ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

suffer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *suffer*, -suffer-

suffer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
suffer (vi.) ทนทุกข์ทรมาน See also: ทุกข์ใจ, หนักใจ, ประสบความทุกข์ Syn. ache, hurt, undergo
suffer (vt.) ทนทุกข์ทรมาน See also: ทุกข์ใจ, หนักใจ, ประสบความทุกข์ Syn. ache, hurt, undergo
suffer (vi.) อดทน See also: ทนทาน Syn. bear, endure, sustain
suffer (vt.) อดทน See also: ทนทาน Syn. bear, endure, sustain
suffer from (phrv.) ทุกข์ทรมานจาก See also: ทุกข์ยากจาก, เผชิญกับ Syn. suffer with, complain of
suffer with (phrv.) ทุกข์ทรมานจาก See also: ทุกข์ยากจาก, เผชิญกับ Syn. complain of
sufferable (adj.) ซึ่งอดทนได้ Syn. bearable, tolerable
sufferance (n.) ความอดทน Syn. endurance, patience, toleration
sufferer (n.) ผู้ที่ได้รับความทุกข์ See also: ผู้ประสบความทุกข์
suffering (n.) การได้รับความทุกข์ทรมาน See also: การได้รับความเจ็บปวด
suffering (n.) ความเจ็บปวด See also: ความทุกข์ทรมาน, ความทุกข์ยาก Syn. agony, distress, hardship, pain
suffering (adj.) ซึ่งได้รับความทุกข์ทรมาน See also: ซึ่งได้รับความเจ็บปวด Syn. aching, in difficulties, pained
English-Thai: HOPE Dictionary
suffer(ซัฟ'เฟอะ) vt.,vi. ประสบ,ได้รับ,ได้ผ่าน,ทน,อดทน,ยอม,ประสบ,อนุญาต., See also: sufferable adj. ableness n. sufferably adv. sufferer n., Syn. bear,feel,undergo
suffering(ซัฟ'เฟอริง) n. ความอดทน,ความอดกลั้น,สิ่งที่อดทน,ความเจ็บปวด,ความหายนะ,โรค adj. ประสบความทุกข์,เป็นโรค., Syn. agony
English-Thai: Nontri Dictionary
suffer(vi) เจ็บปวด,ตกทุกข์,ประสบ,ทนทุกข์,อดทน
sufferance(n) ความอดกลั้น,การอนุญาต,ความอดทน,การยอมทน
suffering(n) ความทุกข์,ความลำบาก,ความเจ็บปวด,ความอดทน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sufferance bondใบค้ำประกันอนุญาต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sufferingความทุกข์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วัวสันหลังขาด (n.) person who has done something wrong and suffer with his quilty conscience See also: person who feels frightened with a guilty conscience
วัวสันหลังหวะ (n.) person who has done something wrong and suffer with his quilty conscience See also: person who feels frightened with a guilty conscience Syn. วัวสันหลังขาด
งอม (v.) suffer See also: be very uncomfortable
ทนทุกข์ (v.) suffer See also: endure suffering Syn. ทนทุกข์ทรมาน
ทนทุกข์ทรมาน (v.) suffer See also: endure suffering Syn. ทนทุกข์
ทุกข์ทรมาน (v.) suffer See also: be distressed, agonize, torture, torment, ache Syn. เจ็บปวด, ทรมาน, ทุกข์ระทม
ทุกข์ร้อน (v.) suffer See also: worry, be concerned, be anxious Syn. เดือดร้อน, ทุกข์ใจ, หนักใจ, ร้อนใจ
ฝืดเคือง (v.) suffer See also: distress Syn. ขัดสน, อัตคัด, ขาดแคลน Ops. อุดมสมบูรณ์
รับเคราะห์ (v.) suffer See also: have misfortunes
เจ็บช้ำน้ำใจ (v.) suffer See also: mental pain, hurt deeply Syn. เจ็บใจ, สะเทือนใจ
เจอดี (v.) suffer See also: encounter, undergo
เข็ดฟัน (v.) suffer an unpleasant tingling in the teeth Syn. เสียวฟัน
ขัดหนัก (v.) suffer from a constipation Syn. ท้องผูก
ลงแดง (v.) suffer from excessive bloody flux See also: suffer from severe dysentery
มีอันเป็นไป (v.) suffer misfortune See also: suffer disaster, be destined to misfortune, die, expire
ลำบาก (v.) suffer severe hardships See also: be poor, live in poverty, be impoverished, be destitute Syn. ยากแค้น, ลำบากยากเข็ญ Ops. สุขสบาย
ลำบากยากเข็ญ (v.) suffer severe hardships See also: be poor, live in poverty, be impoverished, be destitute Syn. ลำบาก, ยากแค้น Ops. สุขสบาย
ลำเค็ญ (v.) suffer severe hardships See also: be poor, live in poverty, be impoverished, be destitute Syn. ลำบาก, ยากแค้น, ลำบากยากเข็ญ Ops. สุขสบาย
ทุกข์ (adv.) sufferably See also: miserably Syn. ยากเข็ญ, ทุกข์เข็ญ
เข็ญ (adv.) sufferably See also: miserably Syn. เข็ญใจ, ยากเข็ญ, ทุกข์เข็ญ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You sure you do not suffer needlessly?แน่ใจนะว่าคุณไม่ทนทุกข์โดยไม่จำเป็น
Don't suffer aloneอย่าเอาแต่ทนทุกข์ตามลำพัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did you suffer much?คุณไม่ต้องทนทุกข์ทรมานมาก?
