ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

surround

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *surround*, -surround-

surround ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
surround (vt.) ล้อมรอบ See also: ล้อม, แวดล้อม, โอบล้อม Syn. enclose, encircle, encompass, hem in Ops. abandon, desert
surround (n.) บริเวณแวดล้อม See also: สิ่งที่ห้อมล้อม Syn. enclosure, area around
surround with (phrv.) ล้อมรอบด้วย See also: โอบล้อมด้วย
surrounded by (prep.) ท่ามกลาง See also: ในจำนวน, ในระหว่าง, ในพวก, ในหมู่ Syn. amongst Ops. beyond, away from
surrounded by (prep.) ท่ามกลาง See also: ในจำนวน, ในระหว่าง, ในพวก, ในหมู่ Syn. among Ops. beyond, away from
surrounding (adj.) ซึ่งล้อมรอบ See also: ซึ่งแวดล้อม, ซึ่งโอบล้อม Syn. around, enclosing, encompassing
surroundings (n.) สภาพแวดล้อม See also: สิ่งแวดล้อม Syn. environment, circumstances, vicinity
English-Thai: HOPE Dictionary
surround(ซะเรานฺดฺ') vt. ล้อมรอบ,โอบล้อม,แวดล้อม,ห้อมล้อม. n. สิ่งที่โอบล้อม,บริเวณแวดล้อม., See also: surroundedly adv., Syn. encompass,circle,encircle
surrounding(ซะเรา'ดิง) n. สิ่งแวดล้อม adj. โอบล้อม,ล้อมรอบ,แวดล้อม, See also: surroundings n.,pl. สภาพแวดล้อม,การแวดล้อม,การอ้อมล้อม.
English-Thai: Nontri Dictionary
surround(vt) ห้อมล้อม,ล้อมรอบ,แวดล้อม,โอบล้อม
surroundings(n) เครื่องแวดล้อม,สภาพแวดล้อม,สิ่งแวดล้อม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
surrounding circumstancesพฤติการณ์แวดล้อม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รอบทิศทาง (adj.) surround
รายล้อม (v.) surround See also: encircle, hem in, ring
ล้อมรอบ (v.) surround See also: encircle, enclose, hem in, encompass, envelop, ring Syn. ล้อม, โอบล้อม
ล้อมหน้าล้อมหลัง (v.) surround See also: encircle, go round
ห้อม (v.) surround See also: gather around, encircle, besiege, enclose Syn. ล้อม, ล้อมรอบ, ห้อมล้อม
ห้อมล้อม (v.) surround See also: encircle, enclose, encompass, envelop, hem in Syn. โอบล้อม, แวดล้อม
แวดล้อม (v.) surround See also: encompass Syn. โอบล้อม, ห้อมล้อม, โอบ
แวดล้อม (v.) surround See also: enclose, encircle, encompass, hem in, envelop
แหนแห่ (v.) surround See also: encircle, besiege, beset, encompass Syn. ห้อมล้อม, แห่ห้อม
แห่ห้อม (v.) surround See also: encircle, besiege, beset, encompass Syn. ห้อมล้อม, แหนแห่, แห่ห้อม
โอบล้อม (v.) surround See also: encircle, enfold Syn. ปิดล้อม
ห้อม (v.) surrounded by See also: encircle, enclose, besiege, encompass Syn. ล้อม, รอบ, ห้อมล้อม, แวดล้อม, โอบล้อม
ที่แวดล้อม (n.) surrounding See also: environment, enclosing, encircling, encompassing, neighboring Syn. สิ่งแวดล้อม, บริเวณแวดล้อม
บริเวณแวดล้อม (n.) surrounding See also: environment, enclosing, encircling, encompassing, neighboring Syn. สิ่งแวดล้อม
ภาวะแวดล้อม (n.) surrounding Syn. สภาพแวดล้อม, สิ่งแวดล้อม
รอบตัว (adj.) surrounding See also: be on all sides of, be all round Syn. รอบกาย
สภาพแวดล้อม (n.) surrounding Syn. สิ่งแวดล้อม
แวดล้อม (adj.) surrounding
แวดล้อม (adj.) surrounding
สิ่งรอบข้าง (n.) surroundings See also: environment Syn. สิ่งรอบตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Stage door Johnnies constantly surround me...♪ เหล่าหนุ่มห้าวรายรอบตัวฉัน ♪
You spend all your money on these fuckin' fancy books. You surround yourselves with 'em.คุณเสียเงินมากมายกับการซื้อหนังสือ ตลกๆ พวกนี้ ไม่ได้มีประโยชน์เลย
He sent me to Smallville because he'd rather surround himself with drones than people who challenge his archaic business practices.พ่อส่งฉันมาที่สมอลวิลล์ เพราะพ่ออยากอยู่คนเดียว มากกว่าที่จะอยู่ร่วมกับคนที่คอยแต่จะท้าทาย ความเป็นนักธุรกิจอันแสนคร่ำครึของพ่อ
What we can do... is take a lot of these small plates and surround a container with a web of them.คือใช้แผ่นขั้วเล็กๆ จำนวนมากเอามาต่อล้อมช่องใส่คนไว้แทน
By morning, the Immortals will surround us.เตรียมประสบกับเกียรติยศ ! เกียรติยศ ?
