ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

skirt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *skirt*, -skirt-

skirt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
skirt (sl.) หญิงสาวที่มีเสน่ห์
skirt (n.) กระโปรง Syn. kilt, fustanella
skirt (n.) คำเรียกผู้หญิง (คำหยาบ)
skirt around (phrv.) หาทางจัดการกับ (อย่างอ้อมๆ หรือเลี่ยงๆ) See also: จัดการทางอ้อม Syn. skirt round
skirt round (phrv.) หาทางจัดการกับ (อย่างอ้อมๆ หรือเลี่ยงๆ) See also: จัดการทางอ้อม Syn. skirt around
skirting board (n.) แผ่นกระดานที่ปิดขอบด้านล่างของผนัง
English-Thai: HOPE Dictionary
skirt(สเคิร์ท) n. กระโปรง,ชายเสื้อชนิดยาว,ชายเสื้อ,ชาย,ขอบ,รอบ,นอก,สิ่งที่ห้อยย้อย,ผู้หญิง,เด็กผู้หญิง vt.,vi. อยู่บนขอบ,ตั้งอยู่บนขอบ,เดินรอบ,หลีกเลี่ยง.
English-Thai: Nontri Dictionary
skirt(n) กระโปรง,ริม,ชาย,ขอบ,บริเวณ,เด็กผู้หญิง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระโปรง (n.) skirt
ละเลียบ (v.) skirt See also: hug, go/pass along the edge, Syn. เลียบ, เลาะ
เราะ (v.) skirt See also: walk along
เลาะ (v.) skirt See also: go around, walk along the edge of, follow the edge of
เลาะ (v.) skirt See also: hug, go/pass along the edge, Syn. เลียบ
เลียบ (v.) skirt See also: go around, walk along the edge of, follow the edge of Syn. เลาะ
mini (n.) คำเรียกย่อของ miniskirt และ minicomputer
ชานเมือง (n.) outskirts See also: suburb Syn. นอกเมือง, ปริมณฑล
ชายกระโปรง (n.) hem of a skirt See also: edge of a skirt
ซิ่น (n.) wrap-around skirt See also: sarong, skirt Syn. ผ้าซิ่น
ตีนจก (n.) part of skirtlive dress woven with silk Syn. ลายตีนจก
ถุงสำเร็จ (n.) tube skirt See also: ready-made Thai-styled salong
ลายตีนจก (n.) part of skirtlive dress woven with silk
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't want to pump any sunshine up your skirt but you have a future at Food World.ผมไม่อยากจะขุดคุ้ยอะไรจากคุณมากนัก แต่คุณมีอนาคตที่ฟู้ดเวิลด์
And maybe the next week, old lady Simons had this brand new skirt on when she came to school.และบางที ในสัปดาห์ต่อมายายไซมอนส์ จะมีกระโปรงใหม่ใส่ ตอนเธอมาโรงเรียนก็ได้
I'm sure she had her eye on that skirt for a long time.ฉันแน่ใจว่าเธอหมายตากระโปงนั่น ไว้นานแล้ว
What about the beaded skirt with that beige... croched halter you have hanging in the closet?What about the beaded skirt with that beige... ...crocheted halter you have in the closet?
Can you make the skirt slit higher?ท่านช่วยทำให้กระโปรงมันเว้าสูงขึ้นอีกได้มั๊ย?
Well, I mean, you wouldn't buy a skirt without asking your friends firstชั้นหมายถึง เธอจะต้องไม่ซื้อกระโปรง ถ้าไม่ถามเพื่อนก่อน
That is the ugliest F-ing skirt I've ever seen.กระโปรงที่อุบาตว์ที่สุดต่างหาก ไม่เคยเห็นมาก่อนเล้ย
But I can't wear a skirt for you.แต่ผมใส่กระโปรงเพื่อแม่ไม่ได้
I think you're wearing your skirt backwards.ผมคิดว่าคุณใส่กระโปรงกลับด้านน่ะครับ
Give me a full ballerina skirt and a hint of saloon, and I'm onboard.เอากระโปรงบัลเลต์เต็มตัว สีแปร๋นๆมาประกบละก็เห็นด้วยเลย
It was hard to imagine that my teacher, Mrs. Booth, had one under her skirt that looked just like it.มันยากจะจินตนาการว่า ครูของผม ครูบู๊ธ มีอันนึงใต้กระโปรง ที่เหมือนอย่างนั้นเป๊ะ
I imagined Mrs. Booth asking me to stay behind after school and showing me the same thing under her skirt as the girls I'd seen in the magazines with Sean.ผมจินตนาการครูบู๊ธ ขอให้ผมอยู่หลังเลิกเรียน และให้ผมดูสิ่งเดียวกันนั้นใต้กระโปรงเธอ เหมือนสาวๆ ที่ผมเห็น ในนิตยสารของชอน

