ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

serve

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *serve*, -serve-

serve ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
serve (vi.) รับใช้ See also: บริการ, คอยปรนนิบัติ, ต้อนรับแขก, ให้ความช่วยเหลือ, มีประโยชน์ Syn. feed, service, support, nourish, nurture Ops. disgrace, dishonor, harm
serve (vt.) รับใช้ See also: บริการ, คอยปรนนิบัติ, ต้อนรับแขก, ให้ความช่วยเหลือ, มีประโยชน Syn. feed, service, support, nourish, nurture Ops. disgrace, dishonor, harm
serve (vi.) เสิร์ฟลูก
serve (vt.) เสิร์ฟลูก
serve (n.) การเสิร์ฟลูก
serve as (phrv.) ทำหน้าที่เป็น See also: ปฏิบัติหน้าที่เป็น
serve as a guinea pig (idm.) ใช้เป็นตัวทดลอง
serve for (phrv.) ทำหน้าที่เป็น (จำนวนเวลา)
serve in (phrv.) เข้าประจำการใน See also: รับใช้, เข้ารับภาระใน
serve notice (idm.) ประกาศ
serve on (phrv.) เป็นสมาชิกของ See also: ทำหน้าที่เป็น Syn. sit on
serve one right (idm.) สมควรได้รับโทษ See also: เหมาะสม
serve out (phrv.) นำไปให้ See also: แบ่งปันให้กับ
serve right (phrv.) สมน้ำหน้า See also: สมควรแล้ว
serve round (phrv.) นำออกไปให้ See also: เอาไปให้
serve someone right (idm.) สมน้ำหน้า
serve to (phrv.) นำไปให้ See also: เอาออกไปให้
serve under (phrv.) ติดตามรับใช้ See also: อยู่ในบังคับของ
serve up (phrv.) จัดหาให้
serve with (phrv.) จัดหาให้ด้วย See also: เตรียมไว้ให้ด้วย
serveable (adj.) ซึ่งให้บริการ
server (n.) ผู้รับใช้ See also: ผู้ให้บริการ, ผู้บริการ, บริกร, เด็กเสิร์ฟ, บ๋อย Syn. waiter, waitress
server (n.) ผู้เสิร์ฟลูก
English-Thai: HOPE Dictionary
serve(เซิร์ฟว) vi.,vt. รับใช้,บริการ,คอยรับใช้,ปรนนิบัติ,บริการอาหาร,ต้อนรับแขก,ให้ความช่วยเหลือ,ช่วยเหลือ,มีประโยชน์,อำนวย,ส่งเสริม,เหมาะกับ,ตอบแทน,ตอบรับ,ออกลูก,เสิร์ฟลูก,ชดใช้,แก้เผ็ด,แจกจ่าย, (สัตว์ตัวผู้) ผสมพันธุ์กับ,รับหน้าที่,สนองความต้องการ,ส่งหมายศาล,
server(เซิร์ฟ'เวอะ) n. ผู้รับใช้,ผู้บริการ,เครื่องรับใช,ผู้ช่วยเหลือพระในพิธ'Mass ,ผู้เสิร์ฟลูก,เครื่องบริการตัวบริการหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหลักในระบบเครือข่าย (network) หนึ่ง ๆ ทำหน้าที่เป็นตัวคุมคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ที่มาเชื่อมต่อในเครือข่ายเดียวกัน คอมพิวเตอร์ เครื่องนี้มีหน้าที่จัดการดูแลว่า คอมพิวเตอร์เครื่องใดขอใช้อุปกรณ์อะไร โปรแกรมอะไร แฟ้มข้อมูลใด เพื่อจะได้จัดการส่งต่อไปให้ ในขณะเดียวกัน ก็จะเป็นที่เก็บข้อมูลและโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะมาเรียกไปใช้ได้
English-Thai: Nontri Dictionary
serve(vi) ยื่นหมายศาล,ใช้ประโยชน์,ผูกเชือก,ตอบรับ,ชดใช้
server(n) ผู้รับใช้,ถาดรองจาน,ผู้บริการ,คนเสิร์ฟ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
server๑. เครื่องบริการ, ตัวบริการ๒. โปรแกรมบริการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
serverตัวบริการคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการต่างๆ แก่สถานีงานอื่นๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ในข่ายงานเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น ตัวบริการแผ้ม เป็นคอมพิวเตอร์ที่ดูแลจัดการส่งแผ้มในสถานีงาน ตัวบริการงานพิมพ์เป็นคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมดูแลการพิมพ์ให้กับสถานีงานอื่นๆ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การบริการ (n.) serve See also: service Syn. การปรนนิบัติ
การปรนนิบัติ (n.) serve See also: service Syn. การบริการ
การรับใช้ (n.) serve See also: service Syn. การบริการ, การปรนนิบัติ
ปฏิบัติราชการ (v.) serve See also: be on active service, be on active duty, be active, be on service, enlist in the army Syn. ปฏิบัติงาน
รับใช้ (v.) serve See also: give service to, be in service of, offer one´s service
เข้าประจำการ (v.) serve See also: be on active service, be on active duty, be active, be on service, enlist in the army Syn. ปฏิบัติงาน, ปฏิบัติราชการ
เข้าประจำตำแหน่ง (v.) serve See also: take the position/post Syn. เข้ารับตำแหน่ง
เข้ารับตำแหน่ง (v.) serve See also: take the position/post
เดินโต๊ะ (v.) serve at the table See also: serve, wait on a table
สมน้ำหน้า (v.) serve someone right See also: get (what) one deserves Syn. สม
รับราชการ (v.) serve under the crown See also: work in the government service, enter government service, be a official, be in the service
ก้นถุง (n.) reserve money Syn. ่เงินก้นถุง
กระทำตาม (v.) observe See also: abide by, comply with Syn. ปฏิบัติตาม
กองหนุน (n.) reserve unit See also: reinforcements Syn. ทหารกองหนุน
กองเกิน (n.) reserve forces See also: registered soldiers to be called up for service in the future
กันที่ (v.) reserve See also: store, keep Syn. สงวนที่, จองที่
กำลังสำรอง (n.) reserve power See also: reserve force, reserve troops, reinforcement Syn. กำลังหนุน, กำลังเสริม
กำลังหนุน (n.) reserve power See also: reserve force, reserve troops, reinforcement Syn. กำลังเสริม
กำลังเสริม (n.) reserve power See also: reserve force, reserve troops, reinforcement Syn. กำลังหนุน
คงคลัง (adj.) treasury reserve
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We have to serve in the army for 2 yearsพวกเราต้องรับใช้กองทัพ(เกณฑ์ทหาร)เป็นเวลา 2 ปี
I have reserved seatingฉันจองที่นั่งไว้แล้ว
She deserved what she gotเธอสมควรได้รับในสิ่งที่เธอได้
He doesn't deserve itเขาไม่สมควรได้รับมัน
They do deserve the money they getพวกเขาสมควรได้รับเงินที่พวกเขาหาได้
She deserved it!เธอสมควรได้รับมัน
She deserved what she gotเธอสมควรได้รับสิ่งที่เธอได้
He got what he deservedเขาได้ในสิ่งที่เขาสมควรได้
I didn't have time to observeฉันไม่มีเวลาสังเกตดู
You think you deserve the reward?คุณคิดว่าคุณสมควรได้รับรางวัลหรือ?