Police have moved to surround the Hotel Lint, where the madman behind today's mayhem... is holed up and making a desperate last stand.ตำรวจได้เคลื่อนพลรายรอบ โรงแรมแล้วจ่า ซึ่งคนบ้าเบื้องหลัง ความวุ่นวายวันนี้ ซุ่มตัวอยู่ และกำลัง สู้อย่างจนตรอก
But those that surround you have everything to gain if you fall.แต่พวกที่อยู่รอบๆตัวคุณมีส่วนได้เสียแน่ ถ้าคุณดับ
I'll throw in surround sound.จะเพิ่มเครื่องเสียงให้ด้วย
We need to wait for Cowley's group to surround him.เราต้องรอให้กลุ่มของคาววี่มาล้อมจับมันไว้ก่อน
And it seems to me the people you surround yourself with have failed those tests at every turn.เท่าที่ดูคนที่อยู่รอบตัวคุณ ดูจะสอบตกในทุกกรณี
You always warmly surround me.เธอมักจะให้ความอบอุ่นกับฉันเสมอ,
You always surround me with your warmth.เธออยู่รอบๆตัวฉัน คอยให้แต่ความอบอุ่น

surround ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huán, ㄏㄨㄢˊ, 环 / 環] bracelet; ring (not for finger); to surround; to loop; loop
冤情[yuān qíng, ㄩㄢ ㄑㄧㄥˊ, 冤情] facts of an injustice; circumstances surrounding a miscarriage of justice
环境[huán jìng, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, 环境 / 環境] environment; circumstances; surroundings
淤血[yū xuè, ㄩ ㄒㄩㄝˋ, 淤血 / 瘀血] clotted blood; extravasated blood (leaking into surrounding tissue); thrombosis
凹进[āo jìn, ㄠ ㄐㄧㄣˋ, 凹进 / 凹進] concave; a concavity (lower than the surrounding area); a depression; hollow; dented
结膜[jié mó, ㄐㄧㄝˊ ㄇㄛˊ, 结膜 / 結膜] conjunctiva (membrane surrounding the eyeball)
前后文[qián hòu wén, ㄑㄧㄢˊ ㄏㄡˋ ㄨㄣˊ, 前后文 / 前後文] context; the surrounding words; same as 上下文
大院[dà yuàn, ㄉㄚˋ ㄩㄢˋ, 大院] courtyard (surrounded by many buildings); compound; great institution
四面楚歌[sì miàn chǔ gē, ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ ㄔㄨˇ ㄍㄜ, 四面楚歌] lit. on all sides the songs of Chu (成语 saw); fig. surrounded by enemies, isolated and without help (refers to the desperate final hours of Xiangyu 項羽|项羽); lone dissenting voice
[yū, ㄩ, 淤 / 瘀] hematoma (internal blood clot); extravasated blood (spilt into surrounding tissue); contusion
刘姥姥进大观园[Liú lǎo lao jìn Dà guān yuán, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄠˇ ㄌㄠ˙ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄚˋ ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, 刘姥姥进大观园 / 劉姥姥進大觀園] Granny Liu visits the Grand View gardens; (of a simple person) to be overwhelmed by new experiences and luxurious surroundings
动觉[dòng jué, ㄉㄨㄥˋ ㄐㄩㄝˊ, 动觉 / 動覺] kinesthesia; perception of one's bodily surroundings and movement
如鱼得水[rú yú dé shuǐ, ㄖㄨˊ ㄩˊ ㄉㄜˊ ㄕㄨㄟˇ, 如鱼得水 / 如魚得水] like a fish back in water (成语 saw); glad to be back in one's proper surroundings
髓鞘[suǐ qiào, ㄙㄨㄟˇ ㄑㄧㄠˋ, 髓鞘] myelin sheath (membrane surrounding axon of nerve cell)
局促[jú cù, ㄐㄩˊ ㄘㄨˋ, 局促] narrow (surrounding); short (of time)
泛大洋[fàn dà yáng, ㄈㄢˋ ㄉㄚˋ ㄧㄤˊ, 泛大洋] Panthalassis (geol., a single ocean surrounding Pangea 泛大陸|泛大陆 around 500 million years ago)
外侧裂周区[wài cè liè zhōu qū, ㄨㄞˋ ㄘㄜˋ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄡ ㄑㄩ, 外侧裂周区 / 外側裂周區] perisylvian (the part of the brain surrounding the lateral sulcus or Sylvian fissure), involved in speech
