ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slavery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slavery*, -slavery-

slavery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slavery (n.) ความเป็นทาส See also: การเป็นทาส
English-Thai: HOPE Dictionary
slavery(สเล'เวอรี) n. การมีทาสรับใช้,ความเป็นทาส,ระบบทาส,การทำงานหนักมาก,การทำงานเยี่ยงทาส, Syn. drudge
English-Thai: Nontri Dictionary
slavery(n) ความเป็นทาส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
slaveryความเป็นทาส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Slaveryการเป็นทาส [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bapu has always said there were two kinds of slavery in India:บาปูพูดเสมอว่า มีผู้ถูกกดขี่สองประเภทในอินเดีย
I'm concerned about the slavery of Muslims.ผมห่วงการถูกกดขี่ของชาวมุสลิม
She don't like slavery She won't sit and begแล้วเขาก็จ่ายเงินให้นาย? โง่ชมัดเลย
You were sold into slavery in a... - sultan's kingdom?คุณถูกขายเป็นทาสให้กับพวกสุลต่านรึ
So slavery for example or other forms of tyranny are inherently monstrous but the individuals participating in them may be the nicest guys you could imagine benevolent friendly nice to their children even nice to their slaves caring about other people.เช่น ระบบทาส หรือระบบทรราชอื่น ๆ มันมีความวิปริตแฝงอยู่ภายใน แต่ตัวบุคคลที่มีส่วนร่วม
You threaten my people with slavery and death.บางทีเจ้าควร กระทำเช่นเดิม
Its slavery was wrong, and that we could not be half free and half slave.และเราไม่สามารถที่จะมีครึ่งหนึ่งเป็นไทอีกครึ่งเป็นทาสได้
The great thing about the whole project is that it sounds like a white slavery ring, but it's not.และ... มันมีแต่จะขึ้นกับขึ้น ที่เยี่ยมเกี่ยวกับโปรเจ็คท์
The jewish people's flight from slavery to freedom.ชาวยิวสู้ตั้งแต่เป็นทาสจนได้เป็นอิสระ
If I'm not mistaken, your country eradicated it's indigenous Indian population and practiced institutionalized slavery for over 250 years.ถ้าผมจำไม่ผิดประเทศของคุณ ถอดรากถอดโคน ชนพื้นเมืองดั้งเดิม ชาวอินเดียแดง เกือบสิ้นเผ่าพันธุ์ และยังปฏิบัติการ ค้าแรงงานทาสถึง 250 ปี
We freed billions of people from thousands of years of slavery all over our galaxy, and then we patted ourselves on the back and left them with little or no means for survival.พวกเราปลดปล่อยผู้คนนับพันล้าน จากการตกเป็นทาสมานานนับพันปี ่ทุกๆกาแล็คซี่ และจากนั้นก็ปล่อยพวกเขากลับไป
Should the first unit hesitate any longer, he shall be condemned for resisting orders and be deprived of his rank, and slavery shall be forced upon all his men!ถ้าหน่วยแรกยังลังเล เขาจะโดนลงโทษและยึดตำแหน่งคืน และคนของเขาจะถูกถอดเป็นทาสหมด

slavery ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奴隶制[nú lì zhì, ㄋㄨˊ ㄌㄧˋ ㄓˋ, 奴隶制 / 奴隸制] slavery
奴隶制度[nú lì zhì dù, ㄋㄨˊ ㄌㄧˋ ㄓˋ ㄉㄨˋ, 奴隶制度 / 奴隸制度] slavery

slavery ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
奴隷制[どれいせい, doreisei] (n) (See 奴隷制度) slavery
奴隷制度[どれいせいど, doreiseido] (n) slavery
奴隷制度廃止[どれいせいどはいし, doreiseidohaishi] (n) abolition of slavery
隷属[れいぞく, reizoku] (n,vs) (See 隷従) subordination; servitude; servility; vassalage; slavery
隷従[れいじゅう, reijuu] (n,vs) slavery
奴隷[どれい, dorei] (n,adj-no) (1) slave; servant; (2) slavery; (P)

slavery ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเลิกทาส[n. exp.] (kān loēk th) EN: abolition of slavery FR: abolition de l'esclavage [f]
การมีทาส[n. exp.] (kān mī thāt) EN: slavery FR:
การเป็นทาส[n.] (kān pen thā) EN: slavery FR: esclavage [m]
ความเป็นทาส[n.] (khwām pen t) EN: servility ; bondage ; slavery ; servitude FR: esclavage [m] ; servitude [f]
สารกรมธรรม์[n.] (sānkrommath) EN: contract of voluntary slavery FR:
ทาสน้ำเงิน[n. exp.] (thāt nāmngo) EN: one who sells himself into slavery ; one who sells himself to another FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slavery
Back to top