ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spatula

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spatula*, -spatula-

spatula ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spatula (n.) ไม้พายใช้กวน ผสม หรือเกลี่ย
spatulate (adj.) ซึ่งมีรูปร่างเหมือนไม้พาย
English-Thai: HOPE Dictionary
spatula(สแพท'ทูละ) n. ช้อนปากแบนกว้างและทู่สำหรับตักหรือแผ่สารหรือยา, See also: spatular adj.
spatulate(สแพช'ชุลิท) adj. เป็นรูปช้อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
spatulaพาย (กวน, เกลี่ย, ตัก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spatulate; spathulate-รูปช้อน, -รูปพาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We don't need to use that spatula anymore!พวกเราไม่ต้องใช้ไม้พายแก้ขัดแล้ว
I couldn't find my glasses and I shoved the spatula in the stuck drawer and the freezer was all crusty and I just frittered away the whole day.ฉันหาแว่นตาไม่เจอ ฉันเอาพายปาดงัดลิ้นชัก ช่องแช่แข็งเป็นเกร็ด ฉันซ่อมโน่นนี่ทั้งวัน ทั้งวัน
Shall we buy a new spatula then?หรือเราควรไปซื้อใหม่ดีมั้ย เรนจัง?
Okay, why would you put a spatula in the same drawer as a glue gun?โอเค ทำไมเขาึถึงเอาไม้ตักนี่ ไว้ในลิ้นชักเดียวกับปืนกาว
Get me a spatula to bite and a knife.หาช้อนมาให้ผมกัด และมีด
It's the spatula's fault, the spatula!ตะหลิวนี่มันแย่ที่สุด!
What was wrong with the spatula?สิ่งที่ผิดด้วยไม้พายหรือไม่
Look, it's my spatula.โอ้ ดูสิ ตะหลิวของแม่

spatula ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
铲子[chǎn zi, ㄔㄢˇ ㄗ˙, 铲子 / 鏟子] shovel; spade; trowel; spatula (kitchen utensil)
刮刀[guā dāo, ㄍㄨㄚ ㄉㄠ, 刮刀] spatula; scraper
调药刀[tiáo yào dāo, ㄊㄧㄠˊ ㄧㄠˋ ㄉㄠ, 调药刀 / 調藥刀] spatula
压舌板[yā shé bǎn, ㄧㄚ ㄕㄜˊ ㄅㄢˇ, 压舌板 / 壓舌板] tongue depressor; spatula

spatula ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴム箆[ゴムべら;ゴムベラ, gomu bera ; gomubera] (n) (uk) rubber spatula
スパーテル;スパチュラ[, supa-teru ; supachura] (n) spatula
フライ返し[フライがえし, furai gaeshi] (n) spatula
木べら;木箆[きべら, kibera] (n) wooden spatula
竹箆[たけべら, takebera] (n) bamboo spatula
箆;篦[へら, hera] (n) spatula
太占;太兆[ふとまに, futomani] (n) (arch) scapulimancy (divination using the cracks in the heated shoulder blade of a deer); scapulomancy; spatulamancy; armomancy

spatula ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม้พาย[n. exp.] (māi phāi) EN: oar ; paddle ; wooden spatula FR: rame [f] ; avirons [mpl] ; pagaie [f]
ไม้พาย[n. exp.] (māi phāi) EN: wooden spatula FR: spatule en bois [f]
ไม้พายเรือ[n. exp.] (māi phāi ) EN: oar ; paddle ; wooden spatula FR: rame [f] ; aviron [m] ; pagaie [f]
พายยาง[n. exp.] (phāi yāng) EN: silicone spatula FR:
แซะ[v.] (sae) EN: shovel ; spade ; lift with a spatula FR:
ตะหลิว[n.] (taliū = tal) EN: spatula FR: spatule [f] ; louche à cuilleron plat [m]
ตีนเป็ดพรุ[n. exp.] (tīnpet phru) EN: Alstonia spatulata FR: Alstonia spatulata

spatula ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spachtel {m}spatula; putty knife

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spatula
Back to top