweet red sticky rice topped with caramelized roasted grated coconut FR:
ข้าวเหนียวดำ[n. exp.] (khāonīodam ) EN: black glutinous rice ; black sticky rice FR:
ข้าวเหนียวดำหน้ากระฉีก[xp] (khāonīodam ) EN: black sweet sticky rice topped with sweetened young coconut mixed with sesame FR:
ข้าวเหนียวดำสังขยา[xp] (khāonīodam ) EN: black sticky rice with Thai custard FR:
ข้าวเหนียวแก้ว[n. exp.] (khāonīo kaē) EN: pandan flavored sweet translucent gelatinous rice ; colorful sweet sticky rice FR:
ข้าวเหนียวมะม่วง[n. exp.] (khāonīo mam) EN: sticky rice with ripe mango ; glutinous rice and mangoes ; mango with sticky rice ; sticky rice in coconut cream with ripe mango FR: riz gluant à la noix de coco servi avec de la mangue [m]
ข้าวเหนียวมูน[n. exp.] (khāonīo mūn) EN: sticky rice with coconut milk ; sweet sticky rice ; Thai sticky rice with coconut milk FR:
ข้าวเหนียวมูนหน้าสังขยา[n. exp.] (khāonīo mūn) EN: sticky rice with thai custard FR:
ข้าวเหนียวมูนหน้าต่างๆ[n. exp.] (khāonīo mūn) EN: sticky rice dessert FR:
ข้าวเหนียวหมูปิ้ง[xp] (khāonīo mū ) EN: pork barbecue and sticky rice FR:
ข้าวเหนียหน้ากระฉีก[n. exp.] (khāonīo nāk) EN: sweet sticky rice topped with caramelized roasted grated coconut FR:
ข้าวเหนียวหน้ากุ้ง[n. exp.] (khāonīo nā ) EN: yellow sticky rice topped with shrimp paste FR:
ข้าวเหนียวหน้านวล[n. exp.] (khāonīo nān) EN: steamed sticky rice with coconut cream topping with black beans FR:
ข้าวเหนียวหน้าสังขยา[n. exp.] (khāonīo nā ) EN: sticky rice with thai custard FR:
ข้าวเหนียวเปียกข้าวโพด[n. exp.] (khāonīo pīe) EN: corn in coco milk and sticky rice FR:
ข้าวเหนียวเปียกลำใย[n. exp.] (khāonīo pīe) EN: sweet sticky rice with longan ; sweet black sticky rice with longan in coconut milk ; sticky rice with longan and coconut milk FR:
ข้าวเหนียวปิ้งไส้กล้วย[n. exp.] (khāonīo pin) EN: Thai grilled sticky rice with banana filling FR:
ข้าวเหนียวสังขยา[n. exp.] (khāonīo san) EN: egg custard with sticky rice ; sweet sticky rice topped with egg custard FR:
ข้าวเหนียวตัด[n. exp.] (khāonīo tat) EN: sweet sticky rice with coconut cream and black beans FR:
เขยอะขยะ[adj.] (khayoekhaya) EN: sticky FR:
ข้น[adj.] (khon) EN: thick ; dense ; condensed ; concentrated ; viscous ; sticky FR: épais ; condensé ; consistant ; concentré ; visqueux ; dense
แหมะ[v.] (mae) EN: sticky FR:
หนับ[adj.] (nap) EN: sticky FR:
หนึบ[adj.] (neup) EN: gummy ; chewy ; gluey ; sticky FR:
หนืด[adj.] (neūt) EN: sticky ; viscous ; gluey ; gummy FR: visqueux ; gluant
เหนียว[adj.] (nīo) EN: sticky ; glutinous FR: gluant ; glutineux ; collant
เหนียวแดง[n. exp.] (nīo daēng) EN: red sticky rice FR: riz gluant rouge [m]
เหนียวหนับ[adj.] (nīo nap) EN: sticky FR:
เหนียวหนึบ[adj.] (nīo neup) EN: chewy ; sticky FR:
เหนียวหนืด[adj.] (nīoneūt) EN: very sticky FR:
เหนียวเหนอะหนะ[adj.] (nīo noena) EN: gooey ; sticky FR:

sticky ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
klebrig; pappig {adj} | klebriger | am klebrigstensticky | more sticky; stickier | most sticky; stickiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sticky
Back to top