Just seems to me that you seem to suffer from what we call "pressure of speech."ก็แค่ผมคิดว่า คุณดูเหมือนจะมีปัญหา จากสิ่งที่เรียกว่า "ความกดดันในการพูด"
And so, I think no man in a century will suffer as greatly as you will.แต่ข้าคิดว่าไม่มีใครในศตวรรษนี้ ที่จะต้องพบเจอความทรมานอย่างที่เจ้าเจอ!
I suffer so much. Please hurry.ฉันทรมานเหลือเกิน ได้โปรดเร่งมือ
I once made the mistake of telling this female lab partner that I couldn't stand to see things suffer like little frogs, that we'd have to dissect.ผมเคยบอกเพื่อนผู้หญิง ร่วมแล็บเดียวกัน... ...ว่าผมทนดูกบถูกผ่าไม่ได้
I'll suffer unrevenged, you're a fool.ฉันจะยอมรับกรรมโดยไม่ได้แก้แค้น ก็แสดงว่าเธอโง่มาก
You've messed with the great and powerful Max... and now must suffer the consequences.แกได้เจอกับเรื่องยุ่งๆซะแล้วและนี่เป็นอำนาจของแม็กซ์... และตอนนี้พวกแกจะได้รับผลกรรม.
You would suffer less. I would defend you."'เจ้าคงทรมานน้อยลง ข้าคงปกป้องเจ้า
Who should suffer but myself? It has been my own doing, and I ought to feel it.ใครที่จะต้องทุกข์ทนนอกจากพ่อเอง มันเป็นการกระทำของพ่อเอง พ่อควรจะรู้สึกอย่างนั้น
Someone who honestly thinks the other 95% of us suffer from some form of mass delusion.คนที่ ตรงไปตรงมา คิดว่าอีก 95% ของเรา ต้องทนทุกข์ทรมานจากรูปแบบ ของความเข้าใจผิดบางมวล
I must suffer until his curse destroys me.ผมต้องทุกข์ทรมานจนคำสาปแช่งของเขาทำลายฉัน
I will not suffer more. Are you not reading as well as not writing?ฉันจะไม่ยอมทุกข์ทรมานอีกต่อไป คุณคงไม่ได้อ่านพอๆกับที่ไม่ได้เขียนใช่มั้ย

suffer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受暑[shòu shǔ, ㄕㄡˋ ㄕㄨˇ, 受暑] affected by heat; to suffer heatstroke or sunstroke
破财[pò cái, ㄆㄛˋ ㄘㄞˊ, 破财 / 破財] bankrupt; to suffer financial loss
两败俱伤[liǎng bài jū shāng, ㄌㄧㄤˇ ㄅㄞˋ ㄐㄩ ㄕㄤ, 两败俱伤 / 兩敗俱傷] both sides suffer (成语 saw); neither side wins
落马[luò mǎ, ㄌㄨㄛˋ ㄇㄚˇ, 落马 / 落馬] lit. to fall from a horse; fig. to suffer a setback; to come a cropper
受制[shòu zhì, ㄕㄡˋ ㄓˋ, 受制] controlled (by sb); to suffer under a yoke
失利[shī lì, ㄕ ㄌㄧˋ, 失利] to lose; to suffer defeat
打败[dǎ bài, ㄉㄚˇ ㄅㄞˋ, 打败 / 打敗] to defeat; to overpower; to beat; to suffer a defeat; to be defeated
败北[bài běi, ㄅㄞˋ ㄅㄟˇ, 败北 / 敗北] to suffer defeat; to lose (a battle, an election); the loser
吃亏[chī kuī, ㄔ ㄎㄨㄟ, 吃亏 / 吃虧] suffer losses; come to grief; get the worst of it
[lí, ㄌㄧˊ, 罹] happen to; sorrow; suffer from
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, 患] misfortune; suffer (from illness); trouble; danger; worry; to contract (a disease)
[ái, ㄞˊ, 挨] next to; suffer (hunger); endure; drag out; delay; stall; play for time
中风[zhòng fēng, ㄓㄨㄥˋ ㄈㄥ, 中风 / 中風] suffer a paralyzing stroke
二茬罪[èr chá zuì, ㄦˋ ㄔㄚˊ ㄗㄨㄟˋ, 二茬罪] suffer second persecution
自找[zì zhǎo, ㄗˋ ㄓㄠˇ, 自找] to suffer as a consequence of one's own actions; you asked for it; to bring it on oneself (sth unpleasant)
