ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stockbroker

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stockbroker*, -stockbroker-

stockbroker ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stockbroker (n.) นายหน้าซื้อขายหุ้น See also: นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ Syn. broker, middleman
stockbrokerage (n.) การซื้อขายหุ้น See also: การซื้อขายหลักทรัพย์
English-Thai: HOPE Dictionary
stockbroker(สทอค'โบรเคอะ) n. นายหน้าซื้อขายหุ้น,นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์., See also: stockbrokerage n., Syn. broker
English-Thai: Nontri Dictionary
stockbroker(n) นายหน้าซื้อขายหุ้น,นายหน้าขายพันธบัตร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
stockbrokerนายหน้าค้าหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stockbrokersนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's a stockbroker named ralph...เธอเป็นนายหน้าขายหุ้น ชื่อราล์ฟ...
A stockbroker and a finance cop couldn't pull this off.แค่ โบรคเกอร์ กับ กลต. ไม่น่าจะทำได้
My parents always wanted me to be a doctor or a stockbroker or something.พ่อแม่ของฉันมักจะต้องการให้ผมเป็นหมอ หรือนายหน้าหรือสิ่งที่ พวกเขาให้ฉัน
She's at Area, and there are plenty of douchey stockbroker types there. ♪ Whoa, oh, whoa, whoa what?ที่นั่นมีพวกนักเล่นหุ้น เต็มไปหมด อะไร?
"Here hangs stockbroker David Neustadter.Here hangs the broker David Niousater.
I read your book, and "Mike" was havin' the same problems... that "Chad," the stockbroker, was havin'.ผมอ่านหนังสือคุณแล้ว แล้ว แล้ว ไมค์กำลังมีปัญหาเดียวกับ เชด นักเล่นหุ้นถังแตก
Had to go to college to be a stockbroker, huh?อยากเป็นต้องจบมหาวิทยาลัยมั้ย
What? No, it's like he's the Batman of stockbrokers.อะไร เปล่า มันเหมือนว่าเค้าเป็น
You, the common man, tired from your labors as a stockbroker, or vacuum cleaner salesman, or bootblack.ฝนตก สิ่งที่ทำให้เท่าเทียม มาเพิ่มอีก หล่นใส่หัวคนฉลาด
She was a stockbroker.เธอเป็นนายหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์
Need a recommendation on a stockbroker?อยากให้ผมแนะนำ โบรกเกอร์ให้มั้ยล่ะ (นายหน้าค้าหุ้น)
Mike Acklin was a stockbroker, and his wife Debra worked as a city clerk.ไมค์ แอคลิน เป็นนายหน้าขายหุ้น และภรรยาเขาเป็นปลัดเมือง

stockbroker ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストックブローカー[, sutokkuburo-ka-] (n) stockbroker
株屋[かぶや, kabuya] (n) (col) stockbroker
株式仲買人[かぶしきなかがいにん, kabushikinakagainin] (n) stockbroker

stockbroker ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โบรกเกอร์[n.] (brōkkoē) EN: broker ; stockbroker FR:
นายหน้าค้าหุ้น[n. exp.] (nāinā khā h) EN: stockbroker FR:
นายหน้าซื้อขายหุ้น[n. exp.] (nāinā seū-k) EN: stockbroker FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stockbroker
Back to top