ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sluggish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sluggish*, -sluggish-

sluggish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sluggish (adj.) ขี้เกียจ See also: เฉื่อย, เงื่องหงอย, เอื่อยเฉื่อย, ซึมเซา Syn. inert, passive Ops. hurried
sluggishness (n.) ความซบเซา
sluggishness (n.) ความเฉื่อยชา See also: ความเกียจคร้าน Syn. lassitude
sluggishness (n.) ความเฉื่อยชา Syn. inactivity, latency, stupor, dullness
English-Thai: HOPE Dictionary
sluggish(สลัก'กิช) adj. ขี้เกียจ,เกียจคร้าน,เงื่องหงอย,ซบเซา,เฉื่อยชา,ผืดเคือง., See also: sluggishness n., Syn. slack
English-Thai: Nontri Dictionary
sluggish(adj) เฉื่อย,เกียจคร้าน,เอื่อยเฉื่อย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
งง (adj.) sluggish See also: apathetic, asleep, drowsy, dormant, inert, passive, slow-moving Syn. สะลึมสะลือ, ซึม, ง่วงเหงา
ซึมเซ่อ (adj.) sluggish See also: clumsy Syn. เซ่อ
สะลึมสะลือ (adj.) sluggish See also: apathetic, asleep, drowsy, dormant, inert, passive, slow-moving Syn. ซึม, ง่วงเหงา
เงื่อง (adj.) sluggish See also: slothful, slow, tardy, inactive, indolent Syn. เชื่อง, เชื่องช้า, เงื่องๆ, เงื่องหงอย Ops. รวดเร็ว, ว่องไว, กระฉับกระเฉง
เงื่องๆ (adj.) sluggish See also: slothful, slow, tardy, inactive, indolent Syn. เชื่อง, เชื่องช้า, เงื่องหงอย Ops. รวดเร็ว, ว่องไว, กระฉับกระเฉง
เบอะ (adj.) sluggish See also: clumsy Syn. ซึมเซ่อ, เซ่อ
ความเฉื่อยชา (n.) sluggishness See also: laziness, indolence, idleness Syn. ความเฉื่อย, ความขี้เกียจ, ความแฉะแบะ Ops. ความรวดเร็ว, ความฉับไว
ความแฉะแบะ (n.) sluggishness See also: laziness, indolence, idleness Syn. ความเฉื่อย, ความขี้เกียจ Ops. ความรวดเร็ว, ความฉับไว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're all a little sluggish today.พวกเราดูขี้เกียจกันนะวันนี้
And you're gonna be a little bit sluggish for a while, but with some warmth and some fluids, you should be all right.และคุณอาจจะรู้สึกซึมเซาอีกสักระยะนะครับ แต่ถ้าได้รับความอบอุ่น และดื่มน้ำเข้าไปสักหน่อย - ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรแล้วล่ะ
That other Saturn is a cold and sullen, sluggish ghoul, given to irrational bouts of rage.ว่าดาวเสาร์อื่น ๆ ที่เป็นที่หนาว เย็นและบูดบึ้ง, ปอบซบเซา ให้กับศึกที่ไม่ลงตัวของความโกรธ
I'm just helping your sluggish code keep up.แค่ช่วยให้รหัสอืดๆ ของคุณตามให้ทันน่ะ
Sluggish reactions.ปฏิกิริยาเชื่องช้าจริง
Sluggish. Like a wet sponge.ยวบยาบ เหมือนฟองน้ำเปียกๆ
The body sluggish, aged, cold, the embers left from earlier fires.ร่างกายที่อ่อนแรง / อายุ ความเหน็บหนาว เถ้าถ่านสูญสลายไป จากไฟที่เผาไหม้
It was really sluggish. I couldn't figure out why.มันขี้เกียจจริงๆแหละ
She's sluggish. She won't eat.เธอซึมเศร้า เธอไม่กินอาหาร
How's the stock market? Sluggish.ตลาดหุ้นเป็นอย่างไรบ้างคะ ซบเซา

sluggish ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
涩脉[sè mài, ㄙㄜˋ ㄇㄞˋ, 涩脉 / 澀脈] sluggish pulse
[chǔn, ㄔㄨㄣˇ, 蠢] blunt; stupid; to wiggle (of worms); sluggish
冷涩[lěng sè, ㄌㄥˇ ㄙㄜˋ, 冷涩 / 冷澀] cold and sluggish; chilly
拖拉[tuō lā, ㄊㄨㄛ ㄌㄚ, 拖拉] dilatory; slow; sluggish