受到影响[shòu dào yǐng xiǎng, ㄕㄡˋ ㄉㄠˋ ˇ ㄒㄧㄤˇ, 受到影响 / 受到影響] affected (usually adversely); to suffer
愧恨[kuì hèn, ㄎㄨㄟˋ ㄏㄣˋ, 愧恨] ashamed and sorry; suffering shame and remorse
[zhāo, ㄓㄠ, 着 / 著] catch; receive; suffer
不可一世[bù kě yī shì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄧ ㄕˋ, 不可一世] consider oneself unexcelled in the world; be insufferably arrogant
[ái, ㄞˊ, 捱] dawdle; suffer
亏负[kuī fù, ㄎㄨㄟ ㄈㄨˋ, 亏负 / 虧負] deficient; to let sb down; to cause sb suffering
漫漫长夜[màn màn cháng yè, ㄇㄢˋ ㄇㄢˋ ㄔㄤˊ ㄧㄝˋ, 漫漫长夜 / 漫漫長夜] endless night (成语 saw); fig. long suffering
长夜漫漫[cháng yè màn màn, ㄔㄤˊ ㄧㄝˋ ㄇㄢˋ ㄇㄢˋ, 长夜漫漫 / 長夜漫漫] endless night (成语 saw); fig. long suffering
[zhěng, ㄓㄥˇ, 整] exactly; in good order; whole; complete; entire; in order; orderly; to repair; to mend; to renovate; to make sb suffer; to punish; to fix; to give sb a hard time
良工心苦[liáng gōng xīn kǔ, ㄌㄧㄤˊ ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄎㄨˇ, 良工心苦] expert craft from hard practice (成语 saw); hard-won skill; A masterpiece demands suffering.
同病相怜[tóng bìng xiāng lián, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄢˊ, 同病相怜 / 同病相憐] fellow sufferers empathize with each other (成语 saw); misery loves company
实女[shí nǚ, ㄕˊ ㄋㄩˇ, 实女 / 實女] female suffering absence or atresia of vagina (as birth defect)
人间地狱[rén jiān dì yù, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄉㄧˋ ㄩˋ, 人间地狱 / 人間地獄] hell on earth (成语 saw); suffering the torments of Buddhist hell while still alive; fig. having an uncomfortable time
悲声载道[bēi shēng zài dào, ㄅㄟ ㄕㄥ ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, 悲声载道 / 悲聲載道] lamentations fill the roads (成语 saw); severe suffering all around
患者[huàn zhě, ㄏㄨㄢˋ ㄓㄜˇ, 患者] patient; sufferer
冤苦[yuān kǔ, ㄩㄢ ㄎㄨˇ, 冤苦] suffering from injustice
受难者[shòu nàn zhě, ㄕㄡˋ ㄋㄢˋ ㄓㄜˇ, 受难者 / 受難者] sufferer; a victim of a calamity; a person in distress
吃苦头[chī kǔ tou, ㄔ ㄎㄨˇ ㄊㄡ˙, 吃苦头 / 吃苦頭] suffer
惨遭[cǎn zāo, ㄘㄢˇ ㄗㄠ, 惨遭 / 慘遭] suffer
忧患[yōu huàn, ㄧㄡ ㄏㄨㄢˋ, 忧患 / 憂患] suffering; misery; hardship
熬煎[áo jiān, ㄠˊ ㄐㄧㄢ, 熬煎] suffering; torture
苦难[kǔ nàn, ㄎㄨˇ ㄋㄢˋ, 苦难 / 苦難] suffering
苦头[kǔ tou, ㄎㄨˇ ㄊㄡ˙, 苦头 / 苦頭] sufferings
荼毒[tú dú, ㄊㄨˊ ㄉㄨˊ, 荼毒] torment; cruelty; great suffering
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, 就] at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g

suffer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひどい目にあう;酷い目に遭う;酷い目に遇う[ひどいめにあう, hidoimeniau] (exp,v5u) to have a bad time; to go through a bitter experience; to get into trouble; to get hurt; to suffer
取りこぼす;取り零す;取零す[とりこぼす, torikobosu] (v5s,vi) (1) {comp} to lose an easy game; to suffer an unexpected defeat; (2) to lose information (computers)