包围[bāo wéi, ㄅㄠ ㄨㄟˊ, 包围 / 包圍] surround; encircle
周围[zhōu wéi, ㄓㄡ ㄨㄟˊ, 周围 / 周圍] surroundings; environment; to encompass
周遭[zhōu zāo, ㄓㄡ ㄗㄠ, 周遭] surrounding, nearby
外围[wài wéi, ㄨㄞˋ ㄨㄟˊ, 外围 / 外圍] surrounding
对比温度[duì bǐ wēn dù, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ ㄨㄣ ㄉㄨˋ, 对比温度 / 對比溫度] temperature contrast; difference in temperature (of body to its surroundings)

surround ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶら下がり取材[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response
取り籠める;取籠める[とりこめる, torikomeru] (v1) to shut in; to confine; to surround
塀を巡らす[へいをめぐらす, heiwomegurasu] (exp,v5s) to fence in; to surround with a wall
巡らす[めぐらす, megurasu] (v5s,vt) to enclose (with); to surround (with); to encircle; to think over; to work out
ぐるっと(P);ぐるりと[, gurutto (P); gururito] (adv) (on-mim) turning in a circle; going around; turning about; surrounding; encircling; (P)
ぐるり[, gururi] (n) (also written 周) surroundings; circumference; (P)
しもつかれ[, shimotsukare] (n) (See 酢憤り) dish of simmered salmon head, soybeans, vegetables, and leftovers (popular in Tochigi Prefecture and surrounds)
そびえ立つ;聳え立つ[そびえたつ, sobietatsu] (v5t) to stand towering over the surrounds
七つ星[ななつぼし, nanatsuboshi] (n) (1) (See 北斗七星) Big Dipper; (2) (See 七曜・1) family crest representing the seven luminaries (with one central circle surrounded by six other circles); (3) (See 真鰯) Japanese pilchard; Japanese sardine (Sardinops melanostictus)
住みにくい;住み難い[すみにくい, suminikui] (adj-i) inconvenient (residence); unpleasant (surroundings); difficult (to live in)
包囲[ほうい, houi] (n,adj-no,vs) siege; encirclement; envelopment; surrounding; besiegement; (P)
取り巻く(P);取巻く;取りまく[とりまく, torimaku] (v5k,vt) to surround; to circle; to enclose; (P)
周回[しゅうかい, shuukai] (n,vs) (1) going around; (2) circumference; girth; surroundings
周囲[しゅうい, shuui] (n,adj-no) (1) surroundings; environs; (2) circumference; (P)
周壁[しゅうへき, shuuheki] (n) (See 壁) peripheral wall; surrounding wall
周辺環境[しゅうへんかんきょう, shuuhenkankyou] (n) surrounding environment; ambient surrounding; one's surroundings
四囲[しい, shii] (n,vs) surroundings; circumference
四夷[しい, shii] (n) the surrounding barbarians (from Chinese)
四面楚歌[しめんそか, shimensoka] (n,adj-no) being surrounded by enemies on all sides; being betrayed (forsaken) by everybody
回す(P);廻す[まわす, mawasu] (v5s,vt) (1) to turn; to rotate; to gyrate; (2) to circulate; to send around; (3) to surround; (4) to put something to a new use (e.g. leftovers); (suf,v5s) (5) (after the -masu stem of a verb) ... around (i.e. to chase someone around); (6) to dial (e.g. telephone number); (v5s) (7) to invest; (8) (See 輪姦す) to gang-rape; (P)
回り(P);周り(P);廻り[まわり, mawari] (n,n-suf) (1) circumference; perimeter; edge; (2) surroundings; locality; neighborhood; (3) (回り, 廻り only) rotation; circulation; (P)
囲む[かこむ, kakomu] (v5m,vt) to surround; to encircle; (P)
囲壁[いへき, iheki] (n,adj-no) enclosure; casing; surrounding wall
囲繞;囲にょう[いじょう(囲繞);いにょう, ijou ( i jou ); inyou] (n,vs) surrounding; enclosure
外囲[がいい, gaii] (n) periphery; surroundings
尿道海綿体[にょうどうかいめんたい, nyoudoukaimentai] (n) corpus spongiosum (body of penile erecile tissue surrounding the urethra)
