ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stud

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stud*, -stud-

stud ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stud (n.) สัตว์ตัวผู้ไว้ทำพันธุ์ See also: ม้าตัวผู้ไว้ทำพันธุ์ Syn. stallion
stud (n.) ผู้ชายที่เก่งในการผลิตลูก
stud (n.) กระดุมหน้าอกเสื้อเชิ้ต See also: กระดุมเสื้อ Syn. fastener
stud (n.) สลักเกลียว See also: สลัก, แกน Syn. bolt
stud (n.) ต่างหูที่เป็นเม็ดกลมๆ Syn. earring
stud (n.) เสากลาง Syn. post, stick
stud (n.) ตะปูหัวใหญ่ Syn. nail, spike
stud (vt.) เกลื่อนกลาดไปทั่ว Syn. be scattered over
stud (vt.) ใส่กระดุม See also: ตกแต่งด้วยเม็ดปุ่ม, ตกแต่งด้วยกระดุม
stud with (phrv.) เกลื่อนกลาดด้วย See also: กระจัดกระจายด้วย
studbook (n.) หนังสือบันทึกเชื้อสายของพันธุ์ม้า
studding (n.) วัสดุที่ใช้ทำ stud
studding sail (n.) ใบเรือ
studdingsail (n.) ใบเรือ Syn. studding sail
student (n.) นักศึกษา See also: นักเรียน, นิสิตนักศึกษา Syn. disciple, learner, pupil
student of antiquity (n.) ผู้ศึกษาโบราณวัตถุ Syn. antiquary
studied (adj.) ซึ่งวางแผนหรือคิดไว้ล่วงหน้า
studio (n.) ห้องแสดงรายการวิทยุโทรทัศน์ Syn. broadcasting room, radio station
studio (n.) ห้องชุดขนาดเล็ก Syn. apartment, room
studio (n.) โรงถ่ายทำภาพยนตร์ See also: บริษัทภาพยนตร์ Syn. movie studio
studio (n.) ห้องทำงานของช่างเขียนหรือช่างปั้น Syn. atelier, workshop
studio (n.) โรงเรียนสอนเต้นรำ Syn. dance school
studio couch (n.) โซฟาบุนวมที่ไม่มีพนักพิงและพับเป็นเตียงได้
studious (adj.) ขยันเรียน See also: พากเพียร, อุตสาหะ Syn. bookish, industrious, diligent Ops. lazy
studious (adj.) รอบคอบ See also: ระมัดระวัง, ใส่ใจ Syn. attentive, thoughtful
study (vi.) ศึกษา See also: เรียน, เล่าเรียน Syn. learn, read
study (vt.) ศึกษา See also: เรียน, เล่าเรียน Syn. learn, read
study (vt.) วิเคราะห์ See also: ตรวจสอบ Syn. investigate, research
study (vt.) พิจารณา See also: พินิจพิจารณา Syn. examine, consider
study (n.) การศึกษา See also: การเล่าเรียน Syn. education, learning, reading
study (n.) การวิเคราะห์ See also: การตรวจสอบ Syn. investigation, inspection
study (n.) รายงานการศึกษา See also: รายงานการค้นคว้า Syn. report
study (n.) ห้องค้นคว้า See also: ห้องศึกษาเล่าเรียน, ห้องเขียนหนังสือ Syn. library, schoolroom
study for (phrv.) ศึกษาอย่างหนัก See also: เรียน, เล่าเรียน
study of creeds (n.) วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักความเชื่อทางศาสนา Syn. creedal theology
study of humans (n.) มานุษยวิทยา See also: การศึกษาเกี่ยวกับมนุษยในด้านต่างๆ Syn. science of humans
study of symbols (n.) การศึกษาเกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย See also: สัญลักษณ์วิทยา
study of synonyms (n.) การศึกษาเกี่ยวกับคำที่มีความหมายเหมือนกัน See also: การศึกษาเกี่ยวกับคำพ้องความหมาย
study under (phrv.) เป็นศิษย์ของ
English-Thai: HOPE Dictionary
stud(สทัด) n. ตะปูหัวใหญ่,กระดุมคอเสื้อ,กระดุมหน้าอกเสื้อเชิ้ต,ปุ่ม,สลักเกลียว,แกน,สลัก,เสากลาง,โครงผนัง vt. ใส่ตะปูหัวใหญ่,ใส่ปุ่ม,กระจัดกระจาย,ทำเป็นปุ่ม
studding(สทัด'ดิง) n. โครงผนัง,วัสดุโครง,ไม้โครง,ความสูงสุดของห้อง
studding sail(สทัด'ดิงเซล) n. ใบเรือปีก,ใบเรือเสริม., Syn. stunsail,stuns'l
student(สทิว'เดินทฺ) n. นักเรียน,นักศึกษา,ผู้ศึกษา,ผู้วิเคราะห์,ผู้สืบสวนสอบสวน,ผู้พิจารณา. adj. เกี่ยวกับนักเรียนหรือนักศึกษา, Syn. learner,pupil,trainee
studied(สทัด'ดิด) adj. มีการศึกษา,มีความรู้,ระมัดระวัง,คิดไว้ก่อน,รอบคอบ,มีสติปัญญา., See also: studiedly adv. studiedness n.
