ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

suspend

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *suspend*, -suspend-

suspend ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
suspend (vt.) แขวน See also: ห้อย Syn. hang, dangle
suspend (vt.) ยกเลิกชั่วคราว See also: ระงับชั่วคราว, งดชั่วคราว, พักไว้ก่อน Syn. pause, wait awhile, intermit
suspend (vt.) เลื่อน Syn. postpone, discontinue, put off Ops. continue
suspend from (phrv.) แขวนจาก See also: ห้อยจาก
suspended (adj.) แขวนอยู่ See also: แขวนลอย, ห้อยอยู่ Syn. hanging, pensile, pendent
suspended (adj.) ระงับอยู่ชั่วคราว See also: หยุดอยู่ชั่วคราว Syn. inoperative, nonactive, discontinued Ops. continued
suspender (n.) สายเอี๊ยมดึงกางเกง See also: สายยืดสำหรับดึงกางเกง Syn. braces, shoulder straps
suspender (n.) สายแขวน See also: สายสำหรับห้อยแขวนสิ่งต่างๆ
suspender (n.) หนังรัดถุงเท้ายาว See also: สายดึงถุงเท้า Syn. garters
English-Thai: HOPE Dictionary
suspend(ซัสเพนดฺ') vt. แขวน,ลอยตัว,เลื่อน,หยุด,งด,ยกเลิกชั่วคราว,ให้พักงาน,ทำให้กังวลใจ. vi. หยุดชั่วคราว,หยุดชำระหนี้,ลอยตัว,แขวนอยู่., See also: suspendibility n. suspendible adj., Syn. hang,banish,defer,swing ###A. reinstate
English-Thai: Nontri Dictionary
suspend(vt) เลื่อนไป,แขวน,หยุดชั่วคราว,งด
suspenders(n) หนังดึงถุงเท้า,สายโยงกางเกง,สายแขวน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
suspendพักไว้, รอไว้, งดไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suspendedแขวน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suspended Load ปริมาณสารแขวนลอย ตะกอนที่แแขวนลอยในน้ำ ซึ่งถูกพาไปด้วยการไหลของน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โตงเตง (n.) suspended bars of a loom
แขวนลอย (adj.) suspendible
กระจับปิ้ง (n.) shield suspended over the pubic portion of a small girl See also: modesty shield of gold or silver for little girl, ornamental gold or silver shield suspended from a cord or chain fastened around the waist of a small girl Syn. ตะปิ้ง, จับปิ้ง, จะปิ้ง
กระจับปิ้ง (n.) shield suspended over the pubic portion of a small girl See also: modesty shield of gold or silver for little girl, ornamental gold or silver shield suspended from a cord or chain fastened around the waist of a small girl Syn. ตะปิ้ง, จับปิ้ง, จะปิ้ง
ตับปิ้ง (n.) shield suspended over the pubic portion of a small girl See also: modesty shield of gold or silver for little girl, ornamental gold or silver shield suspended from a cord or chain fastened around the waist of a small girl Syn. ตะปิ้ง, จับปิ้ง, กระจับปิ้ง, จะปิ้ง
ตับปิ้ง (n.) shield suspended over the pubic portion of a small girl See also: modesty shield of gold or silver for little girl, ornamental gold or silver shield suspended from a cord or chain fastened around the waist of a small girl Syn. ตะปิ้ง, จับปิ้ง, กระจับปิ้ง, จะปิ้ง
พักงาน (v.) be suspended from job
ระโยงระยาง (n.) large number of ropes suspended disorderly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd be forced to suspend you headfirst in the Bog of Eternal Stench.เราก็ต้องแขวนแกกลับหัว อยู่ในหนองแห่งความเหม็นไม่มีสิ้นสุด
I'm guessing you already went to the school board and asked them to suspend me.ฉันเดาว่านายคงเดินไปรายงานให้ พวกบอร์ดผู้บริหารของโรงเรียนรับทราบแล้วมั๊ง
They'll suspend you from coaching for the rest of your life.แล้วคุณก็คงต้องถูกสั่งพักงานสอนไปตลอดชีวิตแน่นอน
On top of that, the FAA wants your approval to suspend all air traffic.เอฟเอเอ ขอให้ท่านอนุมัติคำสั่งห้ามบิน
How could I not? In this case, we're hoping you'll suspend that position.ในกรณีนี้ เราหวังว่าท่านจะระงับสถานภาพนั้นเอาไว้ก่อน
But given what I was trying to explain, we can fold the space, bring the target closer to us, create what's known as an Einstein-Rosen bridge, otherwise known as a wormhole, suspend it via gravitational field.-Right. -Canada bIamed Michigan. HaIf the Northeast.
Hey, just suspend the skepticism, at least until you meet him.เก็บข้อสงสัยไว้ก่อนแล้วเอาไว้ถามกับเขาเองดีกว่า
So effective immediately, we will suspend participation of cyborg troops.เพื่อให้เห็นผลโดยเร็ว เราจะหยุดการทำงานของกองกำลังไซบอร์ก
Dumbledore has persuaded the Minister to suspend it.\#8203; Nให้#8203; เลื่อนเรื่องของเธอไว้ก่อน
But I suspend my sentenceแต่ฉันต้องหยุดการลงโทษไว้ก่อน
We'll suspend it a few metres above the water.เราจะโหนตัวห่างจากผิวน้ำเล็กน้อย
But I can suspend you until you do.แต่ฉันสามารถพักงานคุณได้จนกว่าคุณจะทำ

