ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

standby

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *standby*, -standby-

standby ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
standby (n.) ผู้สำรอง See also: ผู้เตรียมพร้อม
English-Thai: HOPE Dictionary
standby(สแทน'บาย) n. ผู้ไว้ใจได้ที่คอยให้ความช่วยเหลือในเวลาฉุกเฉิน,การเตรียมเข้าซื้อที่นั่ง (บนเครื่องบิน เรือหรือรถโดยสาร) ที่คนอื่นสละสิทธิ์. adj. เตรียมพร้อม,สำรอง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Standby letter of creditเล็ตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการค้ำประกัน [การบัญชี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I don't think that's enough LEE Kyung-ah is our school's only standby national athlete.แต่ว่าแค่นั้นยังไม่พอนี่คือ ลี คยอง-อา เธอเป็นนักกีฬาทีมชาติคนเดียวของมหาวิทยาลัยเรา
I'll put armed back-up on standby and say there's a security scare.ผมจะเตรียมอาวุธไว้ให้พร้อม และจัดการเรื่องความปลอดภัยให้
We have been requested to be on standby at this location.ด้วยสาเหตุนี้ ทางเราจึงถูกขอให้จอดเครื่องรอไว้ ณ จุดเดิมไปก่อน
If you need more men, we have an army unit for you on standby at Silvermine.ถ้าต้องการคนเพิ่ม.. เรามีหน่วยทหารเตรียมพร้อมอยู่ที่ซิลเวอร์ไมน์
Yeah, I was doing standby at the evals. Great fun.ผมกำลังเตรียมพร้อมเผื่อกรณีฉุกเฉิน ที่การประเมิณผล มันตลกมาก
I have to fly standby and make a meeting in Cincinnati.ฉันต้องบินไปเตรียมพร้อมการประชุมที่ซินซิเนติ
I can't standby and watch F4 split up like this.ผมทนไม่ได้ที่จะเห็น F4 ต้องแตกแยกแบบนี้
Approaching your position. Standby for retrieval.ใกล้ถึงตำแหน่งของท่านแล้ว เตรียมพร้อมทำการกู้ยาน
The pilot is currently on standby in the mobile isolation room.นักบินเตรียมพร้อมอยู่ในห้องควบคุมเคลื่อนที่
Henry Smythe, I am legally bound to ask you if you would like an ambulance on standby in order to take you to hospital.เฮนรี่ สมิธ ผมมีข้อผูกมัดตามกฎหมาย ที่ต้องถามคุณ ถ้าคุณต้องการรถพยาบาลมาเตรียมพร้อมไว้ เพื่อพาคุณไปที่โรงพยาบาล
'This passenger is on standby to Seoul. Can you help him? 'ผู้โดยสารคนนี้เป็นผู้สำรองพร้อมไปโซล คุณช่วยเขาได้ไหม
I must tell you, my helicopter is on standby if needed.ผมเตรียมเฮลิคอปเตอร์ไว้แล้วถ้าคุณจำเป็นต้องใช้

standby ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
应急待命[yīng jí dài mìng, ㄐㄧˊ ㄉㄞˋ ㄇㄧㄥˋ, 应急待命 / 應急待命] emergency standby

standby ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スタンドバイクレジット[, sutandobaikurejitto] (n) standby credit
スタンバイパッセンジャー[, sutanbaipassenja-] (n) standby passenger
スタンバイファイル[, sutanbaifairu] (n) {comp} standby file
スタンバる[, sutanba ru] (v5r) to stand by; to be on standby
待ち受け画面;待ちうけ画面;待受画面[まちうけがめん, machiukegamen] (n) standby screen; standby display
待ち時間[まちじかん, machijikan] (n) waiting time; latency; standby time (e.g. cellular phones)
スタンバイ[, sutanbai] (n,adj-no,vs) standby; preparation; arrangement; ready; waiting
待機[たいき, taiki] (n,vs,adj-no) alert; standby; await an opportunity; wait for orders; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スタンバイ[すたんばい, sutanbai] standby (a-no)
待ち時間[まちじかん, machijikan] latency, waiting time, standby time (cellular phones)
待機[たいき, taiki] standby (a-no)

standby ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เตรียมพร้อม[adj.] (trīemphrøm) EN: ready for action ; in a state of preparedness ; on alert ; on standby FR: en alerte ; en stand-by (anglic.)

standby ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausschalter {m}access standby switch
Reserverechner {m} [comp.]standby computer
Bereitschaftszeit {f}standby time

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า standby
Back to top