ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

selfishly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *selfishly*, -selfishly-

selfishly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
selfishly (adv.) อย่างเห็นแก่ตัว See also: อย่างเห็นแก่ได้, อย่างเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว Syn. self-regardingly, for profit, egoistically
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yet through poor moral decisions you've used these advantages to selfishly further only yourselves at the expense of others.อย่างไรก็ดี จากการตัดสินใจที่ขาดจริยธรรม... ...คุณก็ใช้ข้อได้เปรียบนั้นอย่างเห็นแก่ตัว ทำแต่เพื่อตัวพวกคุณเอง ทำให้คนอื่นต้องสูญเสีย
To bend space and time selfishly and repeatedlyบิดเวลาและอวกาศ อย่างเห็นแก่ตัวและหลายครั้ง
Who's clearly and selfishly interfered with the timeline.คนที่เห็นเห็นแก่ตัว และกระโดดข้ามไปยุ่งกับเส้นทางของเวลา
And I'm just selfishly glad I get you tonight.ฉันแค่ดีใจอย่างเห็นแก่ัตัว คืนนี้ฉันจะไปกับเธอ
You killed her for it! Data that she so selfishly withheld.ข้อมูลที่เธอห่วงนักหนา แต่ลูกสาววของเธอ
And selfishly I don't want you to look at me one day and feel even the tiniest big of regret. Or pity.ผมไม่อยากให้วันนึ่งคุณตื่นขึ้น และคิดได้ว่า คุณเสียเวลาไปแค่ไหนกับผม
They took action selfishly, without asking my permission...พวกเขาทำโดย พลการอีกแล้ว
Frankly, selfishly,ตรงๆเลยนะครับ แบบเห็นแก่ตัวเลย
Abused his power to bend space and time selfishlyบิดเบือนอำนาจตัวเองแล้วแปลง อวกาศกับเวลาอย่างเห็นแก่ตัว
You're worried a ghost would act selfishly, use a human being to get what they want with no regard for the ramifications of their actions?เธอกังวลว่า ผีจะทำเรื่องเห็นแก่ตัว ใช้มนุษย์เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ โดยไม่คำนึงถึงผลของการกระทำเหรอ
And also, selfishly...และขอเห็นแก่ตัวหน่อยนะ
♫I loved you selfishly~ฉันรักเธอ คนเห็นแก่ตัว~

selfishly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
势利[shì lì, ㄕˋ ㄌㄧˋ, 势利 / 勢利] selfishly concerned with gaining advantages for oneself
心眼小[xīn yǎn xiǎo, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄒㄧㄠˇ, 心眼小] selfish (derog.); inconsiderate; selfishly oversensitive

selfishly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
専らにする[もっぱらにする, mopparanisuru] (exp,vs-i) (1) devote oneself to; (2) to do as one pleases; to act selfishly
気儘放題[きままほうだい, kimamahoudai] (n,adj-na) as selfishly (willfully) as one pleases
私する[わたくしする, watakushisuru] (vs-s,vt) (1) to use (public property) as if it belonged to oneself; to misappropriate; to appropriate; to embezzle; (2) (arch) to act selfishly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า selfishly
Back to top