喫す[きっす, kissu] (v5s,vt) (1) (See 喫する) to eat; to drink; to smoke; (2) to suffer (e.g. defeat); to receive (e.g. a blow)
当てられる[あてられる, aterareru] (v1) (1) to be affected by (e.g. heat); to suffer from; (2) to be embarrassed; to be annoyed
患う(P);煩う(P)[わずらう, wazurau] (v5u,vi) (1) (esp. 患う) to be ill; to suffer from; (2) (esp. 煩う) to worry about; to be concerned about; (suf,v5u) (3) (esp. 煩う, after the -masu stem of a verb) to have trouble doing ...; to be unable to ...; to fail to ...; (P)
悲嘆に暮れる;悲嘆にくれる[ひたんにくれる, hitannikureru] (exp,v1) to suffer heartache
気がとがめる;気が咎める[きがとがめる, kigatogameru] (exp,v1) to feel guilty; to suffer from a guilty conscience; to feel uneasy; to have qualms about; to have scruples about; to feel regret
泣かされる[なかされる, nakasareru] (v1,vi) (1) to be moved to tears; (2) to suffer greatly (from)
浴びる[あびる, abiru] (v1,vt) (1) to dash over oneself (e.g. water); to bathe; to bask in (e.g. the sun); to be flooded with (e.g. light); to shower; (2) to suffer (e.g. an attack); to have abuse heaped upon; to draw criticism upon oneself; (P)
渋る[しぶる, shiburu] (v5r) (1) to hesitate; to hold back; to balk; to falter; (2) to be reluctant; to be unwilling; to begrudge; (3) to have loose painful bowel movement; to suffer from tenesmus; (P)
苦になる[くになる, kuninaru] (exp,v5r) to be bothered (by something); to suffer
見舞われる[みまわれる, mimawareru] (v1,vi) to experience; to witness; to undergo; to suffer
ぐう[, guu] (n) (1) (See じゃん拳) rock (in rock, paper, scissors); (adv,n) (2) (See ぐうの音も出ない) sound made through constricted throat; (3) sound made in suffering or under adversity
パンチドランカー[, panchidoranka-] (n) (1) person suffering from punch drunk syndrome (wasei
れる;られる[, reru ; rareru] (aux-v,v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形,迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions
三法印[さんぼういん, sanbouin] (n) Dharma seals; three marks of existence (suffering, impermanence, non-Self)
使[し, shi] (n) (1) messenger; (2) (abbr) (See 検非違使) police and judicial chief (Heian and Kamakura periods); (3) {Buddh} (See 煩悩・2) klesha (polluting thoughts such as greed, hatred and delusion, which result in suffering)
十二因縁[じゅうにいんねん, juuniinnen] (n) {Buddh} the twelve nidanas (continuum of twelve phases that lead to suffering)
受難[じゅなん, junan] (n,vs) suffering; agony; passion; (P)
受難者[じゅなんしゃ, junansha] (n) martyr; sufferer
[く, ku] (n) {Buddh} (See 煩悩・2) klesha (polluting thoughts such as greed, hatred and delusion, which result in suffering)
夏ばて(P);夏バテ[なつばて(夏ばて)(P);なつバテ(夏バテ), natsubate ( natsu bate )(P); natsu bate ( natsubate )] (n,vs) suffering from summer heat; summer heat fatigue; (P)
川施餓鬼[かわせがき, kawasegaki] (n) Buddhist services in memory of those drowned in a river; offering to suffering spirits at the river