studio(สทิว'ดิโอ) n. ห้องทำงาน,ห้องทำงานช่างเขียน,ห้องกระจายเสียงวิทยุ โทรทัศน์,ห้องแสดงรายการวิทยุโทรทัศน์,ห้องถ่ายทำภาพยนตร์,สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์,ห้องชุดขนาดเล็ก pl. studios
studious(สทิว'เดียส) adj. ขยันเรียน,มีใจจดใจจ่อ,กระตือรือร้น,อดทน,อุตสาหะ., See also: studiously adv. studiousness n., Syn. well-read,diligent ###A. illiterate,careless
study(สทัด'ดี) n. การศึกษา,การเรียน,การค้นคว้า,การดูหนังสือ,การพิเคราะห์พิจารณา,การสืบสวนสอบสวน,การวิจัย,สิ่งที่ศึกษา,สิ่งที่ค้นคว้า,รายงานการค้นคว้า,สาขาวิชา,ความมานะบากบั่น,การทดลองวาดหรือประพันธ์,ห้องค้นคว้า,เพลงฝึกซ้อม,สิ่งที่ใช้ฝึกฝนการเรียน. vi. ศึกษา
English-Thai: Nontri Dictionary
stud(n) ปุ่ม,กระดุมคอเสื้อ,ตะปู,แกน,สลัก
student(n) นักศึกษา,นักเรียน
studied(adj) รอบคอบ,โดยเจตนา,ระมัดระวัง,มีการศึกษา
studio(n) ห้องทำงาน,ห้องศิลปะ,สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์
studious(adj) ขยันเรียน,รอบคอบ,รักการเรียน,เอาใจใส่,กระตือรือร้น,อุตสาหะ
study(n) การศึกษา,การเรียน,การค้นคว้า,ห้องค้นคว้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
stud bolt; studสลักเกลียวสองปลาย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
studentนักศึกษา, นิสิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
studyงานศึกษา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Student activitiesกิจกรรมของนักศึกษา [TU Subject Heading]
Student loanเงินกู้สำหรับนักศึกษา [เศรษฐศาสตร์]
Studios and dark roomsห้องถ่ายภาพและห้องมืด [TU Subject Heading]
Study and teaching (Continuing education)การศึกษาและการสอน (การศึกษาต่อเนื่อง) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น.ศ. (n.) student Syn. นักศึกษา
นักศึกษา (n.) student See also: learner, pupil, scholar, disciple, undergraduate Syn. นิสิต
นักเรียน (n.) student See also: learner, pupil, scholar, disciple, undergraduate
นิสิต (n.) student See also: learner, pupil, scholar, disciple, undergraduate
ผู้เรียน (n.) student See also: learner, pupil, trainee Syn. นักเรียน, นักศึกษา Ops. ผู้สอน, ครู
ศิษย์ (n.) student See also: school child Syn. ลูกศิษย์ Ops. ครู, อาจารย์
ศิษย์ (n.) student See also: pupil, disciple, follower, adherent, apostle Syn. ลูกศิษย์
ชุดนักเรียน (n.) student´s uniform See also: school uniform Syn. เครื่องแบบนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน (n.) student´s uniform See also: school uniform
สตูดิโอ (n.) studio
การศึกษาเล่าเรียน (n.) study See also: learning Syn. การเรียน, การเล่าเรียน
การหาความรู้ (n.) study See also: learning, education Syn. การเรียน, การศึกษา, การเรียนรู้
การเรียนหนังสือ (n.) study See also: learning Syn. การเรียน, การศึกษาเล่าเรียน, การเล่าเรียน
การเล่าเรียน (n.) study See also: learning, education Syn. การเรียน, การศึกษา, การเรียนรู้, การหาความรู้
พิทยาคม (n.) study See also: learning
ร่ำเรียน (v.) study See also: learn Syn. เรียน, เล่าเรียน
ศึกษา (v.) study See also: learn Syn. เรียน, เล่าเรียน, ศึกษาเล่าเรียน, เรียนรู้
ศึกษา (v.) study See also: learn, read up, mug up, cram Syn. เรียน, เล่าเรียน
ศึกษาเล่าเรียน (v.) study See also: learn Syn. เรียน, เล่าเรียน, ศึกษา
