ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

solidity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *solidity*, -solidity-

solidity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
solidity (n.) การรวมกันเป็นปึกแผ่น
English-Thai: HOPE Dictionary
solidity(ซะลิด'ดิที) n. ความเป็นของแข็ง,ความหนักแน่น,ความแข็งแรง,ความมั่นคง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
solidity ratioอัตราส่วนโซลิดิตี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Everything we see is in a constant state of vibration, thus the illusion of solidity.สสารที่เห็นแข็งๆนิ่งๆ แท้จริงคืออนุภาคของมันกำลังสั่น ในอัตราคงที่

solidity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[けん, ken] (n) (1) (obsc) strength; solidity; firmness; (2) (obsc) armour; armor
硬度[こうど, koudo] (n) hardness; solidity; (P)
立体感[りったいかん, rittaikan] (n) feeling of solidity; three-dimensionality; drawing highlights

solidity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Solidität {f}solidness; solidity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า solidity
Back to top