ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

streamlet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *streamlet*, -streamlet-

streamlet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
streamlet (n.) ลำธารเล็กๆ See also: สายน้ำเล็กๆ Syn. brook, rivulet
English-Thai: HOPE Dictionary
streamlet(สทรีม'ลิท) n. ลำธารหรีอสายน้ำเล็ก ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
streamlet(n) ห้วย,ละหาน,ลำธารเล็กๆ

streamlet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
小川[おがわ, ogawa] (n) streamlet; brook; (P)
細流[さいりゅう, sairyuu] (n) streamlet; brooklet; rivulet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า streamlet
Back to top