I just wish I could be the man you deserveฉันแค่ปรารถนาให้ตนเองเป็นคนที่คู่ควรกับคุณ
First come first servedมาถึงก่อนได้รับบริการก่อน
If you want to be served prior to anyone elseถ้าคุณอยากจะได้รับบริการก่อนคนอื่นๆ
First comes first serves!มาก่อนก็ได้ก่อน
I didn't deserve it, eitherฉันไม่สมควรได้รับมันเช่นกัน
He does not deserve me!เขาไม่คู่ควรกับฉัน
He got what he deservedเขาได้ในสิ่งที่สมควรได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In the future, each man will serve the state with absolute obedience.ในอนาคตทุกคนจะโหยหา รัฐบาลที่มีอำนาจเด็ดขาด
If I cannot fish with you, I'd like to serve in some way.ถ้าฉันไม่สามารถตกปลากับคุณ ฉันต้องการที่จะให้บริการใน บางวิธี
I'll serve for nothing.บอกฉันเกี่ยวกับตัวเอง
That doesn't mean we serve them a smorgasbord.เเต่ก็ใช่ว่าเราต้องจัดอาหารเลี้ยง
On Thursday night they serve a wicked pepper steak.เมื่อคืนวันพฤหัสพวกเขาเสิร์ฟเนื้อพริกไทยแย่มาก
Take the fifth step the walking around a fire that we may serve the people.ก้าวที่ห้า เดินรอบกองไฟ เราจะรับใช้ประชาชน
I will follow close behind you and help to serve the people.ฉันจะเดินตามหลังคุณ และช่วยคุณรับใช้ประชาชน
The teacher took a prisoner to serve us.ครูเอานักโทษมารับใช้เรา
Look at this, this is a sin. I won't slice this. I won't serve it.ดูนี่ นี่แย่มาก ฉันไม่หั่นมัน ฉันไม่เอาไปทำอาหารให้ลูกค้า
My life is but to serve you, my lord.ชีวิตของข้าเพื่อรับใช้ท่านอยู่แล้ว เรื่องของคู่หมั้นองค์หญิง
Annie Maguire, I recommend you serve 14 years!Maguire Annie, ผมขอแนะนำให้คุณทำหน้าที่ 14 ปี!
Society demands that they serve their time.ความต้องการของสังคม ที่พวกเขาให้บริการเวลาของพวกเข?

serve ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
连任[lián rèn, ㄌㄧㄢˊ ㄖㄣˋ, 连任 / 連任] continue in (a political) office; serve for another term of office
效力[xiào lì, ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧˋ, 效力] effectiveness; positive effect; to serve (in some capacity)
帮闲[bāng xián, ㄅㄤ ㄒㄧㄢˊ, 帮闲 / 幫閑] to hang on to and serve the rich and powerful by literary hack work etc
充数[chōng shù, ㄔㄨㄥ ㄕㄨˋ, 充数 / 充數] to make up the number (i.e. to fill places up to a given number); to serve as stopgap
执勤[zhí qín, ㄓˊ ㄑㄧㄣˊ, 执勤 / 執勤] on duty; to serve on duty
克己奉公[kè jǐ fèng gōng, ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ ㄈㄥˋ ㄍㄨㄥ, 克己奉公 / 剋己奉公] self-restraint and devotion to public duties (成语 saw); selfless dedication; to serve the public interest wholeheartedly
奉公克己[fèng gōng kè jǐ, ㄈㄥˋ ㄍㄨㄥ ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ, 奉公克己 / 奉公剋己] self-restraint and devotion to public duties (成语 saw); selfless dedication; to serve the public interest wholeheartedly
充当[chōng dāng, ㄔㄨㄥ ㄉㄤ, 充当 / 充當] serve as; play the role of
服刑[fú xíng, ㄈㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, 服刑] serve a prison sentence
服完[fú wán, ㄈㄨˊ ㄨㄢˊ, 服完] serve out (a sentence)
服役[fú yì, ㄈㄨˊ ㄧˋ, 服役] serve in the army; be in active service
朝秦暮楚[zhāo Qín mù Chǔ, ㄓㄠ ㄑㄧㄣˊ ㄇㄨˋ ㄔㄨˇ, 朝秦暮楚] serve Qin in the morning Chu in the evening (成语 saw); quick to switch sides