suspend ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
背带[bēi dài, ㄅㄟ ㄉㄞˋ, 背带 / 背帶] braces; suspenders; sling (for a rifle); straps (for a knapsack)
[dī, ㄉㄧ, 提] carry (suspended)
间断[jiàn duàn, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄢˋ, 间断 / 間斷] disconnected; interrupted; suspended
编磬[biān qìng, ㄅㄧㄢ ㄑㄧㄥˋ, 编磬 / 編磬] musical instrument consisting of a set of chime stones suspended from a beam and struck as a xylophone
[chuò, ㄔㄨㄛˋ, 辍 / 輟] stop; cease; suspend
假死[jiǎ sǐ, ㄐㄧㄚˇ ㄙˇ, 假死] suspended animation; feigned death; to play dead
吊袜带[diào wà dài, ㄉㄧㄠˋ ㄨㄚˋ ㄉㄞˋ, 吊袜带 / 吊襪帶] suspenders (for stockings)
吊钩[diào gōu, ㄉㄧㄠˋ ㄍㄡ, 吊钩 / 吊鉤] suspended hook; hanging hook
悬浮[xuán fú, ㄒㄩㄢˊ ㄈㄨˊ, 悬浮 / 懸浮] suspend; to float suspended; suspension
悬浮物[xuán fú wù, ㄒㄩㄢˊ ㄈㄨˊ ˋ, 悬浮物 / 懸浮物] suspended matter; suspension (of atmospheric pollution)
暂停[zàn tíng, ㄗㄢˋ ㄊㄧㄥˊ, 暂停 / 暫停] suspend

