ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

skilled

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *skilled*, -skilled-

skilled ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
skilled (adj.) ซึ่งมีทักษะ See also: ซึ่งมีความชำนาญ Syn. skillful
skilled worker (n.) ช่างฝีมือ Syn. craftsperson
English-Thai: HOPE Dictionary
skilled(สคิลดฺ) adj. เชี่ยวชาญ,ชำนาญ,มีฝีมือ,ช่ำชอง,แคล่วคล่อง,ต้องใช้ฝีมือ, Syn. skillful
English-Thai: Nontri Dictionary
skilled(adj) ซึ่งใช้ความชำนาญ,มีฝีมือ,ที่มีความสามารถ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
skilled workerคนทำงานใช้ฝีมือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Skilled laborแรงงานฝีมือ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจน (v.) to be skilled at See also: be practiced of, be experienced through, be skillful Syn. ชำนาญ, คุ้น, ชิน, แม่นยำ
เฟื่องฟุ้ง (adj.) skilled
ช่างฝีมือ (n.) skilled craftsman See also: master craftsman, artisan
อัศวโกวิท (adj.) skilled in horsemanship
กรรมกร (n.) unskilled laborer See also: worker, craftsman, coolie, workman, manual laborer Syn. คนงาน, ลูกจ้าง Ops. หัวหน้า, จ้านาย
คนมือร้อน (adj.) unskilled hand at planting See also: unfit to planting Ops. มือเย็น
มือร้อน (adj.) unskilled hand at planting See also: unfit to planting Syn. คนมือร้อน Ops. มือเย็น
สันทัดจัดเจน (v.) be skilled See also: be proficient, be expert at/in, be experienced, be skillful, be handy Syn. ิจัดเจน, สันทัด
ิจัดเจน (v.) be skilled See also: be proficient, be expert at/in, be experienced, be skillful, be handy Syn. สันทัด
เชี่ยวชาญ (v.) be skilled See also: be proficient, be expert at/in, be experienced Syn. สันทัดจัดเจน, ช่ำชอง, ชำนิชำนาญ, จัดเจน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These men are skilled craftsmen.พวกมันเป็นช่างฝีมือที่ดีครับ
Is it your belief that all men skilled in sabotage, who happen to be in Sarkhan during the war, are qualified to be ambassadors?{\cHFFFFFF}มันเป็นความเชื่อของคุณที่ มนุษย์ทุกคนมีความสามารถในการก่อวินาศกรรม {\cHFFFFFF}ที่จะเกิดขึ้นในช่วง Sarkhan สงครามมีคุณสมบัติที่จะเป็นทูต?
Only their skilled training in police enforcement techniques saved their lives.เฉพาะการฝึกอบรมที่มีทักษะของพวกเขาในการบังคับใช้ตำรวจ เทคนิคการช่วยชีวิตของพวกเขา
The standard SS rate for Jewish skilled labor is seven marks a day, five for unskilled and women.ค่าแรงขั้นสูงของยิววันละ 7 มาร์ค 5 สำหรับพวกไร้ฝีมือกับผู้หญิง
But Moses is a skilled metalworker.โมเสสเป็นช่างฝีมือด้วย
A big shot from the SS Budget and Construction Office came to lunch... and he told us that to believe thejewish skilled worker had a place... in Reich economics was a treasonable idea.ทางสำนักงบประมาณบอกเราว่า... ความคิดที่ว่าแรงงานยิวมีบทบาท... คือความคิดขายชาติ
I'm skilled at commanding the attention of a room... and discussing very important issues.ดิฉันมีความสามารถในการควบคุมความสนใจในการประชุม เเละปรึกษาปัญหาสำคัญๆ
They are skilled assassins trained for generations in the deadly arts.ในศิลปะเเห่งความตาย ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน
So, we decided to try and hire a skilled bodyguard.ดังนั้นเราเลยต้องการจะจ้างบอดี้การ์ดฝีมือดีซักคน
I just wanted a skilled person like you.ชั้นต้องการคนฝีมือดีแบบเธอนี่ล่ะ
We only chose the skilled ones.เราคัดเลือกแต่คนที่มีความสามารถ
They use natural materials. They're very skilled at this.พวกเขาใช้วัตถุดิบตามธรรมชาติ พวกเขาชำนาญมาก