skirt ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迴避[huí bì, ㄏㄨㄟˊ ㄅㄧˋ, 迴避] avoid; sidestep; skirt (an issue)
[liāo, ㄌㄧㄠ, 撩] to lift up (sth hanging down); to raise (hem of skirt); to pull up (sleeve); to sprinkle (water with cupped hands)
超短裙[chāo duǎn qún, ㄔㄠ ㄉㄨㄢˇ ㄑㄩㄣˊ, 超短裙] miniskirt
迷你裙[mí nǐ qún, ㄇㄧˊ ㄋㄧˇ ㄑㄩㄣˊ, 迷你裙] miniskirt
郊外[jiāo wài, ㄐㄧㄠ ㄨㄞˋ, 郊外] outskirts
[cháng, ㄔㄤˊ, 裳] lower garment; skirts; petticoats; garments
百褶裙[bái zhě qún, ㄅㄞˊ ㄓㄜˇ ㄑㄩㄣˊ, 百褶裙] pleated skirt
[qún, ㄑㄩㄣˊ, 裙] skirt
裙子[qún zi, ㄑㄩㄣˊ ㄗ˙, 裙子] skirt
踢脚线[tī jiǎo xiàn, ㄊㄧ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ, 踢脚线 / 踢腳線] skirting board
四郊[sì jiāo, ㄙˋ ㄐㄧㄠ, 四郊] suburb; outskirts (of town)
城郊[chéng jiāo, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄠ, 城郊] suburbs; outskirts of a city
近郊[jìn jiāo, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄠ, 近郊] suburbs; outskirts
近郊区[jìn jiāo qū, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄠ ㄑㄩ, 近郊区 / 近郊區] suburbs; city outskirts
郊区[jiāo qū, ㄐㄧㄠ ㄑㄩ, 郊区 / 郊區] suburban district; outskirts; suburbs
[pú, ㄆㄨˊ, 襆] hemless skirt; hood; turban

skirt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
Oバック[オーバック, o-bakku] (n) O-back; skirt with peek-a-boo hole in rump
ギャザースカート[, gyaza-suka-to] (n) gathered skirt
ゴアードスカート[, goa-dosuka-to] (n) gored skirt
サーキュラースカート[, sa-kyura-suka-to] (n) circular skirt
サスペンダースカート[, sasupenda-suka-to] (n) skirt with suspender
ディバイデッドスカート[, deibaideddosuka-to] (n) divided skirt
パラシュートスカート[, parashu-tosuka-to] (n) parachute skirt
ハラミ;はらみ[, harami ; harami] (n) (1) skirt steak; tender beef around the diaphragm; (2) back diaphragm meat of chicken
ヒップボーンスカート[, hippubo-nsuka-to] (n) hipbone skirt
プリーツスカート[, puri-tsusuka-to] (n) pleated skirt
フレアースカート[, furea-suka-to] (n) flare skirt
ラップスカート[, rappusuka-to] (n) (abbr) wraparound skirt
リリースカート[, riri-suka-to] (n) lily skirt
吊りスカート[つりスカート, tsuri suka-to] (n) skirt with suspenders
絶対領域[ぜったいりょういき, zettairyouiki] (n) (m-sl) (obsc) exposed skin between top of knee-high socks and hemline of skirt (lit
腰張り;腰張(io)[こしばり, koshibari] (n) (1) wainscoting; wainscotting; (2) sliding door's decorative paper skirt
裾模様[すそもよう, susomoyou] (n) kimono with design on the skirt
お引き摺り;お引摺り[おひきずり, ohikizuri] (n) (1) (See 引き摺り・1) train of dress; trailing skirt; (2) (See 引き摺り・2) woman who doesn't work and only thinks about fashion
お腰;御腰[おこし, okoshi] (n) (1) (hon) (See 腰・1) buttocks; lower back; waist; hips; (2) (fem) (See 腰巻) kimono underskirt
キュロットスカート[, kyurottosuka-to] (n) culotte skirt; culottes
ジャンパースカート[, janpa-suka-to] (n) jumper (skirt)
せこい[, sekoi] (adj-i) petty; small-minded; stingy; cheap (as in cheap shot, cheating, skirting the rules, etc.)
たくし上げる[たくしあげる, takushiageru] (v1) to roll up or pull up (sleeves, skirt, etc.)
パンティースカート[, pantei-suka-to] (n) panty skirt; pantskirt
バンリュー[, banryu-] (n) outskirts of a city (fre
ミディ[, midei] (n) (1) midi (i.e. midiskirt); (2) middy; middy blouse; blouse with a sailor collar; (P)
周辺[しゅうへん, shuuhen] (n) (1) circumference; outskirts; environs; around; in the area of; in the vicinity of; (2) {comp} (computer) peripheral; (P)
[ざい, zai] (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in
場末[ばすえ, basue] (n,adj-no) outskirts (e.g. of a shopping district); rundown district
外れ[はずれ, hazure] (n,suf) (1) end; verge; extremity; tip; outskirts; (2) miss; failure; (P)
外辺[がいへん, gaihen] (n) (See 内辺・ないへん) outskirts; periphery; environs
履く(P);佩く;穿く;着く;帯く[はく, haku] (v5k,vt) (1) (usu 履く or 穿く) to put on (or wear) lower-body clothing (i.e. pants, skirt, etc.); to put on (or wear) footwear; (2) (usu. 佩く or 帯く) to affix a sword to one's hip; (3) to affix a bowstring to a bow; (P)
幅木;巾木[はばき, habaki] (n) baseboard; skirting board
打ち掛け;裲襠;打掛け;打掛[うちかけ, uchikake] (n) (1) women's bridal robe with trailing skirts worn over a kimono; (2) (打ち掛け only) ending play for the day; leaving a game unfinished (esp. Go)
村外れ[むらはずれ, murahazure] (n) edge of town; outskirts of a village
湯文字[ゆもじ;いもじ, yumoji ; imoji] (n) (1) (See 腰巻き) woman's loincloth (worn as a kimono underskirt); (2) (See 湯帷子) single-layer absorbent bathrobe (worn during or after a bath)
狒々;狒狒[ひひ;ヒヒ, hihi ; hihi] (n) (1) (uk) baboon; (2) lecher; dirty old man; skirt-chaser
町外れ(P);町はずれ;街外れ[まちはずれ, machihazure] (n) outskirts (of a town); (P)
腰巻き;腰巻[こしまき, koshimaki] (n) loincloth; waistcloth; kimono underskirt
[はかま, hakama] (n) man's formal divided skirt; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
周辺[しゅうへん, shuuhen] circumference, outskirts, environs, (computer) peripheral
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
近郊[きんこう, kinkou] Thai: ชานเมือง English: outskirts