suspend ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サスペンド[, sasupendo] (n) suspend
休む[やすむ, yasumu] (v5m,vi) (1) to be absent; to take a day off; (2) to rest; to have a break; (3) to go to bed; to (lie down to) sleep; to turn in; to retire; (4) to stop doing some ongoing activity for a time; to suspend business; (P)
吊る[つる, tsuru] (v5r) (1) to hang; to suspend (something from something); to be hanged (by the neck); (2) to hoist an opponent off of his feet by his loincloth (sumo); (P)
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service
サスペンダー[, sasupenda-] (n) suspenders
サスペンダースカート[, sasupenda-suka-to] (n) skirt with suspender
サスペンデットゲーム[, sasupendettoge-mu] (n) suspended game; (P)
サスペンデッドゲーム[, sasupendeddoge-mu] (n) suspended game
ズボン吊り[ズボンつり, zubon tsuri] (n) suspenders
ぶら下げる[ぶらさげる, burasageru] (v1,vt) to hang; to suspend; to dangle; to swing; to carry; (P)
休業[きゅうぎょう, kyuugyou] (n,vs) closed (e.g. store); business suspended; shutdown; holiday; (P)
吊り[つり, tsuri] (n) (1) hanging; suspending; (2) sling
吊りスカート[つりスカート, tsuri suka-to] (n) skirt with suspenders
吊り上げる;釣り上げる;つり上げる;釣上げる[つりあげる, tsuriageru] (v1,vt) (1) to raise; to lift; to hang up; to suspend; (2) to (artificially, deliberately) raise prices; (3) (釣り上げる, 釣上げる only) to pull in (fish)
吊足場;つり足場[つりあしば, tsuriashiba] (n) suspended scaffolding
垂らす[たらす, tarasu] (v5s,vt) (1) to dribble; to spill; (2) to suspend; to hang down; to slouch; to dangle; (P)
宙ぶらりん;中ぶらりん[ちゅうぶらりん, chuuburarin] (adj-na,adj-no) (1) dangling; hanging; suspended; (2) pending; half done; in limbo; indecisive
宙吊り;宙づり;宙釣り[ちゅうづり, chuuduri] (n) hanging in midair; suspended in midair
止まる(P);留まる(P);停まる;駐まる;止る;留る[とまる, tomaru] (v5r,vi) (1) to stop (moving); to come to a stop; (2) to stop (doing, working, being supplied); to come to a halt; to cease; to be stopped; to be suspended; (3) to alight; to perch on; (P)
浮かぶ(P);浮ぶ;泛かぶ;泛ぶ[うかぶ, ukabu] (v5b) (1) to float; to be suspended; (2) to rise to surface; (3) to come to mind; to have inspiration; (P)
浮人形[うきにんぎょう, ukiningyou] (n) (obsc) plastic toy (e.g. fish) suspended in a sealed glass tube filled with fluid; toy for use in the bath
靴下止め(iK);靴下留め;靴下留[くつしたどめ, kutsushitadome] (n) garters; suspenders
食い上げ[くいあげ, kuiage] (n) (1) losing the means of livelihood; (2) (arch) a samurai's annual rice stipend being suspended; (3) (in fishing) the fish swimming upward after biting the fishhook