山の手;山手(io)[やまのて, yamanote] (n) (1) (See 下町,山手・やまて) hilly section of a city (usu. residential); Yamanote (hilly residential section of western Tokyo, inc. Yotsuya, Aoyama, Koishikawa, Hongo, Ichigaya, Akasaka, Azabu and surrounds); (2) (See 山手・やまて・1) place near the mountains
屹然[きつぜん, kitsuzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) towering; lofty; (2) enduring isolation and not succumbing to one's surroundings
岩風呂[いわぶろ, iwaburo] (n) (See 温泉) bathtub or onsen made of (or surrounded by) rocks
巡る(P);回る;廻る[めぐる, meguru] (v5r,vi) (1) to go around; (2) to return; (3) to surround; (4) (See を巡って) to concern (usu. of disputes); (P)
庇;廂[ひさし, hisashi] (n) (1) (uk) eaves (of roof); (2) narrow aisle surrounding the core of a temple building; (3) visor or peak (of cap); (4) (abbr) (See 庇髪) classic Japanese women's low pompadour hairstyle
柵;城[き, ki] (n) fortress (surrounded by a wall, moat, etc.)
楽市楽座[らくいちらくざ, rakuichirakuza] (n) free markets and open guilds (policy enacted by daimyo in the Azuchimomoyama Period (1573-1598) that weakened the strict regulations surrounding business establishment in market places and important cities, allowing new businesses to open in Joka-machi market places)
気触れ[かぶれ, kabure] (n) (1) (uk) rash; eruption (in response to a skin irritant); (n-suf) (2) influence (usu. negative or critical nuance); (3) crazy about; having an affectation concerning all things surrounding something (esp. a language, a culture, etc.); (P)
総領;惣領;總領(oK)[そうりょう, souryou] (n) (1) eldest child; oldest child; first-born child; (2) child who carries on the family name; (3) (arch) (See 律令制,総領・すべおさ) pre-ritsuryo official established in key provinces, responsible for administration of his home and surrounding provinces; (4) (arch) head of a warrior clan (Kamakura period)
[こ, ko] (n) (arch) barbarian tribes surrounding ancient China
袋(P);嚢[ふくろ, fukuro] (n) (1) bag; sack; pouch; (2) skin of an orange (and other like fruits); (3) dead end; (4) plot of land surrounded by water; (P)
袋地[ふくろち;ふくろじ, fukurochi ; fukuroji] (n) (1) sacking; bagging; (2) (See 裏地・2) land that is surrounded by others' private property and is not directly accessible via public roads
身光[しんこう, shinkou] (n) aureole (of a Buddhist statue; surrounding the body but not the head); aureola
軒(P);簷;檐;宇[のき, noki] (n) (1) eaves; (2) (See 庇) narrow aisle surrounding the core of a temple building; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
取り巻く[とりまく, torimaku] Thai: วนเวียน English: to surround
囲む[かこむ, kakomu] Thai: ล้อมรอบ English: to surround

surround ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้อม[v.] (høm) EN: surround ; gather around ; encircle ; besiege ; enclose FR: entourer ; mettre autour
ห้อมล้อม[v.] (hømløm) EN: encircle ; besiege ; encompass ; beset ; surround ; mob FR: entourer ; se grouper autour
กง[v.] (kong) EN: surround FR:
กระหวัด[v.] (krawat) EN: embrace ; surround ; cuddle FR:
ล้อม[v.] (løm) EN: besiege ; surround ; encircle ; enclose FR: encercler ; entourer ; assiéger
