ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sincerity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sincerity*, -sincerity-

sincerity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sincerity (n.) ความจริงใจ Syn. honesty, frankness, openness Ops. cunning, deceit, dishonesty
sincerity (n.) ความแท้จริง See also: ความไม่ปลอม Syn. exactness Ops. deceit, falsehood
sincerity (n.) ความบริสุทธิ์ See also: ความไม่มีสิ่งเจือปน
English-Thai: HOPE Dictionary
sincerity(ซินเซีย'ริที) n. ความใจจริง,ความจริงใจ,ความมีใจซื่อ,ความแท้จริง,ความไม่ปลอม,ความบริสุทธิ์,ความไม่มีสิ่งเจือปน., Syn. honesty ###A. hypocrisy
English-Thai: Nontri Dictionary
sincerity(n) ความจริงใจ,ความซื่อสัตย์,ความแท้จริง,ความบริสุทธิ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความจริงใจ (n.) sincerity See also: honesty, frankness, genuineness Syn. ความสุจริตใจ, ความบริสุทธิ์ใจ
ความบริสุทธิ์ใจ (n.) sincerity See also: frank, honesty, ingenuousness, straightforwardness, altruism, faithfulness Syn. ความจริงใจ
ความสุจริตใจ (n.) sincerity See also: honesty, frankness, genuineness Syn. ความบริสุทธิ์ใจ
น้ำใสใจจริง (n.) sincerity See also: cordiality, genuineness Syn. ความจริงใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your type of sincerity only lasts for 6 months!ความรู้สึกแบบนี้ของคุณจะอยู่แค่ 6 เดือนเท่านั้น
Yeah, you can only trust sincerity and a true heart.เอาล่ะ เอ็งเพียงแค่เชื่อ อย่างจริงใจด้วยใจจริง
Does it hurt to just think about the sincerity of the person who made it and just accept it?มันเจ็บปวดที่แค่คิดว่า คนที่เค้าทำมันอย่างจริงใจ และแค่รับมันไว้
Yearning, striving to be accepted, But then... there's this appealing counter note Of sincerity and optimism.แรงปรารถนา ความพยายาม เพื่อให้ถูกยอมรับ แต่แล้ว... มีแรงต้านที่ดึงดูดความบริสุทธ์ ไร้เดียงสา
He has a sincerity I found attractive in a simpler time.เขามีความจริงใจซึ่งในเวลาปกติ
When you meet him, you'll start to know it too, how curiously remarkable the strength of his sincerity is.เมื่อคุณได้พบเขา คุณจะเริ่มเข้าใจมันเอง มันน่าทึ่งจริงๆในความจริงใจของเขา
Aigoo, you're a total fool. To a man, sincerity and bullshit are the same thing.สำหรับผู้ชาย จริงใจกับหลอกลวงมันก็เหมือนกันหมด
There was no sincerity or courtesy about it!ไม่มีความจริงใจ ไม่มีมารยาท
Because with food sincerity is the most important thing.เพราะกับอาหารแล้ว ความจริงใจเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
What in the world sincerity is. If it even exists.ในโลกนี้ความจริงใจคืออะไรล่ะ ถ้ามันยังมีอยู่จริงนะ
Just treat the guests with sincerity ... that will do.ทำให้แขกเชื่อมั่นในรีสอร์ทของเรา มันก็จะดีกับเรา
Sincerity is overwhelmingความจริงใจเป็นอย่างดี

sincerity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xián, ㄒㄧㄢˊ, 諴] bring into accord; sincerity
心肝[xīn gān, ㄒㄧㄣ ㄍㄢ, 心肝] conscience; darling; character; sincerity; cordiality
诚心诚意[chéng xīn chéng yì, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄔㄥˊ ㄧˋ, 诚心诚意 / 誠心誠意] earnestly and sincerely (成语 saw); with all sincerity
假意[jiǎ yì, ㄐㄧㄚˇ ㄧˋ, 假意] hypocrisy; insincerity
[chén, ㄔㄣˊ, 忱] sincerity; honesty
精诚[jīng chéng, ㄐㄧㄥ ㄔㄥˊ, 精诚 / 精誠] sincerity; absolute good faith
诚心[chéng xīn, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄣ, 诚心 / 誠心] sincerity
诚意[chéng yì, ㄔㄥˊ ㄧˋ, 诚意 / 誠意] sincerity; good faith
[sài, ㄙㄞˋ, 僿] small, minute; lacking sincerity
推心置腹[tuī xīn zhì fù, ㄊㄨㄟ ㄒㄧㄣ ㄓˋ ㄈㄨˋ, 推心置腹] to give one's bare heart into sb else's keeping (成语 saw); sb has one's absolute confidence; to trust completely; to confide in sb with entire sincerity