开饭[kāi fàn, ㄎㄞ ㄈㄢˋ, 开饭 / 開飯] serve a meal
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, 做] to do; to make; to produce; to write; to compose; to act as; to engage in; to hold (a party); to be; to become; to function (in some capacity); to serve as; to be used for; to form (a bond or relationship); to pretend; to feign; to act a part; to put on a
进接服务[jìn jiē fú wù, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄝ ㄈㄨˊ ˋ, 进接服务 / 進接服務] access server
臣服[chén fú, ㄔㄣˊ ㄈㄨˊ, 臣服] to acknowledge allegiance to (some regime); to serve
美国联準[Měi guó Lián zhǔn, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧㄢˊ ㄓㄨㄣˇ, 美国联準 / 美國聯準] American Federal Reserve
不愧[bù kuì, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄟˋ, 不愧] be worthy of; deserve to be called; prove oneself to be
广播和未知服务器[guǎng bō hé wèi zhī fú wù qì, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄏㄜˊ ㄨㄟˋ ㄓ ㄈㄨˊ ˋ ㄑㄧˋ, 广播和未知服务器 / 廣播和未知服務器] Broadcast and Unknown Server; BUS
接球[jiē qiú, ㄐㄧㄝ ㄑㄧㄡˊ, 接球] to receive a served ball (volleyball, tennis etc); to catch a ball thrown by sb
久负盛名[jiǔ fù shèng míng, ㄐㄧㄡˇ ㄈㄨˋ ㄕㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, 久负盛名 / 久負盛名] seasoned; honed to perfection over centuries; special reserve
伺候[cì hòu, ㄘˋ ㄏㄡˋ, 伺候] to serve; to act as a valet
客户服务器结构[kè hù fú wù qì jié gòu, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄈㄨˊ ˋ ㄑㄧˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, 客户服务器结构 / 客戶服務器結構] client server architecture
客户机服务器环境[kè hù jī fú wù qì huán jìng, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄐㄧ ㄈㄨˊ ˋ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, 客户机服务器环境 / 客戶機服務器環境] client-server environment
严守[yán shǒu, ㄧㄢˊ ㄕㄡˇ, 严守 / 嚴守] closely observe
煤储量[méi chǔ liàng, ㄇㄟˊ ㄔㄨˇ ㄌㄧㄤˋ, 煤储量 / 煤儲量] coal reserves
伙食[huǒ shí, ㄏㄨㄛˇ ㄕˊ, 伙食] communal meals (in workplace or school cafeteria etc); food served at a mess hall
保残守缺[bǎo cán shǒu quē, ㄅㄠˇ ㄘㄢˊ ㄕㄡˇ ㄑㄩㄝ, 保残守缺 / 保殘守缺] conservative; to preserve the outmoded
门球[mén qiú, ㄇㄣˊ ㄑㄧㄡˊ, 门球 / 門球] croquet; goal ball (served by the goal keeper)
[là, ㄌㄚˋ, 腊 / 臘] December; preserved (meat)
存款准备金率[cún kuǎn zhǔn bèi jīn lǜ, ㄘㄨㄣˊ ㄎㄨㄢˇ ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄣ ㄌㄩˋ, 存款准备金率 / 存款準備金率] deposit-reserve ratio
应得[yīng dé, ㄉㄜˊ, 应得 / 應得] deserve
域名服务器[yù míng fú wù qì, ㄩˋ ㄇㄧㄥˊ ㄈㄨˊ ˋ ㄑㄧˋ, 域名服务器 / 域名服務器] domain name server
[fǔ, ㄈㄨˇ, 脯] dried meat; preserved fruit
仿真服务器[fǎng zhēn fú wù qì, ㄈㄤˇ ㄓㄣ ㄈㄨˊ ˋ ㄑㄧˋ, 仿真服务器 / 仿真服務器] emulation server
[chá, ㄔㄚˊ, 察] examine; inquire; observe; inspect; look into; to examine
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 饯 / 餞] farewell dinner; preserves
文件服务器[wén jiàn fú wù qì, ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄈㄨˊ ˋ ㄑㄧˋ, 文件服务器 / 文件服務器] file server
[cóng, ㄘㄨㄥˊ, 从 / 從] from; to obey; to observe; to follow; surname Cong
保全[bǎo quán, ㄅㄠˇ ㄑㄩㄢˊ, 保全] save from damage; preserve; maintain; keep in good repair

serve ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サーブアンドボレー[, sa-buandobore-] (n) serve and volley
