ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

struggler

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *struggler*, -struggler-

struggler ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
struggler (n.) ผู้ต่อสู้ดิ้นรน Syn. contender, fighter, striver

struggler ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kämpfer {m}struggler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า struggler
Back to top