ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

straightforwardly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *straightforwardly*, -straightforwardly-

straightforwardly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
straightforwardly (adv.) ตรงไปข้างหน้า See also: ตรงไปเรื่อยๆ Syn. directly
straightforwardly (adv.) ตรงไปตรงมา See also: ไม่อ้อมค้อม Syn. frankly, honestly, truthfully
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรง (adv.) straightforwardly Syn. โพล่ง, โผงผาง, เปิดเผย Ops. อ้อมค้อม
ตามจริง (adv.) straightforwardly See also: truthfully, according to the facts, frankly, bluntly, directly, as a matter of fact, not beating about the bush
ตามตรง (adv.) straightforwardly See also: truthfully, according to the facts, frankly, bluntly, directly, as a matter of fact, not beating about the bush Syn. ตามจริง
อย่างตรงไปตรงมา (adv.) straightforwardly See also: simple and direct, bluntly Syn. อย่างไม่อ้อมค้อม Ops. วกวน, อ้อมค้อม
อย่างไม่อ้อมค้อม (adv.) straightforwardly See also: simple and direct, bluntly Ops. วกวน, อ้อมค้อม

straightforwardly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずばずば[, zubazuba] (adv) (on-mim) straightforwardly
ずい;ずいっ[, zui ; zuitsu] (adv-to) straightforwardly; readily; without hesitation

straightforwardly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตามตรง[adv.] (tām trong) EN: straightforwardly ; truthfully ; according to the facts ; frankly ; bluntly ; directly ; as a matter of fact ; not beating about the bush ; honestly FR: directement ; franchement ; honnêtement
ตรง[adv.] (trong) EN: frankly ; straightforwardly ; openly FR: franchement ; sans détour ; honnêtement ; avec droiture
ตรงไปตรงมา[adv.] (trongpaitro) EN: frankly ; straightforwardly ; openly FR: franchement ; ouvertement ; directement ; sans détour ; en face
ตรง ๆ = ตรงๆ[adv.] (trong-trong) EN: frankly ; straightforwardly ; openly FR: franchement ; sans détour ; honnêtement ; avec droiture
อย่างตรงไปตรงมา[adv.] (yāng trongp) EN: straightforwardly FR: en toute franchise

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า straightforwardly
Back to top