skilled ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圣手[shèng shǒu, ㄕㄥˋ ㄕㄡˇ, 圣手 / 聖手] divine physician; sage doctor; highly skilled practitioner
得心应手[dé xīn yìng shǒu, ㄉㄜˊ ㄒㄧㄣ ˋ ㄕㄡˇ, 得心应手 / 得心應手] lit. what the heart wishes, the hand accomplishes (成语 saw) skilled at the job; entirely in one's element; going smoothly and easily
妙手[miào shǒu, ㄇㄧㄠˋ ㄕㄡˇ, 妙手] miraculous hands of a healer; highly skilled person; brilliant move in chess or weiqi (go) 圍棋|围棋
慢工出巧匠[màn gōng chū qiǎo jiàng, ㄇㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄨ ㄑㄧㄠˇ ㄐㄧㄤˋ, 慢工出巧匠] patient work makes a skilled craftsman
熟手[shú shǒu, ㄕㄨˊ ㄕㄡˇ, 熟手] skilled person; an experienced hand
谋士[móu shì, ㄇㄡˊ ㄕˋ, 谋士 / 謀士] skilled manipulator; sb who can engineer and see through a project; adviser
稳练[wěn liàn, ㄨㄣˇ ㄌㄧㄢˋ, 稳练 / 穩練] steady and proficient; skilled and reliable
娴熟[xián shú, ㄒㄧㄢˊ ㄕㄨˊ, 娴熟 / 嫻熟] adept; skilled
精明[jīng míng, ㄐㄧㄥ ㄇㄧㄥˊ, 精明] astute; skilled
谙练[ān liàn, ㄢ ㄌㄧㄢˋ, 谙练 / 諳練] conversant; skilled; proficient
熟练[shú liàn, ㄕㄨˊ ㄌㄧㄢˋ, 熟练 / 熟練] practiced; proficient; skilled; skillful

