ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

standpoint

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *standpoint*, -standpoint-

standpoint ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
standpoint (n.) ทัศนคติ See also: แง่คิด, ความคิดเห็น, ความเห็น Syn. attitude, viewpoint, opinion
English-Thai: HOPE Dictionary
standpointn. จุดยืน,หลัก,แง่คิด,ทัศนคติ, Syn. position,point of,view
English-Thai: Nontri Dictionary
standpoint(n) แง่คิด,ความเห็น,หลัก,ทัศนคติ,จุดยืน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุดยืน (n.) standpoint See also: point of view Syn. ทรรศนะ, ความคิดเห็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, from the standpoint of science and as a doctor...อืม, ในแง่วิทยาศาสตร์... ..และเพราะผมเป็นหมอ...
The fallout from this from a geopolitical standpoint is staggering.เหตุการณ์ไม่คาดคิดนี้เนื่องมาจากจุดยืนทางการเมือง ที่กำลังสั่นคลอน
From a criminal psychology standpoint the act of covering a body with a blanket shows a desire to grant the body some dignity to give it a proper burial.จากหลักจิตวิทยาที่เกี่ยวกับอาชญากรรม... ...การกระทำที่คลุมศพด้วยผ้าห่มนั้น... ...แสดงให้เห็นถึงการให้เกรียติกับร่างของศพ...
Now, having said that I admit that perhaps, possibly, I should have, from an operational standpoint...กำลังจะบอกนายว่า ฉันยอมรับว่าน่าจะนึกถึงปฏิบัติการมากกว่านี้
I know it's wrong from an accounting standpoint, but as you can see, the money's coming in.ผมรู้ว่าผิดพลาดจากหลักตัวเลขบัญชี แต่เท่าที่คุณเห็น
Our stocks have never been higher. -Yes, from a managerial standpoint.หุ้นเราไม่เคยสูงขนาดนี้
Not from an actuarial standpoint.ตามมุมมองคณิตศาสตร์ประกันภัยคงไม่ได้
This was something that was very difficult for me to explain from a neuroscientific standpoint, and the scientific side of me could not see how that could be, and yet it was a very, very powerful --จากมุมมองทางประสาทวิทยา, และด้านวิทยาศาสตร์ของฉันไม่ สามารถมองเห็นว่าอาจจะ และมันยังเป็นอย่างมากที่มี ประสิทธิภาพมาก
I suppose, from a creative standpoint, some characters deserve to die.จากมุมมองที่สร้างสรรค์ ตัวละครบางคนสมควรตาย
Any infidelities my client may have participated in, from a legal standpoint, was voided by your client's affair with Ms. Davis.การนอกใจลูกความของฉัน อาจจะมีส่วน ต่อทัศนคติทางกฏหมาย จากการที่ลูกความคุณเป็นชู้กับคุณนายเดวิส
I mean, from a photography standpoint.หมายถึงหากพิจารณา แบบช่างภาพนะครับ
From an anthropological standpoint, the artisanal subculture is fascinating.วัดจากทัศนะคติทางมนุษยวิทยา วัฒนธรรมย่อยพื้นบ้าน มีความน่าหลงใหล

standpoint ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
势不两立[shì bù liǎng lì, ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˇ ㄌㄧˋ, 势不两立 / 勢不兩立] the two cannot exist together (成语 saw); irreconcilable differences; incompatible standpoints
观点[guān diǎn, ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄢˇ, 观点 / 觀點] point of view; viewpoint; standpoint

standpoint ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スタンドポイント[, sutandopointo] (n) standpoint
[じょう, jou] (n-suf) (1) from the standpoint of; as a matter of (e.g. fact); in the field of; being of the type of; (2) aboard (a ship or vehicle); on top of; on; above; (n) (3) (See 下・げ・2) first volume (e.g. book); (n,pref) (4) superior quality; best; top; high class; (5) going up; (6) governmental; imperial; (7) presenting; showing; (pref) (8) ana- (medical, biol.); (P)
平等観[びょうどうかん, byoudoukan] (n) (1) viewing all things as undifferentiated and equal; non-discriminative thought; (2) {Buddh} contemplation of the equality of all things from the standpoint of emptiness
立脚地[りっきゃくち, rikkyakuchi] (n) standpoint
立脚点[りっきゃくてん, rikkyakuten] (n) standpoint
手前[てめえ, temee] (n) (1) before; this side; (2) one's standpoint; one's appearance; (pn,adj-no) (3) we; (4) (See 手前・てめえ) you; (P)
立場[たちば, tachiba] (n) standpoint; position; situation; (P)
視座[しざ, shiza] (n) vantage point; viewpoint; standpoint; outlook
言語心理学[げんごしんりがく, gengoshinrigaku] (n) {ling} (See 心理言語学) linguistic psychology; psycholinguistics (esp. from a psychological standpoint)

standpoint ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุดยืน[n.] (jutyeūn) EN: standpoint ; point of view ; stance ; position FR: point de vue [m] ; position [f]
แง่[n.] (ngaē) EN: point of view ; angle ; aspect ; viewpoint ; standpoint FR: point de vue [m] ; angle [m] ; aspect [m] ; côté [m]
ทัศน์[n.] (that) EN: vision ; sight ; view ; point of view ; standpoint FR: vue [f] ; point de vue [m] ; opinion [f] ; vision [f]
ทรรศนะ[n.] (thatsana) EN: point of view ; viewpoint ; standpoint ; opinion FR: point de vue [m] ; opinion [f] ; vue [f]
ทัศนะ[n.] (thatsana) EN: point of view ; viewpoint ; standpoint ; opinion ; view ; seeing FR: point de vue [m] ; opinion [f] ; vision [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า standpoint
Back to top