[huǎn, ㄏㄨㄢˇ, 缓 / 緩] slow; unhurried; sluggish; gradual; not tense; relaxed; to postpone; to stall; to stave off; to revive; to recuperate
喜则气缓[xǐ zé qì huǎn, ㄒㄧˇ ㄗㄜˊ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄢˇ, 喜则气缓 / 喜則氣緩] joy depresses one's qi vital breath; an excess of joy may lead to sluggishness of vital energy (traditional Chinese medicine)
慢腾腾[màn téng téng, ㄇㄢˋ ㄊㄥˊ ㄊㄥˊ, 慢腾腾 / 慢騰騰] leisurely; unhurried; sluggish
徐缓[xú huǎn, ㄒㄩˊ ㄏㄨㄢˇ, 徐缓 / 徐緩] slow; sluggish; lazily; to slow down
[zhì, ㄓˋ, 滞 / 滯] sluggish
缓动[huǎn dòng, ㄏㄨㄢˇ ㄉㄨㄥˋ, 缓动 / 緩動] sluggish
迂磨[yū mó, ㄩ ㄇㄛˊ, 迂磨] sluggish; delaying

sluggish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
まどろっこしい;まどろこしい;まどろっこい;まどろこい[, madorokkoshii ; madorokoshii ; madorokkoi ; madorokoi] (adj-i) dull (e.g. of movement or reaction); sluggish
二八[にはち, nihachi] (n) February and August (times of slow business, sluggish sales, etc.)
低迷[ていめい, teimei] (n,vs) hanging low (over); hovering around (price level); low hanging (e.g. clouds); sluggish (e.g. economy); slump; recession; (P)
景気低迷[けいきていめい, keikiteimei] (n) economic slump; economic stagnation; lackluster economy; stagnant economy; sluggish economy; slow economy; dwindling economy
だらだら[, daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P)
ちんたら[, chintara] (adv,adv-to) (on-mim) dilatorily; sluggishly
のぞのぞ[, nozonozo] (exp) slowly; sluggishly
のっそり[, nossori] (adv,adv-to,vs) (on-mim) sluggishly
のろのろ[, noronoro] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) slowly; sluggishly; (P)
のんべんだらり[, nonbendarari] (adv-to) idly; sluggishly; doing nothing
不活発;不活溌[ふかっぱつ, fukappatsu] (adj-na,n) dull; slow; sluggish; inactive; inanimate; quiet; lethargic
低調[ていちょう, teichou] (adj-na,n) inactive; slow; sluggish; slack; low tone; undertone; dullness; (market) weakness; (P)
怠い[だるい, darui] (adj-i) (uk) sluggish; feel heavy; languid; dull; (P)
澱む(P);淀む[よどむ, yodomu] (v5m,vi) to stagnate; to be stagnant; to settle; to deposit; to be sedimented; to be precipitated; to hesitate; to be sluggish; to stammer; to stumble; to falter; (P)
緩慢[かんまん, kanman] (adj-na,n) slow; sluggish; dull; (P)
腕弛るい[かったるい, kattarui] (adj-i) (1) (uk) listless; languid; sluggish; (2) irritating; exasperating; tiresome
鈍い[にぶい(P);のろい(P), nibui (P); noroi (P)] (adj-i) (1) (にぶい only) dull (e.g. a knife); blunt; (2) (のろい is usu. in kana) thickheaded; obtuse; stupid; (3) (にぶい only) dull (sound); dim (light); (4) slow; sluggish; inert; lethargic; (5) (のろい only) indulgent (esp. to the opposite sex); doting; (P)
間だるい[まだるい, madarui] (adj-i) (1) (See 間だるっこしい,間怠っこい) slow; tedious; sluggish; dull; (2) irritating
間だるっこしい[まだるっこしい, madarukkoshii] (adj-i) (1) (See 間だるい,間怠っこい) slow; tedious; sluggish; dull; (2) irritating
間怠っこい[まだるっこい, madarukkoi] (adj-i) (1) (See 間だるい,間だるっこしい) slow; tedious; sluggish; dull; (2) irritating

sluggish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช้า[v.] (chā) EN: be slow ; be sluggish ; dawdle ; be delayed FR: traîner ; lambiner ; être retardé
ช้า[adj.] (chā) EN: slow ; late ; sluggish ; tardy FR: lent ; retardé ; attardé