skilled ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一芸一能[いちげいいちのう, ichigeiichinou] (n) (excelling in) one area or skill; (being skilled or gifted in) one certain area
両刀遣い;両刀使い[りょうとうつかい;りょうとうづかい, ryoutoutsukai ; ryoutoudukai] (n) (1) (See 使い・つかい・4) double-sword fencing; two-sword fencer; (2) being skilled in two fields; (an) expert in two fields; (3) liking both alcohol and sweets; person who likes alcohol and sweets equally well; (4) bisexual (person)
取り手;取手[とりて, torite] (n) (1) recipient; receiver; acceptor; taker; (2) {MA} skilled practitioner (of judo, sumo, etc.); (3) (See 読み手) person who picks up the cards (in karuta games)
国手[こくしゅ, kokushu] (n) skilled physician; noted doctor; master
宣伝屋[せんでんや, sendenya] (n) one skilled at obtaining publicity
当たり屋;当り屋[あたりや, atariya] (n) (1) lucky person; someone who made a lot of money (e.g. gambling or on the stock market); (2) skilled batter; batter on a hot streak (baseball); (3) accident faker; someone who jumps in front of cars on purpose to extort money; (4) barbershop
手八丁口八丁[てはっちょうくちはっちょう, tehacchoukuchihacchou] (n) (See 口八丁,手八丁) eloquent and skilled (worker)
手書き;手書[てかき, tekaki] (n) skilled penman
技神に入る[ぎしんにいる, gishinniiru] (exp,v5r) to be divinely skilled
文武兼備[ぶんぶけんび, bunbukenbi] (n) well up in both literary and military (martial) arts; well skilled in wielding both the sword and the pen
明哲保身[めいてつほしん, meitetsuhoshin] (n) wisdom and self-protection; wise and skilled in the art of self-protection
曲者;くせ者;癖者[くせもの, kusemono] (n) (1) ruffian; villain; knave; thief; suspicious fellow; (2) peculiar person; idiosyncratic person; stubborn fellow; (3) tricky thing; something that is more than it seems; (4) expert; master; highly skilled person; (5) goblin; apparition; monster; ghost; phantom; spectre; specter
検番芸者[けんばんげいしゃ, kenbangeisha] (n) (See 検番) geisha belonging to a call-office (usually a skilled geisha)
機械馬鹿[きかいばか, kikaibaka] (n) skilled engineer (mechanic) who is clumsy in all other matters; person who gets a great kick out of tinkering with anything mechanical
神に入る[しんにいる, shinniiru] (exp,v5r) to be divinely skilled
胸を貸す[むねをかす, munewokasu] (exp,v5s) (See 胸を借りる) to allow a less skilled person to practice with one (esp. in sumo)
能ある鷹は爪を隠す;能有る鷹は爪を隠す;脳ある鷹は爪を隠す(iK)[のうあるたかはつめをかくす, nouarutakahatsumewokakusu] (exp) (id) a wise man keeps some of his talents in reserve; one shouldn't show off; the person who knows most often says least; a skilled hawk hides its talons
説得上手[せっとくじょうず, settokujouzu] (n,adj-na) persuasiveness; skilled in the art of persuasion
遣り手;遣手(io);やり手[やりて, yarite] (n) (1) doer; (2) giver; (3) skilled person; capable person; shrewd person; go-getter; hotshot; (4) (See 遣り手婆・やりてばば) brothel madam
雀鬼[じゃんき, janki] (n) skilled mah-jongg player
[ゆう, yuu] (adj-na) (1) gentle; (2) elegant; classy; (3) (See 優に) superior; skilled; (4) excellent (in marking, grading, etc.); (n) (5) actor
単純労働[たんじゅんろうどう, tanjunroudou] (n) unskilled labor; simple labor; menial job
弱い[よわい, yowai] (adj-i) weak; frail; delicate; tender; unskilled; weak (wine); (P)
未熟[みじゅく, mijuku] (adj-na,n,adj-no) inexperience; unripeness; raw; unskilled; immature; inexperienced; (P)
熟練した[じゅくれんした, jukurenshita] (adj-f) experienced; skilled; proficient
習熟[しゅうじゅく, shuujuku] (n,vs) skilled; expert; mastery
職業訓練[しょくぎょうくんれん, shokugyoukunren] (n) job (work) training (for the unskilled)
腕が無い;腕がない[うでがない, udeganai] (exp,adj-i) unskilled; not very good at
達者[たっしゃ, tassha] (adj-na,n) (1) in good health; healthy; well; robust; strong; (2) skilled; clever; proficient; (P)

