ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

statistics

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *statistics*, -statistics-

statistics ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
statistics (n.) วิชาสถิติ
English-Thai: HOPE Dictionary
statistics(สทะทิส'ทิคซฺ) n. วิชาสถิติ,สถิติ,ข้อมูล,ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข
English-Thai: Nontri Dictionary
statistics(n) ข้อมูล,สถิติ,ตัวเลข
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
statisticsวิชาสถิติ, สถิติศาสตร์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Statisticsสถิติ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สถิติ (n.) statistics See also: figures, data, record
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This must have been what all those people felt like... ..before I filed them as statistics in my reports.ทอดยาวอยู่บนถนนหนทาง ของซุปเปอร์ไฮเวย์พังๆซึ่งไร้ประดยชน์แล้ว
You want statistics on CPR, ask Reid.หากคุณต้องการสถิติเกี่ยวกับ CPR ถามรีดสิ
Well, if--if I may, I do have the statistics here.ดีค่ะ งั้นฉันคิดว่าฉันจะทำลายสถิติค่ะ
Then you and I both know the statistics for repeat offenders in this city.ดังนั้นคุณและผมจึงรู้ เรื่องเกี่ยวกับพวกอาชญากรของเมืองนี้
SHE'S BEEN TAUGHT TO ANALYZE STATISTICS AND APPLY THEORY,เธอถูกสอนให้วิเคราะห์สถิติ
Little-known fact, statistics were not his only love.รู้หรือไม่ว่าสถิติไม่ใช่แค่สิ่งเดียวที่เขารัก
Gentlemen, we are starving, and our latest statistics show that less than 5@% of the human population remain.จากสถิติล่าสุดรายงานว่า เหลือไม่ถึงห้าเปอร์เซ็น ของจำนวนมนุษย์ในโลกนี้ เรากำลังพูดถึงนี่ เกี่ยวกับการสูญพันธุ์
Yeah, and statistics don't work... on smokers.ช่าย และสถิติที่ว่านั้นใช้การไม่ได้กับ ... สิงห์นักสูบ ...
Ana, I could talk to you about morality or saving yourself for marriage or statistics about STDs,อนา ฉันสามารถพูดกับเธอเรื่องศีลธรรม หรือจะป้องกันตัวเองก่อนแต่งงาน หรือจะสถิติกามโรค
Since you intend to remain in this lawless metropolitan area, statistics suggest that you will succumb to tragic and gruesome ends before we meet again.ตั้งแต่พวกคุณตั้งใจจะอาศัย ในเมืองใหญ่ที่ไร้กฎหมายแห่งนี้ ซึ่งมีแนวโน้มว่า คุณจะยอมจำนนต่อความน่าสลดใจ
Even if you are no longer in my statistics class.แม้คุณไม่ได้เรียนในคลาสสถิติของฉันแล้วก็ตาม
With an insatiable statistics professor.กับอาจารย์สถิติคนนี้

statistics ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耦合[ǒu hé, ㄡˇ ㄏㄜˊ, 耦合] coupling (phys.); copula (statistics)
平均数[píng jūn shù, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄕㄨˋ, 平均数 / 平均數] mean (statistics)
人口统计学[rén kǒu tǒng jì xué, ㄖㄣˊ ㄎㄡˇ ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, 人口统计学 / 人口統計學] population studies; population statistics
概率和数理统计[gài lǜ hé shù lǐ tǒng jì, ㄍㄞˋ ㄌㄩˋ ㄏㄜˊ ㄕㄨˋ ㄌㄧˇ ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ, 概率和数理统计 / 概率和數理統計] probability and mathematical statistics
西格玛[Xī gé mǎ, ㄒㄧ ㄍㄜˊ ㄇㄚˇ, 西格玛 / 西格瑪] sigma (Greek letter Σσ); (symbol for standard deviation in statistics)
统计[tǒng jì, ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ, 统计 / 統計] statistics
统计学[tǒng jì xué, ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, 统计学 / 統計學] statistics