แฉะ[adj.] (chae) EN: sluggish ; lethargic FR:
เฉื่อย[adj.] (cheūay) EN: inert ; slow ; mild ; gentle ; passive ; tardy ; sluggish ; phegmatic ; impassive FR: lent ; inerte ; apathique ; traînard ; mollasson ; passif
เฉื่อยชา[adj.] (cheūaychā) EN: inert ; lifeless ; sluggish ; lethargic ; slow ; inactive FR:
เอื่อย[adj.] (eūay) EN: sluggish ; indolent ; slouchy ; slow ; soft ; light FR: indolent
อืด[adj.] (eūt) EN: slow ; dilatory ; sluggish ; tardy ; dillydallying FR: lent
อืดอาด[adj.] (eūt-āt) EN: inactive ; slow ; sluggish ; lethargic ; dilatory ; tardy FR: lent
ไม่มีชีวิต[n. exp.] (mai mī chīw) EN: be lifeless ; be dull ; be listless ; be sluggish ; be lethargic ; be flat FR: ne pas donner signe de vie
ไม่มีชีวิตชีวา[xp] (mai mī chīw) EN: be lifeless ; be dull ; be listless ; be sluggish ; be lethargic ; be flat FR:
เนือย ; เนือย ๆ = เนือยๆ[adj.] (neūay ; neū) EN: sluggish ; slack ; slow FR: indolent ; apathique
เงื่อง[adj.] (ngeūang) EN: sluggish ; lethargic FR: indolent ; lent ; nonchalant
เงื่อง ๆ = เงื่องๆ[adj.] (ngeūang-nge) EN: sluggish ; lethargic FR: indolent ; lent ; nonchalant
เซื่อง[adj.] (seūang = se) EN: slow ; sluggish ; dull ; listless ; lifeless ; lethargic FR: indolent ; nonchalant
ซบเซา[adj.] (sopsao) EN: quiet ; dull ; depressed . sluggish ; lifeless ; unhappy ; sad ; subdued FR: somnolent ; assoupi
ตะบอย[adj.] (tabøi) EN: indolent ; sluggish FR: lent ; indolent
อุ้ยอ้าย[adj.] (ui-āi) EN: inactive ; sluggish ; slow-moving ; torpid ; clumsy FR:
แฉะแบะ[adv.] (chaebae) EN: inertly ; sluggishly FR:
ชักช้า[adv.] (chakchā) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly ; at a leisurely pace FR: lentement
เฉื่อย[adv.] (cheūay) EN: sluggishly ; unenergetically FR: lentement ; apathiquement
เฉื่อย ๆ = เฉื่อยๆ[adv.] (cheūay-cheū) EN: slowly ; sluggishly ; unenergetically FR: lentement
ความเฉื่อย[n.] (khwāmcheūay) EN: sluggishness ; lethargy ; torpor ; inertia ; boiling frog syndrome FR: inertie [f]
ความเฉื่อยชา[n.] (khwām cheūa) EN: sluggishness ; laziness ; indolence ; idleness ; inactivity ; inertia ; inaction FR: paresse [f] ; fainéantise [f] ; indolence [f] ; inertie [f]
ความอ่อนแอ[n.] (khwām øn-aē) EN: weakness ; sluggishness ; flip-flop ; infirmity FR: faiblesse [f] ; fragilité [f]
ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (khwām øn-aē) EN: sluggishness of the economy FR:
กระด้วมกระเดี้ยม[adv.] (krādūamkrad) EN: sluggishly FR:
กระต้วมกระเตี้ยม[adv.] (kratūamkrat) EN: inactively ; sluggishly FR:
ล่าช้า[adv.] (lā chā) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly FR: lentement
เนิบนาบ[adv.] (noēpnāp) EN: slowly ; unhurriedly ; tardily ; sluggishly ; gently ; leisurely FR:
เซา[adv.] (sao ) EN: sleepily ; drowsily ; torpidly ; sluggishly FR:
ทันธ์[adv.] (than) EN: slowly ; sluggishly FR:
ทันธ-[adv.] (thantha-) EN: slowly ; sluggishly FR:
ต้วมเตี้ยม[adv.] (tūamtīem) EN: sluggishly ; unsteadily ; awkwardly ; slowly ; tardily ; leisurely ; unhurriedly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sluggish
Back to top