skilled ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัศวโกวิท[adj.] (atsawakōwit) EN: skilled in horsemanship FR:
บัณฑิต[n.] (bandit) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage ; highly skilled person FR: lettré [m] ; érudit [m] ; expert [m] ; ponte [m] ; savant [m] ; pandit [m] ; sage [m] ; humaniste [m] ; académiste [m] (vx)
ชำนาญ[v. exp.] (chamnān) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ชำนาญ[adj.] (chamnān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
ชำนิ[adj.] (chamni) EN: experienced ; expert in ; proficient ; skilled ; dexterous FR:
ชาญ[adj.] (chān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; expert ; master ; proficient FR: expérimenté
ช่าง[n.] (chāng = cha) EN: worker ; craftsman ; artisan ; mecanic ; skilled manual worker ; skilled workman FR: artisan [m] ; ouvrier qualifié [m] ; technicien [m] ; mécanicien [m]
ช่างฝีมือ[n.] (changfīmeū) EN: craftsman ; artisan ; skilled craftsman FR: artisan [m] ; ouvrier spécialisé [m]
เชี่ยว[adj.] (chīo) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert FR: doué ; talentueux ; expert
เชี่ยวชาญ[adj.] (chīochān) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert ; experienced FR: expérimenté ; spécialisé
เฟื่องฟุ้ง[adj.] (feuangfung) EN: skilled FR: spécialisé
เจน[adj.] (jēn) EN: well-versed ; experienced ; skilled at ; familiar with ; accustomed to FR: habitué ; accoutumé ; rompu ; expérimenté
การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี[n. exp.] (kān khleūoe) EN: free flow of skilled labour / labor (Am.) FR:
กัลชาญ[adj.] (kanlachān) EN: skilled ; experienced FR:
ขมัง[adj.] (khamang) EN: superb ; superior ; highly skilled ; excellent ; apt ; liable FR:
คนธรรพ์[n.] (khonthan) EN: Gandharvas ; heavenly musician ; [member of a race of musicians in heavens] ; [an order of angels skilled in music] FR:
คนธรรพ-[pref.] (khonthanpha) EN: angels skilled in music FR:
มือดี[adj.] (meūdī) EN: skillful ; skilled ; deft FR: adroit ; précis
มีฝีมือ[adj.] (mī fīmeū) EN: skilled ; capable ; proficient ; adept (at) ; skillful FR: adroit ; doué
เป็นงาน[v.] (penngān) EN: know the job ; be skilled FR:
ผู้ชำนาญ[n.] (phūchamnān) EN: expert ; person skilled in ; specialist ; experienced person FR: expert [m] ; personne d'expérience [f] ; adepte [m]
ประดาน้ำ[n.] (pradānām) EN: expert diver ; skilled diver ; frogman FR: plongeur [m] ; scaphandrier [m]
แรงงานฝีมือ[n. exp.] (raēng-ngān ) EN: skilled labour ; skilled labor (Am.) FR: main-d'oeuvre qualifiée [f]
รอบรู้[v.] (røprū) EN: be omniscient ; be well-read ; be well-informed ; be skilled ; be well-versed ; be proficient FR: être expérimenté ; être omniscient ; être versé (litt.) ; être calé (fam.) ; en avoir fait le tour ; connaître à fond
สันทัดจัดเจน[v.] (santhatjatj) EN: be skilled ; be proficient ; be expert at/in ; be experienced ; be skillful ; be handy FR:
ทักษะพิเศษ[n. exp.] (thaksa phis) EN: highly skilled level FR:
ทำเป็น[adj.] (tham pen) EN: expert ; skilled ; able FR:
ถนัด[v.] (thanat) EN: be expert in/at ; be skilled in/at ; be clever at ; excel in/at ; be strong in ; be adept at/ in ; be dexterous FR: être doué pour ; être habile ; être un expert ; exceller
วิสารทะ[adj.] (wisāsaratha) EN: brave ; skilled ; clever FR:
วิเศษ[adj.] (wisēt) EN: superb ; splendid ; topping ; fine ; magic ; magical ; highly skilled ; marvelous ; excellent ; magnificent ; wonderful FR: merveilleux ; magique ; superbe ; magnifique
กรรมกร[n.] (kammakøn) EN: craftsman ; workman ; labourer ; laborer (Am.) ; manual labourer ; manual worker ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand FR: ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; aide [m] ; coolie [m] ; travailleur manuel [m] ; travailleuse manuelle [f] ; manoeuvre [m]
ไม่ชำนาญ[adj.] (mai chamnān) EN: inexperienced ; unskilled ; inexpert FR: inexpérimenté
ไม่มีความรู้[xp] (mai mī khwā) EN: lack knowledge/skill ; be unskilled ; be uneducated FR: manquer de connaissances ; manquer de compétences
ไม่มีทักษะ[adj.] (mai mī thak) EN: unskilled FR: non qualifié
มือร้อน[adj.] (meūrøn) EN: unskilled hand at planting ; unfit to planting FR:
แรงงานไร้ฝีมือ[n. exp.] (raēng-ngān ) EN: unskilled labour ; unskilled labor (Am.) FR: main-d'oeuvre non qualifiée [f]

skilled ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fachkraft {f}skilled employee

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า skilled
Back to top