skirt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขอบกระโปรง[n. exp.] (khøp kraprō) EN: hem of a skirt FR:
กระโจมอก[v.] (krajōm-ok) EN: wear a skirt to cover her breast FR:
กระโปรง[n.] (kraprōng) EN: skirt FR: jupe [f] ; jupon [m]
กระโปรงจับจีบ[n. exp.] (kraprōng ja) EN: pleated skirt FR: jupe plissée [f]
กระโปรงลูกสูบ[n. exp.] (kraprōng lū) EN: piston skirt FR:
กระโปรงผ้าไทย[n. exp.] (kraprōng ph) EN: Thai fabric skirt FR:
กระโปรงพลีท[n. exp.] (kraprōng ph) EN: pleated skirt FR: jupe plissée [f]
กระโปรงทรงเอ[n. exp.] (kraprōng so) EN: A-line skirt FR: jupe trapèze [f]
กระโปรงเทนนิส[n. exp.] (kraprōng th) EN: tennis skirt FR: jupe de tennis [f]
กระโปรงยาว[n. exp.] (kraprōng yā) EN: long skirt FR: jupe longue [f]
กระโปรงยีนส์[n. exp.] (kraprōng yī) EN: denim skirt ; jean skirt ; jeans skirt FR:
เลียบ[v.] (līep) EN: walk along the edge of ; follow the edge of ; hug ; skirt ; go around FR: longer ; suivre le bord ; serrer ; contourner ; épouser
เลียบเมือง[v.] (līepmeūang) EN: go in procession around the city ; skirt a city ; follow a city wall FR:
เลาะ[v.] (lǿ) EN: skirt ; go along the edge (of) FR: longer ; suivre le bord ; contourner
นุ่งกระโจมอก[v.] (nungkrajōm-) EN: wear a sarong-like skirt covering the breast FR:
ผ้าซิ่น[n. exp.] (phā sin) EN: traditional tube skirt ; silk sarong FR:
ผ้าถุง[n.] (phāthung) EN: sarong ; tube skirt ; wraparound FR: sarong [m]
เราะ[v.] (rǿ ) EN: look for a way (out/in/through) ; skirt FR:
ซิ่น[n.] (sin) EN: wrap-around skirt ; sarong ; skirt FR: sarong (de femme) [m]
ถลกกระโปรง[v. exp.] (thalok krap) EN: hitch up the skirt FR:
ถุงสำเร็จ[n.] (thungsamret) EN: tube skirt FR:
ชานเมือง[n. exp.] (chān meūang) EN: suburb ; outskirts ; urban fringe FR: banlieue [f] ; périphérie [f] ; faubourg [m]
เขตชานเมือง[n. exp.] (khēt chānme) EN: suburban zone ; outskirts FR: zone suburbaine [f]
กระโปรงชั้นใน[n. exp.] (kraprōng ch) EN: petticoat ; pettiskirt ; waist slip FR: jupon [m]
กระโปรงสั้น[n. exp.] (kraprōng sa) EN: miniskirt FR: minijupe [f] ; jupe courte [f]
ละแวก[n.] (lawaēk) EN: vicinity ; outskirt ; village ; neighbourhood ; neighborhood (Am.) ; compound FR: voisinage [m] ; environs [mpl]
รอบนอก[n. exp.] (rop nøk) EN: periphery ; outskirts ; outside ; outer area FR: périphérie [f] ; banlieue [f]
ตีนจก[n.] (tīnjok) EN: part of skirtlive dress woven with silk FR:

skirt ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bastrock {m}bast skirt; raffia skirt
Rocksaum {m}hem of a skirt
Röckchen {n}little skirt; short skirt
Kolbenschaft {m}piston skirt
Außenbereich {m} (einer Stadt)outskirt area (of a city)
Rammschutz {m}skirting protection

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า skirt
Back to top