ล้อมกรอบ[v.] (lømkrøp) EN: besiege ; lay siege ; mob ; attack from every side ; jointly attack sb. ; surround FR:
ล้อมเมือง[v. exp.] (løm meūang) EN: encircle a city ; surround a city ; besiege a city FR: encercler une ville ; assiéger une ville
ล้อมรอบ[v.] (lømrøp) EN: surround ; encircle ; enclose ; hem in ; encompass ; envelop ; ring ; flock around FR: encercler ; entourer ; ceindre
โอบ[v.] (ōp) EN: surround ; encircle ; besiege FR: entourer ; encercler
โอบล้อม[v. exp.] (ōp løm) EN: surround FR:
รายล้อม[v.] (rāiløm) EN: surround FR:
ติดหน้าตามหลัง[v.] (titnātāmlan) EN: surround FR:
แวดล้อม[v.] (waētløm) EN: surround ; encompass ; be encompassed FR: environner ; entourer
อาณาบริเวณ[n.] (ānābøriwēn) EN: territory ; area ; region ; vicinage ; surrounding area ; bounds FR: circonscription [f] ; territoire [m]
บริเวณ[n.] (børiwēn) EN: vicinity ; environs ; surroundings FR: voisinage [m] ; environs [mpl] ; parages [mpl]
บริเวณรอบ ๆ = บริเวณรอบๆ[n. exp.] (børiwēn røp) EN: surrounding FR: alentours [mpl]
ห้อมล้อม[adj.] (hømløm) EN: besieged ; thronged ; throng ; mobbed ; surrounded FR:
กำแพงแก้ว[n.] (kamphaēngka) EN: low wall surrounding a pagoda ; consecrated wall ; parapet surrounding a sacred building FR:
กำแพงเมือง[n. exp.] (kamphaēng m) EN: city wall ; town hall ; wall surrounding a city ; defensive wall FR: muraille [f] ; enceinte [f] ; rempart [m] ; mur d'enceinte [m]
กรณีแวดล้อม[n. exp.] (karanī waēt) EN: surrounding circumstances FR:
เขตรอบ ๆ = เขตรอบๆ[n. exp.] (khēt røp-rø) EN: environs ; surrounding area FR: environs [mpl]
ล้อมกรอบ[adj.] (lømkrøp) EN: attacked from every side ; completely surrounded FR:
ปริมณฑล[n.] (parimonthon) EN: Bangkok's surrounding provinces ; Bangkok's neighbouring provinces FR:
พฤติการณ์ประกอบ[n. exp.] (phreuttikān) EN: attendant circumstances ; surrounding circumstances FR:
พฤติการณ์แวดล้อม[n. exp.] (phreuttikān) EN: attendant circumstances ; surrounding circumstances FR:
ระเบียง[n.] (rabīeng) EN: cloister surrounding a temple FR: cloître [m]
รายล้อม[adj.] (rāiløm) EN: surrounding ; ambient FR:
รอบทิศทาง[adj.] (røp thitthā) EN: surrounding FR: alentour
รอบตัว[adj.] (røptūa) EN: all-round ; surrounding ; on all sides of ; all-around ; around FR: environnant
สภาพแวดล้อม[n. exp.] (saphāp waēt) EN: environment ; surroundings ; ambience FR: environnement [m] ; ambiance [f]
สิ่งแวดล้อม[n.] (singwaētløm) EN: environment ; surroundings FR: environnement [m] ; cadre [m]
ทรงกลด[v.] (songklot) EN: have a halo ; be surrounded by a halo FR: être entouré d'un halo
ถูกล้อมรอบ[adj.] (thūk lømrøp) EN: surrounded FR: entouré
แวดล้อม[adj.] (waētløm) EN: surrounding ; circumstantial FR:
วงล้อม[v.] (wongløm) EN: be encircled ; be surrounded (by) FR:

surround ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begleitumstände {pl}attendant circumstances; surrounding circumstances
Milieu {n} | häusliches Milieuenvironment; social background; surroundings | family background
Nahbereich {m}area; region; neighborhood; vicinity; surroundings
Surround-Sound {m}surround sound

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า surround
Back to top