เรียนรู้ (v.) study See also: learn, read up, mug up Syn. ศึกษา, ทำความเข้าใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I came here primarily to studyเดิมฉันมาที่นี่เพื่อการศึกษา
How long have you studied English?คุณเรียนภาษาอังกฤษมานานแค่ไหนแล้ว
I'll further my studyฉันจะเรียนต่อ
So I don't really have enough time for studyingดังนั้นฉันจึงไม่มีเวลามากพอสำหรับการศึกษา
He has studied hard for 2 yearsเขาเรียนหนักมาสองปีแล้ว
I'm not sure I'll be studying it much longer!ฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะเรียนรู้มันนานมากไปกว่านี้ได้อีก
It's pretty popular among studentsมันเป็นที่นิยมมากในหมู่นักเรียน
I've never seen anyone study so hardฉันไม่เคยเห็นใครเรียนหนักขนาดนี้
I would really like to study computerฉันอยากเรียนคอมพิวเตอร์จริงๆ
Now, I'm studying at Bangkok Universityตอนนี้ ฉันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ
He devoted his life to the study of scienceเขาอุทิศชีวิตให้กับการศึกษาวิทยาศาสตร์
How many students are there in your class?มีนักเรียนกี่คนในชั้นเรียนของคุณ?
I've got loads of studying to doฉันมีเรื่องเรียนมากมายที่ต้องทำ
I was studying before you phoned meหนูก็กำลังศึกษาอยู่ก่อนที่แม่โทรมาหา
But I need to studyแต่ฉันต้องอ่านหนังสือ
You need to do more studyingคุณต้องเรียนให้หนักมากขึ้น
He is studying hard as everเขากำลังอ่านหนังสือหนักตามเคย
You're always too busy studyingคุณยุ่งกับการเรียนอย่างมากเสมอ
You have studied English for yearsคุณเรียนภาษาอังกฤษมาหลายปี
I read research studiesฉันอ่านงานวิจัย
So you expect me to believe that you're gonna studyดังนั้นเธอคาดว่าฉันจะเชื่อว่าเธอกำลังจะไปอ่านหนังสือหรือ
By studying hard, so I can get good grades to get into a good schoolโดยการเรียนหนัก ดังนั้นฉันก็จะได้เกรดดี เพื่อจะได้เข้าโรงเรียนดีๆ ได้
Just to make sure everything's going well with the studiesก็แค่เพียงเพื่อให้มั่นใจว่าทุกสิ่งนั้นจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน (เข้ากับการเรียนได้)
Please instruct your students to leave my boy alone to trainโปรดบอกนักเรียนของคุณให้ปล่อยเด็กของฉันตามลำพังเพื่อการฝึกฝน
A good student absorbs knowledge swiftly and wellนักเรียนที่ดีซึมซับความรู้เป็นอย่างดีและรวดเร็ว
He has to focus in his studiesเขาจะต้องให้ความสนใจกับการเรียนของเขา
You are in your last year, shouldn't you spend more time on your studies?เธออยู่ปีสุดท้ายแล้วนะ ควรทุ่มเวลาให้กับการเรียนไม่ใช่หรือ?
Your job is to focus on your studies and help your parents!งานของเธอคือตั้งใจเรียนและช่วยเหลือพ่อแม่
Stop playing around and study for once!เลิกเล่นสนุกซะที แล้วหันมาเรียนสักที
I should put my studies as my first priorityฉันควรเอาเรื่องการเรียนเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก
I should study hard and think about the path I should takeฉันควรจะเรียนให้หนัก และคิดถึงวิถีทางที่ฉันควรจะเลือกเดิน
Most of them are too busy with studyingพวกเขาส่วนใหญ่ยุ่งอยู่กับการเรียน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was just curious, but, um... why would you wear a stud in your tongue?ผมอยากรู้เพียงแค่ แต่เอ่อ ... ทำไมคุณจะสวมสตั๊ดในลิ้นของคุณได้หรือไม่
You got Victor, more money than God, stud of the year.นายได้แล้วหนิ วิคเตอร์,รวยกว่าพระเจ้า, งี่เง่าแห่งปี.