悪化(P);あっ化[あっか, akka] (n,vs,adj-no) (suffer) deterioration; growing worse; aggravation; degeneration; corruption; (P)
情緒障害[じょうしょしょうがい;じょうちょしょうがい, joushoshougai ; jouchoshougai] (n,vs) (suffering) an emotional disturbance
慈悲殺[じひさつ, jihisatsu] (n) (See 安楽死) mercy killing (euthanasia performed to end someone's suffering, but without consent)
我が身をつねって人の痛さを知れ;我が身を抓って人の痛さを知れ[わがみをつねってひとのいたさをしれ, wagamiwotsunettehitonoitasawoshire] (exp) (id) you can't appreciate others' suffering until you've gone through it yourself; pinch oneself and know others' pain
暑さ中り[あつさあたり, atsusaatari] (n) (obsc) (See 暑気中り) suffering from the heat; heatstroke; heat prostration
暑気中り;暑気あたり[しょきあたり, shokiatari] (n) suffering from the heat; heatstroke; heat prostration
死苦[しく, shiku] (n) (1) {Buddh} (See 四苦) inevitability of death (one of the four kinds of suffering); (2) death pains; agony of death
滅諦[めったい, mettai] (n) {Buddh} (See 四諦) truth of the cessation of suffering
無間地獄[むげんじごく;むけんじごく, mugenjigoku ; mukenjigoku] (n) the Avici hell, the eighth and most painful of the eight hells in Buddhism; Buddhist hell of uninterrupted suffering
煩悩[ぼんのう, bonnou] (n) (1) worldly desires; evil passions; appetites of the flesh; (2) {Buddh} klesha (polluting thoughts such as greed, hatred and delusion, which result in suffering); (P)
疾苦[しっく, shikku] (n,vs) affliction; suffering
目にあう;目に遭う;めに遭う;目に会う(iK)[めにあう, meniau] (exp,v5u) (See 目を見る) to go through; to suffer; to experience (something unpleasant)
罹災[りさい, risai] (n,vs) suffering (from a calamity); affliction
自業自得[じごうじとく, jigoujitoku] (exp,adj-na,n,adj-no) paying for one's mistakes; getting one's just deserts; suffering the consequences (of one's own actions); reap what you sow
[く, ku] (n) (1) pain; anguish; suffering; distress; anxiety; worry; trouble; difficulty; hardship; (2) {Buddh} (See 八苦) duhkha (suffering)
苦しがる[くるしがる, kurushigaru] (v5r) to suffer; to complain of a pain
苦しみ[くるしみ, kurushimi] (n) pain; anguish; distress; suffering; hardship; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
被る[こうむる, koumuru] Thai: รับเคราะห์ English: suffer

suffer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้รับบาดเจ็บ[v. exp.] (dāi rap bāt) EN: be injured ; suffer injuries FR: se blesser ; être victime d'une blessure
ไฟธาตุไม่ดี[X] (faithāt mai) EN: have poor digestion ; suffer indigestion FR: avoir une indigestion
ฝืดเคือง[v.] (feūtkheūang) EN: suffer ; distress FR:
เจ็บ[v.] (jep) EN: be pained ; be hurt ; ache ; be sore ; feel painful ; be distressed in mind ; suffer from mental pain FR: être blessé ; avoir mal
เจ็บช้ำน้ำใจ[v.] (jepchamnāmj) EN: be hurt ; suffer ; have mental pain FR:
จุก[v.] (juk) EN: have colicky pain ; suffer from colic FR: souffrir de coliques ; avoir la colique (fam.)