フローターサーブ[, furo-ta-sa-bu] (n) floater serve
ホールスタッフ[, ho-rusutaffu] (n) staff who serve or assist customers or visitors (e.g. restaurant, pachinko parlour, etc.) (wasei
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
主人に仕える[しゅじんにつかえる, shujinnitsukaeru] (exp,v1) to serve a master; to serve one's employer faithfully
二君に仕えず[にくんにつかえず, nikunnitsukaezu] (exp) to not serve two masters
侍する[じする, jisuru] (vs-s) to wait upon; to serve
侍る[はべる, haberu] (v5r,vi) to wait upon; to serve
傅く[かしずく;かしづく, kashizuku ; kashiduku] (v5k,vt) to wait upon; to serve
兼す[けんす, kensu] (vs-c) to combine with; to serve as both; to hold an additional post; to use with
兼ねる[かねる, kaneru] (aux-v) (1) (See 兼ねない) to be unable to (usu. kana); to find difficult (unpleasant, awkward, painful) to do (usu. kana); (v1,vt) (2) to serve two or more functions or roles simultaneously; to contain (or combine) two or more features; (3) to work in two or more jobs simultaneously (positions, etc.); to do alongside; (4) to hesitate to do something (out of consideration for others); (5) to think of the future (as well as the present); (P)
勤め上げる[つとめあげる, tsutomeageru] (v1,vt) to serve out one's apprenticeship; to serve out one's time
寄らば大樹の陰[よらばたいじゅのかげ, yorabataijunokage] (exp) Look for a big tree when you want shelter; Serve the powerful for your own good
尽くす[つくす, tsukusu] (v5s) (1) to exhaust; to run out; (2) to devote; to serve (a person); to befriend; (aux-v) (3) to do to exhaustion; (P)
差す[さす, sasu] (v5s,vi) (1) (See 射す) to shine; (2) to be visible; (3) to be tinged with; (4) to rise (of water levels); to flow in; (5) (See 気が差す,魔が差す) to be felt (i.e. as an emotion); to come over one; (v5s,vt) (6) to hold up (an umbrella, etc.); to put up; to raise; (7) (See 指す・5) to extend one's arm straight ahead (in dance); (8) (See 挿す・1) to insert; to put in; (9) (See 挿す・4) to wear (a sword) in one's belt; to wear at one's side; to carry under one's arm; (10) to insert one's arm under an opponent's arm (in sumo); (11) (See 刺す・4) to pole (a boat); (12) (See 注す・1) to pour; to add (liquid); to serve (drinks); (13) to put on (lipstick, etc.); to apply; to colour; to dye; (14) to light (a fire); to burn; (15) (See 鎖す・さす・1) to shut; to close; to lock; to fasten; (suf,v5s) (16) (after the -masu stem of a verb) (See 止す・さす) to stop in the midst of; to leave undone; (P)
役立つ(P);役だつ[やくだつ, yakudatsu] (v5t,vi) to be useful; to be helpful; to serve the purpose; (P)
打ち出し;打出し[うちだし, uchidashi] (n) (1) embossing a pattern; repoussé; hammering; (2) (See 打ち出し太鼓) drum signaling the end of a performance; (3) serve (e.g. in tennis); drive (in golf)
旦那取り;だんな取り[だんなどり, dannadori] (vs) (1) (See 妾奉公) to become a mistress; to serve as a concubine; (2) (See 主人に仕える) to serve one's master
朝食を出す[ちょうしょくをだす, choushokuwodasu] (exp,v5s) to serve breakfast
櫃まぶし[ひつまぶし, hitsumabushi] (n) eel fillets cooked over charcoal with soy flavoured sauce, cut in small pieces and serve on rice