Hold up there, Rodeo. Stud duck do the carving' around here.เดี๋ยวก่อน พ่อโคบาล ฉันเอง
Brown leather chesterfield, brass stud decoration... in slightly distressed condition at £90.หนังแท้เชสเตอร์ฟิลด์ สีน้ำตาล ประดับทองเหลือง สภาพยังพอไหวอยู่ครับ เริ่มที่ 90
It's not true, He's a little stud muffin.ไม่จริง มันน่ะสายพันธุ์แท้เลยแหละ
And then they never call you back when they say they're gonna call you back because they're out with some stud when they say they should be in class!ไม่มีการโทรหา โทรไปก็บอกว่ายุ่ง จริงๆแล้วเขานั้นกำลังมีคนอื่นอยู่ ได้ยินใหม!
Maybe some guys don't want a hot, muscular stud who's confident with his sexuality.คิดจะปาดหนุ่มที่ฉันเล็ง เขาน่ะหล่อกว่าฉันมาก กล้ามเป็นมัด ถ้าเค้าจะปาด ฉันจะทำไงดี
I wore a Michael Kors dress and shoes with La Perla lingerie underneath and diamond stud earrings.ฉันใส่ชุดกับรองเท้า ของไมเคิล คอรส์แล้วก็... ฉันใส่ชุดกับรองเท้าของไมเคิล คอรส์ กับชุดชั้นในยี่ห้อลา เพอร์ล่า
I'm a stud and I can't even hold onto a chick like you. No offense.ฉันมันนักรัก แต่กลับยังไม่ได้ แอ้มสาวอย่างเธอ...
So, you mind being used as a stud horse?งั้นคุณรังเกียจมั้ย ที่ถูกใช้เป็นพ่อม้าพันธุ์
Last night there were 7 men sitting at the base of those stairs playing stud poker.เมื่อคืน มีคน 7 คนนั่งเล่นโป๊กเกอร์กันที่นี่
Not a stud but, like, it's like "stud" but...ไม่ใช่ไม่เก่ง แต่เอ่อ.. เหมือนจะเก่ง แต่เบบ..

stud ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
种马[zhǒng mǎ, ㄓㄨㄥˇ ㄇㄚˇ, 种马 / 種馬] stallion; stud horse
复读生[fù dú shēng, ㄈㄨˋ ㄉㄨˊ ㄕㄥ, 复读生 / 復讀生] adult student returning to education
深造[shēn zào, ㄕㄣ ㄗㄠˋ, 深造] advanced (studies)
进修[jìn xiū, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄡ, 进修 / 進修] advanced studies; additional studies
[jiū, ㄐㄧㄡ, 究] after all; to investigate; to study carefully; Taiwan pr. jiu4
公畜[gōng chù, ㄍㄨㄥ ㄔㄨˋ, 公畜] stud; male animal kept to breed offspring
画室[huà shì, ㄏㄨㄚˋ ㄕˋ, 画室 / 畫室] artist's studio; atelier
初学者[chū xué zhě, ㄔㄨ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜˇ, 初学者 / 初學者] beginning student
伏案[fú àn, ㄈㄨˊ ㄢˋ, 伏案] bent over one's desk (studying or writing)
种畜[zhǒng chù, ㄓㄨㄥˇ ㄔㄨˋ, 种畜 / 種畜] breeding stock (of animal species); stud
演播室[yǎn bō shì, ㄧㄢˇ ㄅㄛ ㄕˋ, 演播室] broadcasting studio
企业管理[qǐ yè guǎn lǐ, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, 企业管理 / 企業管理] business management (as a study)
商学[shāng xué, ㄕㄤ ㄒㄩㄝˊ, 商学 / 商學] business studies; commerce as an academic subject
商学院[shāng xué yuàn, ㄕㄤ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, 商学院 / 商學院] business school; university of business studies
国学[guó xué, ㄍㄨㄛˊ ㄒㄩㄝˊ, 国学 / 國學] Chinese national culture; studies of ancient Chinese civilization; (hist.) the Imperial College
功课[gōng kè, ㄍㄨㄥ ㄎㄜˋ, 功课 / 功課] homework; assignment; task; classwork; lesson; study
太仆寺[Tài pú sì, ㄊㄞˋ ㄆㄨˊ ㄙˋ, 太仆寺 / 太僕寺] Court of imperial stud, office originally charged with horse breeding; (N) Taipusi banner (place in Inner Mongolia)
[xiū, ㄒㄧㄡ, 修] to decorate; to embellish; to repair; to build; to study; to write; to cultivate
古文运动[gǔ wén yùn dòng, ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 古文运动 / 古文運動] cultural movement aspiring to study and emulate classic works, at different periods of history, esp. Tang and Song