statistics ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コネクション統計[コネクションとうけい, konekushon toukei] (n) {comp} connection statistics
スタティスティックス[, sutateisuteikkusu] (n) statistics
メッシュ統計[メッシュとうけい, messhu toukei] (n) mesh statistics
交絡[こうらく, kouraku] (n) interrelationship; statistics confounding
人口動態統計[じんこうどうたいとうけい, jinkoudoutaitoukei] (n) demographic statistics
経済統計[けいざいとうけい, keizaitoukei] (n) economic statistics
統計情報[とうけいじょうほう, toukeijouhou] (n) {comp} statistical information; statistics
コホート;コーホート[, koho-to ; ko-ho-to] (n) cohort (statistics,, biology, etc.)
ばらつき[, baratsuki] (n) (Orig. 薔薇搗き rose petals scattered before shoguns marching in triumph) scattering (e.g. in statistics); a scatter; dispersion
人口統計[じんこうとうけい, jinkoutoukei] (n,adj-no) population statistics; demographics
仮説検定[かせつけんてい, kasetsukentei] (n,vs) hypothesis test (statistics)
分散[ぶんさん, bunsan] (n,vs) dispersion; decentralization; decentralisation; variance (statistics); distribution; dissemination; allocation; (P)
期待値[きたいち, kitaichi] (n) the expectation value (statistics)
潜在変数[せんざいへんすう, senzaihensuu] (n) latent variable (e.g. in statistics)
確率密度関数[かくりつみつどかんすう, kakuritsumitsudokansuu] (n) probability density function (statistics)
語彙統計学[ごいとうけいがく, goitoukeigaku] (n) lexicostatistics
雇用統計[こようとうけい, koyoutoukei] (n) employment data; employment statistics; jobs data
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コネクション統計[コネクションとうけい, konekushon toukei] connection statistics
統計[とうけい, toukei] statistics (vs)
統計学[とうけいがく, toukeigaku] (the study of) statistics
統計情報[とうけいじょうほう, toukeijouhou] statistical information, statistics
標本[ひょうほん, hyouhon] sample (in statistics)

statistics ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชีวสถิติ[n.] (chīwasathit) EN: biostatistics ; biological statistics ; biometry FR: biostatistique [f]
เจ้าพนักงานเวชสถิติ[n. exp.] (jaophanakng) EN: medical statistics technician FR:
คณิตสถิติศาสตร์[n. exp.] (khanittasat) EN: mathematical statistics FR: statistique mathématique [f]
สถิต[n.] (sathit) EN: statistics ; figures ; data ; record FR:
สถิติ[n.] (sathiti) EN: statistics ; figures ; data ; record FR: statistique [f] ; donnée [f] ; chiffre [m]
สถิติเชิงอนุมาน[n. exp.] (sathiti cho) EN: inferential statistics ; inductive statistics FR:
สถิติเชิงบรรยาย[n. exp.] (sathiti cho) EN: descriptive statistics FR: statistique descriptive [f]
สถิติเชิงคณิตศาสตร์[n. exp.] (sathiti cho) EN: mathematical statistics FR: statistique mathématique [f]
สถิติเชิงพรรณนา ; สถิติพรรณนา[n. exp.] (sathiti cho) EN: descriptive statistics FR: statistique descriptive [f]
สถิติเชิงสรุปอ้างอิง[n. exp.] (sathiti cho) EN: inferential statistics FR:
สถิติการค้า[n. exp.] (sathiti kān) EN: trade statistics FR:
สถิติคนเกิดคนตาย[n. exp.] (sathiti kho) EN: vital statistics FR: statistiques de natalité et de mortalité [fpl]
สถิตินักท่องเที่ยว[n. exp.] (sathiti nak) EN: tourist arrival statistics FR: statistiques du tourisme [fpl]
สถิตินอนพาราเมตริก[n. exp.] (sathiti nøn) EN: nonparametric statistics FR:
สถิติพรรณนา ; สถิติเชิงพรรณนา[n. exp.] (sathiti pha) EN: descriptive statistics FR: statistique descriptive [f]
สถิติประยุกต์[n. exp.] (sathiti pra) EN: applied statistics FR: statistique appliquée [f]
สถิติศาสตร์[n.] (sathitisāt) EN: statistics ; statistical science FR: statistique [f]
สถิติศาสตร์อิงพารามิเตอร์[n. exp.] (sathitisāt ) EN: parametric statistics FR:
สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์[n. exp.] (sathitisāt ) EN: nonparametric statistics ; non-parametric statistics FR:
สถิติธุรกิจ[n. exp.] (sathiti thu) EN: business statistics FR:
สถิติอุตสาหกรรม[n. exp.] (sathiti uts) EN: industrial statistics FR:
เวชสถิติ[n. exp.] (wēt sathiti) EN: medical statistics FR:
ชีวสถิติศาสตร์[n.] (chīwasathit) EN: biostatistics FR: biostatistique [f]

statistics ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Agrarstatistik {f}agricultural statistics
Ausleihstatistik {f}loan statistics; circulation statistics
Ausfallstatistik {f}failure statistics

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า statistics
Back to top