suspend ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้อย[v.] (hǿi) EN: hang ; suspend FR: pendre ; suspendre
แขวน[v.] (khwaēn) EN: hang ; hang up ; suspend FR: pendre ; suspendre ; accrocher
เลื่อน[v.] (leūoen) EN: postpone ; defer ; put off ; adjourn ; delay ; call off ; suspend FR: ajourner ; postposer ; différer ; reporter ; remettre ; repousser ; retarder
เลื่อนเวลา[v. exp.] (leūoen wēlā) EN: postpone ; adjourn ; delay ; suspend ; put off ; defer FR: ajourner ; postposer ; différer ; reporter ; remettre ; repousser
งด[v.] (ngot) EN: suspend ; stop ; halt ; refrain (from) ; abstain (from) ; drop FR: arrêter ; suspendre ; interrompre ; laisser tomber ; se dispenser ; s'exempter ; se passer de ; s'abstenir
พัก[v.] (phak) EN: stop for a while ; lay off ; suspend FR: interrompre ; arrêter momentanément
พักชำระหนี้[v. exp.] (phak chamra) EN: suspend repayment FR:
พักการเจรจา[v. exp.] (phak kān jē) EN: suspend negotiations FR: suspendre les négociations
พักงาน[v. exp.] (phak ngān) EN: be suspended from job ; stop working ; remove from office ; suspend from office FR:
ผัดวันประกันพรุ่ง[v. (loc.)] (phatwanprak) EN: delay ; put off ; procrastinate ; adjourn ; suspend FR:
ระงับ[v.] (ra-ngap) EN: stop ; halt ; discontinue ; suspend ; put an end to ; restrain ; abate ; suppress ; curb FR: arrêter ; stopper ; interrompre ; supprimer ; réprimer ; calmer
ระงับชั่วคราว[v. exp.] (ra-ngap chū) EN: suspend FR:
รอ[v.] (rø) EN: suspend ; hold in abeyance FR:
รอลงอาญา[v. exp.] (rø long āyā) EN: suspend a sentence FR:
สั่งพักงาน[v. exp.] (sang phak n) EN: remove ; suspend FR:
ทุเลาการบังคับคดี [v. exp.] (thulao kān ) EN: suspend the execution of a sentence ; stay the execution of a sentence FR:
ย้อย[v.] (yøi) EN: droop ; hang down loosely ; suspend FR: pendre ; traîner
ยกเลิกชั่วคราว[v. exp.] (yokloēk chū) EN: suspend FR: suspendre
ยกไว้[v.] (yokwai) EN: suspend ; put aside ; stop FR: suspendre
หยุด[v.] (yut) EN: stop ; halt ; pause ; lay off ; drop ; cease ; keep from ; break ; let up ; suspend ; discontinue ; terminate ; stay FR: arrêter ; s'arrêter ; stopper ; interrompre ; cesser (de) ; abandonner
หยุดชั่วคราว[v. exp.] (yut chūakhr) EN: pause ; suspend temporarily FR: faire une pause ; suspendre temporairement
แบน[adj.] (baēn) EN: banned FR: suspendu
บัญชีถูกระงับ[n. exp.] (banchī thūk) EN: suspended account FR:
ห้อยโหน[v.] (hǿihōn) EN: swing ; swing and hang ; do acrobatics FR: se balancer suspendu
ห้อยอยู่[adj.] (høi yū) EN: FR: pendu ; suspendu
โหน[v.] (hōn) EN: swing ; hang ; dangle ; cling FR: se balancer ; être suspendu
โหนกิ่งไม้[v. exp.] (hōn kingmāi) EN: FR: se suspendre aux branches
คอร์สปิด[n. exp.] (khøt pit) EN: FR: cours suspendus [mpl]
แขวนลอย[adj.] (khwaēnløi) EN: suspended ; suspendible FR:
แขวนเสื้อผ้า[v. exp.] (khwaēn seūa) EN: FR: suspendre les vêtements
คว้าง[adj.] (khwāng) EN: adrift ; floating ; suspended FR:
งอย[v.] (ngøi) EN: be suspended FR:
ระย้า[adj.] (rayā) EN: hanging ; pendant ; suspending ; fluttering in the wind FR:
ระโยงระยาง[X] (rayōngrayān) EN: a large number of ropes suspended disorderly ; a large number of ; a profusion of ; a mess of FR:
รอลงอาญา[adj.] (rø long āyā) EN: sentence suspended FR:
สารแขวนลอย[n. exp.] (sān khwaēnl) EN: suspended matter FR: matière en suspension [f]
สะพานห้อย[n. exp.] (saphān høi) EN: FR: pont suspendu [m]
สะพานแขวน[n. exp.] (saphān khwa) EN: suspension bridge ; rope bridge FR: pont suspendu [m]
ติดโทษแบน[adj.] (tit thōt ba) EN: banned FR: suspendu
โตงเตง[n.] (tōngtēng) EN: suspended bars of a loom FR:

suspend ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abhänger {m} (Bau)suspending bracket
Hosenträger {m}(a pair of) braces [Br.]; suspenders [Am.]
Sockenhalter {m}sock suspenders
Straps {m}suspender belt [Br.]; garter belt [Am.]
Haftverschonung {f}suspended sentence
Beurlaubung {f}; Suspendierung

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า suspend
Back to top