用功[yòng gōng, ㄩㄥˋ ㄍㄨㄥ, 用功] diligent; industrious (in one's studies); to study hard; to make great effort
门生[mén shēng, ㄇㄣˊ ㄕㄥ, 门生 / 門生] disciple; student (of a famous master)
兰学[lán xué, ㄌㄢˊ ㄒㄩㄝˊ, 兰学 / 蘭學] Dutch studies (study of Europe and the world in premodern Japan)
好学[hào xué, ㄏㄠˋ ㄒㄩㄝˊ, 好学 / 好學] eager to study; studious; erudite
经济学[jīng jì xué, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, 经济学 / 經濟學] economics (as a field of study)
品学兼优[pǐn xué jiān yōu, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄢ ㄧㄡ, 品学兼优 / 品學兼優] excelling both in morals and studies (成语 saw); top marks for studies and for behaviour (at school); a paragon of virtue and learning
女生[nǚ shēng, ㄋㄩˇ ㄕㄥ, 女生] female students
追踪调查[zhuī zōng diào chá, ㄓㄨㄟ ㄗㄨㄥ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ, 追踪调查 / 追蹤調查] follow-up study; investigative follow-up
今古文[jīn gǔ wén, ㄐㄧㄣ ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ, 今古文] former Han dynasty study or rewriting of classical texts such as the Confucian six classics 六經|六经
大四[dà sì, ㄉㄚˋ ㄙˋ, 大四] fourth year university student
未来学[wèi lái xué, ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ ㄒㄩㄝˊ, 未来学 / 未來學] future studies
吴下阿蒙[Wú xià ā Méng, ˊ ㄒㄧㄚˋ ㄚ ㄇㄥˊ, 吴下阿蒙 / 吳下阿蒙] General Lü Meng 呂矇|吕蒙 of the southern state of Wu (成语 saw); model of self-improvement by diligent study (from unlettered soldier to top strategist of Wu)
研究生[yán jiū shēng, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄕㄥ, 研究生] graduate student
研究所[yán jiū suǒ, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄙㄨㄛˇ, 研究所] research institute; graduate studies; graduate school
[yán, ㄧㄢˊ, 揅] grind fine; study; research
[yán, ㄧㄢˊ, 研] grind fine; study; research
积分[jī fēn, ㄐㄧ ㄈㄣ, 积分 / 積分] integral (in calculus); total credits earned by student
考查[kǎo chá, ㄎㄠˇ ㄔㄚˊ, 考查] investigate; study
价原[jià yuán, ㄐㄧㄚˋ ㄩㄢˊ, 价原 / 價原] Kagen or the Origin of Value by MIURA Baien 三浦·梅園|三浦·梅园, pioneering study of economics comparable to Adam Smith's The Wealth of Nations 國富論|国富论
[xué, ㄒㄩㄝˊ, 学 / 學] learn; study; science; -ology
教程[jiào chéng, ㄐㄧㄠˋ ㄔㄥˊ, 教程] lecture course; teaching module at university; tutorial; textbook; course of study

stud ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
OG[オージー, o-ji-] (n) (1) (See OB) old girl; former female student; (2) office girl
アートスタジオ[, a-tosutajio] (n) art studio
アトリエ[, atorie] (n) studio (fre
アトリエ巡り[アトリエめぐり, atorie meguri] (n) art studio visits
アリ学;蟻学[アリがく(アリ学);ありがく(蟻学), ari gaku ( ari gaku ); arigaku ( ari gaku )] (n) myrmecology (the study of ants)
エスカレーター学校;エスカレータ学校[エスカレーターがっこう(エスカレーター学校);エスカレータがっこう(エスカレータ学校), esukare-ta-gakkou ( esukare-ta-gakkou ); esukare-ta gakkou ( esukare-ta gakkou )] (n) (col) (See エスカレーター校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school"
エスカレーター校;エスカレータ校[エスカレーターこう(エスカレーター校);エスカレータこう(エスカレータ校), esukare-ta-kou ( esukare-ta-kou ); esukare-ta kou ( esukare-ta kou )] (n) (col) (See エスカレーター学校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school"
がり勉;我利勉[がりべん, gariben] (n,vs) drudge; grind; someone who studies too much; cram-study (for exam, etc.)