注す(P);点す[さす, sasu] (v5s,vt) (1) (esp. 注す) (See 差す・さす・12) to pour; to add (liquid); to serve (drinks); (2) (esp. 点す) (See 差す・さす・13) to put on (lipstick, etc.); to apply; to colour; to dye; (3) (esp. 点す) (See 差す・さす・14) to light (a fire); to burn; (P)
盛る[もる, moru] (v5r,vi) (1) to serve (food, etc.); (2) to fill up; (3) to prescribe; (P)
目的に適う;目的にかなう[もくてきにかなう, mokutekinikanau] (exp,v5u) to serve one's aim; to serve one's purpose
神鹿[しんろく, shinroku] (n) deer raised upon the grounds of a shrine (who serve as messengers of the gods)
見える[みえる, mieru] (v1,vi) (1) (hum) to have an audience; to meet; to see; (2) to face (an enemy); to confront; (3) to serve (esp. as one's wife)
返上[へんじょう, henjou] (n,vs) give up; relinquish; serve up; let loose; (P)
アーカイブサーバ;アーカイブサーバー[, a-kaibusa-ba ; a-kaibusa-ba-] (n) {comp} archive server
アクティブサーバーページ[, akuteibusa-ba-pe-ji] (n) {comp} Active Server Page; ASP
アクティブサーバーページズ[, akuteibusa-ba-pe-jizu] (n) {comp} ActiveServerPages
アノニマスサーバ[, anonimasusa-ba] (n) {comp} anonymous server
アプライアンスサーバ[, apuraiansusa-ba] (n) {comp} appliance server
アプリケーションサーバ;アプリケーションサーバー[, apurike-shonsa-ba ; apurike-shonsa-ba-] (n) {comp} application server
いい気味;好い気味[いいきみ;いいきび, iikimi ; iikibi] (n,adj-na) (See 気味・きみ・1) it serves you (him) right; it's what you (he) deserves
いじいじ[, ijiiji] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) reserved; timid; servile; (2) unable to be honest; perverse
ウェブサーバー;ウェブサーバ[, uebusa-ba-; uebusa-ba] (n) {comp} Web server
ウエルカムドリンク[, uerukamudorinku] (n) free drink served to hotel guests upon arrival (from welcome drink)
エコー葉書[エコーはがき, eko-hagaki] (n) (uk) postcards with the bottom third of the front side reserved for an advertisement, and sold at a lower cost than regular postcards
為る[する, suru] (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする,〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i,vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf,vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v,vs-i) (12) (See お願いします,御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする,〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P)
エスキューエルサーバ[, esukyu-erusa-ba] (n) {comp} SQL Server
エンタープライズサーバレベルの[, enta-puraizusa-bareberu no] (n) {comp} enterprise-server-level
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクティブサーバページズ[あくていぶさーばぺーじず, akuteibusa-bape-jizu] ActiveServerPages
アプリケーションサーバ[あぷりけーしょんさーば, apurike-shonsa-ba] application server
エスキューエルサーバ[えすきゅーえるさーば, esukyu-erusa-ba] SQL Server
クライアントサーバ[くらいあんとさーば, kuraiantosa-ba] client-server
クライアントサーバコンピューティング[くらいあんとさーばこんぴゅーていんぐ, kuraiantosa-bakonpyu-teingu] client-server computing
コンピュサーブ[こんぴゅさーぶ, konpyusa-bu] CompuServe
サーバ[さーば, sa-ba] server
サーバクライアント型[サーバクライアントがた, sa-bakuraianto gata] client-server model
ジャバウェブサーバ[じゃばうえぶさーば, jabauebusa-ba] JavaWebServer
ジャバサーバ[じゃばさーば, jabasa-ba] JavaServer
シンサーバー[しんさーばー, shinsa-ba-] thin server
ツールサーバ[つーるさーば, tsu-rusa-ba] tool server
デリゲートサーバー[でりげーとさーばー, derige-tosa-ba-] delegate server
ニフティーサーブ[にふていーさーぶ, nifutei-sa-bu] NIFTY-serve
ニフティサーブ[にふていさーぶ, nifuteisa-bu] Niftyserve
ネームサーバ[ねーむさーば, ne-musa-ba] name-server