sincerity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
允恭[いんきょう, inkyou] (n) courtesy; sincerity
天真流露[てんしんりゅうろ, tenshinryuuro] (n) manifestation (revelation) of one's natural sincerity (naivete)
敦厚;惇厚;敦煌(iK)[とんこう, tonkou] (n,adj-na) sincerity and kindheartedness; honesty and simplicity
真実一路[しんじついちろ, shinjitsuichiro] (n) path of sincerity
純真[じゅんしん, junshin] (adj-na,n) purity; sincerity
至誠天に通ず[しせいてんにつうず, shiseitennitsuuzu] (exp) (id) Sincerity can move heaven
不信[ふしん, fushin] (n,adj-no) unfaithfulness; insincerity; perfidy; mistrust; distrust; discredit; (P)
不信実[ふしんじつ, fushinjitsu] (n) insincerity; unfaithfulness
不信義[ふしんぎ, fushingi] (n) faithlessness; insincerity
不実[ふじつ, fujitsu] (adj-na,n,adj-no) perfidiousness; faithlessness; inconstancy; insincerity; falsehood
不誠実[ふせいじつ, fuseijitsu] (adj-na,n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith
不誠意[ふせいい, fuseii] (n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith
丹心[たんしん, tanshin] (n) sincerity; faithfulness
仁義礼智信[じんぎれいちしん, jingireichishin] (n) the 5 Confucian virtues (benevolence, justice, courtesy, wisdom, and sincerity)
[ねい, nei] (n) (arch) flattery; insincerity
信実[しんじつ, shinjitsu] (adj-na,n) sincerity; honesty; truth; faithfulness
[じつ(P);じち, jitsu (P); jichi] (n,adj-no) (1) truth; reality; (2) (じつ only) sincerity; honesty; fidelity; (3) (じつ only) content; substance; (4) (じつ only) (good) result; (P)
実意[じつい, jitsui] (n) sincerity; real intentions
忠誠[ちゅうせい, chuusei] (adj-na,n) loyalty; sincerity; allegiance; fidelity; integrity; (P)
真にもって[まことにもって, makotonimotte] (exp,adv) (See まことに) in all sincerity; truthfully; honestly
真摯[しんし, shinshi] (adj-na,n) (See 摯実) sincerity; earnestness; (P)
真率[しんそつ, shinsotsu] (adj-na,n) honesty; sincerity; frankness
至情[しじょう, shijou] (n) sincerity; genuine feeling
至誠[しせい, shisei] (n) sincerity; devotion
誠(P);実[まこと, makoto] (adv,n) (1) truth; reality; (2) sincerity; honesty; integrity; fidelity; (3) (arch) that's right (used when recalling forgotten information, suddenly changing the subject, etc.); (P)

sincerity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจจริง[n.] (jaijing ) EN: frankness ; true feeling ; sincerity ; truthfulness FR: franchise [f] ; sincérité [f]
ความบริสุทธิ์ใจ[n.] (khwām børis) EN: sincerity FR: innocence [f] ; sincérité [f] ; chasteté [f]
ความจริงใจ[n.] (khwām jingj) EN: sincerity ; honesty ; frankness ; genuineness FR: sincérité [f] ; honnêteté [f] ; franchise [f]
ความสุจริตใจ[n.] (khwām sutja) EN: sincerity FR:
แสดงน้ำใจ[v. exp.] (sadaēng nām) EN: show one's spirit ; reveal one's sincerity to help each other FR: montrer sa sincérité
ความไม่จริงใจ[n.] (khwām mai j) EN: insincerity FR:
ทำเล่น ๆ[v. exp.] (tham len-le) EN: dabble ; be flippant ; be playful ; do for fun ; manifest insincerity FR: faire quelque chose pour le plaisir ; essayer par curiosité

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sincerity
Back to top