カルチュラルスタディーズ[, karuchurarusutadei-zu] (n) cultural studies
キャッツアイ[, kyattsuai] (n) (1) (See 猫目石) cat's-eye (semiprecious stone); (2) cat's-eye (light-reflecting road stud); (P)
ギリシャ陸亀;希臘陸亀[ギリシャりくがめ;ギリシャリクガメ, girisha rikugame ; girisharikugame] (n) (uk) European tortoise; Greek tortoise (Testudo graeca)
くそ勉強;糞勉強[くそべんきょう, kusobenkyou] (n,vs) (sl) cram for an exam; concentrated study
クラス替え[クラスがえ, kurasu gae] (n) (school) class change; class shuffle; rearrangement of which students are in which teacher's class
ケーススタディー(P);ケーススタディ[, ke-susutadei-(P); ke-susutadei] (n) case study; (P)
サテライトスタジオ[, sateraitosutajio] (n) satellite studio
スカイメイト;スカイメート[, sukaimeito ; sukaime-to] (n) student discount air ticket (wasei
スタジオ[, sutajio] (n) studio; (P)
スタッドレスタイヤ[, sutaddoresutaiya] (n) studless winter tire (tyre)
スタディオ[, sutadeio] (n) studio
スチューデント[, suchu-dento] (n) student
スチューデントアパシー[, suchu-dentoapashi-] (n) student apathy
スチューデントパワー[, suchu-dentopawa-] (n) student power
スナップ[, sunappu] (n) (1) snap (e.g. of the wrist in baseball); (2) (abbr) (See スナップショット,スナップ写真) snapshot (esp. of people); (3) (See ホック・2) snap fastener; press stud; (P)
スパファク[, supafaku] (n) (abbr) student slang for the restaurant chain "Spaghetti Factory"
ソーラン節[ソーランぶし, so-ran bushi] (n) traditional work song of Hokkaido herring fishery workers, performed by school students in modern choreographed interpretations
テレビスタジオ[, terebisutajio] (n) television studio; TV studio
ながら族;乍ら族[ながらぞく, nagarazoku] (n) people who study or work while listening to the radio (or watching television, etc.)
ヌードスタジオ[, nu-dosutajio] (n) nude studio
フォトスタジオ[, fotosutajio] (n) photo studio
ホック[, hokku] (n) (1) hook; hook and eye; (2) (See スナップ・3) snap fastener; press stud; (3) hock (white wine); (P)
マグネットスクール[, magunettosuku-ru] (n) magnet school (public school offering special instruction in order to attract a more diverse student body)
よく学びよく遊べ[よくまなびよくあそべ, yokumanabiyokuasobe] (exp) study hard and play hard
リクルートスーツ[, rikuru-tosu-tsu] (n) type of standard formal wear worn by students, usu. when going to interviews (wasei
レコーディングスタジオ[, reko-deingusutajio] (n) recording studio
一分野[いちぶんや, ichibunya] (n) one field; a division; a branch (e.g. of study, etc.)
