ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sordid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sordid*, -sordid-

sordid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sordid (adj.) เลวทราม Syn. corrupt, ignoble
sordid (adj.) สกปรก Syn. dirty
English-Thai: HOPE Dictionary
sordid(ซอรฺ'ดิด) adj. สกปรก,โสมม,เลวทราม,ชั่วร้าย,ชั่วช้า,เห็นแก่ตัว,รับจ้าง., See also: sordidness n., Syn. contemptible
English-Thai: Nontri Dictionary
sordid(adj) ต่ำต้อย,สกปรก,ชั่วช้า,เลวทราม,โสมม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sordidสีขาวหม่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not at all. Let's get every detail of this whole sordid nonsense out in the open.ไม่ ไม่ยากเลย เรามาวาดรายละเอียด เรื่องไร้สาระพิศดารนี่กันเถอะ
On the way home. I told her the whole sordid story about you and Lisa.ระหว่างกลับบ้าน ฉันก็เล่าเรื่องแกกับลิซ่าทั้งหมดให้เธอฟัง
Martin was less concerned with the reputation of the village than he was with his sordid affair with Eve Draper.มาร์ตินไม่สนใจ เกี่ยวกับชื่อเสียงของหมู่บ้านหรอ และเขาก็มีความสัมพันธ์กับ อีฟ เดรเปอร์ใช่ไหม
Okay, before you get some sordid image in your head-- she took my virginity.ได้สิ - ก่อนจะมีความคิดสกปรกในหัวนะ - ผมขึ้นครูกับเธอ
HE-HE'D WRITTEN THE WHOLE SORDID TALE DOWNเขาเขียนเล่าเรื่องทั้งหมดออกมา
Doesn't your race have a rather sordid history or exploiting and feeding off innocent people?ก็ตามประวัติศาสตร์แล้วเผ่าพันธุ์คุณ มีคดีมากมายไม่ใช่เหรอ เช่น ดื่มเลือดมนุษย์ผู้บริสุทธิ์
Even with his sordid past, he's the one.Even with his sordid past, he's the one.
I mean, how many girls have you and Frances destroyed in order to tell your sordid stories as foul play, huh?กี่คนแล้วล่ะที่เธอ กับยายฟรานซิสทำร้ายเขาน่ะ กะอีแค่จะได้มีเรื่อง เล่ากันตอนโหมโรงน่ะ..
If there were some sordid childhood trauma we could blame it on, it would really help me out with the neighbors.ถ้ามันมี ความเจ็บปวดอันน่าเกลียดในวัยเด็ก เราก็อาจจะกล่าวโทษมันได้ มันคงจะช่วยฉันแก้ปัญหาเรื่องพวกเพื่อนบ้านได้
Labour spokesman, Lindsay Rhodes, said the party had nothing more to say of what was a sordid and sorry case.และถูกศาลตัดสินให้ต้องฑัณฑ์บน 18 เดือน ก่อนจะเข้าคุก แหล่งข่าวบอกว่า เค้าไม่มีอะไรจะพูด
My entire sordid past is admissible.อดีตที่เลวทรามของฉ้น ยังเป็นอะไรที่ยอมรับได้
After I've taken them through the sordid details of what your victim did...หลังจากเข้าได้ยินเรื่องเลวทรามพวกนี้ ที่เหยื่อของคุณทำ

sordid ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卑鄙龌龊[bēi bǐ wò chuò, ㄅㄟ ㄅㄧˇ ㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, 卑鄙龌龊 / 卑鄙齷齪] sordid and contemptible (成语 saw); vile and repulsive (esp. character or action)
卑陋龌龊[bēi lòu wò chuò, ㄅㄟ ㄌㄡˋ ㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, 卑陋龌龊 / 卑陋齷齪] sordid and contemptible (成语 saw); vile and repulsive (esp. character or action)
龌浊[wò zhuó, ㄨㄛˋ ㄓㄨㄛˊ, 龌浊 / 齷濁] filthy; nasty; sordid; impure (motives)
污秽[wū huì, ㄏㄨㄟˋ, 污秽 / 污穢] nasty; sordid; filthy

sordid ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
むさい[, musai] (adj-i) (See むさくるしい) filthy; squalid; dirty; foul; sordid
むさ苦しい[むさくるしい, musakurushii] (adj-i) (uk) filthy; squalid; dirty; foul; sordid
シマスズメダイ[, shimasuzumedai] (n) blackspot sergeant (Abudefduf sordidus)
ハゲブダイ[, hagebudai] (n) bullethead parrotfish (Chlorurus sordidus, was Scarus sordidus); daisy parrotfish

sordid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เลวทราม[adj.] (lēo sām) EN: bad ; evil ; wicked ; base ; vicious ; abominable ; detestable ; vile FR: ignoble ; sordide ; abject ; vil

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sordid
Back to top