ネットワークサーバモード[ねっとわーくさーばもーど, nettowa-kusa-bamo-do] network server mode
ビデオサーバ[びでおさーば, bideosa-ba] video server
ファイルサーバ[ふぁいるさーば, fairusa-ba] file server
プロキシーサーバー[ぷろきしーさーばー, purokishi-sa-ba-] proxy server
メールサーバ[めーるさーば, me-rusa-ba] mail server
ラス[らす, rasu] RAS, Remote Access Server
リストサーブ[りすとさーぶ, risutosa-bu] listserver
ルートサーバ[るーとさーば, ru-tosa-ba] route server
予約ファイル名[よやくファイルめい, yoyaku fairu mei] reserved filename
予約名[よやくめい, yoyakumei] reserved name
予約名使用引数[よやくめいしようひきすう, yoyakumeishiyouhikisuu] reserved name use parameter
予約語[よやくご, yoyakugo] key word, reserved word
規格参照予約名[きかくさんしょうよやくめい, kikakusanshouyoyakumei] reference reserved name
観測データ[かんそくデータ, kansoku de-ta] observed data
観測値[かんそくち, kansokuchi] observed value
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
盛る[もる, moru] Thai: ตัก(ข้าว) English: to serve

serve ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริการ[v.] (børikān) EN: serve ; give service ; service FR: servir ; offrir un service ; rendre service (à)
บริการลูกค้า[v. exp.] (børikān lūk) EN: serve customers FR: servir un client ; servir la clientèle
เดินโต๊ะ[v.] (doēnto) EN: serve at the table ; serve ; wait on a table FR: servir à table
การรับใช้[n.] (kān rapchai) EN: serve ; service FR:
การเสิร์ฟ[n.] (kān soēp) EN: serve FR: service [m]
นำสืบ[v.] (namseūp) EN: attest ; bring witness or evidence to court ; bring witnesses to prove ; serve as proof of FR: amener des témoins à la barre
ปฏิบัติบิดามารดา[v. exp.] (patibat bid) EN: look after one's parents ; serve one's parents ; wait upon one's parents FR:
เพิ่มแกงจืด[v. exp.] (phoēm kaēng) EN: serve the soup FR: servir la soupe
ประจำ[v.] (prajam) EN: be attached to ; be assigned to ; serve FR: être attaché à ; être assigné à
ประจำการ[v.] (prajamkān) EN: be stationed ; be placed permanently ; be posted ; be on duty ; be in active service ; be on a active list ; service ; serve FR: être en service
ปรนนิบัติ[v.] (pronnibat) EN: look after ; take care ; minister ; serve ; wait on ; tend FR: s'occuper de ; servir
รับใช้[v.] (rapchai) EN: serve ; give service to ; work for ; be in service of ; offer one's service ; be at disposal FR: servir ; offrir ses services ; être au service de
รับใช้ชาติ[v. exp.] (rapchai chā) EN: serve one's country FR: servir la nation
รับใช้ประเทศชาติ[v. exp.] (rapchai pra) EN: serve one's country FR: servir la nation
รับราชการ[v.] (raprātchakā) EN: serve under the crown ; work in a government service ; work for the government ; be a government official ; be an official FR: être fonctionnaire de l'État ; exercer une fonction officielle
เรือขนาน[n.] (reūakhanān) EN: raft of boats (lined up to serve as a bridge) FR:
สำเร็จรูป[adj.] (samretrūp) EN: readymade ; ready-made ; prefabricated ; instant ; processed ; premixed ; finished ; ready to serve FR: prêt à ; tout prêt ; tout fait ; instantané ; préfabriqué ; prêt à l'emploi ; préassemblé
แสวงหาผลประโยชน์[v. exp.] (sawaēnghā p) EN: seek to benefit (from something) ; try to benefit from something ; want to profit ; want to serve (one's own) interests FR:
เสิร์ฟ[v.] (soēp) EN: serve FR: servir
เสิร์ฟ[v.] (soēp) EN: serve FR: servir
ลูก[v. exp.] (soēp lūk) EN: serve (the ball) FR:
ส่งลูก[v. exp.] (song lūk) EN: serve FR: servir
ทำหน้าที่เป็น...[v. exp.] (tham nāthī ) EN: serve as FR:
ถวายงาน[v.] (thawāi-ngān) EN: serve a royalty FR:
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
อาหารกระป๋อง[n. exp.] (āhān krapǿn) EN: canned food ; tinned foods FR: nourriture en conserve [f] ; nourriture en boîte [f]
อำรุง[v.] (amrung) EN: maintain ; keep up ; care for FR: conserver ; maintenir
อนุรักษ์[v.] (anurak) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
อนุรักษ-[pref.] (anuraksa-) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
อนุรักษ์วัฒนธรรม[v. exp.] (anurak watt) EN: FR: préserver la culture
เอาไว้[v. exp.] (ao wai) EN: keep FR: conserver ; placer ; mettre
แบตเตอรี่สำรอง[n. exp.] (baettoērī s) EN: power bank FR: batterie de réserve [f]
ใบกองหนุน[n. exp.] (bai køngnun) EN: certificate of reserve corps FR:
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; fulfill ; accomplish ; carry out ; act FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir
บำรุง[v.] (bamrung) EN: maintain ; keep up ; care for ; maintain in good condition ; beautify FR: conserver ; maintenir
บ๋อย[n.] (bøi) EN: boy ; waiter ; bellhop FR: serveur [m]
บ่มผิว[v. exp.] (bom phiu) EN: avoid getting sunburned ; preserve the paleness of one's skin FR:
บง[v.] (bong) EN: look ; watch FR: observer ; jeter un coup d'oeil ; regarder ; reluquer
บริกร[n.] (børikøn) EN: attendant ; waiter ; serveur FR: serveur [m] ; garçon [m]
บุ๊ค[v.] (buk) EN: book FR: réserver

serve ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stangenspargel {m} [cook.]asparagus served whole
Ersatzrechner {m}; Reserverechner
Barbestand {m}cash reserve; cash in hand
Boxenaufsicht {f}pit observer
Konservenmusik {m}; Musik aus der Konservecanned music
Konservenfabrik {f} | Konservenfabriken
Barreserve {f}cash reserver
Klient {m} [comp.] | Klient-Server-Architektur
Sicherheitsrücklage {f}contingent reserve; reserve for contingencies
Dividendenrücklage {f}dividend reserve fund
Ersatzfahrer {m}reserve; reserver driver
Warmwasserversorgung {f} | Warmwasserversorgungen
Mindestreservesystem {n}minimum reserve system
Naturschutzgebiet {n}nature reserve; conservation area
Beobachtungsflugzeug {n}observer plane
Leistungsreserve {f}reserve capacity
Reserve {f} | Reserven
Reservetank {m}reserve tank
Rohstoffreserve {f} | Rohstoffreserven
Rücklage {f}; Reservefonds
Reservereifen {m} [auto] | aufblasbarer Reservereifenspare tyre | inflatable spare tyre
zurückhaltend; reserviert {adj} | zurückhaltender | am zurückhaltendstenreserved | more reserved | most reserved
Rückhaltlosigkeit {f}unreservedness
Salatbesteck {n}salad servers
Selbstbedienung {f}self-service; self-serve
Stammtisch {m}table reserved for regular guests
Tilgungsrücklage {f}amortization reserve

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า serve
Back to top