ขายขี้หน้า[v. exp.] (khāi khīnā) EN: lose face ; suffer shame ; disgrace ; shame ; feel ashamed ; be ashamed ; be disgraced FR: perdre la face
ขายหน้า[v.] (khāinā ) EN: lose face ; suffer shame ; disgrace ; shame ; feel ashamed ; be ashamed ; be disgraced FR: perdre la face
ขายหน้าขายตา[v.] (khāinākhāit) EN: lose face ; suffer shame ; disgrace ; shame ; feel ashamed ; be ashamed ; be disgraced FR: perdre la face
เข้าเลือด ; เข้าเลือดเข้าเนื้อ[v.] (khaoleūat ;) EN: lose ; suffer a loss ; be affected FR:
เข้าเนื้อ[v.] (khaoneūa) EN: lose ; take a loss ; suffer a loss ; be affected (by) ; get worse off FR:
ขัดเบา[v.] (khatbao) EN: suffer retention of urine ; be unable to urine FR:
ขาดดุลการค้า[v. exp.] (khātdun kān) EN: have a balance of trade deficit ; suffer a loss ; run deficit ; be worse off ; be out of pocket FR:
ขาดทุน[v.] (khātthun) EN: lose ; suffer a loss ; take a loss ; make a loss ; sustain losses ; have a deficit ; lose money ; lose one's capital ; be worse off ; be out of pocket FR: perdre ; subir des pertes ; perdre de l'argent
เข็ดฟัน[v.] (khetfan) EN: suffer an unpleasant tingling in the teeth ; set one's teeth on edge FR:
ขี้ไม่ออก[n. exp.] (khī mai øk) EN: suffer from constipation FR: souffrir de constipation
ลำเค็ญ[v.] (lamkhen) EN: suffer severe hardships FR:
ลงแดง[v.] (longdaēng) EN: suffer from excessive bloody flux ; suffer from severe dysentery ; have withdrawal symptoms FR:
ลงท้อง[v.] (longthøng) EN: have diarrhea ; suffer from diarrhea ; have loose bowels FR: avoir la diarrhée
ลดลงต่ำสุด ; ลดลงต่ำที่สุด[v. exp.] (lot long ta) EN: suffer one's worst fall FR: subir la pire baisse
เมา[v.] (mao [= māo]) EN: be drunk ; be intoxicated ; suffer motion sickness ; be tipsy ; be plastered ; be drunken ; be legless ; be inebriated FR: être soûl ; être saoul ; être ivre ; avoir bu ; être plein (fam.) ; être bourré (fam.)
งอม[v.] (ngøm) EN: suffer ; be very uncomfortable FR:
ปราชัย[v.] (parāchai) EN: lose ; be defeated ; be beaten ; suffer defeat ; rout FR: perdre ; être battu ; être défait ; subir une défaite
เผชิญกับ[v. exp.] (phachoēn ka) EN: undergo ; suffer from ; face FR: faire face à ; aller au devant de ; affronter
แพ้[v.] (phaē) EN: lose ; be defeated ; be beaten ; be inferior ; suffer defeat FR: perdre ; être battu ; être vaincu ; être défait ; mordre la poussière
พ่ายแพ้[v.] (phāiphaē) EN: lose ; fail ; be defeated ; suffer defeat ; rout FR: être vaincu ; succomber
ผิดสำแดง[v. exp.] (phit samdaē) EN: take poisonous food ; suffer from acute food poisoning ; be poisonous to ; be hurtful FR:
ประสบ[v.] (prasop) EN: face ; encounter ; meet ; find ; face ; confront ; come up against ; run up against ; suffer ; undergo FR: rencontrer ; faire face à ; subir ; éprouver ; essuyer
ประสบเคราะห์กรรม[v. exp.] (prasop khrǿ) EN: meet with misfortune ; suffer misfortune ; suffer bad luck FR:
ประสบความลำบาก[v. exp.] (prasop khwā) EN: suffer FR:
ปวดร้าว[v. exp.] (pūatrāo) EN: be heart-broken ; be deeply hurt ; suffer a splitting pain ; have a vague feeling of pain FR:
รับบาป[v.] (rap bāp) EN: be a scapegoat ; be a whipping boy ; take the blame for ; hold the baby ; suffer the consequences (of) FR:
รับกรรม[v. exp.] (rap kam) EN: suffer ; suffer the consequences ; pay the price ; be the victim FR:
รับเคราะห์[v. exp.] (rap khrǿ) EN: be the victim ; suffer ; get the blame ; be affected FR:
รับความเสียหาย[v. exp.] (rap khwāmsī) EN: suffer a loss ; suffer damage FR:
รับทุกข์[v. exp.] (rap thuk) EN: suffer FR:
ระทม[v.] (rathom) EN: feel gloomy and depressed ; suffer from a condition of excessive anguish ; be sore at heart ; be heartsore ; be heartbroken FR: être désespéré
เสวยทุกข์[v. exp.] (sawoēi thuk) EN: undergo suffering ; suffer adversity FR:
ตายอย่างทรมาน[v. exp.] (tāi yāng th) EN: suffer an agonising death FR:
ท้องเดิน[v.] (thøngdoēn) EN: suffer from diarrhea ; have diarrhea FR: avoir la diarrhée

suffer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Märtyrium {n} | ein Märtyrium durchleidenmartyrdom | to suffer a martyrdom
Schmerzensgeld {n}compensation for personal suffering; smart-money [Am.]
Schicksalsgefährte {m}fellow sufferer
Leiden {n}suffering
Seelenleiden {n}mental suffering
wurmkrank {adj}suffering from worms
allergikergeeignet {adj}suitable for allergy sufferers

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า suffer
Back to top