ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sterile

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sterile*, -sterile-

sterile ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sterile (adj.) ปราศจากเชื้อ
sterile dressing (n.) ผ้าพันแผล See also: ผ้าก๊อซ Syn. bandage, dressing
English-Thai: HOPE Dictionary
sterile(สเทอ'ไรลฺ,สเทอ'รีล) adj. ปราศจากเชื้อ,ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์,เป็นหมัน,ไม่มีลูก,ไม่
English-Thai: Nontri Dictionary
sterile(adj) เป็นหมัน,แห้งแล้ง,ปลอดเชื้อ,ไม่มีประโยชน์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sterile๑. -หมัน๒. ไร้เชื้อ, ปลอดเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sterile Insect Technique เทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมัน, เอสไอที, การควบคุมประชากรแมลงโดยปล่อยแมลงชนิดเดียวกันที่ทำให้เป็นหมันด้วยรังสีไปในธรรมชาติ จำนวนมากต่อเนื่องกันหลายรุ่น เมื่อแมลงตัวเมียผสมพันธุ์กับแมลงตัวผู้ที่เป็นหมันจะไม่สามารถแพร่พันธุ์ต่อไปได้ ซึ่งทำให้ประชากรแมลงค่อยๆ ลดลง วิธีการนี้ ไม่ทำลายแมลงที่เป็นประโยชน์ และไม่มีสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลอดเชื้อ (adj.) sterile
หมัน (adj.) sterile See also: infecund, unfruitful
อาน (adj.) sterile See also: infertile, barren
คนเป็นหมัน (n.) sterile person See also: infertile person Ops. คนลูกดก
ตาลยอดด้วน (n.) sterile person See also: infertile person Syn. คนเป็นหมัน Ops. คนลูกดก
เป็นหมัน (v.) be sterile See also: be barren
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm surrounded by incompetent, stupid, sterile stenographers.ฉันมีความสามารถรอบตัว โง่.. เป็นหมัน.. นักคิด
We've got to have sterile conditions.เราต้องการระบบปลอดเชื้อ งานเกือบครึ่งของเรา
Go under the drape and do not contaminate the sterile field.จับใต้ผ้าคลุมและอย่าทำให้บริเวณผ่าต้องติดเชื้อ
It's probably ten times as sterile as any mobile operating theater you'd find in a battlefield.มันอาจต้องใช้เวลา 10 ครั้งในการสเตอริไลย์ เหมือนห้องผ่าตัดเคลื่อนที่ ที่เราพบในสนามรบ
Suddenly it's as sterile as an operating room.ทันใดนั้น มันก็สะอาดเอี่ยม ยังกับห้องผ่าตัด
Sync by ReHelen there were no sterile supplies in the o.R. Last night.Sync by ReHelen ไม่มีอุปกรณ์ปลอดเชื้อในห้องผ่าตัดเลยเมื่อคืนนี้
Are you stealing sterile supplies?.... คุณกำลังขโมยอุปกรณ์ปลอดเชื้ออยู่หรอ?
I need sterile instruments.ผมต้องการอุปกรณ์ปลอดเชื้อ
Great. Also gonna need, um, a 10 blade, some sterile seven gloves, Betadine, 5-oh vicryl suture...เยี่ยม เยี่ยม ผมต้องการมีด 10 เล่ม
And five packs of sterile four-by-fours.และก็ผ้าก็อต 4คูณ4 อีก5ห่อ
I'm sure a sterile old fuck like yourself is still capable of something completely immemorable.Yะพu ัะฐn't bะตlั–ะตvะต whะฐt ั€ะตะพั€lะต wะพuld ั€ะฐy tะพ lะพัk-ะพut thะตั–r ั€ะฐrะตntั•.
Right now we could use some antibiotics and painkillers, some sterile gauze.ตอนนี้เราต้องใช้ ยาปฎิชีวนะ ยาแก้ปวด, และผ้าผันแผลอีกนิดหน่อย

sterile ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无菌的[wú jūn de, ˊ ㄐㄩㄣ ㄉㄜ˙, 无菌的 / 無菌的] sterile; without germs

sterile ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガウンテクニック;ガウン・テクニック[, gauntekunikku ; gaun . tekunikku] (n) gown technique (i.e. use of gowns in sterile environments)
痩せた[やせた, yaseta] (adj-f) (1) (See 痩せる) thin; slim; skinny; (2) barren; infertile; sterile
裸葉[らよう, rayou] (n) (See 胞子葉) sterile frond
不毛[ふもう, fumou] (adj-na,n,adj-no) sterile; barren; unproductive; sour; (P)
痩せる(P);痩る(io);瘠せる;瘠る(io);瘦せる(oK)[やせる, yaseru] (v1,vi) (1) (uk) to become thin; to lose weight; to reduce (one's) weight; to slim; (2) to be barren; to be infertile; to be sterile; (P)
石女;産まず女;不生女[うまずめ;せきじょ(石女), umazume ; sekijo ( ishi onna )] (n) (sens) barren (sterile) woman

sterile ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระแด้ง[X] (kradaēng) EN: FR: stérile ; infécond
ไม่มีผล[v. exp.] (mai mī phon) EN: have no result ; come to nothing ; be ineffective ; fail to produce the effect FR: être improductif ; être infructueux ; être stérile ; ne donner aucun résultat
หมัน[adj.] (man) EN: sterile ; barren ; infutile ; fruitless ; infecund FR: stérile ; aride ; infécond
เป็นหมัน[v. exp.] (pen man) EN: be sterile ; be barren FR: être stérile
ปลอดเชื้อ[adj.] (pløt cheūa) EN: sterile ; aseptic FR: stérile ; aseptique
ปราศจากเชื้อโรค[adj.] (prātsajāk c) EN: sterile FR: stérile
แห้งแล้ง[adj.] (haēnglaēng) EN: arid ; very dry ; dry FR: aride ; sec ; stérile
ไร้ผล[adj.] (rai phon) EN: fruitless ; futile ; vain ; ineffective ; nugatory ; useless ; ineffectual ; unsuccessful ; profitless FR: vain ; futile ; stérile
วงแหวนคุมกำเนิด[n. exp.] (wongwaēn kh) EN: birth control ring FR: stérilet [m]

sterile ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
keimfrei; steril {adj} | keimfreier; steriler | am keimfreiesten; am sterilstensterile | more sterile | most sterile

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sterile
Back to top