一回生;1回生[いっかいせい, ikkaisei] (n) first year (college) student; freshman
一年生[いちねんせい, ichinensei] (n) (1) annual (plant); (2) first-year university or high-school student (esp. US); freshman; (P)
下学上達[かがくじょうたつ, kagakujoutatsu] (n,vs) beginning one's studies with something familiar and gradually increasing the depth of learning
下読み;下読(io)[したよみ, shitayomi] (n,vs) preparatory reading; lesson study; rehearsal (of play)
中学生[ちゅうがくせい, chuugakusei] (n) junior high school student; middle school pupil; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スタディレポート[すたでいれぽーと, sutadeirepo-to] study report
フィージビリティスタディ[ふぃーじびりていすたでい, fi-jibiriteisutadei] feasibility study
学習[がくしゅう, gakushuu] learning (vs), studying, tutorial
実現可能性検討[じつげんかのうせいけんとう, jitsugenkanouseikentou] feasibility study
実現可能性調査[じつげんかのうせいちょうさ, jitsugenkanouseichousa] feasibility study
検討中[けんとうちゅう, kentouchuu] under study, under investigation
機会検討[きかいけんとう, kikaikentou] opportunity study
相互動作性試験[そうごどうさせいしけん, sougodousaseishiken] interoperability test, study
統計学[とうけいがく, toukeigaku] (the study of) statistics
調べる[しらべる, shiraberu] to sense, to investigate, to study, to inquire, to check
調査期間[ちょうさきかん, chousakikan] study period
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
大生[だいせい, daisei] Thai: นักศึกษามหาวิทยาลัย English: college student
学び[まなび, manabi] Thai: การเรียน English: Study
専門[せんもん, senmon] Thai: วิชาเอก English: subject of study
新入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] Thai: นักเรียน(นักศึกษา)ปีหนึ่ง English: first-year student
研究[けんきゅう, kenkyuu] Thai: ศึกษาวิจัย English: study (vs)

stud ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระดุมแป๊บ[n. exp.] (kradum paep) EN: press stud FR:
พ่อพันธุ์[n. exp.] (phøphan) EN: breeder ; stud ; cultivar ; male brood FR:
อาณาบริเวณศึกษา[n. exp.] (ānābøriwēn ) EN: area studies FR:
อ่านหนังสือ[v. exp.] (ān nangseū) EN: read a book ; read ; study FR: lire un livre ; lire ; étudier
บัณฑิตศึกษา[n.] (banditseuks) EN: post-baccalaureate study FR: maîtrise [f]
บัตรนักศึกษา[n. exp.] (bat nakseuk) EN: student card FR: carte d'étudiant [f]
ชุดนักเรียน[n. exp.] (chut nakrīe) EN: student uniform ; school uniform FR: uniforme d'écolier [m] ; uniforme scolaire [m]
ชุดนักเรียนลาว[n. exp.] (chut nakrīe) EN: Laos school uniform ; Lao student uniform FR: uniforme d'écolier laotien [m]
ชุดนักเรียนไทย[n. exp.] (chut nakrīe) EN: Thai school uniform ; Thai student uniform FR: uniforme d'écolier Thaï [m]
เด็กจุฬา[n. exp.] (dek Julā) EN: Chula's student FR: étudiant de Chula
เด็กมหาลัย[n. exp.] (dek mahālai) EN: student FR: étudiant [m] ; étudiante [f]
เด็กนักเรียน[n. exp.] (dek nakrīen) EN: pupil ; student FR: écolier [m] ; écolière [f]
ดูงาน[v. exp.] (dū ngān) EN: observe activities ; study activities ; inspect activities ; make a study trip FR:
ฝ่ายกิจการนักศึกษา[n. exp.] (fāi kitjakā) EN: student affairs department FR:
ฝ่ายวิชาการ[n. exp.] (fāi wichākā) EN: technical office ; studies department ; academic administration ; academic department FR:
ฝังเพชร [adj.] (fang phet) EN: set with diamonds ; diamond-studded FR: serti de diamants ; incrusté de brillants
แฟลต [= แฝล็ต][n.] (flaet) EN: apartment ; flat FR: appartement [m] ; appart [m] (fam.) ; studio [m] ; flat [m] (Belg.)
โฟกัสเรื่องเรียน[v. exp.] (fōkat reūan) EN: focus on studies FR: se concentrer sur les études
ให้ความรู้นักเรียน[v. exp.] (hai khwāmrū) EN: educate students FR:
ให้ความรู้นักศึกษา[v. exp.] (hai khwāmrū) EN: student ; university student ; academic ; learner ; scholar ; undergraduate FR: étudiant [m] ; étudiante [f]
ห้องอัดเสียง[n. exp.] (hǿng atsīen) EN: recording room ; studio FR: studio d'enregistrement [m]
ห้องเขียนหนังสือ[n. exp.] (hǿng khīen ) EN: study FR: cabinet [m] (vx)
ห้องค้นคว้า[n. exp.] (hǿng khonkh) EN: study FR:
ห้องหนังสือ[n. exp.] (hǿng nangse) EN: study room FR: bureau [m] ; bibliothèque [f]
ห้องสมุด[n.] (hǿngsamut) EN: library ; study FR: bibliothèque [f]
ห้องสตูดิโอ[n. exp.] (hǿng satūdi) EN: studio FR: studio [m]
ห้องศิลปะ[n. exp.] (hǿng sinlap) EN: art studio ; art room FR:
ห้องส่ง[n. exp.] (hǿng song) EN: studio FR: studio [m]
ห้องทำงาน[n. exp.] (hǿng thamng) EN: office ; studio ; workshop FR: bureau [m]
อีตาล[n.] (ītān) EN: climbing perch ; Anabas testudineus FR:
เจาะ[v. exp.] (jǿ) EN: study intensively FR: étudier en profondeur ; creuser (fig.)
การบุเรียน[n.] (kānburīen) EN: preaching hall ; study hall FR:
การหาความรู้ [n. exp.] (kān hā khwā) EN: study FR:
การแจกแจงที[n. exp.] (kān jaēkjaē) EN: Student's t-distribution ; t-distribution FR:
การเปรียญ[n.] (kānparīen) EN: preaching hall ; study hall FR:
การรับน้อง[n. exp.] (kān rap nøn) EN: welcoming ritual for freshmen ; freshman initiation FR: bizutage [m] ; baptême (estudiantin) [m] (Belg.) ; bleusaille [f] (Belg.)
การเรียน[n.] (kān rīen) EN: schooling ; studying ; learning ; education ; studies FR: enseignement [m] ; éducation scolaire [f] ; éducation [f] ; apprentissage [m] ; formation (scolaire) [f] ; études [fpl] ; scolarité [f]
การเรียนหนังสือ[n.] (kān rīen na) EN: study ; learning FR: apprentissage [m] ; formation (scolaire) [f]
การศึกษา[n. exp.] (kān seuksā) EN: study ; learning FR: étude [f] ; apprentissage [m]
การศึกษาบัณฑิต[n. exp.] (kān seuksā ) EN: undergraduate studies FR:

stud ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bolzenloch {n} [techn.] | zylindrisches Bolzenlochbolt hole; stud hole | plain stud hole
Bundbolzen {m}collar stud
Gabelkopfschraube {f} [techn.]clevis stud
Dehnstiftschraube {f} [techn.]expansion stud
Pferdezucht {f}horse breeding; stud farm
Druckknopf {m}press stud
Spike {m} (Winterreifen) | hohler Spikestud (winter tyre) | tubular stud
Hartmetallspike {f}tungsten carbide stud
Bolzenlochausführung {f} [techn.]type of stud hole
Absolvent {m} eines Lehrgangsstudent who has completed a course
Begabtenförderung {f}scholarship system; (provision of) scholarships for outstanding pupils or students
Burschenschaft {f}(student) fraternity; student league
Weihnachtsbaumkoralle {f} (Studeriotes longiramosa) [zool.]Christmas tree coral
Unterrichtsstunde {f} | Unterrichtsstunde zum selbständigen Arbeitenclass hour; period; lesson | study period
Studiengang {m} | Studiengänge
Lehrplan {m}; Studienplan
Studienplan {m} | Studienpläne
Diplomand {m}student about to take his diploma
Diplomandin {f}student about to take her diploma
Ergänzungsstudium {n}complementary studies
Ersatz {m}understudy
Austauschstudent {m}exchange student
Schüleraustausch {m}exchange of students
Aufbaustudium {n}postgraduate course; postgraduate studies
Kommilitone {m}; Mitstudent
Filmatelier {n}film studio
Fitnessstudio {n}fitness studio
Grundstudium {n}foundation course; stage studies; basic study
Germanistik {f}German studies; German philology
Pfeiffersches Drüsenfieber {n}; Studentenfieber
Student {m} | Studenten
Hospitant {m}guest student
Wirtschaftsingenieurwesen {n}Industrial Engineering with Business Studies
Leesegel {n} [naut.]studding sail
Marktanalyse {f}; Marktstudie
Spätstudierende {m,f}; Spätstudierender; älterer Studentmature student
Medizinstudent {m}; Medizinstudentin
sorgfältige Durchsicht {f}; sorgfältiges Studium (von Dokumenten) | Durchsichten
Philologie {f}study of language and literature; philology [Am.]
Leitstudie {f}pilot study

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stud
Back to top